[Cast/​Eusk] Gaz­te altxa, amai­tu al da iraultza??

El pasa­do 5 de diciem­bre nos reuni­mos alre­de­dor de 40 jóve­nes para deba­tir entorno al deve­nir y futu­ro de la Martxo­ko Iraul­tza. Tras poner en común los dife­ren­tes pun­tos de vis­ta se defi­nie­ron los siguien­tes objetivos.

Obje­ti­vos:

- Ase­gu­rar des­de un plano social la res­pues­ta a acon­te­ci­mien­tos puntuales.
– Plan­tear esas luchas con­cre­tas des­de una pers­pec­ti­va permanente.
– Aglu­ti­nar dife­ren­tes pen­sa­mien­tos e ideo­lo­gías resal­tan­do las ideas
en común en pos de la lucha revolucionaria.

Aún así otras tan­tas ideas que­da­ron sin defi­nir, como el hecho de crear un gru­po de dina­mi­za­ción. Por se deci­dió con­vo­ca para el pró­xi­mo 13 de DICIEMBRE una ASANBLEA GENERAL a las 18:00 en el Gaz­tetxe de
Gasteiz.

Saca la revo­lu­ción que lle­vas dentro
“…y hay per­so­nas que luchan toda la vida, esas son las
imprescindibles”

GORA GAZTEON BORROKA!

Pasa­den Aben­du­ren 5ean 40 bat gaz­te batu ginen Martxo­ko Iraul­tzan sor­tu­ri­ko mugi­men­dua­ren ingu­ruan ezta­bai­dan aritze­ko eta etor­ki­zu­na­ri begi­ra plan­te­amen­du berriak fin­katze­ko. Ezta­bai­da­tan ari­tu ostean zen­bait hel­bu­ru fin­ka­tu genituen.

Hel­bu­ruak:

-Arlo sozia­le­tik egun pun­tual batzuen eran­tzu­na bermatzea.
‑Borro­ka zehatz horiek pers­pek­ti­ba iraun­kor batean kokatzea.
‑Gaz­te­ri osoa batzea iraul­tza bidean, elkar­tzen gai­tuz­ten puntuak
gai­len­duz ideo­lo­gia eta pen­tsa­mol­de anitzak batze­ko auke­ra emanez.

Hala ere bes­te zen­bait ideia zehaz­tu gabe gera­tu ziren. Bes­teak bes­te dina­mi­za­zio tal­de baten beha­rra eta honen fun­tzioa. Lotu gabe­ko pun­tu horiek fin­katze­ko bes­te Asan­bla­da baten beha­rra iku­si genuen, horre­ga­tik hurren­go oste­gu­nean ABENDUAK 13 ASANBLADA OROKORRA izan­go da, 18:00etan Gas­teiz­ko Gaztetxean.

Guz­tiok beha­rrez­koak gara Iraultzarako!

Denok ala inor ez, dena ala ezer ez!

GORA GAZTEON BORROKA!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *