Eus­ko Lurra se pre­sen­ta como «herra­mien­ta de lucha ideológica»

«Nues­tro pue­blo ha sido un pue­blo nega­do en lo social y lo nacio­nal» y «es aún más noto­rio en el caso de las apor­ta­cio­nes his­tó­ri­cas e ideo­ló­gi­cas rea­li­za­das por la izquier­da aber­tza­le en su con­jun­to, a lo lar­go de su dila­ta­da his­to­ria», expre­sa­ron ayer por­ta­vo­ces de la Fun­da­ción Eus­ko Lurra en su pre­sen­ta­ción públi­ca, en Bil­bo, en la que pre­ci­sa­ron que su tra­ba­jo con­sis­ti­rá en recu­pe­rar ese baga­je his­tó­ri­co y con­ver­tir­lo en «herra­mien­ta de lucha ideo­ló­gi­ca» para las nue­vas gene­ra­cio­nes, desa­rro­llan­do «un pen­sa­mien­to de izquier­das e independentista».

Arro­pa­dos por algo más de una dece­na de miem­bros del colec­ti­vo, a la cabe­za de la mesa, Alber­to Muñoz Zufia, pre­si­den­te de honor, Pie­di Agus­tin Gon­za­lo, miem­bro del patro­na­to, Antxon Gómez Loren­te, direc­tor de pro­yec­tos, Mari­sol Elus­ton­do, vice­pre­si­den­ta, y Txar­li Gon­zá­lez, pre­si­den­te de la fun­da­ción, expli­ca­ron que des­de que echa­ra a andar hace unos meses, tra­ba­ja en temas de recu­pe­ra­ción de la memo­ria his­tó­ri­ca, como el DVD que aca­ba de ver la luz sobre EAE-ANV, y ha cola­bo­ra­do en la orga­ni­za­ción del foro sobre la Comi­sión de la Ver­dad en Eus­kal Herria, cele­bra­do recien­te­men­te a ins­tan­cias de la pla­ta­for­ma Lau Hai­ze­ta­ra Gogoan, con la que tam­bién cola­bo­ra en la que­re­lla cri­mi­nal con­tra el franquismo.

Euskera

Eus­kal Herria eta ezker aber­tza­leak osa­tu­ta­ko his­to­ria zein pen­tsa­men­dua urtee­tan «uka­tua» izan dire­la eta horri buel­ta eman behar zaio­la sinetsi­ta, «ezke­rre­ko pen­tsa­men­du inde­pen­den­tis­ta» sus­tatzea beha­rrez­koa dela uste dute ezker aber­tza­le his­to­ri­ko­ko ere­mu­ko eta pen­tsae­ra asko­ta­ko mili­tan­te­ek. «Inoiz baino beha­rrez­koa­goa da ata­ka his­to­ri­ko hone­tan», azal­du du EAE-ANV­tik dato­rren Antxon Gome­zek. Eus­ko Lurra fun­da­zioa sor­tu dute horre­ta­ra­ko. Atzo aur­kez­tu zuten for­ma­kun­tzan era­gi­tea hel­bu­ru duen fun­da­zioa Bil­bon, elkar­te­ko hogei bat herritarrek.

Gomez zuzen­da­riak eman du egi­tas­moa­ren non­dik nora­koa aur­kez­pen eki­tal­dian, fun­da­zioa­ren bes­te lau kide alboan ditue­la. Alber­to Muñoz oho­rez­ko lehen­da­ka­ria, Pie­di Agus­tin Patro­na­tu­ko kidea, Txar­li Gon­za­lez lehen­da­ka­ria eta Mari­sol Elus­ton­do lehen­da­ka­rior­dea izan ditu mahai­ki­de. Horiei babes ema­ten egon dira gizar­te era­gi­lee­ta­ko hain­bat kide; tar­tean, Arritxu San­ta­ma­ria Ezke­rre­tik Bil­duz tal­de­ko partaidea.

Eus­kal Herria­ren eta ezker aber­tza­lea­ren his­to­ria­ren bil­ke­ta egin­ eta haus­nar­ke­tak herri­ta­rren esku­ra jarri nahi ditu fun­da­zioak: «Ger­tae­rak, his­to­riak, isto­rioak, agi­riak, mili­tan­teen bio­gra­fiak… Guz­tia­ren tes­ti­gan­tza jaso nahi dugu, egun­go eta etor­ki­zu­ne­ko ezker aber­tza­le­ko mili­tan­tzia­ri arma ideo­lo­gi­koak eskain­tze­ko», azal­du du Gome­zek. «Mili­tan­te aber­tza­leen pres­ta­kun­tzan» indar bere­zia jarri­ko due­la jaki­na­ra­zi du.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *