¡Que recor­ten de don­de no nece­si­ta­mos! TAV Stop![Eus­ka­raz]

BEHAR EZ DUGUNETIK MURRIZTU DEZATELA

Abia­du­ra han­di­ko tren-bideak, inoiz itxi dira era­bi­le­ra ez iza­tea­ga­tik, behin erai­kiak izan dire­nean; Hegaz­ki­nik gabe­ko aire­por­tuak, Kotxe­rik gabe­ko auto­pis­tak (SUPERSUR, kasu), eta abar luze bat jasan behar izan du gizarteak…
Euro bat gehia­go AHT-earen obre­tan inber­titzea, bai Eus­kal y‑an, bai Nafa­rroa­ko korri­do­rean gau­za bera erre­pi­katzea litzateke.
Osa­ki­detza eta hez­kun­tza­ra­ko aurre­kon­tuak murriz­tu dituz­ten neu­rrian, Eus­ko Jaur­la­ritzak AHTra­ko aurre­kon­tua %27an han­di­tu du 2012an. Esan beha­rra dago, bes­tal­de, natu­ra­ri eta gizar­tea­ri jada kal­te larria egin dio­ten arren, Eus­kal Y‑a erai­kitze­ko behar dena­ren zati txi­ki bat baino ez dute­la gas­ta­tu, beraz xahu­ke­ta honen zati nagu­sia eki­ditze­ko garaiz gaude.
Egoe­ra negar­ga­rria da: 184.000 baino gehia­go dira lan­ga­be­zian dau­de­nak, eta 900.000 bat per­tso­na bizi dira pobre­zia muga­ren azpi­tik. Azken gober­nuen ara­be­ra, AHTk lan­pos­tuak sor­tzen ditu. Hala ote da? Espai­niar esta­tua abia­du­ra han­di­ko kilo­me­tro gehien duen Euro­pa­ko esta­tua da, eta biga­rre­na mun­duan. Hala ere, lan­ga­be­zi tasa ika­ra­ga­rria da. Lan­pos­tu­rik ez da sor­tzen, kon­tra­tuak Eus­kal Herri­ko lan-hitzar­me­ne­tik kan­po dau­de eta lane­gu­nak ete­nik gabe­ko 12 ordu baino gehia­go­koak dira. Horrez gain, segur­ta­su­na eska­sa da, eta horren ondo­rioz bost lan­gi­le hil dira jada.
Gai­ne­ra, sin­di­ka­tuei debe­ka­tu egin die­te lanak ikus­te­ra joatea.
Ez dago iker­ke­ta bat ere egin­da gure lurral­deak behar duen bene­ta­ko garraio­bi­de­ra­ko beha­rri­za­na­ren ingu­ruan. Soi­lik inpo­sa­tu digu­ten obra farao­ni­ko mal­tzur hau, saku bete-diru­ren tru­ke!… Begi bis­ta­koa da, beraz, bai ala bai erai­ki nahi dute­la eta ez dute­la bere era­bi­le­ran pentsatzen.
Iza­tez, erai­kitzen ari dira gure etor­ki­zu­na hipo­te­ka­tuz; Euro­pa­ri diru gehia­go eska­tuz. Adi­bi­de zehatza dugu Eus­kal Y‑rako injek­ta­tu dute­la 1000 mili­oi euro. Bada­ki­gu, era berean, 30 urte­ra dela, 7 urte­ren segi­dan… Bai­na zen­ba­te­ko intere­sa ordain­du behar­ko dugun ez digu­te esan nahi, badaezpada!…
Hone­kin argi eta gar­bi esan behar dugu, hau zor ile­gi­ti­moa dela, herria­ren kon­tra­ko boron­da­tez egi­ten ari diren zorra, hain zuzen. Eta honen eran­tzu­lea herria ez dela, obra honen pro­mo­to­reak baizik.
Hau dela eta, AHT Gel­di­tu ELKAR­LA­NAk Irai­lak 26ko GREBA OROKORRERAKO deial­dia zabal­tzen dizue eta par­te har­tze­ra ani­matzen zaituzte.
EZ DEZATELA DIRUA KAKALEKURA BOTA!


[Cas­te­llano]

QUE RECORTEN DE DONDE NO NECESITAMOS

Líneas de Tren de Alta Velo­ci­dad cerra­das des­pués de cons­trui­das por no usar­se, aero­puer­tos sin avio­nes, auto­pis­tas sin coches, (como es el caso de la Super­Sur), y un lar­go etc. . Seguir invir­tien­do un solo euro más en la cons­truc­ción del TAV, bien sea en la Yvas­ca, o en el corre­dor Nava­rro, es más de lo mismo.
Mien­tras se recor­tan dere­chos socia­les y se redu­cen las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias des­ti­na­das a sani­dad y edu­ca­ción, el Gobierno Vas­co ha incre­men­ta­do en un 27% el pre­su­pues­to del TAV para este 2012. A pesar del gra­ve daño ambien­tal y social pro­vo­ca­do por las obras, has­ta aho­ra se ha gas­ta­do una peque­ña par­te de lo que cues­ta la Y vas­ca y esta­mos a tiem­po de evi­tar la mayor par­te del derroche.
En medio de un pano­ra­ma deso­la­dor, y unas 900.000 per­so­nas vivien­do con ingre­sos infe­rio­res al umbral de la pobre­za en Hego Eus­kal Herria, los dife­ren­tes Gobier­nos han argu­men­ta­do que el TAV pro­por­cio­na pues­tos de tra­ba­jo. Pone­mos en duda esta afir­ma­ción dado que el Esta­do espa­ñol es el país con más núme­ro de kiló­me­tros de alta
velo­ci­dad en Euro­pa y el segun­do a nivel mun­dial, sin embar­go sus cifras de paro son esca­lo­frian­tes. No se crea empleo, los con­tra­tos están al mar­gen de los con­ve­nios labo­ra­les de Eus­kal Herria, jor­na­das de más de 12 horas de tra­ba­jo inte­rrum­pi­do bajo con­di­cio­nes de gran inse­gu­ri­dad labo­ral y que se han sal­da­do has­ta el momen­to con la
muer­te de cin­co tra­ba­ja­do­res y con la prohi­bi­ción a los sin­di­ca­tos de visi­tar las obras.
No hay un solo estu­dio hecho sobre las nece­si­da­des reales de trans­por­te en nues­tro terri­to­rio, mien­tras a gol­pe de talón nos impo­nen estas faraó­ni­cas obras. Pode­mos con­cluir que el nego­cio no está en para qué van a ser­vir, sino en cons­truir­las. Lo están hacien­do ade­más hipo­te­can­do nues­tro futu­ro, pidien­do, más y más dine­ro a Europa.
Como es el caso de la últi­ma inyec­ción de dine­ro a la cons­truc­ción de la Y vas­ca de 1000 millo­nes de euros. Sabe­mos que es a trein­ta años y con una caden­cia de sie­te, pero no se atre­ven a decir­nos los intere­ses que ten­dre­mos que pagar. Esto nos lle­va a decir que esta es una deu­da ile­gi­ti­ma, ya que la están hacien­do con­tra los intere­ses del pue­blo, y que
quie­nes tie­nen que res­pon­der de esto son sus pro­mo­to­res y no toda la ciudadanía.
Es al hilo de esto que des­de AHT­gel­di­tu! ELKARLANA hace­mos un lla­ma­mien­to a secun­dar la Huel­ga del pró­xi­mo día 26.

QUE DEJEN DE TIRAR EL DINERO A LA MIERDA

AHT­gel­di­tu! ELKARLANA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *