[Cat/​Cast] Valo­ra­ción de David Fer­nan­dez de CUP-AE sobre los resul­ta­dos electorales

David Fernàndez al Casal Independentista Jaume Compte de Sants
Cata­lan
El cap de llis­ta per la demar­ca­ció de Bar­ce­lo­na de la CUP-AE, David Fer­nàn­dez, ha valo­rat posi­ti­va­ment el resul­tat elec­to­rat de la for­ma­ció, a l’obtenir 3 dipu­tats amb més de 125.000 vots, tenint en comp­te que el poc temps que han tin­gut per pre­pa­rar la cam­pan­ya, sen­se dema­nar un prés­tec i amb més de 450 actes arreu del Principat.
Fer­nàn­dez ha come­nçat a fer la valo­ra­ció salu­dant al con­junt dels Paï­sos Cata­lans, denun­ciant la repres­sió que han patit 5 dones quan es mani­fes­ta­ven paci­fi­ca­ment al col·legi on vota­va l’Artur Mas i fent una salu­ta­ció soli­dà­ria al poble de Palestina.
A con­ti­nua­ció, ha dit que “hem asso­lit el nos­tre objec­tiu”. Tot i remar­cant que “tres dipu­tats són ave­nç, però no són res sen­se la volun­tat del carrer” i que hem estat la força de la gent anò­ni­ma al refe­rir-se a totes les per­so­nes que han donat suport a la for­ma­ció, ja que el minis­tre d’Economia ja ha estat esco­llit i es diu Banc Cen­trat Europeu.
En el sen­tit que “no hi hau­rà alli­be­ra­ment nacio­nal sen­se alli­be­ra­ment de clas­se”, i el país que vin­drà, és el de la ple­na demo­crà­cia, per afir­mar que “això, només és el principi”
El futur dipu­tat de la CUP ha dema­nat fre­nar imme­dia­ta­ment els des­no­na­ments i les reta­lla­des i dei­xar de pagar el deu­te. Tam­bé s’ha refe­rit, indi­rec­ta­ment, als resul­tats elec­to­rals de Con­ver­gèn­cia i Unió: “Algú hau­rà de come­nçar a enten­dre que tan­car hos­pi­tals i esco­les no surt gra­tuït i ho hau­rà d’analitzar”.
En aques­ta direcc­ció ha recor­dat que “som els Paï­sos Cata­lans de tres mili­ons de pobres”, per això “cal seguir ava­nçant social i nacionalment”.
Tam­bé ha posat èmfa­si en mani­fes­tat que “venim de lluny, que som el país de les vagues, del 36, dels tram­vies, de la llui­ta anti­fran­quis­ta, de l’estratègia inde­pen­den­tis­ta que es va for­mu­lar al 1979…” Fer­nàn­dez ha fina­litzat tot recor­dant al pre­si­dent infor­mal de la nació, Ovi­di Montllor.

Resul­tats per demarcació

Bar­ce­lo­na 92.621 vots 3,40% dels vots
Giro­na 14.502 vots 4,25% dels vots
Llei­da 6.289 vots 3,05% dels vots
Tarra­go­na 12.807 vots 3,58% dels vots
Total 126.219 vots 3,48% dels vots

Cas­te­llano
El cabe­za de lis­ta por la demar­ca­ción de Bar­ce­lo­na de la CUP-AE, David Fer­nán­dez, ha valo­ra­do posi­ti­va­men­te el resul­ta­do elec­to­ra­do de la for­ma­ción, al obte­ner 3 dipu­tados con más de 125.000 votos, tenien­do en cuen­ta que el poco tiem­po que han teni­do para pre­pa­rar la cam­pa­ña, sin pedir un prés­ta­mo y con más de 450 actos en todo el Principado.
Fer­nán­dez ha empe­za­do a hacer la valo­ra­ción salu­dan­do al con­jun­to de los Paí­ses Cata­la­nes, denun­cian­do la repre­sión que han sufri­do 5 muje­res cuan­do se mani­fes­ta­ban pací­fi­ca­men­te en el cole­gio don­de vota­ba Artur Mas y hacien­do un salu­do soli­da­ria al pue­blo de Palestina.
A con­ti­nua­ción, dijo que «hemos logra­do nues­tro obje­ti­vo». Aun­que remar­can­do que «tres dipu­tados son avan­ce, pero no son nada sin la volun­tad de la calle» y que hemos sido la fuer­za de la gen­te anó­ni­ma al refe­rir­se a todas las per­so­nas que han apo­ya­do la for­ma­ción, ya que el minis­tro de Eco­no­mía ya ha sido ele­gi­do y se dice Ban­co Cen­tra­do Europeo.
En el sen­ti­do de que «no habrá libe­ra­ción nacio­nal sin libe­ra­ción de cla­se», y el país que ven­drá, es el de la ple­na demo­cra­cia, para afir­mar que «esto sólo es el principio»
El futu­ro dipu­tado de la CUP ha pedi­do fre­nar inme­dia­ta­men­te los desahu­cios y los recor­tes y dejar de pagar la deu­da. Tam­bién se ha refe­ri­do, indi­rec­ta­men­te, a los resul­ta­dos elec­to­ra­les de CiU: «Alguien ten­drá que empe­zar a enten­der que cerrar hos­pi­ta­les y escue­las no sale gra­tui­to y ten­drá que analizar».
En esta direcc­ción ha recor­da­do que «somos los Paí­ses Cata­la­nes de tres millo­nes de pobres», por eso «hay que seguir avan­zan­do social y nacionalmente».
Tam­bién hizo hin­ca­pié en mani­fes­tó que «veni­mos de lejos, que somos el país de las huel­gas, del 36, los tran­vías, de la lucha anti­fran­quis­ta, de la estra­te­gia inde­pen­den­tis­ta que se for­mu­ló en 1979 …» Fer­nán­dez ha fina­li­za­do recor­dan­do al pre­si­den­te infor­mal de la nación, Ovi­di Montllor.
Resul­tats per demarcació
Bar­ce­lo­na 92.621 vots 3,40% dels vots
Giro­na 14.502 vots 4,25% dels vots
Llei­da 6.289 vots 3,05% dels vots
Tarra­go­na 12.807 vots 3,58% dels vots
Total 126.219 vots 3,48% dels vots

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *