Atxi­ki­men­duak /​Adhe­sio­nes Huel­ga Gene­ral 26 Septiembre

Atxi­ki­men­duak /​Adhe­sio­nes Huel­ga Gene­ral 26 Septiembre

MURRIZKETA, ERREFORMA ETA INPOSIZIOEI AURRE EGIN. I‑26AN GREBARA GOAZ. ESKUBIDE LABORAL ETA SOZIALEN ALDE
“Murriz­ke­tak Hego Eus­kal Herrian ez apli­katzea”. Hori da ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN eta CNT sin­di­ka­tuek eta hamar­na­ka gizar­te era­gi­leek irai­la­ren 26rako dei­tu duten gre­ba oro­ko­rra­ren hel­bu­rua. Gre­ba oro­ko­rra deitzen duten sin­di­ka­tu eta era­gi­leak bat datoz: pobre­zia­ra era­ma­ten gai­tuz­ten poli­ti­ka hauek gel­di­tu egin behar ditu­gu, eta horre­ta­ra­ko ez dago borro­ka eta mobi­li­za­zioa bes­te biderik.
Honen hari­ra, hain­bat era­gi­le sozial eta sin­di­ka­lak borro­ka­ra­ko egun hone­tan par­te har­tze­ko deial­di bate­ra­tua egi­te­ko beha­rra iku­si dugu.
Mezu honen bitar­tez zuen era­gi­le sozi­la­ren atxi­ki­men­dua eskatze­ra gatoz. Zuen atxi­ki­men­dua ema­te­ko idatzi hel­bi­de honetara:
[email protected]​gmail.​com

Gre­ba oro­ko­rra egi­tea gure esku­bi­dea ez ezik, gure eran­tzu­ki­zu­na da.
Bes­te­rik gabe zuen eran­tzu­na­ren zain geratzen gara.
Eske­rrik asko.

CONTRA LOS RECORTES, LA REFORMA Y LAS IMPOSICIONES. EL 26S VAMOS A LA HUELGA. POR LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES.
“Impe­dir que los recor­tes se apli­quen en Hego Eus­kal Herria”. Ese es el obje­ti­vo de la huel­ga gene­ral que han con­vo­ca­do los sin­di­ca­tos ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, CGT-LKN y CNT y dece­nas de orga­ni­za­cio­nes socia­les para el día 26 de sep­tiem­bre. Los sin­di­ca­tos y orga­ni­za­cio­nes socia­les que con­vo­can la huel­ga gene­ral con­si­de­ran que es impres­cin­di­ble parar estas polí­ti­cas que nos lle­van direc­ta­men­te a la pobre­za, y que para ello no hay otro camino que la lucha y la movilización.
Dife­ren­tes agen­tes socia­les y sin­di­ca­les hemos vis­to la nece­si­dad de hacer un lla­ma­mien­to con­jun­to para par­ti­ci­par en este día de lucha. Por medio de este men­sa­je que­re­mos pedir la adhe­sión de los movi­mien­tos socia­les a este lla­ma­mien­to. Para dar vues­tra adhe­sión escri­bid a esta direc­ción: [email protected]​gmail.​com

La Huel­ga Gene­ral no solo es nues­tro dere­cho sino nues­tra responsabilidad.
Nos que­da­mos a la espe­ra de vues­tra respuesta.
Muchas Gracias

ERAGILE SOZIALAK:
AHT gel­di­tu! elkar­la­na, Anitzak, Argi­lan, Asam­blea abier­ta en defen­sa de las pres­ta­cio­nes socia­les, Asam­blea de invi­si­bles, Dis­tin­tas asam­bleas de para­dos y para­das de Biz­kaia y Gipuz­koa, Aska­pe­na, Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­ras del Hogar, Aso­cia­ción de veci­nas y veci­nos de Bil­bao La Vie­ja, Barren­ka­le, Berri-Otxoak, Bil­gu­ne Femi­nis­ta, Biz­kai­ko Ema­ku­meen Asan­bla­da – Asam­blea de Muje­res de Biz­kaia, Colec­ti­vo de para­dos de Iru­ñe­rria, Danok lan, Des­haz­kun­dea, Eguz­ki, Eko­lo­gis­tak Martxan , Elkar­tzen, Erro­mo­ko Gre­ba Batzor­dea, Eskuz Esku, Ezker Gogoa, Eus­ka­di­ko Gaz­te­ria­ren Kon­tsei­lua, Eus­kal Herri­ko ema­ku­meen mun­du martxa­ko pla­ta­for­ma, Ezke­rre­tik Bil­duz, Gaz­te Aber­tza­leak, Gaz­te Inde­pen­den­tis­tak, Gaz­teak Alter­na­ti­ba, Gipuz­koa­ko pen­tsio­nis­ten duin­ta­sun elkar­tea, Ikas­le Aber­tza­leak, Harre­siak Apur­tuz, Iratza­rri, Komi­te Inter­na­zio­na­lis­tak, Matxin­gu­ne Tal­dea, MDMA Tal­dea, Muga­rik Gabe, Muje­res del Mun­do, Pen­tsio­nis­tak Martxan, Pla­ta­for­ma por los dere­chos socia­les de Gas­teiz, Pla­za Bel­tza Kul­tur Elkar­tea, Posa­da de los abra­zos, PTPa­ren aur­ka­ko Asan­bla­da, Ren­ta Bási­ca Uni­ver­sal Tal­dea, Salha­ke­ta, Sare Anti­fa­xis­ta, SOS Racis­mo-SOS Arra­za­ke­ria, Stop Desahu­cios, Urtxintxa Esko­la, Zaz­pi­ga­rren Alaba

Sin­di­ka­tuak /​Sin­di­ca­tos:
ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, HIRU, CGT-LKN, CNT

Atxi­ki­men­duak /​Adhe­sio­nes:
Ecua­dor Etxea, Herri­Ko­lo­re, Harre­siak Apur­tuz, Aska­pe­ña Kon­par­t­sa, Pan­da Komi­te, Ezker Aber­tza­le His­to­ri­koa, La Galli­na Vas­ca, Bas­ka­le elkar­tea, Pinu­pe Gaz­tetxea, SODe­PAZ (Nafa­rroa)

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *