[Eusk/​Cast] San­ti Diez Uriar­te­ri ome­nal­dia. Home­na­je a San­ti Diez Uriarte

San­ti falle­ció el 27 de octu­bre de 1997, vic­ti­ma de una enfer­me­dad incu­ra­ble, a los pocos meses de salir de prisión

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

15 urte pasa­tu dira zoritxa­rre­ko urria­ren 27 har­ta­tik. San­tik utzi gin­tue­ne­ko egun horretatik.

San­ti, gure kide eta mili­tan­te kon­pro­me­ti­tua. 15 urte joan dira bai­na gure oroi­me­nean eta bihotzean jarraitzen duzu.

San­tik esta­tua­ren esku-har­tze bortxaz­koa eza­gu­tu zuen. Gati­bu zela, espetxee­tan ohi­koa den eta zoritxa­rrez ondo eza­gutzen dugun medi­ku asis­ten­tzia ezak, ager­tu zitzaion min­bi­zia beran­due­gi antze­ma­tea eka­rri zuen. Beran­due­gi zela baze­ki­ten, Martxoan, 92​.art medio, 3. gra­dua onar­tu eta espetxean ez hil­tze­ko kale­ra­tu zuten, San­ti­re­kin egin­da­koa ezku­tatze­ko, egia ezkutatzeko.

Han uti­li­za­do todos los meto­dos y cami­nos para aca­llar la resis­ten­cia. Las últi­mas gene­ra­cio­nes no han cono­ci­do un esce­na­rio de paz.

Espetxee­tan, zein kale, lan­pos­tu eta etxee­tan, zuzen edo zehar­ka, aur­ki­tu bai­tu koka­le­ku bio­len­tziak. Heriotza eta sufri­men­dua izan dira, hamar­ka­da ezber­di­ne­tan, aska­ta­su­na lor­tzea amets izan dugun guz­tion bidai­de. Zoritxa­rre­ko bidaidea.

San­ti­re­kin egin nahi izan zuten beza­la, his­to­ria alde­ran­tziz kon­ta­tu­ta, gure oroi­me­na lau­so­tu eta Egia osoa izku­ta­tu nahi digu­te, harik eta gure herri kon­tzien­tzia eza­ba­tu arte. Harik eta gare­na iza­tea­ri uzten dio­gun arte.

Nues­tro pue­blo nece­si­ta la ver­dad, toda la ver­dad, res­pec­to al con­flic­to polí­ti­co y sus con­se­cuen­cias. Saber la ver­dad faci­li­ta­ra el camino hacia un esce­na­rio demaocratico.

Gra­cias a San­ti y al igual que el, los y las que die­ron la vida, nos lle­va­ran hacia la liber­tad . Burua ten­te ibil­tze­ko herri iku­rra eta herri onda­re ditugulako.

Esta­tuen bio­len­tzia­ren ondo­rioz kal­te larriak jasan dituz­ten ehun­ka per­tso­nak esan berri dute­nez, bide erai­kitzai­le eta kon­pon­tzai­lea ire­ki behar dugu errea­li­ta­tea­ren arlo horre­ta­tik ere, Eus­kal Herrian abia­tu­ta­ko pro­ze­sua­ren fase eta epe bakoitzean hel­bu­ru zehatzak bila­tuz eta lortuz.
Ez dugu onar­tu­ko errea­li­ta­tea­ren geu­re kon­ta­ke­ta kon­tuan ez hartzea.
Las razo­nes del con­flic­to son polí­ti­cas y por eso tra­ba­ja­re­mos en lle­gar a un acuer­do demo­cra­ti­co, kon­pon­bi­dea lor­tze­ko lan egin­go dugu.

Eso es lo que defen­de­mos y a favor de ello segui­re­mos luchan­do, por que a nues­tra razon de ser, ese es el úni­co camino que ara, que este sufri­mien­to no se repita.

Belau­nal­diz belau­nal­di aska­ta­su­na­ren amet­sa lor­tzea­rren, San­tik beza­la azken hat­sa ere eman dute­nak gogo­ra eka­rri­ta, gure beti­ko kon­pro­mi­so­ari tin­ko eus­ten diogu.

Urte luze­ta­ko mina edo harro­ta­su­na ezin dira eze­re­zean gera­tu. San­ti­re­kin amets­gaiz­toa eza­gu­tu genuen. Egun, Txu­sen egoe­rak San­ti­re­na gogo­ra ekar­tzen digu eta bera­re­kin egin zute­na berri­ro ger­ta ez dadin, guz­tion kon­pro­me­zuaz Txus eta larri­ki gai­xo dau­den gai­non­tze­ko pre­soak kale­ratzea lor­tu behar dugu.

Hau guz­tia­gai­tik bil­du gara gaur­koan hemen. Eta nola ez, San­ti­ri gure agu­rrik beroe­na eskaintzera.

Gora San­ti!

Gora Eus­kal pre­so eta iheslariak!

Gora eus­kal herria askatuta!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *