[Fotos] Se ini­cia el ayuno de Mugi­tu! en Bilbo..El TAV nos deja el pla­to vacio

La cita ha sido a las 12 del medio­día en Bil­bao fren­te al Arria­ga don­de hemos hecho una peque­ña repre­sen­ta­ción de cómo EL TAV NOS DEJA EL PLATO VACÍO. En la paro­dia han sido arro­lla­das por el TAV un base­rri­ta­rra que tra­ba­ja en la huer­ta lle­va­ba la ver­du­ra reco­gi­da, y una per­so­na que se encon­tra­ba en la mesa comien­do. A estas per­so­nas el TAV les deja­rá sin tie­rra, sin ver­du­ra y sin comi­da en el pla­to. En res­pues­ta dichas per­so­nas se han pues­to la cami­se­ta de ini­cio del ayuno mos­tran­do que han deci­do ayu­nar como for­ma de pro­tes­ta ante esta macro­in­fra­es­truc­tu­ra.

Asi­mis­mo en el acto de ini­cio del ayuno hemos reci­bi­do al gru­po de ciclis­tas que venían de Ugao, Gal­da­kao y Basau­ri en una mar­cha de bicis en denun­cia del pro­yec­to del TAV.

Eus­ke­ra

Hitzor­dua eguer­di­ko 12etan izan da, Bil­bon, Arria­ga aurrean, non AHT-ak nola pla­te­rak hus­ten digun antzez­tu den. Paro­dian baratzean lan egi­ten duen base­rri­tar bat harra­pa­tu du AHTak eta azke­nik mahai batean baz­kal­tzen ari zen biga­rren per­tso­na bat.. Aipa­tu­ta­ko bi per­tso­na hauei AHTak lurrak ken­du­ko diz­kie, bai­ta baraz­ki eta jana­ria ere.

Honi eran­tzu­te­ko asmoz, hiru per­tso­na baraual­dia­ren hasie­ra­ko kami­se­tak jan­tzi dituz­te, makroin­fra­es­tuk­tu­ren kon­tra baraual­dian jarri­ko dire­la adie­ra­ziz. Aldi berean, baraual­dia­ren hasi­ra­ko eki­me­nean Ugao, Gal­da­kao eta Basau­ri­tik AHTa salatze­ko egin­da­ko txi­rrin­du­la martxan par­te har­tu duten txi­rrin­du­la­riei harre­ra egin zaie. Pren­t­sa age­rral­di hone­tan baraual­dia­ren ingu­ruan anto­la­tu­ta­ko egi­ta­raua­ren berri eman da.

PROGRAMA COMPLETO

El TAV nos deja el pla­to vacío
Baraual­dia, 2012ko aza­roa­ren 10etik aben­dua­ren 1era

_​Lehen txan­da Aza­roa­ren 10tik 17ra Bizkaian_​

Zapa­tua 10
10:30 Bizi­kle­ta martxa Ugao­tik eta Gal­da­kao­tik. Basau­rin batu eta Bil­bo­ra.
12:00 Bil­bo­ko Arria­ga aurrean. Paro­dia eta Baraua­ren hasie­ra.
14:00 Eguer­dian 7katun peli­ku­la bat iku­si (La mafia del TAV)
4 pm, ur bila Mal­ma­si­ne­ra, Bris­ke­ta auzoan. Ton­to­rre­ko kas­tro­ra bisi­ta?

Dome­ka 11
Gal­da­kao-Basau­rin:
10:15 Men­di martxa AHTak zehar­katzen duen edo zehar­ka­tu­ko duen ingu­ru­nea azter­tze­ko.
Men­di martxa. Las afec­cio­nes del TAV en nues­tro entorno.

Bil­bon:
11:00 a 13:00 – Loreen mer­ka­tuan mahai infor­ma­ti­boa eta eskuo­rri bana­ke­ta.

Aste­le­he­na 12
Bil­bon:
Stee-eilas-ekoe­kin

20:30 Zile­gi­ta­sun gabe­ko zorra­ri buruz­ko ter­tu­lia, Iolan­da Fres­ni­llo eta 15Mko Biz­kaia­ko komi­te­koe­kin. Ekoetxean, Pelo­ta kalea 5.
Kata­lu­nia­ko ODG­ko Iolan­da OMA­Le­ko ikas­ta­roan hitzal­dia ema­te­ra dato­rre­la balia­tuz:
18:45. Cri­sis finan­cie­ra, deu­da y desa­rro­llo: Hacia la audi­to­ría ciu­da­da­na de la deu­da
Alde zaha­rre­ko UPV/​EHUko Espe­rien­tzia Gele­tan (Ban­co de Espa­ña kalea, 2)

Mar­titze­na 13
Bil­bon:
EHNE­koe­kin
Ribe­ra­ko mer­ka­tuan eskuo­rriak bana­tu, EHNE­koak pres­ta­tu­ta­koak.
EHNE­ko eje­ku­ti­ban argaz­kia baraua­ren alde

Duran­gon:
19:30 Proiek­zioa EHNE­ren bideoa, Gure Lurra gure etor­ki­zu­na. Aba­di­ño
Gaz­tetze­koak ere gure­kin.

Basau­rin:
19:00 AHTa Basau­rin. Mesa redon­da. Par­ti­du poli­ti­koe­kin, Basau­ri­ko era­gi­le ezber­di­ne­kin… Ibai­ga­ne­ko Kul­tru etxean (edo Baso­ze­lai­ko gizar­te etxean).

Eguaz­te­na 14 GREBA
– ADI MOBILIZAZIOETARA. (GREBA)
Bil­bon:
Kon­tzen­tra ADI­Fen, Pide aqui tus 4790 euros del TAV.
gutu­na entre­ga­tu¿?
– Peli­ku­la bat iku­si (Pom­po­ko)

Egue­na 15
Leioa­ko uni­ber­tsi­ta­tean:
12:00 Elka­rre­ta­ratzea, Laboa pla­zan.
12:30 Hitzal­dia.
Gal­da­kaon: Hitzal­dia, Tar­ta­la­rien dos­sie­rra aur­kez­tuz.
Duran­gon:
19:15 Hitzal­dia Hiz­kun­tza esko­lan. Azpie­gi­tu­ra han­diak eta kri­sia. Rober­to Ber­me­jo
Bil­bon:
19:00 Hitzal­dia: AHT: iru­zu­rra­ren gaur­ko­ta­su­na. Deus­tu­ko Gaz­te Loka­lean (Luza­rra kalea 1)
20:00 Ur-poteoa tri­ki­ti­xa­re­kin ekoetxea­tik hasi­ta.

Bari­kua 16
Ins­ti­tu­tue­tan etentxo bat egin. Con­cen­tra en el recreo sin pal­me­ra ni nada
HITZAL­DIAk. Arri­go­rria­ga, Gal­da­kao eta Basau­ri­ko ins­ti­tu­to­tan
Barau masi­boa­ren hasie­ra.
Car­pa soli­da­ria e infor­ma­ti­va gigan­te duran­te todo el día en Basau­ri (12:00 – 21:00).
– GONBIDATU MUNDU GUZTIA.
– KARPA: – BIDEO EMANALDIA.
– INFORMAZIO GUNEA.
– TEATRO PARODIA.
– CHARLA SOBRE SITUACION LABORAL TRABAJADORES TAV.
– MESA PARA SELLADO DE BILLETES.
-
– GALDAKAOKO GAZTETXEAN 20:30 BARAUA JARRAITU. CINEFORUM. GONBIDATU MUNDU GUZTIA.

Zapa­tua 17
– KOLEKTIBOEN KONTZENTRAZIOA (SINDIKATUAK – ERAGILE SOZIALAK – GAZTETXEAK) 10:00 – 13:00 JARDUNALDIA BUKATZEKO.
– 11:00 ingu­ruan Barau­la­riak Antzuo­la­ra doa­ze­la agur­tu
– KONTZERTUA BASAURIKO GAZTETXEAN.

_​Bigarren txan­da Aza­roa­ren 17tik 24ra Gipuzkoan_​
AHTren aur­ka­ko baraual­di des­obe­dien­tea Deba­goie­nean: Aza­roak 17 – 18

Aza­roak 17, larun­ba­ta. Antzuo­lan

12:00 Antzuo­la­ko pla­zan:
Biz­kai­ko gre­ba­la­riei ongi-eto­rria eta Gipuz­koa­ko baraual­dia­ren hasie­ra.
15:00 gaz­tetxean:
Men­di-buel­ta infor­ma­ti­boa: AHT, erro­ta, Duran­go-Bea­sain.
18:00 gaz­tetxean:
Ezta­bai­da ire­kia: AHT, des­obe­dien­tzia eta gaz­teak.

Aza­roak 18, igan­dea.

12:00 Antzuo­la­ko pla­za­tik Arra­sa­te­ra bizi­kle­ta-martxa.
12:15ean Ber­ga­ra­ko Gaz­tetxean.
12:30ean Elo­rre­gi­ko bide-gurutzean.
13:00etan, Arra­sa­te­ko Bite­ri pla­zan.
Martxa­ren bukae­ra eta argaz­ki des­obe­dien­tea.
17:30ean, Arra­sa­te­ko Gaz­tetxean:
Bideo-ema­nal­dia eta ezta­bai­da. The Yes Men

_​Txanda Deba­goie­ne­tik Donos­tia­ra doa_​
Donos­tia: Aza­roak 19 – 22

Aza­roak 19 Aste­le­he­na:
18:30 Kale­ji­ra Bule­ba­rre­tik
19:00 ONGI ETORRIA Bule­ba­rrean: Txa­la­par­ta, RAP kon­tzer­tua, Sebas­to­po­le­ko dan­tza­riak…
Hitz-har­tzeak: Ele­na Beza­ni­lla (arra­za­ke­ria­ren aur­ka­ko mili­tan­tea), Barau­gi­leak, Donos­tia­ko sus­ten­gu tal­dea…

Aza­roak 20 Astear­tea:
11:30 Jaur­la­ritzan barau­gi­leen gutu­na entre­gatzea eta pren­t­sa age­rral­dia (K/An­dia-Alder­di Eder)
16:00 Bule­ba­rre­ko Kar­pa-Bil­gu­nea: Gipuz­koa­ko proiek­tu txi­kitzai­leen aur­ka­ko Era­kus­ke­ta infor­ma­ti­boa eta Bideo ema­nal­dia.
18:00 ENKARTELADA hiri-erdial­de­tik. Artzain One­tik abia­tu­ta.
19:00 Mahain­gu­rua “AHT-ren PROIEKTUEN EGOERA EUSKAL HERRIAN”: CADE (Ipa­rral­de), Sus­trai Fun­da­zioa (Nafa­rroa) eta AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na. Bule­ba­rre­ko Bil­gu­nean

Aza­roak 21 Asteaz­ke­na:
11:00 Infor­ma­zio bana­ke­ta Bretxa­ko azo­kan
16:00 Zine­ma eta Bideo ema­nal­diak Bule­ba­rre­ko Bil­gu­nean
18:30 DESOBEDIENTZIA ZIBI­LA­ri buruz mahain­gu­rua eta ezta­bai­da: Edur­ne Eli­zon­do (kaze­ta­ria), Gor­ka Torre (“Bizi Toki” Ipa­rral­de­ko hez­kun­tza proiek­tua­ren azal­pe­na des­obe­dien­tzia­ren ikus­pe­gi­tik), Bizi! Mugi­men­dua (Ipa­rral­de), Bil­bo­ko KEM-MOC, Enri­ke Lopez (uni­ber­tsi­ta­te­ko ira­kas­le kale­ra­tua).
20:30 UR-POTEOA, Tri­ki­ti­xa­re­kin. Alde zaha­rrean.

Aza­roak 22 Oste­gu­na:
12:00 Kon­tzen­tra­zioa Ibae­ta­ko uni­ber­tsi­ta­tean Aula­rioan
12:30 Mugi­tu! Mugi­men­dua­ren aur­kez­pe­na

_​Txanda Donos­tial­de­tik Tolo­sal­de­ra doa_​
Tolo­sal­dea: Aza­roak 22 – 24

Oste­gu­na 22
17:00 Zizur­kil-Adu­na­ko obre­ta­ra martxa
Joxe Arre­gi pla­za­tik abia­tu­ko da
18:00 Pre­ka­rie­ta­tea. Mahai ingu­rua.
Billa­bo­na­ko balio anitze­ko gelan

Osti­ra­la 23
17:00 Anoe­ta­ko pla­zan
18:00 Tai­le­rra: Esku­bi­deak iza­te­ko esku­bi­dea
20:00 Isuo Sasia eta Arru­ti­ko Intxau­rrak
Kan­tau­to­reak Anoe­ta­ko Gaz­tetxean

Larun­ba­ta 24
11:00 Hitzal­dia: Eli­ka­du­ra buru­ja­betza
EHNE­ko Pedro Alber­di tek­ni­ka­ria
Ondo­ren, nafa­rrei leku­ko alda­ke­ta Tolo­san.
13:00 Ipuin kon­ta­ke­ta
Kon­tu­kan­toi tal­dea
Ondo­ren, sal­da bana­ke­ta

Ani­ma­tu osti­ra­le­tik larun­ba­te­ra baraual­dia egi­te­ra: Anoe­ta herrian!

_​Hirugarren txan­da Aza­roa­ren 24tik aben­dua­ren 1era Nafarroan_​

AZAROAK 24, LARUNBATA. BARAUALDIAREN HASIERA
10:00 – 14:00 III Jor­na­das alTA­Voz: “Trans­por­tes y Ener­gía: cri­sis
a alta velo­ci­dad” en Auzo­te­gi (Txan­trea).
18:30 Com­pa­re­cen­cia de la Red de elec­tos con­tra el TAV en apo­yo al ayuno (Altsa­su­ko Kul­tur Etxean).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Altsa­su­ko pla­zan).

AZAROAK 25, IGANDEA. LURRALDE KALTETUAK: ERRIBERA ETA TAFALLA
12:00 Visi­ta a las obras del TAV (Irtee­ra: Mar­tzi­lla­ko gaso­lin­de­gi­tik).
18:30 ‑19:30 Ur poteoa Tafa­llan.
19:45 Doku­men­ta­la: “Cuan­do éra­mos ricos”. (Tafa­lla­ko Kul­tur Etxean).

AZAROAK 26, ASTELEHENA. LURRALDE KALTETUAK: IRUÑERRIA
17:30 Etxa­ba­koitz – Bara­ñain txi­rrin­du­la martxa (Irtee­ra: Carre­four).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea (Bara­ñain­go uda­letxea­ren aurrean).

AZAROAK 27, ASTEARTEA. OSASUNA ETA AHT
11:00 Elka­rre­ta­ratzea Ospi­ta­le­tan: El dine­ro del TAV para la sani­dad
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 Char­la: ”Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segu­ra
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Lekua: Hiz­kun­tza Esko­la.

AZAROAK 28, ASTEAZKENA. HEZKUNTZA ETA AHT
Ins­ti­tu­tue­tan: Infor­ma­zio bana­ke­ta.
UPNA: 11:00. Pren­tsau­rre­koa eta paro­dia.
13:00. Char­la:” Infra­es­truc­tu­ras de trans­por­te y cri­sis”. Paco Segu­ra
(Eco­lo­gis­tas en Acción). Gela 09
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tu aurrean.

AZAROAK 29, OSTEGUNA: IRUÑEKO EGUNA
13:00 Ur poteoa (Mer­ca­de­re­se­tik).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.

AZAROAK 30, OSTIRALA: ESKUBIDE SOZIALAK ETA AHT
11:00 Pro­tes­ta ante Bien­es­tar Social (Asam­blea de Para­dos y Ren­ta Bási­ca).
12:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean (Sasoia).
19:00 Elka­rre­ta­ratzea Par­la­men­tua­ren aurrean.
19:30 “Txo­ri­bu­ru, el rape­ro case­ro” Herri Eki­me­na­ren kar­pan. (Sara­sa­te Pasea­le­kuan).
Lla­ma­mien­to a secun­dar una jor­na­da de ayuno has­ta el día siguien­te en apo­yo a los ayu­nan­tes.

ABENDUAK 1, LARUNBATA: BARAUALDIAREN BUKAERA
12:00 Amaie­ra eki­tal­dia: Sal­da, aurres­kua, eta Gris­lan­da Mar­ji­na­ren hitzal­dia: “Nos salió cari­ca la cria­tu­ri­ca” (San Fran­tzis­ko pla­zan).

_​Baionan ere azken egu­nean Aza­roa­ren 30etik aben­dua­ren 1era_​

Aza­roak 30
18:00 Baio­nan egun bate­ko baraual­dia Bizi! Mugi­men­duak dei­tu­ta Mugitu!ren baraual­dia­ren eki­me­na­ri­kin bat egi­ten. AHTren aur­ka­ko barau-egun hori bar­ne for­ma­kun­tza egi­te­ko topa­ke­ta gisa apro­betxa­tu­ko dute ere.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *