[Cast/​Eusk] Eus­kal Herria con la revo­lu­ción bolivariana

La revo­lu­ción de Vene­zue­la adelante!

En una rue­da de pren­sa, Aska­pe­na y Komi­te inter­na­zio­na­lis­tak, hemos pre­sen­ta­do un tex­to de apo­yo al pue­blo vene­zo­lano y al pro­ce­so Boli­va­riano con moti­vo de los con­te­ci­mien­tos recien­tes. Al tex­to se han adhe­ri­do dife­ren­tes agen­tes poli­ti­cos y sociales.

El pre­si­den­te de Vene­zue­la, Hugo Chá­vez Frías, ha reco­no­ci­do estos días ante su pue­blo su deli­ca­do esta­do de salud, pre­vien­do y pre­pa­ran­do el terreno polí­ti­co a posi­bles acon­te­ci­mien­tos que lo pudie­ran inha­bi­li­tar para cum­plir con su car­go de Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca y cabe­za visi­ble del pro­ce­so empren­di­do en Vene­zue­la hace 14 años.

Ante estas decla­ra­cio­nes, las orga­ni­za­cio­nes aquí reu­ni­das que­re­mos remar­car lo siguiente:

Cono­ce­mos el papel cla­ve que ha rea­li­za­do has­ta aho­ra Hugo Chá­vez en el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio vene­zo­lano al saber enten­der y cata­li­zar los genui­nos intere­ses y las rei­vin­di­ca­cio­nes de las cla­ses popu­la­res vene­zo­la­nas. Tam­bién el papel de lo que él y el pro­yec­to que repre­sen­ta, sig­ni­fi­can para tan­tas lucha­do­ras y lucha­do­res en Amé­ri­ca Lati­na y en todo el mundo.

Hemos podi­do ver en nues­tras bri­ga­das como los innu­me­ra­bles avan­ces en temas de salud, edu­ca­ción, par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na y bien­es­tar social en gene­ral son pila­res que hacen posi­ble y enten­di­ble la estre­cha rela­ción que exis­te entre la gran mayo­ría popu­lar vene­zo­la­na y el pro­yec­to que repre­sen­ta su presidente.

Tam­bién sabe­mos que esta Vene­zue­la que lucha por su segun­da y defi­ni­ti­va inde­pen­den­cia, tran­si­tan­do valien­te­men­te y sin com­ple­jos hacia la supera­ción del sis­te­ma capi­ta­lis­ta-impe­ria­lis­ta, no sería enten­di­ble ni posi­ble sin la lucha dia­ria de un pue­blo eman­ci­pa­do que ha comen­za­do a abrir los cau­ces y espa­cios para auto­or­ga­ni­zar­se y tomar las rien­das de su futuro.

Este pro­ce­so no es fru­to de una per­so­na u otra. Son millo­nes las per­so­nas que lo pro­ta­go­ni­zan. Este pue­blo orga­ni­za­do en los Con­se­jos Comu­na­les, en las Comu­nas, en las fábri­cas y en los innu­me­ra­bles espa­cios socia­les, polí­ti­cos, éco­nó­mi­cos y cul­tu­ra­les que están cons­tru­yen­do Poder Popu­lar en mayús­cu­las, es el que ha sabi­do cons­truir des­de los barrios y pue­blos esta nue­va Vene­zue­la boli­va­ria­na, dig­na, rebel­de y soli­da­ria refe­ren­te indis­cu­ti­ble para todas las per­so­nas que como [email protected] lucha­mos por la supera­ción del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Este pue­blo orga­ni­za­do es el que ha logra­do des­ac­ti­var todos y cada unos de los inten­tos de la gran bur­gue­sía vene­zo­la­na y del impe­ria­lis­mo tan­to yan­qui como euro­peo de derrum­bar al pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio . Por lo tan­to, este pue­blo orga­ni­za­do es el que sabrá, sin duda algu­na, enca­rar esta nue­va situa­ción en la que los enemi­gos de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na inten­si­fi­ca­rán su labor deses­ta­bli­za­do­ra, into­xi­ca­do­ra. Son millo­nes de per­so­nas, que aho­ra como antes, empu­ja­rán para pro­fun­di­zar y con­so­li­dar este pro­ce­so emprendido.

En este sen­ti­do, ade­más de desear­le al Pre­si­den­te Chá­vez una pron­ta recu­pe­ra­ción, que­re­mos reafir­mar des­de Eus­kal Herria nues­tra más pro­fun­da con­fian­za en la capa­ci­dad del pue­blo tra­ba­ja­dor vene­zo­lano de lle­var ade­lan­te, pase lo que pase, el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio y hacer­lo irre­ver­si­ble. Las luchas y con­quis­tas del Pro­ce­so Boli­va­riano son de carác­ter estra­té­gi­cas para todos los pue­blos que apues­tan por la supera­ción del sis­te­ma injus­to y cri­mi­nal en el que mal­vi­vi­mos. Por ello des­de Eus­kal Herria refor­za­re­mos nues­tro apo­yo soli­da­rio, inter­na­cio­na­lis­ta y revo­lu­cio­na­rio, de pue­blo en lucha a pue­blo en lucha, con una Revo­lu­ción Boli­va­ria­na que, sin duda algu­na, es tam­bién nuestra.

Aska­pe­na eta Komi­te Internazionalistak

Adhe­sio­nes:

Circu­lo Bolivariano«La Pue­bla», Colec­ti­bo Bachue, Ecua­dor etxea, Elkar­tzen, Eus­ka­di-Cuba, Ikas­le aber­tza­leak, LAB sin­di­ka­tua, Mar­cha patriotica(capitulo Eus­kal Herria), No mas Bases (Eus­kal Herria Kolon­bia), Mumia­ren Lagu­nak, Sare anti­fa­xis­ta, ezker aber­tza­le­ko gazteak.

Euskera

Vene­zue­la­ko lehen­da­ka­ria den Hugo Cha­véz Frías ‑ek, bere osa­sun egoe­ra larria­ren berri eman dio Vene­zue­la­ko herria­ri. Hone­la, due­la 14 urte­ta­tik hona erre­pu­bli­ka­ko buru­za­gi eta pro­ze­sua­ren ikur denak , badaez­pa­da­ko oinor­detza eta pres­ta­ke­tak buru­tu ditu izan dai­tez­keen ger­ta­ka­riei aurre hartuz.

Adie­raz­pen hauen aurrean, bil­du garen era­kun­deek hona­koa jaki­na­ra­zi nahi genuke:

Jaki­tun gara Hugo Cha­ve­zek Vene­zue­la­ko pro­ze­su iraul­tzai­lean duen pisuaz, vene­zue­la­rren herri interes eta kla­se­ko eska­ki­zu­nak jasoz eta batuz. Bai­ta, berak eta ordez­katzen duen egi­tas­moak Ame­ri­ka Lati­nan eta mun­du osoan duen garran­tziaz ere. Anto­la­tu izan ditu­gun bri­ga­de­tan gure begiz iku­si ahal izan ditu­gu pro­ze­sua­ren bai­tan ema­ni­ko aurre­ra pau­su nabar­me­nak: osa­sun­gin­tzan, hez­kun­tzan, herri­ta­rren par­te har­tzean, ongi iza­te sozia­lean…, hauek eta bes­te zer nahi adie­raz­pi­de dira, herri­ta­rren eta pre­si­den­teak ordez­katzen duen proiek­tua­ren arte­ko bata­su­na­ren ispi­lu. Modu berean jaki­tun gara, biga­rren eta egiaz­ko inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­ka, ez zela izan­go ez posi­ble, ezta uler­ga­rri ere herri­ta­rren egu­ne­ro­ko borro­ka­rik ezean, hain zuzen, auto anto­la­kun­tza­ra­ko ere­muak eta bideak balia­tuz, behin­goz herria bera izan dadin bere etor­ki­zu­na erai­ki­ko duena.

Pro­ze­su hau beraz, ez da soi­lik per­tso­na baten edo bes­te baten lana­ren frui­tu, mili­oi­ka lagu­nek gau­za­tu­ri­koa bai­zik. Herri oso bat da honen guz­tia­ren eran­tzu­le; Kon­tse­ju komu­na­le­tan, Komu­nak dei­tu­ri­koe­tan, lan­te­gie­tan, eta kon­ta ezi­nez­ko ere­mu sozial, poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta kul­tu­ra­le­tan lanean ari dena. Auzo eta herrie­tan Herri Bote­rea letra larriz gau­zatzen ari dira, Vene­zue­la boli­var­ta­rra erai­kiz, Vene­zue­la dui­na, erre­bel­de eta elkar­ta­su­nez bete­ri­koa. Gu beza­la bes­te hain­ba­ten ere erre­fe­ren­te ukae­zi­na bes­tal­de, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta gain­di­tu nahi dugun guz­tion­na ale­gia. Herri anto­la­tu hau da Vene­zue­la­ko bur­ge­sia edo euro­par nahiz inpe­ria­lis­mo Yan­kiak pro­ze­su iraul­tzai­lea zapal­tze­ko buru­tu­ri­ko saia­ke­rak banan banan gel­dia­ra­zi ditue­na. Herri anto­la­tu honek duda izpi­rik gabe jakin­go du beraz aurre­ra egi­ten, hain jus­tu, iraul­tza boi­var­ta­rra­ren etsaiek des­es­ta­bi­li­zio eta into­xi­ka­zio maki­na­riak azkar­tu­ko dituz­ten garaio­tan. Mili­oi­ka lagun dira, lehen beza­la orain, hasi­ta­ko proeze­sua sakon­du eta sen­do­tu­ko dutenak.

Zen­tzu hone­tan, Cha­vez pre­si­den­tea lehen bait lehen sen­da dadi­la eskatzea­re­kin bate­ra, Eus­kal Herri­tik gure kon­fian­tza berres­tu nahi dugu Vene­zue­la­ko herri lan­gi­lean, ger­tatzen dena ger­ta­tu­ta ere, atze­ra buel­ta­rik ez duen pro­ze­su iraul­tzai­lea aurre­ra era­man dezan. Izan ere, pro­ze­su boli­var­ta­rra­ren borro­kak eta lor­pe­nak izae­ra estra­te­gi­koa dute sis­te­ma bide­ga­be eta kri­mi­nal hau gain­ditzea hel­bu­ru dugun herri guz­tion­tzat. Hone­ga­tik Eus­kal herri­tik gure elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta eta iraul­tzai­lea berres­ten dugu iraul­tza Boli­var­ta­rra­re­kin, gurea ere badeleko.

Aska­pe­na eta Komi­te Internazionalistak

Atxi­ki­men­duak:

Circu­lo Bolivariano«La Pue­bla», Colec­ti­bo Bachue, Ecua­dor etxea, Elkar­tzen, Eus­ka­di-Cuba, Ikas­le aber­tza­leak, LAB sin­di­ka­tua, Mar­cha patriotica(capitulo Eus­kal Herria), No mas Bases (Eus­kal Herria Kolon­bia), Mumia­ren Lagu­nak, Sare anti­fa­xis­ta, ezker aber­tza­le­ko gazteak.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.