Fer­nàn­dez: «La CUP-AE tin­drà grup par­la­men­ta­ri pro­pi»- LLi​ber​tat​.cat

El can­di­dat de la CUP-Alter­na­ti­va d’Es­que­rres per la demar­ca­ció de Bar­ce­lo­na, David Fer­nàn­dez, s’ha mos­trat con­fiat que la for­ma­ció que enca­pça­la «tin­drà grup par­la­men­ta­ri per dur la veu de les clas­ses popu­lars al Par­la­ment». Per for­mar grup par­la­men­ta­ri cal un mínim de cinc dipu­tats, segons els òrgans del Par­la­ment. Si no, els dipu­tats s’in­te­gren al grup mixt.
En el darrer dia de cam­pan­ya elec­to­ral, Fer­nàn­dez ha expli­cat que la CUP-AE serà pre­sent al Par­la­ment del Prin­ci­pat per pro­po­sar una alter­na­ti­va níti­da­ment inde­pen­den­tis­ta i d’esquerres que plan­ti cara “a aquells que reta­llen i pri­va­titzen en nom de Catalunya”.
El can­di­dat ha fet una valo­ra­ció molt posi­ti­va de la cam­pan­ya elec­to­ral i ha des­ta­cat que s’ha fet “a mà, amb el volun­ta­ris­me de la mili­tàn­cia de la CUP i dels movi­ments i col·lectius que par­ti­ci­pen de la nos­tra pro­pos­ta política”.
Al llarg dels quin­ze dies de cam­pan­ya i tot i veu­re’s exclo­sa dels blocs elec­to­rals, la CUP-AE ha cele­brat fins a 450 actes arreu del país, des de mítings a xerra­des de petit for­mat. Molts d’aquests actes han aple­gat més de 500 per­so­nes, o milers, com és el cas de l’ac­te cen­tral de Bar­ce­lo­na, que va des­bor­dar el Bar­ce­lo­na Tea­tre Musi­cal [vídeo de l’ac­te].
Una cam­pan­ya que tot i el res­sò acon­se­guit s’ha des­en­vo­lu­pat amb un pres­su­post aus­ter, de 193.654 euros, segons ha infor­mat la CUP-AE. Un 70% del pres­su­post s’ha des­ti­nat al bus­tiat­ge dels fulle­tons electorals.
Els diners s’han obtin­gut majo­ri­tà­ria­ment de les apor­ta­cions extra­or­di­nà­ries de les assem­blees locals de la CUP i de peti­tes dona­cions en for­ma de bons d’ajut. El pres­su­post ínte­gre ha estat publi­cat al dia­ri de cam­pan­ya de la candidatura.
Diu­men­ge, la CUP-AE des­ple­ga­rà uns 1.500 apo­de­rats arreu del Prin­ci­pat per garan­tir la trans­pa­rèn­cia del pro­cés elec­to­ral i infor­mar als electors. 

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *