[Fotos] Se ini­cia el ayuno de Mugi­tu! en Bilbo..El TAV nos deja el pla­to vacio

La cita ha sido a las 12 del medio­día en Bil­bao fren­te al Arria­ga don­de hemos hecho una peque­ña repre­sen­ta­ción de cómo EL TAV NOS DEJA EL PLATO VACÍO. En la paro­dia han sido arro­lla­das por el TAV un base­rri­ta­rra que tra­ba­ja en la huer­ta lle­va­ba la ver­du­ra reco­gi­da, y una per­so­na que se encon­tra­ba en la mesa comien­do. A estas per­so­nas el TAV les deja­rá sin tie­rra, sin ver­du­ra y sin comi­da en el pla­to. En res­pues­ta dichas per­so­nas se han pues­to la cami­se­ta de ini­cio del ayuno mos­tran­do que han deci­do ayu­nar como for­ma de pro­tes­ta ante esta macroinfraestructura.

Asi­mis­mo en el acto de ini­cio del ayuno hemos reci­bi­do al gru­po de ciclis­tas que venían de Ugao, Gal­da­kao y Basau­ri en una mar­cha de bicis en denun­cia del pro­yec­to del TAV.

Eus­ke­ra

Hitzor­dua eguer­di­ko 12etan izan da, Bil­bon, Arria­ga aurrean, non AHT-ak nola pla­te­rak hus­ten digun antzez­tu den. Paro­dian baratzean lan egi­ten duen base­rri­tar bat harra­pa­tu du AHTak eta azke­nik mahai batean baz­kal­tzen ari zen biga­rren per­tso­na bat.. Aipa­tu­ta­ko bi per­tso­na hauei AHTak lurrak ken­du­ko diz­kie, bai­ta baraz­ki eta jana­ria ere.

Honi eran­tzu­te­ko asmoz, hiru per­tso­na baraual­dia­ren hasie­ra­ko kami­se­tak jan­tzi dituz­te, makroin­fra­es­tuk­tu­ren kon­tra baraual­dian jarri­ko dire­la adie­ra­ziz. Aldi berean, baraual­dia­ren hasi­ra­ko eki­me­nean Ugao, Gal­da­kao eta Basau­ri­tik AHTa salatze­ko egin­da­ko txi­rrin­du­la martxan par­te har­tu duten txi­rrin­du­la­riei harre­ra egin zaie. Pren­t­sa age­rral­di hone­tan baraual­dia­ren ingu­ruan anto­la­tu­ta­ko egi­ta­raua­ren berri eman da.

PROGRAMA COMPLETO

El TAV nos deja el pla­to vacío
Baraual­dia, 2012ko aza­roa­ren 10etik aben­dua­ren 1era

_​Lehen txan­da Aza­roa­ren 10tik 17ra Bizkaian_

Zapa­tua 10
10:30 Bizi­kle­ta martxa Ugao­tik eta Gal­da­kao­tik. Basau­rin batu eta Bilbora.
12:00 Bil­bo­ko Arria­ga aurrean. Paro­dia eta Baraua­ren hasiera.
14:00 Eguer­dian 7katun peli­ku­la bat iku­si (La mafia del TAV)
4 pm, ur bila Mal­ma­si­ne­ra, Bris­ke­ta auzoan. Ton­to­rre­ko kas­tro­ra bisita?

Dome­ka 11
Galdakao-Basaurin:
10:15 Men­di martxa AHTak zehar­katzen duen edo zehar­ka­tu­ko duen ingu­ru­nea aztertzeko.
Men­di martxa. Las afec­cio­nes del TAV en nues­tro entorno.

Bil­bon:
11:00 a 13:00 – Loreen mer­ka­tuan mahai infor­ma­ti­boa eta eskuo­rri banaketa.

Aste­le­he­na 12
Bilbon:
Stee-eilas-ekoekin

20:30 Zile­gi­ta­sun gabe­ko zorra­ri buruz­ko ter­tu­lia, Iolan­da Fres­ni­llo eta 15Mko Biz­kaia­ko komi­te­koe­kin. Ekoetxean, Pelo­ta kalea 5.
Kata­lu­nia­ko ODG­ko Iolan­da OMA­Le­ko ikas­ta­roan hitzal­dia ema­te­ra dato­rre­la baliatuz:
18:45. Cri­sis finan­cie­ra, deu­da y desa­rro­llo: Hacia la audi­to­ría ciu­da­da­na de la deuda
Alde zaha­rre­ko UPV/​EHUko Espe­rien­tzia Gele­tan (Ban­co de Espa­ña kalea, 2)

Mar­titze­na 13
Bilbon:
EHNEkoekin
Ribe­ra­ko mer­ka­tuan eskuo­rriak bana­tu, EHNE­koak prestatutakoak.
EHNE­ko eje­ku­ti­ban argaz­kia baraua­ren alde

Duran­gon:
19:30 Proiek­zioa EHNE­ren bideoa, Gure Lurra gure etor­ki­zu­na. Abadiño
Gaz­tetze­koak ere gurekin.

Basau­rin:
19:00 AHTa Basau­rin. Mesa redon­da. Par­ti­du poli­ti­koe­kin, Basau­ri­ko era­gi­le ezber­di­ne­kin… Ibai­ga­ne­ko Kul­tru etxean (edo Baso­ze­lai­ko gizar­te etxean).

Eguaz­te­na 14 GREBA
– ADI MOBILIZAZIOETARA. (GREBA)
Bilbon:
Kon­tzen­tra ADI­Fen, Pide aqui tus 4790 euros del TAV.
gutu­na entregatu¿?
– Peli­ku­la bat iku­si (Pom­po­ko)

Egue­na 15
Leioa­ko unibertsitatean:
12:00 Elka­rre­ta­ratzea, Laboa plazan.
12:30 Hitzaldia.
Gal­da­kaon: Hitzal­dia, Tar­ta­la­rien dos­sie­rra aurkeztuz.
Durangon:
19:15 Hitzal­dia Hiz­kun­tza esko­lan. Azpie­gi­tu­ra han­diak eta kri­sia. Rober­to Bermejo
Bilbon:
19:00 Hitzal­dia: AHT: iru­zu­rra­ren gaur­ko­ta­su­na. Deus­tu­ko Gaz­te Loka­lean (Luza­rra kalea 1)
20:00 Ur-poteoa tri­ki­ti­xa­re­kin ekoetxea­tik hasita.

Bari­kua 16
Ins­ti­tu­tue­tan etentxo bat egin. Con­cen­tra en el recreo sin pal­me­ra ni nada
HITZAL­DIAk. Arri­go­rria­ga, Gal­da­kao eta Basau­ri­ko institutotan
Barau masi­boa­ren hasiera.
Car­pa soli­da­ria e infor­ma­ti­va gigan­te duran­te todo el día en Basau­ri (12:00 – 21:00).
– GONBIDATU MUNDU GUZTIA.
– KARPA: – BIDEO EMANALDIA.
– INFORMAZIO GUNEA.
– TEATRO PARODIA.
– CHARLA SOBRE SITUACION LABORAL TRABAJADORES TAV.
– MESA PARA SELLADO DE BILLETES.
-
– GALDAKAOKO GAZTETXEAN 20:30 BARAUA JARRAITU. CINEFORUM. GONBIDATU MUNDU GUZTIA.

Zapa­tua 17
– KOLEKTIBOEN KONTZENTRAZIOA (SINDIKATUAK – ERAGILE SOZIALAK – GAZTETXEAK) 10:00 – 13:00 JARDUNALDIA BUKATZEKO.
– 11:00 ingu­ruan Barau­la­riak Antzuo­la­ra doa­ze­la agurtu
– KONTZERTUA BASAURIKO GAZTETXEAN.

_​Bigarren txan­da Aza­roa­ren 17tik 24ra Gipuzkoan_
AHTren aur­ka­ko baraual­di des­obe­dien­tea Deba­goie­nean: Aza­roak 17 – 18

Aza­roak 17, larun­ba­ta. Antzuolan

12:00 Antzuo­la­ko plazan:
Biz­kai­ko gre­ba­la­riei ongi-eto­rria eta Gipuz­koa­ko baraual­dia­ren hasiera.
15:00 gaztetxean:
Men­di-buel­ta infor­ma­ti­boa: AHT, erro­ta, Durango-Beasain.
18:00 gaztetxean:
Ezta­bai­da ire­kia: AHT, des­obe­dien­tzia eta gazteak.

Aza­roak 18, igandea.

12:00 Antzuo­la­ko pla­za­tik Arra­sa­te­ra bizikleta-martxa.
12:15ean Ber­ga­ra­ko Gaztetxean.
12:30ean Elo­rre­gi­ko bide-gurutzean.
13:00etan, Arra­sa­te­ko Bite­ri plazan.
Martxa­ren bukae­ra eta argaz­ki desobedientea.
17:30ean, Arra­sa­te­ko Gaztetxean:
Bideo-ema­nal­dia eta ezta­bai­da. The Yes Men

_​Txanda Deba­goie­ne­tik Donos­tia­ra doa_
Donos­tia: Aza­roak 19 – 22

Aza­roak 19 Astelehena:
18:30 Kale­ji­ra Bulebarretik
19:00 ONGI ETORRIA Bule­ba­rrean: Txa­la­par­ta, RAP kon­tzer­tua, Sebas­to­po­le­ko dantzariak…
Hitz-har­tzeak: Ele­na Beza­ni­lla (arra­za­ke­ria­ren aur­ka­ko mili­tan­tea), Barau­gi­leak, Donos­tia­ko sus­ten­gu taldea…

Aza­roak 20 Asteartea:
11:30 Jaur­la­ritzan barau­gi­leen gutu­na entre­gatzea eta pren­t­sa age­rral­dia (K/An­dia-Alder­di Eder)
16:00 Bule­ba­rre­ko Kar­pa-Bil­gu­nea: Gipuz­koa­ko proiek­tu txi­kitzai­leen aur­ka­ko Era­kus­ke­ta infor­ma­ti­boa eta Bideo emanaldia.
18:00 ENKARTELADA hiri-erdial­de­tik. Artzain One­tik abiatuta.
19:00 Mahain­gu­rua “AHT-ren PROIEKTUEN EGOERA EUSKAL HERRIAN”: CADE (Ipa­rral­de), Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa) eta AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na. Bule­ba­rre­ko Bilgunean

Aza­roak 21 Asteazkena:
11:00 Infor­ma­zio bana­ke­ta Bretxa­ko azokan
16:00 Zine­ma eta Bideo ema­nal­diak Bule­ba­rre­ko Bilgunean
18:30 DESOBEDIENTZIA ZIBI­LA­ri buruz mahain­gu­rua eta ezta­bai­da: Edur­ne Eli­zon­do (kaze­ta­ria), Gor­ka Torre (“Bizi Toki” Ipa­rral­de­ko hez­kun­tza proiek­tua­ren azal­pe­na des­obe­dien­tzia­ren ikus­pe­gi­tik), Bizi! Mugi­men­dua (Ipa­rral­de), Bil­bo­ko KEM-MOC, Enri­ke Lopez (uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­le kaleratua).
20:30 UR-POTEOA, Tri­ki­ti­xa­re­kin. Alde zaharrean.

Aza­roak 22 Osteguna:
12:00 Kon­tzen­tra­zioa Ibae­ta­ko uni­ber­tsi­ta­tean Aularioan
12:30 Mugi­tu! Mugi­men­dua­ren aurkezpena

_​Txanda Donos­tial­de­tik Tolo­sal­de­ra doa_
Tolo­sal­dea: Aza­roak 22 – 24

Oste­gu­na 22
17:00 Zizur­kil-Adu­na­ko obre­ta­ra martxa
Joxe Arre­gi pla­za­tik abia­tu­ko da
18:00 Pre­ka­rie­ta­tea. Mahai ingurua.
Billa­bo­na­ko balio anitze­ko gelan

Osti­ra­la 23
17:00 Anoe­ta­ko plazan
18:00 Tai­le­rra: Esku­bi­deak iza­te­ko eskubidea
20:00 Isuo Sasia eta Arru­ti­ko Intxaurrak
Kan­tau­to­reak Anoe­ta­ko Gaztetxean

Larun­ba­ta 24
11:00 Hitzal­dia: Eli­ka­du­ra burujabetza
EHNE­ko Pedro Alber­di teknikaria
Ondo­ren, nafa­rrei leku­ko alda­ke­ta Tolosan.
13:00 Ipuin kontaketa
Kon­tu­kan­toi taldea
Ondo­ren, sal­da banaketa

Ani­ma­tu osti­ra­le­tik larun­ba­te­ra baraual­dia egi­te­ra: Anoe­ta herrian!

_​Hirugarren txan­da Aza­roa­ren 24tik aben­dua­ren 1era Nafarroan_

AZAROAK 24, LARUNBATA. BARAUALDIAREN HASIERA
10:00 – 14:00 III Jor­na­das alTA­Voz: “Trans­por­tes y Ener­gía: crisis
a alta velo­ci­dad” en Auzo­te­gi (Txan­trea).
18:30 Com­pa­re­cen­cia de la Red de elec­tos con­tra el TAV en apo­yo al ayuno (Altsa­su­ko Kul­tur Etxean).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Altsa­su­ko plazan).

AZAROAK 25, IGANDEA. LURRALDE KALTETUAK: ERRIBERA ETA TAFALLA
12:00 Visi­ta a las obras del TAV (Irtee­ra: Mar­tzi­lla­ko gasolindegitik).
18:30 ‑19:30 Ur poteoa Tafallan.
19:45 Doku­men­ta­la: “Cuan­do éra­mos ricos”. (Tafa­lla­ko Kul­tur Etxean).

AZAROAK 26, ASTELEHENA. LURRALDE KALTETUAK: IRUÑERRIA
17:30 Etxa­ba­koitz – Bara­ñain txi­rrin­du­la martxa (Irtee­ra: Carrefour).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Bara­ñain­go uda­letxea­ren aurrean).

AZAROAK 27, ASTEARTEA. OSASUNA ETA AHT
11:00 Elka­rre­ta­ratzea Ospi­ta­le­tan: El dine­ro del TAV para la sanidad
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 Char­la: ”Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segura
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Lekua: Hiz­kun­tza Eskola.

AZAROAK 28, ASTEAZKENA. HEZKUNTZA ETA AHT
Ins­ti­tu­tue­tan: Infor­ma­zio banaketa.
UPNA: 11:00. Pren­tsau­rre­koa eta parodia.
13:00. Char­la:” Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segura
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Gela 09
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tu aurrean.

AZAROAK 29, OSTEGUNA: IRUÑEKO EGUNA
13:00 Ur poteoa (Mer­ca­de­re­se­tik).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.

AZAROAK 30, OSTIRALA: ESKUBIDE SOZIALAK ETA AHT
11:00 Pro­tes­ta ante Bien­es­tar Social (Asam­blea de Para­dos y Ren­ta Básica).
12:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean (Sasoia).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 “Txo­ri­bu­ru, el rape­ro case­ro” Herri Eki­me­na­ren kar­pan. (Sara­sa­te Pasealekuan).
Lla­ma­mien­to a secun­dar una jor­na­da de ayuno has­ta el día siguien­te en apo­yo a los ayunantes.

ABENDUAK 1, LARUNBATA: BARAUALDIAREN BUKAERA
12:00 Amaie­ra eki­tal­dia: Sal­da, aurres­kua, eta Gris­lan­da Mar­ji­na­ren hitzal­dia: “Nos salió cari­ca la cria­tu­ri­ca” (San Fran­tzis­ko plazan).

_​Baionan ere azken egu­nean Aza­roa­ren 30etik aben­dua­ren 1era_

Aza­roak 30
18:00 Baio­nan egun bate­ko baraual­dia Bizi! Mugi­men­duak dei­tu­ta Mugitu!ren baraual­dia­ren eki­me­na­ri­kin bat egi­ten. AHTren aur­ka­ko barau-egun hori bar­ne for­ma­kun­tza egi­te­ko topa­ke­ta gisa apro­betxa­tu­ko dute ere.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *