[Cast/​Eusk] Eus­kal Herria con la revo­lu­ción bolivariana

La revo­lu­ción de Vene­zue­la adelante!

En una rue­da de pren­sa, Aska­pe­na y Komi­te inter­na­zio­na­lis­tak, hemos pre­sen­ta­do un tex­to de apo­yo al pue­blo vene­zo­lano y al pro­ce­so Boli­va­riano con moti­vo de los con­te­ci­mien­tos recien­tes. Al tex­to se han adhe­ri­do dife­ren­tes agen­tes poli­ti­cos y sociales.

El pre­si­den­te de Vene­zue­la, Hugo Chá­vez Frías, ha reco­no­ci­do estos días ante su pue­blo su deli­ca­do esta­do de salud, pre­vien­do y pre­pa­ran­do el terreno polí­ti­co a posi­bles acon­te­ci­mien­tos que lo pudie­ran inha­bi­li­tar para cum­plir con su car­go de Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca y cabe­za visi­ble del pro­ce­so empren­di­do en Vene­zue­la hace 14 años.

Ante estas decla­ra­cio­nes, las orga­ni­za­cio­nes aquí reu­ni­das que­re­mos remar­car lo siguiente:

Cono­ce­mos el papel cla­ve que ha rea­li­za­do has­ta aho­ra Hugo Chá­vez en el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio vene­zo­lano al saber enten­der y cata­li­zar los genui­nos intere­ses y las rei­vin­di­ca­cio­nes de las cla­ses popu­la­res vene­zo­la­nas. Tam­bién el papel de lo que él y el pro­yec­to que repre­sen­ta, sig­ni­fi­can para tan­tas lucha­do­ras y lucha­do­res en Amé­ri­ca Lati­na y en todo el mundo.

Hemos podi­do ver en nues­tras bri­ga­das como los innu­me­ra­bles avan­ces en temas de salud, edu­ca­ción, par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na y bien­es­tar social en gene­ral son pila­res que hacen posi­ble y enten­di­ble la estre­cha rela­ción que exis­te entre la gran mayo­ría popu­lar vene­zo­la­na y el pro­yec­to que repre­sen­ta su presidente.

Tam­bién sabe­mos que esta Vene­zue­la que lucha por su segun­da y defi­ni­ti­va inde­pen­den­cia, tran­si­tan­do valien­te­men­te y sin com­ple­jos hacia la supera­ción del sis­te­ma capi­ta­lis­ta-impe­ria­lis­ta, no sería enten­di­ble ni posi­ble sin la lucha dia­ria de un pue­blo eman­ci­pa­do que ha comen­za­do a abrir los cau­ces y espa­cios para auto­or­ga­ni­zar­se y tomar las rien­das de su futuro.

Este pro­ce­so no es fru­to de una per­so­na u otra. Son millo­nes las per­so­nas que lo pro­ta­go­ni­zan. Este pue­blo orga­ni­za­do en los Con­se­jos Comu­na­les, en las Comu­nas, en las fábri­cas y en los innu­me­ra­bles espa­cios socia­les, polí­ti­cos, éco­nó­mi­cos y cul­tu­ra­les que están cons­tru­yen­do Poder Popu­lar en mayús­cu­las, es el que ha sabi­do cons­truir des­de los barrios y pue­blos esta nue­va Vene­zue­la boli­va­ria­na, dig­na, rebel­de y soli­da­ria refe­ren­te indis­cu­ti­ble para todas las per­so­nas que como [email protected] lucha­mos por la supera­ción del sis­te­ma capi­ta­lis­ta. Este pue­blo orga­ni­za­do es el que ha logra­do des­ac­ti­var todos y cada unos de los inten­tos de la gran bur­gue­sía vene­zo­la­na y del impe­ria­lis­mo tan­to yan­qui como euro­peo de derrum­bar al pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio . Por lo tan­to, este pue­blo orga­ni­za­do es el que sabrá, sin duda algu­na, enca­rar esta nue­va situa­ción en la que los enemi­gos de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na inten­si­fi­ca­rán su labor deses­ta­bli­za­do­ra, into­xi­ca­do­ra. Son millo­nes de per­so­nas, que aho­ra como antes, empu­ja­rán para pro­fun­di­zar y con­so­li­dar este pro­ce­so emprendido.

En este sen­ti­do, ade­más de desear­le al Pre­si­den­te Chá­vez una pron­ta recu­pe­ra­ción, que­re­mos reafir­mar des­de Eus­kal Herria nues­tra más pro­fun­da con­fian­za en la capa­ci­dad del pue­blo tra­ba­ja­dor vene­zo­lano de lle­var ade­lan­te, pase lo que pase, el pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio y hacer­lo irre­ver­si­ble. Las luchas y con­quis­tas del Pro­ce­so Boli­va­riano son de carác­ter estra­té­gi­cas para todos los pue­blos que apues­tan por la supera­ción del sis­te­ma injus­to y cri­mi­nal en el que mal­vi­vi­mos. Por ello des­de Eus­kal Herria refor­za­re­mos nues­tro apo­yo soli­da­rio, inter­na­cio­na­lis­ta y revo­lu­cio­na­rio, de pue­blo en lucha a pue­blo en lucha, con una Revo­lu­ción Boli­va­ria­na que, sin duda algu­na, es tam­bién nuestra.

Aska­pe­na eta Komi­te Internazionalistak

Adhe­sio­nes:

Circu­lo Bolivariano«La Pue­bla», Colec­ti­bo Bachue, Ecua­dor etxea, Elkar­tzen, Eus­ka­di-Cuba, Ikas­le aber­tza­leak, LAB sin­di­ka­tua, Mar­cha patriotica(capitulo Eus­kal Herria), No mas Bases (Eus­kal Herria Kolon­bia), Mumia­ren Lagu­nak, Sare anti­fa­xis­ta, ezker aber­tza­le­ko gazteak.

Euskera

Vene­zue­la­ko lehen­da­ka­ria den Hugo Cha­véz Frías ‑ek, bere osa­sun egoe­ra larria­ren berri eman dio Vene­zue­la­ko herria­ri. Hone­la, due­la 14 urte­ta­tik hona erre­pu­bli­ka­ko buru­za­gi eta pro­ze­sua­ren ikur denak , badaez­pa­da­ko oinor­detza eta pres­ta­ke­tak buru­tu ditu izan dai­tez­keen ger­ta­ka­riei aurre hartuz.

Adie­raz­pen hauen aurrean, bil­du garen era­kun­deek hona­koa jaki­na­ra­zi nahi genuke:

Jaki­tun gara Hugo Cha­ve­zek Vene­zue­la­ko pro­ze­su iraul­tzai­lean duen pisuaz, vene­zue­la­rren herri interes eta kla­se­ko eska­ki­zu­nak jasoz eta batuz. Bai­ta, berak eta ordez­katzen duen egi­tas­moak Ame­ri­ka Lati­nan eta mun­du osoan duen garran­tziaz ere. Anto­la­tu izan ditu­gun bri­ga­de­tan gure begiz iku­si ahal izan ditu­gu pro­ze­sua­ren bai­tan ema­ni­ko aurre­ra pau­su nabar­me­nak: osa­sun­gin­tzan, hez­kun­tzan, herri­ta­rren par­te har­tzean, ongi iza­te sozia­lean…, hauek eta bes­te zer nahi adie­raz­pi­de dira, herri­ta­rren eta pre­si­den­teak ordez­katzen duen proiek­tua­ren arte­ko bata­su­na­ren ispi­lu. Modu berean jaki­tun gara, biga­rren eta egiaz­ko inde­pen­den­tzia­ren alde­ko borro­ka, ez zela izan­go ez posi­ble, ezta uler­ga­rri ere herri­ta­rren egu­ne­ro­ko borro­ka­rik ezean, hain zuzen, auto anto­la­kun­tza­ra­ko ere­muak eta bideak balia­tuz, behin­goz herria bera izan dadin bere etor­ki­zu­na erai­ki­ko duena.

Pro­ze­su hau beraz, ez da soi­lik per­tso­na baten edo bes­te baten lana­ren frui­tu, mili­oi­ka lagu­nek gau­za­tu­ri­koa bai­zik. Herri oso bat da honen guz­tia­ren eran­tzu­le; Kon­tse­ju komu­na­le­tan, Komu­nak dei­tu­ri­koe­tan, lan­te­gie­tan, eta kon­ta ezi­nez­ko ere­mu sozial, poli­ti­ko, eko­no­mi­ko eta kul­tu­ra­le­tan lanean ari dena. Auzo eta herrie­tan Herri Bote­rea letra larriz gau­zatzen ari dira, Vene­zue­la boli­var­ta­rra erai­kiz, Vene­zue­la dui­na, erre­bel­de eta elkar­ta­su­nez bete­ri­koa. Gu beza­la bes­te hain­ba­ten ere erre­fe­ren­te ukae­zi­na bes­tal­de, sis­te­ma kapi­ta­lis­ta gain­di­tu nahi dugun guz­tion­na ale­gia. Herri anto­la­tu hau da Vene­zue­la­ko bur­ge­sia edo euro­par nahiz inpe­ria­lis­mo Yan­kiak pro­ze­su iraul­tzai­lea zapal­tze­ko buru­tu­ri­ko saia­ke­rak banan banan gel­dia­ra­zi ditue­na. Herri anto­la­tu honek duda izpi­rik gabe jakin­go du beraz aurre­ra egi­ten, hain jus­tu, iraul­tza boi­var­ta­rra­ren etsaiek des­es­ta­bi­li­zio eta into­xi­ka­zio maki­na­riak azkar­tu­ko dituz­ten garaio­tan. Mili­oi­ka lagun dira, lehen beza­la orain, hasi­ta­ko proeze­sua sakon­du eta sen­do­tu­ko dutenak.

Zen­tzu hone­tan, Cha­vez pre­si­den­tea lehen bait lehen sen­da dadi­la eskatzea­re­kin bate­ra, Eus­kal Herri­tik gure kon­fian­tza berres­tu nahi dugu Vene­zue­la­ko herri lan­gi­lean, ger­tatzen dena ger­ta­tu­ta ere, atze­ra buel­ta­rik ez duen pro­ze­su iraul­tzai­lea aurre­ra era­man dezan. Izan ere, pro­ze­su boli­var­ta­rra­ren borro­kak eta lor­pe­nak izae­ra estra­te­gi­koa dute sis­te­ma bide­ga­be eta kri­mi­nal hau gain­ditzea hel­bu­ru dugun herri guz­tion­tzat. Hone­ga­tik Eus­kal herri­tik gure elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta eta iraul­tzai­lea berres­ten dugu iraul­tza Boli­var­ta­rra­re­kin, gurea ere badeleko.

Aska­pe­na eta Komi­te Internazionalistak

Atxi­ki­men­duak:

Circu­lo Bolivariano«La Pue­bla», Colec­ti­bo Bachue, Ecua­dor etxea, Elkar­tzen, Eus­ka­di-Cuba, Ikas­le aber­tza­leak, LAB sin­di­ka­tua, Mar­cha patriotica(capitulo Eus­kal Herria), No mas Bases (Eus­kal Herria Kolon­bia), Mumia­ren Lagu­nak, Sare anti­fa­xis­ta, ezker aber­tza­le­ko gazteak.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *