[Video] EAE-ANV des­de 1930, Izquier­da Abertzale

Reco­gi­do de Borro­ka Garaia


El 2008 la Audien­cia Nacio­nal ile­ga­li­zó EAE-ANV. La mayo­ría de los medios de comu­ni­ca­ción hizo creer que era una mar­ca de Bata­su­na para par­ti­ci­par en las elecciones.
Pero, ¿sabías que era la segun­da vez que el gobierno espa­ñol prohi­bía EAE-ANV? ¿Que fue fun­da­do en 1930? ¿Que fue el pri­mer par­ti­do que pro­pu­so un socia­lis­mo para Eus­kal Herria y que su pro­gra­ma sigue tenien­do sor­pren­den­te actua­li­dad? ¿Que for­mó par­te del “Fren­te Popu­lar”? ¿Que tuvo un minis­tro en el Gobierno de la Repú­bli­ca, un con­se­je­ro en el Gobierno Vas­co y un impor­tan­te núme­ro de con­ce­ja­les y alcal­des? ¿Que luchó en la gue­rra de 1936 con cua­tro bata­llo­nes y más tar­de jun­to a los maquis? ¿Que tomó par­te en la cons­ti­tu­ción de “Herri Bata­su­na” en la Tran­si­ción?… En defi­ni­ti­va, ¿sabías que ha sido Izquier­da Aber­tza­le des­de 1930?


EAE-ANV 1930 jaio zen men­de­bal­de osoak bizi zuen gataz­ka sozial eta eko­no­mi­ko baten erdian eta bat egin zuen ere­du berri baten alde egi­ten zuten inda­rre­kin. Gure Herri­ko alda­rri­ka­pen nazio­na­la eta sozia­la elkar­tu zituen eta lehen aldi­koz Eus­kal Herri­ra­ko ere­du sozia­lis­ta baten pro­po­sa­me­na egin.
Ezker Aber­tza­lea ez zen jaio Fran­co­ren dik­ta­du­ra­ren aur­ka borro­katze­ko, nahiz eta hala egi­tea toka­tu zaion. Ez zen ETA­re­kin jaio ere. Ezker Aber­tza­lea kapi­ta­lis­moa gain­di­tu­ko zuen ere­du sozial eta nazio­nal baten alde egi­te­ko jaio zen. Eus­kal Herri­ra­ko Inde­pen­den­tzia eta Sozia­lis­moa, kapi­ta­lis­moa gain­di­tu­ko zuen ere­du baten alde hain zuzen ere.
Bitxia da ikus­tea nola 82 urte pasa ondo­ren, bere egu­ne­ro­ko­ta­su­na gor­detzen duten hain­bat eta hain­bat alda­rri­ka­pen eta proposamenek.
1936ko gudan 550 guda­ri gal­du zituen gutxie­nez. Erbes­tea, kar­tze­la, erre­pre­sio eko­no­mi­ko eta poli­zia­la eza­gu­tu zuten EAE-ANV­ko mili­tan­te eta guda­riak, baino Fran­co­ren aur­ka­ko erre­sis­ten­tzian tin­ko ari­tu ziren.
Dik­ta­do­rea hil ondo­ren, ANV‑k ez zituen Mon­cloa­ko pak­tuak onar­tu eta ezta dik­ta­du­ra­ren ondo­ren­go tran­tsi­zioa ere. Ez zuen dik­ta­do­rea eta sis­te­ma faxis­ta­ren inpu­ni­ta­tea ber­matzen zuen ope­ra­zio poli­ti­koa onartu.
Ezke­rre­ko inda­rrez osa­tu­ta zegoen HERRI BATASUNA bul­tza­tu zuen 1977an.
Ber­tan lana egin zuen urte luzez eta 2007ko hau­tes­kun­dee­ta­ra aur­kez­tu zen, 2008an orain­dik orain inda­rrean dagoen Par­ti­duen Legeak bul­tza­tu­rik, legez kan­po­ra­tua izan zen PSOE­ko gober­nua­ren esku­tik. Hau da, sozial­de­mo­kra­zia­ren eskutik.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *