[Cast/​Eusk] Gaz­te altxa, amai­tu al da iraultza??

El pasa­do 5 de diciem­bre nos reuni­mos alre­de­dor de 40 jóve­nes para deba­tir entorno al deve­nir y futu­ro de la Martxo­ko Iraul­tza. Tras poner en común los dife­ren­tes pun­tos de vis­ta se defi­nie­ron los siguien­tes objetivos.

Obje­ti­vos:

- Ase­gu­rar des­de un plano social la res­pues­ta a acon­te­ci­mien­tos puntuales.
– Plan­tear esas luchas con­cre­tas des­de una pers­pec­ti­va permanente.
– Aglu­ti­nar dife­ren­tes pen­sa­mien­tos e ideo­lo­gías resal­tan­do las ideas
en común en pos de la lucha revolucionaria.

Aún así otras tan­tas ideas que­da­ron sin defi­nir, como el hecho de crear un gru­po de dina­mi­za­ción. Por se deci­dió con­vo­ca para el pró­xi­mo 13 de DICIEMBRE una ASANBLEA GENERAL a las 18:00 en el Gaz­tetxe de
Gasteiz.

Saca la revo­lu­ción que lle­vas dentro
“…y hay per­so­nas que luchan toda la vida, esas son las
imprescindibles”

GORA GAZTEON BORROKA!

Pasa­den Aben­du­ren 5ean 40 bat gaz­te batu ginen Martxo­ko Iraul­tzan sor­tu­ri­ko mugi­men­dua­ren ingu­ruan ezta­bai­dan aritze­ko eta etor­ki­zu­na­ri begi­ra plan­te­amen­du berriak fin­katze­ko. Ezta­bai­da­tan ari­tu ostean zen­bait hel­bu­ru fin­ka­tu genituen.

Hel­bu­ruak:

-Arlo sozia­le­tik egun pun­tual batzuen eran­tzu­na bermatzea.
‑Borro­ka zehatz horiek pers­pek­ti­ba iraun­kor batean kokatzea.
‑Gaz­te­ri osoa batzea iraul­tza bidean, elkar­tzen gai­tuz­ten puntuak
gai­len­duz ideo­lo­gia eta pen­tsa­mol­de anitzak batze­ko auke­ra emanez.

Hala ere bes­te zen­bait ideia zehaz­tu gabe gera­tu ziren. Bes­teak bes­te dina­mi­za­zio tal­de baten beha­rra eta honen fun­tzioa. Lotu gabe­ko pun­tu horiek fin­katze­ko bes­te Asan­bla­da baten beha­rra iku­si genuen, horre­ga­tik hurren­go oste­gu­nean ABENDUAK 13 ASANBLADA OROKORRA izan­go da, 18:00etan Gas­teiz­ko Gaztetxean.

Guz­tiok beha­rrez­koak gara Iraultzarako!

Denok ala inor ez, dena ala ezer ez!

GORA GAZTEON BORROKA!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.