Israel­go enba­xa­do­rea­ren bisi­ta­ren aurrean Eus­kal Herria-Pales­ti­na Sarea­ren komu­ni­ka­tua- Askapena

Esta­tu espai­no­lean Israe­lek duen enba­xa­do­rea­ren bisi­ta­ren aurrean Eus­kal Herria-Pales­ti­na Sareak komu­ni­ka­tua pla­za­ra­tu du. Alon Bar, enba­xa­do­re sio­nis­ta, Ger­ni­ka-Lumo­ko alka­tea­re­kin eta EBB-ren ordez­ka­rie­kin bil­du zen due­la egin gutxi.

Pales­ti­na Eus­kal Herria Sarea­ren ize­nean, gure harri­du­ra eta hase­rrea adie­ra­zi nahi genu­ke, Israel­go enba­xa­do­rea­ren bisi­ta dela eta.

Hain zuzen ere, Alon Bar, Eus­kal herrian izan dugu pasa den astean, Israel­go Kan­po Ara­zoe­ta­ko Minis­te­rio­ko Kul­tu­ra eta Zien­tzia Zuzen­da­ritza­ko zuzen­da­ria nagu­sia izan­da­koa. Sabin etxean egin­da­ko topa­ke­taz gain, ber­tan Iñi­go Urku­llu eta Iña­ki Goi­koetxea EBBe­ko nazioar­te­ko ardu­ra­du­na­re­kin bil­du baitzen, Ger­ni­ka-Lumo­ko uda­letxean izan zen Israel­go ordez­ka­ria, ber­ta­ko alka­te den Jose Mari Gorro­ñok (Bil­du) harre­ra ofi­zia­la egin ondoren.

Esan beza­la harri­du­ra sorra­ra­zi digu bisi­ta honek eta Ger­ni­ka­koa age­rral­diak bere­zi­ki. Izan ere, pasa den urtean Ger­ni­ka­ko uda­lak eta alka­teak berak pales­ti­na­rre­ki­ko era­kutsi­ta­ko kon­pro­me­zua­ren ostean, uler­gaitza egi­ten baitzai­gu, harre­ra ofi­zia­la burutzea orain­goan, egun­go zapal­kun­tza iru­di­katzen duen sio­nis­moa­ren ordez­ka­ria­re­kin, hain zuzen.

Bes­te­tik hase­rrea ere sorra­ra­zi digu, Ger­ni­ka­ko alka­teak izan­da­ko jarre­ra, arra­za­ke­rian, baz­ter­ke­rian eta geno­zi­dioan oina­rri­tu­ri­ko esta­tua­ren ordez­ka­ria uda­letxean eta ofi­zial­ki onartuz.

Hone­ga­tik, aha­lik eta azka­rren egoe­ra honen ingu­ru­ko azal­pe­nak jasotze­ko asmoz, bile­ra bate­ra­ko deia egin nahi genie­ke, Ger­ni­ka­ko alka­te eta Bil­du­ren ordezkariekin.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *