11 De Setem­bre: Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia i socialisme

La Dia­da Nacio­nal que se cele­bra­rà el pro­per 11 de setem­bre al Prin­ci­pat ve molt mar­ca­da, segons la majo­ria d’or­ga­nitza­cions i enti­tats que hi par­ti­ci­pa­ran, per la crí­ti­ca situa­ció de cri­si eco­nò­mi­ca, social i cul­tu­ral que pateix el país i emmar­ca­da per les repe­ti­des agres­sions que pateix el poble, per aquest motiu, han des­ta­cat, es pre­veu que sigui més con­tun­dent i mul­ti­tu­di­nà­ria que mai. Durant aques­ta set­ma­na arreu del Prin­ci­pat es duran a ter­me dife­rents actes rela­cio­nats amb la Dia­da entre els quals hi hau­rà xerra­des, músi­ca, poe­sia, sopars o mos­tres de cul­tu­ra popu­lar entre d’altres.

L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta, com cada any, serà pre­sent en les mani­fes­ta­cions a Bar­ce­lo­na, Giro­na, Llei­da, Reus i enguany, per pri­mer cop tam­bé es mani­fes­ta­rà a la ciu­tat de Mata­ró. L’ob­jec­tiu, han expli­cat, és el de mobi­litzar el màxim de gent en defen­sa de la inde­pen­dèn­cia, la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans i la llui­ta per la jus­tí­cia social. La mani­fes­ta­ció està con­vo­ca­da per la CUP del Mares­me i comp­ta amb el suport d’A­rran, el sin­di­cat COS i el sin­di­cat d’es­tu­diants SEPC. Xavier Safont-Tria, regi­dor de la CUP a Mata­ró, ha expli­cat que la mani­fes­ta­ció serà a 14 de dues del mig­dia, per tal que es pugui com­pa­gi­nar amb la mani­fes­ta­ció de la tar­da a Bar­ce­lo­na i els actes ofi­cials que es realitzen al matí a les dife­rents pobla­cions de la comarca.

Aquest any, la dia­da de l’11 de setem­bre tam­bé comp­ta­rà amb la mani­fes­ta­ció orga­nitza­da per l’Assem­blea Nacio­nal Cata­la­na sota el lema “Cata­lun­ya, nou estat d’Eu­ro­pa”, on cul­mi­na­rà la mar­xa per la inde­pen­dèn­cia que es va ini­ciar el pas­sat 30 de juny a Llei­da i que ha reco­rre­gut el país durant aquest estiu. L’ac­te, que tin­drà lloc a les 6 de la tar­da a Bar­ce­lo­na, ha can­viat el reco­rre­gut per les crei­xents expec­ta­ti­ves d’a­fluèn­cia de gent vin­gu­da d’a­rreu del país. Final­ment la mani­fes­ta­ció sor­ti­rà de l’en­creua­ment entre Gran Via i Pas­seig de Grà­cia i fina­litza­rà davant del Parlament.

Un any més, entre els actes pre­vis a la Dia­da, es comp­ta­rà amb les ja tra­di­cio­nals Mar­xes de Tor­xes a la vigí­lia de l’on­ze, orga­nitza­des per Òmnium Cul­tu­ral, sota el lema “Som una nació. Nosal­tres deci­dim”, jun­ta­ment amb la Fes­ta per la Lli­ber­tat que l’en­ti­tat orga­nitza durant tot el fes­tiu al Pas­seig Lluís Com­panys de Barcelona.

El pac­te fis­cal: Un camí des­ti­nat al fracàs

“Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social: inde­pen­dèn­cia i socia­lis­me als Paï­sos Cata­lans” serà el lema que acom­pan­ya­rà enguany els dife­rents actes orga­nitzats per l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta i que pre­tén, segons ha expli­cat la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar, fer palès davant la con­jun­tu­ra actual de cri­si eco­nò­mi­ca, social i ins­ti­tu­cio­nal, “la neces­si­tat de tenir uns posi­cio­na­ments clars no només en rela­ció a l’eix nacio­nal, sinó tam­bé a l’eix social”. La for­ma­ció ha con­si­de­rat tam­bé impres­cin­di­ble “cons­truir un marc que apos­ti sen­se ambi­güi­tats per la ple­na inde­pen­dèn­cia sen­se recó­rrer camins des­ti­nats al fra­càs com el del pac­te fis­cal, sinó per camins que enten­guin la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans com un ele­ment impres­cin­di­ble del pro­cés independentista”.

Arran, la nova orga­nitza­ció juve­nil de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta, nas­cu­da de la con­fluèn­cia entre Mau­lets i CAJEI, tam­bé ha anun­ciat que sor­ti­rà al carrer a cele­brar la Dia­da Nacio­nal del Prin­ci­pat de Cata­lun­ya sota el lema “Ten­ca amb tot el que t’as­fi­xia! El jovent cons­truïm el som­ni!”. L’or­ga­nitza­ció ha expli­cat a tra­vés d’un comu­ni­cat i un vídeo que l’a­com­pan­ya que “tot i que enguany el sis­te­ma ha mos­trat el seu ros­tre més sal­vat­ge amb una ofen­si­va espan­yo­lis­ta, ultra­con­ser­va­do­ra i capi­ta­lis­ta que pre­tén arruï­nar-nos el futur com a joves, com a clas­se i com a poble, tam­bé és l’any en que el jovent hem pres la fer­ma deci­sió de no només no retro­ce­dir davant els seus atacs sinó d’or­ga­nitzar la nos­tra prò­pia ofen­si­va per cons­truir un futur dig­ne per al jovent dels Paï­sos Cata­lans”. “És l’any on hem cons­ta­tat que jun­tes guan­ya­rem” han afegit.

El Movi­ment de Defen­sa de la Terra (MDT) tam­bé ha fet públics els seus actes a tra­vés d’un mani­fest en què han vol­gut subratllar la impor­tàn­cia de les res­pos­tes popu­lars que segons l’or­ga­nitza­ció, fan visi­ble la volun­tat d’e­xis­tèn­cia col·lectiva en la defen­sa polí­ti­ca dels Paï­sos Cata­lans ens uns moments en que cap força polí­ti­ca par­la­men­tà­ria és capaç de defen­sar el país de “les agres­sions espan­yo­lis­tes i dels atacs als drets socials i demo­crà­tics per­pe­trats tant des de Madrid i Ber­lín com des dels des­patxos dels boti­flers de CiU”. L’or­ga­nitza­ció tam­bé ha vol­gut denun­ciar la volun­tat del Govern de pre­ten­dre “per­pe­trar l’enèsima traï­ció a la volun­tat sobi­ra­na del poble cata­là a tra­vés d’una nova renún­cia, d’un nou pac­te (ara ano­me­nat fis­cal) amb els ocu­pants, amb els quals man­te­nen un Estat retrò­grad, repres­sor i hos­til al nos­tre poble.”

El mani­fest valo­ra molt posi­ti­va­ment les mar­xes per la inde­pen­dèn­cia d’a­quest estiu, la res­pos­ta popu­lar a les polí­ti­ques anti­ca­ta­la­nes i anti­so­cials del PP i CiU, l’extensió de la cons­cièn­cia polí­ti­ca i social arreu del terri­to­ri, con­si­de­rant la neces­si­tat de con­ti­nuar pel camí de “la llui­ta cons­tant per la rup­tu­ra amb els estats ocu­pants i la cons­truc­ció d’uns Paï­sos Cata­lans lliu­res i gover­nats des del poble i al ser­vei del poble. És el moment, doncs, de la Inde­pen­dèn­cia i el Socia­lis­me” Tam­bé han mani­fes­tat que per asso­lir la meta és impres­cin­di­ble sumar for­ces per a la rup­tu­ra: “cal aglu­ti­nar les dife­rents expe­rièn­cies de llui­ta en defen­sa de la terra, dels drets socials, de la llen­gua i la iden­ti­tat col·lectives, que no renun­ciï a res, ni es ven­gui a nin­gú… Cal aca­bar de cons­truir la Uni­tat Popu­lar i fer de la CUP l’eina d’enquadrament, de mobi­litza­ció i d’intervenció polí­ti­ca que el poble cata­là neces­si­ta per con­que­rir el seu futur. ”

Per la seva ban­da, el Par­tit Socia­lis­ta d’A­lli­be­ra­ment Nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans (PSAN) tam­bé ha vol­gut posar l’ac­cent en les greus cir­cums­tàn­cies en les que es tro­ba el país i que els prin­ci­pals afec­tats siguin les clas­ses popu­lars a tra­vés de les reta­lla­des socials i l’aug­ment de la pres­sió fis­cal. Tam­bé han apun­tat en el mani­fest que “aquest fet ha pro­pi­ciat que sec­tors crei­xents i diver­sos de la pobla­ció vegin en la inde­pen­dèn­cia ja no una opció atrac­ti­va sinó una con­di­ció indis­pen­sa­ble per evi­tar l’abisme”.

El docu­men­tal sobre l’O­pe­ra­ció Gar­zón, entre els actes de la Diada

Una de les acti­vi­tats que es durà a ter­me en diver­sos pobles i ciu­tats serà la pro­jec­ció del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là” una pro­duc­ció de Lli​ber​tat​.cat i Zeba Pro­duc­cions, que vol abor­dar la per­se­cu­ció de l’in­de­pen­den­tis­me cata­là del 1992 en el marc del 20è ani­ver­sa­ri dels Jocs Olím­pics. Les pre­sen­ta­cions tam­bé comp­ta­ran amb la pre­sèn­cia de diver­sos dels encau­sats o conei­xe­dors direc­tes dels fets del 92.

Mani­fes­ta­cions con­vo­ca­des per la Dia­da Nacional:

Bar­ce­lo­na: 17.00h Plaça Urqui­nao­na. Orga­nitza: Esque­rra Independentista
Giro­na: 12.30h Plaça Cata­lun­ya. Orga­nitza: Esque­rra Independentista
Llei­da: 12.00h Plaça de la Pae­ria. Orga­nitza: Esque­rra Independentista
Reus: 19.30h Mer­cat Cen­tral. Orga­nitza: Esque­rra Independentista
Mata­ró: 13.15h Plaça Miquel Bia­da. Orga­nitza: Esque­rra Independentista
Bar­ce­lo­na: 18.00h Gran Via amb Pas­seig de Grà­cia. Orga­nitza: ANC

Actes rela­cio­nats (infor­ma­ció amplia­da a l’agen­da):

BARCELONA

Dilluns 10 de setembre
A les 19.30h a l’Es­pai Vila­web. “Nosal­tres, els Fus­te­rians” amb Patrí­cia Gaban­cho pre­sen­tant l’ac­te i amb l’in­ter­ven­ció de dife­rents mem­bres de les organ­ti­za­cions que hi par­ti­ci­pen. Orga­nitza: PSAN, MDT, ERPV i SI-PV

A les 20.30h a la plaça Ber­nat Cal­bo (Poble­nou). Mar­xa de Tor­xes per una Bar­ce­lo­na popu­lar i inde­pen­den­tis­ta. Orga­nitza: Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Barcelonès

Dimarts 11 de setembre
A les 10.30h al pas­seig Lluís Com­panys. Fes­ta per la Lli­ber­tat: Mos­tra d’En­ti­tats dels Paï­sos Cata­lans i acti­vi­tats d’a­ni­ma­ció infan­til. Orga­nitza: Òmnium Cultural

A les 13.00h al pas­seig del Born. Mani­fes­ta­ció “Amnis­tia pre­ses polí­ti­ques cata­la­nes”. Orga­nitza: Rescat

A les 14.00h al pas­seig del Born. Dinar popu­lar i acte polí­tic “Ni espo­li ni explo­ta­ció, Inde­pen­dèn­cia i Socia­lis­me”. Orga­nitza: MDT

A les 17.00h a la Plaça Urqui­nao­na. Mani­fes­ta­ció “Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia Socia­lis­me Paï­sos Cata­lans”. Orga­nitza: Esque­rra Independentista

A les 18.00h a Gran Via amb Pas­seig de Grà­cia. Mani­fes­ta­ció “Cata­lun­ya, nou estat d’Eu­ro­pa”. Orga­nitza: ANC

A les 19.30h al pas­seig Lluís Com­panys. Fes­ta per la Lli­ber­tat: Con­cert de la mà de Pas­to­ra, Txa­ran­go i Brams, pre­sen­tat per l’es­crip­tor Màrius Serra. Orga­nitza: Òmnium cultural

LES CORTS

Diven­dres 7 de setem­bre, a les 20.00h a la plaça de Can Rosés.
Con­cert de Pau Ala­ba­jos. Tot seguit, sopar de pintxos i pre­sen­ta­ció del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là” amb un dels encau­sats i un mem­bre d’A­ler­ta Soli­dà­ria. Orga­nitza: Ate­neu Popu­lar de les Corts

EL CLOT-CAMP DE L’ARPA

Dimarts 11 de setembre
A les 11.00h al carrer Sibè­lius. Bici­cle­ta­da rei­vin­di­ca­ti­va en defen­sa dels drets socials i nacionals.

A 13.15h a la plaça del Mer­cat, pica-pica i cloen­da de l’acte.

Orga­nitza: Comis­sió 11 de setem­bre del Clot-Camp de l’Arpa

GRÀCIA

Dis­sab­te 8 de setem­bre a la Plaça Revolució.
A les 18.30h con­tes, acti­vi­tats infan­tils i cul­tu­ra popular.

A les 20.30h par­la­ments i sopar popu­lar amb l’ac­tua­ció musi­cal de Triu­let amb Enric Casas­ses i Gerard Horta.

Orga­nitza: Arran, CUP i Endavant-OSAN

SANTS

Dis­sab­te 8 de setem­bre a les Cotxe­res de Sants.
A les 12.00h acte de pre­sen­ta­ció de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de Sants en home­nat­ge a Manuel de Pedro­lo. Tot seguit hi hau­rà vermut.

A les 14.00h dinar popular .

A les 18.00h actua­ció musi­cal amb Cesk Frei­xas i acte de pre­sen­ta­ció de l’or­ga­nitza­ció juve­nil Arran Sants.

A les 21.00h con­cert amb Pira­t’s Soud Sistema

Orga­nitza: Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta de Sants

BAIX LLOBREGAT

Dijous 6 de setem­bre a la Sala de con­fe­rèn­cies del Cen­tre cul­tu­ral de Martorell.
Pas­si del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me català”

Diven­dres 7 de setem­bre a la plaça Euro­pa de Viladecans.
A les 19.30h acte polí­tic i sopar popu­lar + got per 8€ seguit de con­cert a càrrec de Josep Romeu i Dj. Morri­son. Tam­bé hi hau­rà mos­tra de cul­tu­ra popu­lar i exposicions.

Dilluns 10 de setem­bre al Pont del Dia­ble de Martorell.
A les 20.00h home­nat­ge als cai­guts amb lec­tu­ra de poe­mes i mos­tra de cul­tu­ra popular.

A les 21.30h sopar popu­lar i acte polí­tic seguit de con­cert amb Fok, Bara­tos i Dj Morrison

Dis­sab­te 15 de setem­bre al Tea­tre del patro­nat Parro­quial d’Esparreguera.
Pas­si del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me català”

Organ­ti­za: Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Baix Llobregat

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Dis­sab­te 8 de setem­bre, a les 19.00h a la plaça San­ta Maria.
Actua­ció musi­cal amb Moi­xai­na i Verd­cel, seguit de l’ac­te polí­tic i sopar popu­lar per 10€.
Orga­nitza: CUP, Arran, Enda­vant-OSAN i Assem­blea Anti­fei­xis­ta de Vilafranca

VALLÈS ORIENTAL I BAIX MONTSENY

Dis­sab­te 8 de setem­bre, a les 18.00h a la Sala Fran­cesc Tara­fa (Gra­no­llers).
Xerra­da “l’Eu­ro­pa dels pobles con­tra la dic­ta­du­ra finan­ce­ra” amb Iña­ki Gil de San Vicen­te (Esque­rra Aber­tza­le, País Basc), Car­los Morais (Pri­mei­ra Linha, Galí­cia), Nina Kasi­ma­ti (Syri­za, Grè­cia) i Joan Teran (CUP, Paï­sos Catalans).

Diu­men­ge 9 de setem­bre, a les 20.00h a la plaça Sant cor­ne­li (Car­de­deu)
Acte polí­tic amb par­la­ments de l’or­ga­nitza­ció juve­nil Arran i par­la­ment pels encau­sats de la Vaga Gene­ral amb Aler­ta Soli­dà­ria. Segui­da­ment mos­tra de cul­tu­ra popu­lar amb dia­bles i bas­to­ners i sopar amb actua­ció musi­cal a càrrec de “nini” ni nom ni ver­gon­ya. Orga­nitza: Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta del Vallès Orien­tal i el Baix Montseny

Dilluns 10 de setem­bre, a les 22.00h a la plaça major ( Sant Este­ve de Palautordera)
Mar­xa de Tor­xes de Sant Este­ve a Palau­tor­de­ra. Orga­nitza: Arran i ANC

Dis­sab­te 22 de setem­bre, a les 21.00h a la plaça de l’Es­glé­sia (Sant Celoni)
Estre­na del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­de­nis­me cata­là”. Sopar i xerra­da amb Mar­tí Majo­ral (Aler­ta Soli­dà­ria), Ramon Piqué (repre­sa­liat el 92) i Benet Sale­llas (advo­cat). Organ­ti­za: CUP Sant Celoni

MATARÓ

Dilluns 10 de setem­bre, a les 21.00h a la plaça de San­ta Anna
Mar­xa de tor­xes. Orga­nitza: Mata­ró per la Inde­pen­dèn­cia. Amb el suport de la CAL, Arran i la CUP.

Dimarts 11 de setembre,
A les 10.30h a la plaça Rafael Casa­no­va. Ofre­na flo­ral en home­nat­ge a tots els defen­sors de les lli­ber­tats de la nació catalana.

A les 13.15h a la plaça Miquel Bia­da. Mani­fes­ta­ció per d’in­de­pen­dèn­cia i el socia­lis­me als Paï­sos Cata­lans fins a la plaça de l’A­jun­ta­ment i dinar anti-cri­si al preu de 5€.

Orga­nitza: CUP Mares­me Col·labora: Arran, sin­di­cat COS, Grup Muni­ci­pal Can­di­da­tu­ra Uni­tat Popu­lar i SEPC.

Diven­dres 14 de setem­bre, a les 19.30h al Cen­tre Cívic Cirera.
Xerra­da a càrrec de Sabino Cua­dra, por­ta­veu d’A­maiur al con­grés dels dipu­tats espan­yol. Orga­nitza: CUP Mataró

VILASSAR DE MAR

Diven­dres 7 de setem­bre, a les 20.00h al Casal Popu­lar Atzari.
Xerra­da a càrrec de Car­les Cas­te­lla­nos (mili­tant de la CUP i del MDT). Orga­nitza: CUP

Dilluns 10 de setem­bre, a les 22.00h

Mar­xa de Tor­xes. Orga­nitza Vilas­sar de Mar per la Independència

GIRONA

Dime­cres 5 de setem­bre, a les 19.30h a la Casa de Cultura
Xerra­da “La cons­truc­ció de la Repú­bli­ca Inde­pen­dent, demo­crà­ti­ca i social dels Paï­sos Cata­lans. Orga­nitza: MDT

Dijous 6 de setem­bre, a les 19.30h al Casal el Forn
Pre­sen­ta­ció del lli­bre “L’he­rèn­cia del PSAN” i sopar-ter­tú­lia amb l’au­tor del lli­bre. Organ­ti­za: El Forn i PSAN.

Diven­dres 7 de setem­bre, a les 19.30h al Casal El Forn
Xerra­da “la situa­ció polí­ti­ca a Eus­kal Herria avui”, a càrrec de Per­nan­do Barre­na, exmem­bre de la Mesa Nacio­nal de Bata­su­na. Orga­nitza: El Forn i CUP

Dis­sab­te 8 de setem­bre, a les 19.30h al Casal El Forn
Xerra­da “Les nacions sen­se estat i els pro­ces­sos de seces­sió al Reg­ne Unit”. Orga­nitza: El Forn

Diu­men­ge 9 de setem­bre, a les 19.00h, al punt de tro­ba­da de la Rambla.
Mar­xa Jove con­tra l’o­fen­si­va espan­yo­lis­ta, seguit de sopar popu­lar i actua­ció d’en Mane­lic de la Pera al Casal El Forn. Orga­nitza: Arran Girona

Dilluns 10 de setem­bre, a les 21.30h a les esca­les de la Catedral.
Con­cert amb Pau Ala­ba­jos seguit de la Mar­xa de Tor­xes que fina­litza­rà a la Plaça del Vi on es lle­gi­rà el mani­fest i es cre­ma­rà el Decret de Nova Plan­ta. Orga­nitza: Òmnium cultural

Dimarts 11 de setem­bre, a la plaça del Vi
A les 12.00h can­ta­da dels sega­dors i acte polí­tic. Orga­nitza: ADAC, El Forn i Òmnium

A les 12.30h mani­fes­ta­ció “Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia Socia­lis­me Paï­sos Cata­lans”. Orga­nitza: CUP i Arran

A les 13.30h pis­co­la­bis popu­lar a 3€. Orga­nitza: CUP i Arran

BORDILS I CELRÀ

Dilluns 10 de setem­bre a la Pioi­xa de Bordils,
A 22.30h con­cert a la fres­ca amb Josep Romeu

Dimarts 11 de setembre
A les 10.30h a Bor­dils. Lec­tu­ra del mani­fest, his­sa­da de l’es­te­la­da i cant dels segui­dors. Segui­da­ment esmor­zar popular.

A les 12.00h davant l’A­jun­ta­ment de Cel­rà, can­ta­da del segadors.

Orga­nitza: Arran, AJC, cuiners/​es solidaris/​es, CUP Cel­rà, CUP Bor­dils i la Pioxa.

BANYOLES

Dijous 6 de setem­bre, a les 20.00h a l’Es­pai Jove Cal Drac
Xerra­da “Són neces­sà­ries les reta­lla­des?” a càrrec de Ramon Ser­na (CATAC-CTS/IAC) i Xavier Díez (USTEC)

Diu­men­ge 9 de setem­bre, a les 9.00h a l’es­glé­sia de San­ta Maria de Porqueres
Cami­na­da popu­lar a Sant Patlla­ri per pen­jar l’estelada.

Dilluns 10 de setem­bre, a les 9.00h a la plaça del teatre
Sopar popu­lar, acte polí­tic i con­cert amb Meritxell Gené. Tiquet: 10€ adult i 6 € infan­til. Punts de ven­da: Bar Pata­gò­nia i La Taver­na de Smaug.

Orga­nitza: CUP i Casal Popu­lar Inde­pen­den­tis­ta del Pla de l’Estany

LA BISBAL DE L’EMPORDÀ

Dimarts 11 de setem­bre, a les 12.00h al Pont Vell
Ver­mut popu­lar, pen­ja­da de l’es­te­la­da i can­ta­da dels sega­dors. Els actes ani­ran acom­pan­yats de l’ac­tua­ció dels Bas­to­ners del Casal Estel Roig i els gra­llers dels Gegan­ters. Orga­nitza: Casal Estel Roig

SANTA COLOMA DE FARNERS

Dilluns 10 de setem­bre, a les 22.00h a les Esca­les del Carrer de Dalt
Jocs flo­rals de “flo­re­tes espan­yo­les” i segui­da­ment Mar­xa de Tor­xes fins la Plaça de l’A­jun­ta­ment on es lle­gi­rà el mani­fest i cant dels Sega­dors. Orga­nitza: Òmnium Cultural

GARROTXA

Dimarts 11 de setem­bre a Sant Esteve
A les 10.30h para­da de mate­rial independentista

A les 12.30h con­cen­tra­ció d’es­te­la­des ‚par­la­ments polí­tics i can­ta­da de Sa Balan­gue­ra, La Mui­xe­ran­ga i Els segadors.

Orga­nitza: CUP i Arran. Col·labora: La Gre­da i SEPC.

FIGUERES

Dilluns 10 de setem­bre,
A les 22.00h a l’a­par­ca­ment del Cas­tell de San Ferran, boti­fa­rra­da popu­lar i gra­tuï­ta. Segui­da­ment s’i­ni­cia­rà la Mar­xa de Tor­xes que fina­litza­rà a la plaça de l’A­jun­ta­ment on es lle­gi­rà el mani­fest jun­ta­ment amb diver­ses actua­cions musi­cals. Organ­ti­za: Òmnium cultural

Dimarts 11 de setembre
A les 11.30ha la plaça de l’A­jun­ta­ment actua­ció musi­cal a càrrec de Jau­me Arne­lla i can­ta­da dels sega­dors seguit d’un vermut.

VILADAMAT

Dimarts 11 de setembre
A les 9.00h a la plaça de la Vila, puja­da a peu al Puig Sega­lar, tro­ba­da amb la gent d’Al­bons, La Talla­da i Les Oli­ves, segui­da­ment de la can­ta­da dels Segadors.

A les 12.00h, lec­tu­ra del mani­fest i vermut.

VIC

Diven­dres 8 de setembre
A les 20.30h a l’ETC de Vic. Xerra­da de Jubi­lats per Mallor­ca a càrrec de Jau­me Bonet.

Dilluns 10 de setembre
A les 20.00h a la Ram­bla Dava­lla­des. Acte polí­tic amb par­la­ments de Geor­gi­na Rie­ra­de­vall i Artur Rubi­nat (CUP), Jau­me Bonet (Jubi­lats per Mallor­ca), Mar­tí Majo­ral (Aler­ta soli­dà­ria) i Núria coro­mi­nes (Arran Osona).
Orga­nitza: Esque­rra Inde­pen­den­tis­ta. Col·labora: Asso­cia­ció de veïns del Remei.

BERGA

Dilluns 10 de setembre
A les 17.30h al cine­ma Cata­lun­ya. Pre­sen­ta­ció del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là” amb Agus­tí Barre­ra (his­to­ria­dor i inde­pen­den­tis­ta) i un encau­sat del 92. Entra­da gratuïta.

A les 19.30h a la plaça de Sant Pere. Puja­da a peu a la Torre de la Peti­ta i his­sa­da de l’es­te­la­da a la Torre.

A les 21.00h a la plaça de Sant Pere. Mar­xa de Tor­xes fins a la Plaça dels Paï­sos Cata­lans. Cloen­da amb la lec­tu­ra del mani­fest i can­ta­da dels Sega­dors i la Muixeranga.

Orga­nitza: ANC, Casal Pan­xo, CUP i Arran

SALLENT

Dilluns 10 de setem­bre, a les 18.00h a l’A­te­neu Rocaus.
Xerra­da “Elec­cions a Eus­ka­di: Pro­per Lehen­da­ka­ri Aber­tza­le?” amb Txe­lui Moreno (por­ta­veu de l’es­que­rra abertzale).
Organ­ti­za: Ate­neu Popu­lar Rocaus, La Lla­nça­do­ra i CUP Sallent.

LLEIDA

Dilluns 10 de setem­bre, a les 20.00h al Roser.
Mar­xa de Tor­xes fins a la por­ta de la mit­ja llu­na de la Seu Vella. Segui­da­ment es lle­gi­rà el mani­fest i es farà una ofre­na floral.
Orga­nitza: Ómnium cultural

Dimarts 11 de setembre
A les 10.30h ofre­na flo­ral a l’e­di­fi­ci del Roser

A les 12.00h a la plaça de la Pae­ria, mani­fes­ta­ció “Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia Socia­lis­me Paï­sos Cata­lans”, seguit d’ac­te polí­tic i mos­tra de cul­tu­ra popu­lar a la Av. Blondel.

A les 13.15h, ver­mut popu­lar amb Perol-Pedrós

Orga­nitza: CUP, ARRAN, Casal Popu­lar l’A­rreu, Casal Inde­pen­den­tis­ta l’O­cell Negre i Casal Popu­lar el Rostell.

BALAGUER

Diu­men­ge 9 de setem­bre a Lapallavacara
A les 14.00h dinar popu­lar a 10 €, cal con­fir­mar assis­tèn­cia a: [email protected]​cup.​cat

A les 18.00h estre­na del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là” amb la pre­sèn­cia de Mar­tí Majo­ral (Aler­ta Soli­dà­ria) i Pep Mus­té (repre­sa­liat el 92)

ANOIA

Dis­sab­te 8 de setem­bre a la plaça Pius XII d’Igualada.
A les 19.00h xerra­da “Paï­sos Cata­lans, pri­mer estat insub­mís a Euro­pa” a càrrec d’A­leix Car­do­na (Terra i Lli­ber­tat) i Joan Sebas­tià (Enda­vant-OSAN)

A 21.30h sopar popu­lar a 5€ seguit de la lec­tu­ra del mani­fest i con­cert del can­tau­tor Jor­di Montañez.

Orga­nitza: Coor­di­na­do­ra de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta de l’Anoia

EL PRIORAT

Dilluns 3 de setem­bre a la plaça de la Quar­te­ra de Falset
A les 20.00h Mar­xa de tor­xes fins al Castell

Diven­dres 7 de setem­bre al Cas­tell de Falset
A les 20.00h xerra­da “El Carras­clet i la Gue­rra de Suc­ce­ció al Prio­rat” a càrrec de l’his­to­ria­dor Jau­me Borràs.

Dimarts 11 de setembre
A les 12.00h ofre­na flo­ral al monu­ment al Carras­clet, par­la­ment polí­tic, ver­mut i mos­tra de cul­tu­ra popu­lar a Capçanes.

Organ­ti­za: Col·lectiu Inde­pen­den­tis­ta del Prio­rat. Col·labora: Casal Popu­lar Pere Joan Bar­ce­ló “Carras­clet”

TARRAGONA

Dimarts 11 de setembre
A les 10.00h esmor­zar popu­lar i cer­ca­vi­la amb mos­tres de cul­tu­ra popular.

A les 12.15h acte polí­tic i aixe­ca­ment de pilars i cant dels sega­dors amb l’ac­tua­ció musi­cal de Ai, Carai!

A les 14.00h dinar popular.

Orga­nitza: Coor­di­na­do­ra 11 de setembre

REUS

Diven­dres 7 de setem­bre a la plaça Eva­rist Fàbregas.
A les 21.30h sopar popu­lar i pre­sen­ta­ció de les assem­bles d’A­rran al Camp (Prio­rat, Tarra­go­na i Reus).

A les 23.00h con­cert amb Dilu­vi, Catas­ka! I Dj Kuru

Orga­nitza: Arran

Dimarts 11 de setem­bre a les 19.30h al Mer­cat central.
Mani­fes­ta­ció “Ni pac­te fis­cal, ni pac­te social. Inde­pen­dèn­cia Socia­lis­me Paï­sos Catalans”.
Orga­nitza: Esque­rra Independentista

SITGES

Diu­men­ge 10 de setem­bre, a les 21.00h a l’Hort de Can Falç.
Sopar popu­lar seguit d’ac­te polí­tic i con­cert amb Cesk Freixas.

Dilluns 10 de setem­bre, a les 21.00h a l’er­mi­ta de Sant Sebastià,
Mar­xa de Tor­xes i ofre­na als patriotes

Orga­nitza: Comis­sió 11 de setembre

TERRES DE L’EBRE

Diven­dres 7 de setem­bre, a les 20.00h a la Biblio­te­ca mer­cè llei­xà (Roque­tes)
Pre­sen­ta­ció del docu­men­tal “Ope­ra­ció Gar­zón con­tra l’in­de­pen­den­tis­me cata­là” amb Eduard López

Dilluns 10 de setembre
A les 20.00h a l’A­jun­ta­ment de Roque­tes, his­sa­da de la senyera

A les 21.00h al Cas­tell de la Suda (Tor­to­sa), 5a Mar­xa de Tor­xes per la Independència

Orga­nitza: Comis­sió 11 de setem­bre de les Terres de l’Ebre

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *