[Gal/​Cast] A mani­fes­taçom inde­pen­den­tis­ta de Nós-UP tivo mais que no ano passado

Entre ban­dei­ras ver­melhas e lilás acom­panhan­do a gale­ga e algumhas da pró­pria orga­ni­zaçom, Nós-Uni­da­de Popu­lar ini­ciou a mar­cha ava­nçan­do pola rua da Sen­ra recla­man­do a inde­pen­dên­cia para a Galiza.

À cabe­cei­ra, numha fai­xa cor de laran­ja com um mapa nacio­nal gale­go podia-se ler Inde­pen­dên­cia, socia­lis­mo, femi­nis­mo, em letras gran­des, e em letras peque­nas, nem Espanha, nem Uniom Euro­peia, nem FMI.

Segun­do as con­ta­gens fei­tas polos nos­sos repór­te­res pre­sen­tes no ato, a mani­fes­taçom inde­pen­den­tis­ta cres­ceu, ain­da que mode­ra­da­men­te, em relaçom às con­ta­gens de 2011, quan­do Nós-UP con­vo­ca­ra umha mani­fes­taçom à mar­gem das outras corren­tes independentistas.

Umha equi­pa obser­va­do­ra de Escul­ca acom­panhou a mani­fes­taçom que con­tou com pou­ca pre­se­nça policial.
Duran­te o per­cur­so ouví­rom-se pala­vras de ordem como «a soluçom é a revo­luçom», «con­tra espanha, con­tra o Capi­tal, gre­ve geral» ou «Espanha é a nos­sa ruí­na». Antes da fai­xa várias pes­soas segu­ra­vam umha ban­dei­ra nacio­nal gale­ga com a estre­la ver­melha da liber­taçom nacio­nal no cen­tro e escui­ta­va-se o berro de «esta é a nos­sa ban­dei­ra» para dei­xar cla­ro que a ban­dei­ra fas­cis­ta espanho­la impos­ta polo fran­quis­mo nom repre­sen­ta o povo galego.

Ao che­gar à praça do Tou­ral foi repro­du­zi­da a men­sa­gem do sin­di­ca­lis­ta gale­go Tel­mo Vare­la, pre­so num cár­ce­re espanhol lon­ge da nos­sa terra.

A seguir, Rebe­ca Bra­vo, por­ta-voz de Nós-UP, aren­gou às cer­ca de tres­cen­tas pes­soas pre­sen­tes e lem­brou que a soluçom nom era sair­mos da cri­se senom de «sair­mos do capi­ta­lis­mo». Aliás, Rebe­ca recla­mou umha gre­ve de 48 horas na Gali­za para «ate­mo­ri­zar a burguesia».

As pes­soas pre­sen­tes no Tou­ral recla­má­rom aos gri­tos a liber­da­de dos pre­sos e pre­sas polí­ti­cas gale­gas e fin­dá­rom o ato can­tan­do o hino dos Pinhei­ros, hino nacio­nal gale­go, enquan­to dous enca­pu­za­dos quei­ma­vam a ban­dei­ra espanhola

Cas­te­llano

Entre ban­de­ras rojas y lilas acom­pa­ñan­do la gale­ga y algu­nas de la pro­pia orga­ni­za­ción, Nós-Uni­da­de Popu­lar ini­ció la mar­cha avan­zan­do por la calle de la Sen­ra recla­man­do la inde­pen­den­cia para Galiza.

La cabe­ce­ra, en una pan­car­ta de color naran­ja con un mapa nacio­nal gale­go en la que se podía leer Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo, femi­nist­mo, en letras gran­des, y en letras peque­ñas, ni Espa­ña, ni Unión Euro­pea, ni FMI.

Según los recuen­tos hechos por nues­tros repor­te­ros pre­sen­tes en el acto, la mani­fes­ta­ción inde­pen­den­tis­ta cre­ció, aun­que mode­ra­da­men­te, en rela­ción a recuen­tos de 2011, cuan­do Nós-UP con­vo­có una mani­fes­ta­ción al mar­gen de las otras corrien­tes independentistas.

Un equi­po obser­va­dor de Escul­ca acom­pa­ñó la mani­fes­ta­ción que con­tó con poca pre­sen­cia policial.
Duran­te el reco­rri­do se oye­ron con­sig­nas como “la solu­ción es la revo­lu­ción”, “con­tra espa­ña, con­tra el capi­tal, huel­ga gene­ral” o “espa­ña es nues­tra rui­na”. Por delan­te de la pan­car­ta de cabe­za varias per­so­nas por­ta­ban una ban­de­ra nacio­nal gale­ga con la estre­lla roja de libe­ra­ción nacio­nal en el cen­tro y se escu­cha­ba el gri­to de “esta es nues­tra ban­de­ra” para dejar cla­ro que la ban­de­ra fas­cis­ta espa­ño­la impues­ta por el fran­quis­mo no repre­sen­ta al pue­blo galego.

Al lle­gar a la pla­za del Tou­ral fue repro­du­ci­do el men­sa­je del sin­di­ca­lis­ta Tel­mo Vare­la, pre­so en una cár­cel espa­ño­la lejos de nues­tra tierra.

A con­ti­nua­ción, Rebe­ca Bra­vo, por­ta­voz de Nós-UP, aren­gó a las cer­ca de tres­cien­tas per­so­nas pre­sen­tes y recor­dó que la solu­ción no era salir de la cri­sis, sino de “salir del capi­ta­lis­mo”. Ade­más, Rebe­ca recla­mó una huel­ga de 48 horas en Gali­za para “ate­mo­ri­zar a la burguesía”.

Las per­so­nas pre­sen­tes en el Tou­ral recla­ma­ron a gri­tos la liber­tad de los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas gale­gas y fina­li­za­ron el acto can­tan­do el himno de los Pinos, himno nacio­nal gale­go, mien­tras dos enca­pu­cha­dos que­ma­ban la ban­de­ra española.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *