Cró­ni­ca del acto final del ayuno des­obe­dien­te con­tra el TAV- Mugitu!

El vier­nes, res­pon­dien­do al lla­ma­mien­to rea­li­za­do por las ayu­nan­tes, unas 10 per­so­nas han ayu­na­do entre el vier­nes y el sába­do, pasan­do la noche en el local de Bakea­ren Etxea. Por otro lado, en Ipa­rral­de, 15 miem­bros del Movi­mien­to Bizi! han lle­va­do a cabo un ayuno de un día en Baio­na, en soli­da­ri­dad con las ayu­nan­tes de Hegoal­de. Ayer a las 12 del medio­día se ha cele­bra­do en la pla­za de San Fran­cis­co de Iru­ñea el acto final del ayuno des­obe­dien­te con­tra el TAV que se ha desa­rro­lla­do estas últi­mas tres sema­nas en Biz­kaia, Gipuz­koa y Nafa­rroa. Desa­fian­do tem­pe­ra­tu­ras pró­xi­mas a los 0ºC, 100 per­so­nas se han con­gre­ga­do para dar apo­yo a las ayunantes.

El acto ha comen­za­do con la actua­ción del gru­po de dan­tzas Hariz­ti Tal­dea de Bara­ñain. A con­ti­nua­ción, se ha lle­va­do a cabo la con­fe­ren­cia de Gris­lan­da Mar­gi­na, paro­dian­do la polí­ti­ca de Yolan­da Bar­ci­na y su gabi­ne­te de gobierno, en su loca carre­ra por impul­sar el TAV. Segui­da­men­te, la perio­dis­ta y escri­to­ra Edur­ne Eli­zon­do ha dado lec­tu­ra al tex­to que ha ela­bo­ra­do y que ha acom­pa­ña­do esta tres sema­nas al tes­ti­go “Lur­malko” obra del artis­ta arri­be­ta­rra Juan Gorri­ti. Como de cos­tum­bre, se ha bai­la­do un aurres­ku ante las ayu­nan­tes, tras el cual, una de ellas, ha inter­ve­ni­do en nom­bre del res­to. Para fina­li­zar, y como ya es tra­di­cio­nal, las ayu­nan­tes han dis­fru­ta­do de un cal­di­co reconfortador.

Osti­ra­lean, barau­gi­leek egi­ni­ko sos­ten­gu deial­dia­ri eran­tzu­nez, 10 bat lagu­nek baraua egin dute osti­ra­le­tik larun­ba­te­ra. Bes­tal­de­tik, Baio­nan Bizi! Mugi­men­duak dei­tu­rik, 15 lagu­nek egun bate­ko baraua egin dute Hegoal­de­ko barau­gi­lee­ki­ko elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko. Atzo, eguer­di­ko 12etan Iru­ñe­ko San Fran­tzis­ko pla­zan buru­tu da Biz­kaia, Gipuz­koa eta Nafa­rroan 3 astez luza­tu den AHTren aur­ka­ko bara­raual­dia­ren bukae­ra eki­tal­dia. 0º C‑tik ger­tu­ko ten­pe­ra­tu­ra­ri aurre egi­nez, 100 per­tso­na bil­du dira barau­gi­leei sos­ten­gua ema­te­ko. Bara­ñain­go Hariz­ti tal­dea­ren dan­tzak zabal­du du eki­tal­dia. Ondo­ren, Gris­lan­da Mar­gi­na­ren hitzal­dia hasi da, Yolan­da Bar­ci­na eta bere gober­nu­ki­deen poli­ti­ka paro­dia­tuz. Segi­tuan, Edur­ne Eli­zon­do kaze­ta­ri eta idaz­leak Juan Gorri­ti artis­tak egi­ni­ko “Lur­malko” leku­koa­re­kin bate­ra doan bere idaz­kia ira­ku­rri du.

«Hiru aste­ko baraual­dia amai­tu da gaur hemen, Iru­ñean. Beren pla­te­rak hus­tu dituz­te par­te har­tu dute­nek, abia­du­ra han­di­ko tre­nak denen pla­te­rak hus­ten ditue­la salatze­ko. Gure pla­te­rak hus­ten dituz­te, por­la­na­ren bidez haien pol­tsi­koak betetze­ko. Nahi ez dugun gara­pen ere­du bat ezar­tze­ko. Men­di ton­to­rre­tik behei­ti eror­tzen den harri koz­ko­rra­ren gisa, bidean dena sun­tsitzen du ere­du horrek. Harri erral­doia da, ama lurra­ren aza­lean zau­ri sako­na uzten due­na. Hala ere, iku­se­zin bila­katzen dute. Azpie­gi­tu­rak etor­ki­zu­na­ren, gara­pe­na­ren, moder­ni­ta­tea­ren ikur bila­katzen dituz­te. Hil ala bizi­ko kon­tu, ia-ia. Hori sal­tzen digu­te, eta hori eros­ten dute anitzek. Ustez­ko gara­pen horren ize­nean egin zuten Itoitz. Dato­rren urtean, hamar bete­ko dira herriak behei­ti bota zituz­te­ne­tik. Enpre­sen eta haien mese­dean ari diren agin­ta­rien bote­re eta diru nahiak erai­ki­ta­ko por­la­nez­ko muns­troak hon­dar bila­ka­tu zituen men­dez-men­de zutik iraun zuten harriak. Bai­na hon­dar hori ez du urte­gi­ko urak era­man. Hon­dar hori ez du hai­zeak barreia­tu. Hon­dar hori onga­rri bila­ka­tu du lurrak, hamai­ka besok eus­ten duten mai­lu. Gezu­rren, nahi eta behar ez ditu­gun urte­gien, abia­du­ra han­di­ko tre­na­ren eta ingu­ratzen gai­tuen pai­saia egu­ne­tik egu­ne­ra itxu­ral­datzen duten ber­tze­la­ko hamai­ka azpie­gi­tu­ra­ren aur­ka­ko mai­lu. Haiek baino buru­go­go­rra­goa da errea­li­ta­tea. Eta egu­ne­ro era­kus­ten digu goi­tik eza­rri nahi digu­ten bidea ez dela zuze­na. Oke­rrak dire­la gure herrien, basoen eta ibaien gai­ne­tik erai­ki nahi dituz­ten tren­bi­deak. Oke­rrak, eta gares­tiak. Hama­sei mili­oi euro balio du abia­du­ra han­di­ko tre­na­ren kilo­me­tro baka­rrak. Datu hut­sa kol­pe latz bila­katzen da egu­ne­ro ezar­tzen diz­ki­gu­ten murriz­ke­ten aurrean. Hez­kun­tza eta osa­su­na esku hutsik utzi nahi dituz­te. Esku hutsik zer­bitzu publi­koak. Hutsik, gai­ne­ra, inda­rrez, etxeak. Hiru aste­ko baraual­dia amaitzen da gaur hemen, Iru­ñean. Hutsik utzi dituz­te gure pla­te­rak, bai­na buruak, eskuak eta bihotzak bete­ta dira. Inda­rrez eta arra­zoiez bete­ta. Beti­ra­ko zutik iza­nen diren herrien harriek bete­ta. Hon­dar artean loratzen diren haziek bete­ta. Gogoz bete­ta. Des­ager­tze­ko arris­kuan den espe­zie bihur­tu nahi dute Lurra, Piri­nioe­ta­ko har­tza beza­la. Orain­dik ere, ani­ma­lia horren orroa entzun dai­te­ke basoen babes­pean. Ama­lu­rra­re­na ere entzu­nen da baz­ter guz­tie­tan. Hamai­ka aho bai­tu haren boz­go­rai­lu iza­te­ko prest. Martxan dira. Bidea egi­ten. Mugitzen». (Edur­ne Elizondo)

Ondo­ren, aurres­ku bat dan­tza­tu da barau­gi­leen ome­nez. Horren segi­dan, barau­gi­le­ta­ko batek hitz egin du bes­teen ize­nean eta bukatze­ko ohi­ko sal­da goxoa bana­tu zaie Nafa­rroa­ko baraugileei.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *