Un cla­mor inde­pen­den­tis­ta que hará his­to­ria: «Cata­lun­ya, nue­vo esta­do de Euro­pa»- LLi​ber​tat​.Cat

Tra­du­ci­do por La Haine

El pue­blo cata­lán ha hecho his­to­ria. Era la pri­me­ra vez que la prin­ci­pal mani­fes­ta­ción de la Dia­da se con­vo­ca­ba con un lema abier­ta­men­te inde­pen­den­tis­ta, «Cata­lun­ya nue­vo esta­do de Euro­pa», y los cata­la­nes han res­pon­di­do favo­ra­ble­men­te con­vir­tien­do la movi­li­za­ción de este mar­tes en el mayor cla­mor inde­pen­den­tis­ta que ha habi­do nun­ca en el país.

Un 11 de Sep­tiem­bre del 2012 que pasa­rá a la his­to­ria como una vic­to­ria del movi­mien­to inde­pen­den­tis­ta de los Paí­ses Cata­la­nes. La ima­gen de dece­nas de miles de este­la­des al vien­to, ondea­das por ciu­da­da­nos de todo tipo veni­dos de todas par­tes, tam­bién pasa­rá a la historia.

Las cifras hablan por sí solas: 2 millo­nes de per­so­nas según la orga­ni­za­ción con­vo­can­te, la Asam­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC), y 1,5 millo­nes según el Depar­ta­men­to de Inte­rior y la Guar­dia Urba­na de Bar­ce­lo­na. La dele­ga­ción del gobierno espa­ñol en Cata­lun­ya ha reba­ja­do la cifra a los 600.000 asistentes.

Una asis­ten­cia que ha des­bor­da­do todas las pre­vi­sio­nes y que con­fir­ma el récord. Así, según se ha escri­to a los ana­les de la his­to­ria, la mani­fes­ta­ción del 1977 ‑la de «Liber­tad, Amnis­tía, Esta­tu­to de Auto­no­mía»- con­tó con un millón de asis­ten­tes y la del 10‑J ‑con­vo­ca­da con­tra la sen­ten­cia del Estatuto‑, con 1,5 millo­nes de par­ti­ci­pan­tes. Los mani­fes­tan­tes del “No a la gue­rra” del febre­ro del 2003 se cifra­ron en 1,3 millones.

Miles de per­so­nas se mani­fies­tan con la izquier­da independentista

«Ni pac­to fis­cal, ni pac­to social. Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, Paí­ses Cata­la­nes». Con este lema se mani­fes­tó este mar­tes la Izquier­da Inde­pen­den­tis­ta en Bar­ce­lo­na con moti­vo de la Dia­da, una movi­li­za­ción ya tra­di­cio­nal que se cele­bra cada año y que con­vo­can las dis­tin­tas orga­ni­za­cio­nes de la Izquier­da Independentista.

Una pro­tes­ta muy rei­vin­di­ca­ti­va que reu­nió miles de per­so­nas que gri­ta­ron con­tra el pac­to fis­cal pero tam­bién con­tra el pac­to social y el capi­ta­lis­mo, y a favor de la uni­dad nacio­nal de los Paí­ses Cata­la­nes. La mar­cha par­tió de Pla­za Urqui­nao­na a las cin­co de la tar­de y lle­gó has­ta el paseo del Borne.

En este pun­to se lle­vó a tér­mino el acto polí­ti­co, en el cual par­ti­ci­pó un mili­tan­te de la izquier­da inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca, de Arran y de las CUP de Barcelona.


[cata­là]
Un clam inde­pen­den­tis­ta que farà història

El poble cata­là ha fet his­tò­ria. Era el pri­mer cop que la prin­ci­pal mani­fes­ta­ció de la Dia­da es con­vo­ca­va amb un lema ober­ta­ment inde­pen­den­tis­ta, «Cata­lun­ya nou estat d’Eu­ro­pa», i els cata­lans hi han res­post favo­ra­ble­ment con­ver­tint la mobi­litza­ció d’a­quest dimarts en el major clam inde­pen­den­tis­ta que hi ha hagut mai al país.

Un 11 de Setem­bre del 2012 que pas­sa­rà a la his­tò­ria com una vic­tò­ria del movi­ment inde­pen­den­tis­ta dels Paï­sos Cata­lans. La imat­ge de des­enes de milers d’es­te­la­des al vent, one­ja­des per ciu­ta­dans de tot tipus vin­guts d’a­rreu, tam­bé pas­sa­rà a la història.

Les xifres par­len per si soles: 2 mili­ons de per­so­nes segons l’or­ga­nitza­ció con­vo­cant, l’As­sem­blea Nacio­nal Cata­la­na (ANC), i 1,5 mili­ons segons el Depar­ta­ment d’In­te­rior i la Guàr­dia Urba­na de Bar­ce­lo­na. La dele­ga­ció del govern espan­yol a Cata­lun­ya ha rebai­xat la xifra als 600.000 assistents.

Una assis­tèn­cia que ha des­bor­dat totes les pre­vi­sions i que con­fir­ma el rècord. Així, segons s’ha escrit als annals de la his­tò­ria nos­tra­da, la mani­fes­ta­ció del 1977 ‑la de «Lli­ber­tat, Amnis­tia, Esta­tut d’Au­to­no­mia»- va comp­tar amb un milió d’as­sis­tents i la del 10‑J ‑ja inde­pen­den­tis­ta tot i con­vo­car-se con­tra la sen­tèn­cia de l’Estatut‑, amb 1,5 mili­ons de par­ti­ci­pants. Els mani­fes­tants del “No a la gue­rra” del febrer del 2003 es van xifrar en 1,3 milions.

Sigui com sigui, la d’a­quest Onze ha estat una immen­sa marea huma­na que es va come­nçar a fer visi­ble a la ciu­tat des del mig­dia, quan les pri­me­res este­la­des envaïen els carrers i arri­ba­ven els pri­mers autor­cars. A pri­me­ra hora de la tar­da, el cen­tre de Bar­ce­lo­na ja esta­va pràc­ti­ca­ment col·lapsat de gent i els carrers crea­ven una estem­pa amb corrues d’au­to­cars apar­cats als dos cos­tats de l’Ei­xam­ple en fila índia, fins arri­bar al miler, una xifra mai asso­li­da fins ara.

L’am­bient durant tota la tar­da va ser de cai­re fes­tiu, fami­liar i des­acom­ple­xat. La capça­le­ra de la mani­fes­ta­ció, capi­ta­ne­ja­da pels repre­sen­tants de l’ANC i l’A­MI, seguit de les terri­to­rials i les enti­tats, i darre­re els blocs dels par­tits (CiU, ERC i Reagru­pa­ment, ICV-EUiA, SI i Demo­crà­cia Cata­la­na i la CUP), va que­dar atu­ra­da al punt d’o­ri­gen durant més d’u­na hora, entre els carrers Casp i Pau Cla­ris, sen­se poder ava­nçar per la mas­si­va afluèn­cia de manifestants.

Milers de per­so­nes es mani­fes­ten amb l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta a Barcelona

«Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Cata­lans». Amb aquest lema es va mani­fes­tar aquest dimarts l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta a Bar­ce­lo­na amb motiu de la Dia­da Nacio­nal, una mobi­litza­ció ja tra­di­cio­nal que cele­bra cada any i que con­vo­quen les dis­tin­tes orga­nitza­cions de l’Es­que­rra Independentista.

Una pro­tes­ta molt rei­vin­di­ca­ti­va que va aple­gar milers de per­so­nes que van cri­dar con­tra el pac­te fis­cal però tam­bé con­tra el pac­te social i el capi­ta­lis­me, i a favor de la uni­tat nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans. La mar­xa va par­tir de Plaça Urqui­nao­na a les cinc de la tar­da i va ava­nçar fins al pas­seig del Born.

En aquest punt es va dur a ter­me l’ac­te polí­tic, en el qual hi va par­ti­ci­par un mili­tant de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta de Mallor­ca, d’A­rran i de la CUP de Barcelona.

http://​www​.lli​ber​tat​.cat/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *