[Gal/​Cast] AGARB peran­te eleiçons pre­si­den­ciais venezuelanas

Gale­go

- A vitó­ria elei­to­ral da can­di­da­tu­ra do pre­si­den­te Hugo Chá­vez Frías ‑apoia­da polo con­jun­to do movi­men­to popu­lar e as orga­ni­zaçons revo­lu­cio­ná­rias arti­cu­la­das no Gram Pólo Patrió­ti­co, nas eleiçons do vin­dou­ro domin­go 7 de outu­bro, é impres­cin­dí­vel para con­so­li­dar o pro­ces­so de trans­for­maçons sociais, polí­ti­cas e cul­tu­rais na Vene­zue­la, mas tam­bém para refo­rçar as muda­nças em cur­so na Amé­ri­ca Latina.

Umha derro­ta a favor do can­di­da­to impe­ria­lis­ta seria catas­tró­fi­co para as lui­tas anti-impe­ria­lis­tas e popu­la­res que, de Rio Gran­de a Terra de Fogo, levam mais de umha déca­da sacu­din­do o poder e a hege­mo­nia do impe­ria­lis­mo ian­que no hemisfério.

Que melhor home­na­gem ao pro­je­to eman­ci­pa­dor do Che Gue­va­ra, no 45 ani­ver­sá­rio da sua que­da em com­ba­te, que as mas­sas popu­la­res e tra­balha­do­ras da Pátria de Bolí­var, apoiem maciça­men­te a can­di­da­tu­ra do coman­dan­te Hugo Chávez.

2- A vitó­ria popu­lar do dia 7 de outu­bro deve ser cla­ra e con­tun­den­te. Só assim se pode­rám abor­dar com garan­tias os dous gran­des rep­tos des­te pro­ces­so. Evi­tar a ati­vaçom do plano B que o impe­ria­lis­mo tem pre­pa­ra­do para des­es­ta­bi­li­zar o país se a vitó­ria é ajus­ta­da, mas tam­bém para apro­fun­dar na via genui­na­men­te revo­lu­cio­ná­ria que orien­te a Vene­zue­la face a cons­truçom de umha socie­da­de socia­lis­ta, superan­do os erros, as des­viaçons e as ameaças inter­nas invo­lu­cio­nis­tas no seio das forças que afir­mam apos­tar polo pro­ces­so, tal como deman­dam os seto­res mais cons­cien­tes do Gram Pólo Patriótico.

3- Vene­zue­la deve seguir ava­nçan­do com fac­tos tan­gí­veis na via anti­ca­pi­ta­lis­ta, deve seguir sen­do umha sóli­da trin­chei­ra fren­te às ameças do impe­ria­lis­mo e o caos à que o capi­ta­lis­mo con­duz o con­jun­to da huma­ni­da­de. Umha vitó­ria con­tun­den­te nes­ta segun­da batalha de Cara­bo­bo inci­di­rá posi­ti­va­men­te no for­ta­le­ci­men­to do con­jun­to do movi­men­to popu­lar, da esquer­da trans­for­ma­do­ra latino-ame­ri­ca­na e cari­benha, mas tam­bém a esca­la mundial.

4- A AGARB ape­la o con­jun­to da comu­ni­da­de gale­ga emi­gra­da na Vene­zue­la, assim como o con­jun­to de com­pa­trio­tas que vol­tá­rom para a Gali­za, a apoiar a can­di­da­tu­ra de Hugo Chá­vez nas eleiçons do vin­dou­ro domingo.

Cas­te­llano

1.- La vic­to­ria elec­to­ral de la can­di­da­tu­ra del pre­si­den­te Hugo Chá­vez Frías –apo­ya­da por el con­jun­to del movi­mien­to popu­lar y las orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias arti­cu­la­das en el Gran Polo Patrió­ti­co, en las elec­cio­nes del pró­xi­mo domin­go 7 de octu­bre, es impres­cin­di­ble para con­so­li­dar el pro­ce­so de trans­for­ma­cio­nes socia­les, polí­ti­cas y cul­tu­ra­les en Vene­zue­la, pero tam­bién para refor­zar los cam­bios en cur­so en Amé­ri­ca Latina.

Una derro­ta a favor del can­di­da­to impe­ria­lis­ta sería catas­tró­fi­co para las luchas anti-impe­ria­lis­tas y popu­la­res que, de Río Gran­de a Tie­rra de Fue­go, lle­van más de una déca­da sacu­dien­do el poder y la hege­mo­nía del impe­ria­lis­mo yan­qui en el hemisferio.

Que mejor home­na­je al pro­yec­to eman­ci­pa­dor del Che Gue­va­ra, en el 45 ani­ver­sa­rio de su muer­te en com­ba­te, que las masas popu­la­res y tra­ba­ja­do­ras de la Patria de Bolí­var, apo­yen masi­va­men­te la can­di­da­tu­ra del coman­dan­te Hugo Chávez.

2.- La vic­to­ria popu­lar del día 7 de octu­bre debe ser cla­ra y con­tun­den­te. Sólo así se podrán abor­dar con garan­tías los dos gran­des retos de este pro­ce­so. Evi­tar la acti­va­ción del plano B que el impe­ria­lis­mo ha pre­pa­ra­do para des­es­ta­bi­li­zar el país si la vic­to­ria es ajus­ta­da, pero tam­bién para pro­fun­di­zar en la vía genui­na­men­te revo­lu­cio­na­ria que orien­te a Vene­zue­la hacia la cons­truc­ción de una socie­dad socia­lis­ta, superan­do los erro­res, las des­via­cio­nes y las ame­na­zas inter­nas invo­lu­cio­nis­tas en el seno de las fuer­zas que afir­man apos­tar por el pro­ce­so, tal y como deman­dan los sec­to­res más cons­cien­tes del Gran Polo Patriótico.

3.- Vene­zue­la debe seguir avan­zan­do con hechos tan­gi­bles en la vía anti­ca­pi­ta­lis­ta, debe seguir sien­do una sóli­da trin­che­ra fren­te a las amen­zas del impe­ria­lis­mo y del caos al que el capi­ta­lis­mo nos con­du­ce al con­jun­to de la huma­ni­dad. Una vic­to­ria con­tun­den­te en esta segun­da bata­lla de Cara­bo­lo inci­di­rá posi­ti­va­men­te en el for­ta­le­ci­mien­to del con­jun­to del movi­mien­to popu­lar, de la izquier­da trans­for­ma­do­ra latino-ame­ri­ca­na y cari­be­ña, pero tam­bién a esca­la mundial.

4.- A AGARB hace un lla­ma­mien­to al con­jun­to de la comu­ni­dad gale­ga emi­gra­da en Vene­zue­la, así como al con­jun­to de com­pa­trio­tas que vol­vie­ron a Gali­za, a apo­yar la can­di­da­tu­ra de Hugo Chá­vez en las elec­cio­nes del pró­xi­mo domingo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *