Endul­zan­do el juz­ga­do de Donos­tia /​Tar­ta­la­riak Donos­tia­ko auzi­te­gian- Mugitu!


AHTren aur­ka­ko «Entar­tatze» ekin­tzan auzi­pe­ra­tu­ri­ko bi kide gaur goi­ze­ko 10etan Donos­tia­ko epai­te­gian «iker­ke­taz­ko dekla­ra­zioa» egi­te­ko dei­tuak izan dira, Entzu­te­gi Nazio­na­lean Yolan­da Bar­ci­na nafar lehen­da­ka­ria­ri egin­da­ko tar­ta­ka­den ekin­tzaren­ga­tik zabal­du­ri­ko pro­ze­sua­ren bar­nean. Bi auzi­pe­ra­tuek epai­lea­ren aurrean euren aur­ka­ko «Pro­ze­sa­men­du Autoa» erre­fu­sa­tu eta dekla­ratzea­ri uko egin dio­te. Segi­dan pren­tsa­ren aurrean abo­ka­tuak ikus­pe­gi lega­le­tik auzi honen zen­tzu­ga­be­ke­ria sala­tu du eta bi auzi­pe­tuek ondo­ren­go adie­raz­pe­nak egin dituz­te.

Dos encau­sa­dos por los «tar­ta­zos» a Bar­ci­na han com­pa­re­ci­do hoy a las 10h de la maña­na en el juz­ga­do de Donos­tia para pres­tar decla­ra­ción inda­ga­to­ria den­tro del pro­ce­so abier­to en la Audien­cia Nacio­nal por los tar­ta­zos a la pre­si­den­ta nava­rra Yolan­da Bar­ci­na. Los dos pro­ce­sa­dos han mos­tra­do ante el Juez su dis­con­for­mi­dad con el Auto y se han aco­gi­do a a su dere­cho a no decla­rar. A con­ti­nua­ción han com­pa­re­ci­do ante la pren­sa, el abo­ga­do ha denun­cia­do des­de el pun­to de vis­ta legal lo dis­pa­ra­ta­do de este pro­ce­so y los encau­sa­dos han rea­li­za­do en repre­sen­ta­ción de Mugi­tu! estas decla­ra­cio­nes:

AHTren AURKAKO TARTAKADAK: IKERKETAZKO DEKLARAZIOA

Ager­pen hau pro­bes­tuz hona­ko hau salatzen dugu:

1. Fran­tzia­ko Esta­tua­ren inhi­bi­zioa eta ilun­ta­su­na pro­ze­du­ran, bere lurral­dean iza­ni­ko ger­tae­ra batzuen aurrean. Gogo­ra eka­rri nahi dugu, bere garaian ekin­tza iker­tze­ko espe­dien­tea zabal­du zela, ondo­ren jarrai­ta­su­nik izan ez due­na eta hone­la, auzia Entzu­te­gi Nazio­nal espai­nia­rre­ra hel zedin ahal­bi­de­ra­tu dute. Inoiz baino argia­go ikus dai­te­ke espai­niar eta fran­tziar Esta­tuen kola­bo­ra­zio polizial-judiziala.

2. Nafar Gober­nua­ren men­de­ku poli­ti­koa, jar­due­ra lega­lak abiatzean Foru Poli­zia era­bil­tze­ko inon­go duda­rik izan ez due­na, gober­nu­ko lehen­da­ka­ria­ren agin­du zuze­ne­ta­ra dagoe­na eta era berean, auzi hone­ta­ko salatzai­lea dena.

3. Auzi hau Entzu­te­gi Nazio­na­lak era­ma­tea, sal­bues­pe­nez­ko auzi­te­gia dena, fran­kis­mo­ko Orde­na Publi­ko­ko Auzi­te­gi­tik era­to­rria dena eta azke­nal­dian, espai­niar Esta­tu­ko disi­den­tzia poli­ti­ko oro­ren orga­nu zigor­tzai­le eta erre­pre­so­gi­lean bila­katzen ari dena. Horre­ga­tik, hain­bat sek­to­re herri­koie­kin bat egi­nik honen des­ager­pe­na alda­rri­katzen dugu.

4. Pro­por­tzio­nal­ta­sun prin­tzi­pioa erres­pe­ta­tu ez iza­na, ger­tae­ra “agin­tea­ren aur­ka­ko aten­ta­tu larri” gisa kali­fi­katzea­ga­tik eta ondo­rioz, 4 eta 10 urte bitar­te­ko gar­tze­la zigor eskae­ra neu­rri­ga­beak egi­te­ko auke­ra­re­kin. Oso dei­ga­rria da gisa hone­ta­ko ekin­tzak bes­te herrial­de batzue­tan iza­ten dituz­ten zigor legal ari­nak. Fran­tziar Esta­tuan tar­ta­ka­dak botatzea­ga­tik eza­gutzen dugun azken sen­ten­tzian, guk egin genuen lurral­de berean hain zuzen ere, aurre­ko gober­nu­ko lehen minis­troa Raf­fa­rin jau­na tar­ta­ka­tu zuen gaz­teak 400€ko isu­na jaso du.

5. Espai­niar Esta­tuan ezar­tzen duten auto­ri­ta­te prin­tzi­pio sakro­san­tua, hel­bu­rua nor den ara­be­ra ondo­rio legal des­ber­di­nak ditue­na. Hone­la, agen­te izae­ra edo agin­tea­ren agen­tea izae­ra ez duen per­tso­na bat tar­tatzea­ga­tik fal­ta bat iza­te­tik pasa­ko ez zen bitar­tean, per­tso­na hori agen­tea balitz 2 eta 4 urte bitar­tean zigor­tua izan zite­keen eta tar­ta­ka­tua agin­tea­ren agen­tea balitz ordea, 4 eta 6 urte bitar­tean. Tar­ta­ka­tua erre­gea balitz, zigo­rra itze­la litza­te­ke. Auzi­pe­tu­ri­ko bati gai­ne­ra, kar­gu publi­koa iza­tea­ga­tik larri­ga­rria ezar­tzen zaio eta bera­ri zigo­rra 10 urte­raino igo dakioke.
Deli­tu bat “agin­tea­ren aur­ka­ko aten­ta­tu larri” gisa kali­fi­katze­ko “ele­men­tu sub­jek­ti­boen” artean bes­teak bes­te hauek dau­de: irain­tzea edo lai­dotzea nahi iza­tea eta auto­ri­ta­te prin­tzi­pioa ez eza­gutzea. Auto­ri­ta­te prin­tzi­pio honen apli­ka­zioak Kons­ti­tu­zioak alda­rri­katzen duen “espai­niar guz­tien ber­din­ta­su­na legea­ren aurrean” balio­ga­betzen du.
Okzi­ta­nia­ko Tolo­san bortxa­rik gabe­ko ekin­tza bat burutzea­ga­tik espai­nia­ko Entzu­te­gi Nazio­na­la­ren esku uzte­ko fran­tziar Esta­tu­ko gober­nuak duen ardu­ra salatze­ko, AHTren aur­ka­ko des­obe­dien­tzia zibi­le­ko Mugi­tu! Mugi­men­duak hitzal­di eta kon­tak­tu bira bat burutzen ari da fran­tzia­ko hain­bat kolektiboekin:

- Ekai­na­ren 5ean Pari­sen, AHTren aur­ka­ko bes­te tal­de batzu­re­kin bil­ku­ra batean par­te har­tu genuen, ber­ta­ko NO-TAV tal­deak deituak.
– Uztai­la­ren 6 eta 11ren artean proiek­tu han­di, inutil eta txi­kitzai­leen aur­ka Hen­daia­ko Kar­tak anto­la­tu­ri­ko Foroan par­te har­tu­ko dugu Nantesen.
– Abuz­tua­ren 1 eta 2an, Eyche­na­ten (Arie­ge) ego­nen gara OCL kolek­ti­boa­ren urte­ko kanpaldian.

Era berean, buru­ga­be­ke­ria eta zarras­tel­ke­ria hut­sa den AHTren aur­ka hiri­ta­rrak borro­kan jarrai deza­ten ani­matzen ditu­gu, eta hiri­tar akti­bo eta kon­pro­me­ti­tuak beza­la des­obe­dien­tzia zibi­la meto­do balia­ga­rri eta zile­gi beza­la era­bil­tze­ra ani­matzen ditugu.

TARTAZOS ANTI – TAV: DECLARACION INDAGATORIA

Apro­ve­chan­do esta com­pa­re­cen­cia que­re­mos denunciar:

1. La opa­ci­dad en el pro­ce­di­mien­to e inhi­bi­ción del esta­do fran­cés en un hecho suce­di­do en su terri­to­rio. Hay que recor­dar que en su día se abrió un expe­dien­te para inves­ti­gar la acción, que no ha teni­do con­ti­nui­dad, posi­bi­li­tan­do así que el caso lle­ga­ra a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la. Es más evi­den­te que nun­ca la cola­bo­ra­ción poli­cial- judi­cial del gobierno fran­cés con el español.

2. La ven­gan­za polí­ti­ca del gobierno de Nava­rra, que no ha duda­do en empren­der accio­nes lega­les uti­li­zan­do para ello la poli­cía foral, a las orde­nes direc­tas de la pre­si­den­ta del gobierno, denun­cian­te del caso.

3. La asun­ción del caso por par­te de la Audien­cia Nacio­nal, juz­ga­do de excep­ción here­de­ro del Tri­bu­nal de Orden Públi­co fran­quis­ta, que se está con­vir­tien­do en un órgano de repre­sión y cas­ti­go de la disi­den­cia polí­ti­ca en el Esta­do espa­ñol, por lo que nos uni­mos a la rei­vin­di­ca­ción de amplios sec­to­res popu­la­res que exi­gen su disolución.

4. El no res­pe­tar el prin­ci­pio de pro­por­cio­na­li­dad al cali­fi­car el hecho de “aten­ta­do gra­ve a la auto­ri­dad” que pue­de com­por­tar peti­cio­nes fis­ca­les desor­bi­ta­das de entre cua­tro y diez años de cár­cel. Lla­ma la aten­ción que hechos simi­la­res en otros paí­ses tie­nen con­se­cuen­cias pena­les leves. La ulti­ma sen­ten­cia por tar­ta­zos que cono­ce­mos dic­ta­da en el Esta­do Fran­cés, curio­sa­men­te en el mis­mo terri­to­rio don­de se lle­vó a cabo nues­tro acto de pro­tes­ta, así lo demues­tra: 400 € de mul­ta a un joven que el pasa­do febre­ro entar­tó a Mr. Raf­fa­rin, pri­mer minis­tro fran­cés del ante­rior gobierno.

5. El sacro­san­to prin­ci­pio de auto­ri­dad que se apli­ca en el Esta­do espa­ñol por el que una acción tie­ne reper­cu­sio­nes lega­les dife­ren­tes según la per­so­na a quién va diri­ji­da. Vemos así como un tar­ta­zo a una per­so­na que no osten­te el carác­ter de agen­te o de agen­te de la auto­ri­dad no pasa­ría de fal­ta o que­da­ría impu­ne, mien­tras que si fue­ra a un agen­te de la auto­ri­dad podría ser pena­li­za­do entre dos y cua­tro años de cár­cel y si es auto­ri­dad, como el caso que nos ocu­pa, entre cua­tro y seis. Ni que decir tie­ne que si fue­ra al rey sería bas­tan­te supe­rior. Ade­más se da el caso de que a uno de los acu­sa­dos por ser car­go públi­co se le apli­ca agra­van­te, por lo que la pena pue­de ascen­der has­ta 10 años.
Hay que des­ta­car que entre los “ele­men­tos sub­je­ti­vos” para cali­fi­car un deli­to de “aten­ta­do gra­ve a la auto­ri­dad o a agen­te de la auto­ri­dad” figu­ra el pre­ten­der “ofen­der, deni­grar o des­co­no­cer el prin­ci­pio de autoridad”.La apli­ca­ción de este prin­ci­pio de auto­ri­dad inva­li­da la supues­ta “igual­dad de todos los espa­ño­les ante la ley” que pro­cla­ma la Constitución.

Para denun­ciar la res­pon­sa­bi­li­dad con­traí­da por el gobierno fran­cés al dejar este asun­to en manos de la Audien­cia Nacio­nal abo­can­do a una bru­tal per­se­cu­ción penal por una acción de pro­tes­ta no vio­len­ta rea­li­za­da en Tou­lou­se, el movi­mien­to de des­obe­dien­cia al TAV Mugi­tu! está rea­li­zan­do una gira de char­las y con­tac­tos con dife­ren­tes colec­ti­vos franceses:

- Antes­dea­yer 5 Junio asis­ti­mos a unos encuen­tros en París jun­to con otros colec­ti­vos euro­peos con­tra­rios al TAV, orga­ni­za­do por el Cómi­te local anti-TAV.
– Entre el 6 y 11 de Julio en Nan­tes acu­di­re­mos al Foro con­tra gran­des pro­yec­tos inú­ti­les y des­truc­to­res orga­ni­za­do por la Car­ta de Hendaia.
– El 1 y 2 de Agos­to en Eyche­nat (Arie­ge) esta­re­mos en la acam­pa­da anual que el colec­ti­vo OCL orga­ni­za todos los años.

Asi­mis­mo, segui­mos ani­man­do a luchar con­tra esa abe­rra­ción, derro­che y sin­sen­ti­do que es el TAV, uti­li­zan­do para ello la des­obe­dien­cia civil como un méto­do váli­do y legí­ti­mo de actua­ción de un pue­blo acti­vo y comprometido.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *