Cró­ni­ca de la movi­li­za­ción en Her­na­ni con­tra las obras del TAV

Cas­te­llano
Con la for­ma­ción de una cade­na huma­na en la zona afec­ta­da por las obras de cons­truc­ción (del TAV) hemos exi­gi­do la para­li­za­ción de ese macro-pro­yec­to que está cau­san­do gra­ví­si­mos impac­tos eco­nó­mi­cos, socia­les y ambien­ta­les. AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na quie­re denun­ciar enér­gi­ca­men­te que los gobier­nos de Gas­teiz, Iru­ñea y del esta­do espa­ñol han apro­ba­do gas­tar este año, en un con­tex­to de fuer­tes recor­tes socia­les gene­ra­li­za­dos, alre­de­dor de 831 millo­nes de euros en las obras del TAV. Poco les impor­tan las nece­si­da­des socia­les en vivien­da, edu­ca­ción o salud que se que­dan sin cubrir, ponien­do aún más en evi­den­cia el carác­ter anti­so­cial, anti­eco­ló­gi­co y des­pil­fa­rra­dor de esta gigan­tes­ca infraestructura.

Las obras del TAV con­ti­núan impu­ne­men­te su mar­cha vul­ne­ran­do com­ple­ta­men­te la sobe­ra­nía popu­lar y muni­ci­pal en la ges­tión del terri­to­rio: este es el caso del muni­ci­pio de Her­na­ni, don­de el Valle del Uru­mea y las fal­das del maci­zo Ond­di-Ada­rra están sien­do gra­ve­men­te dete­rio­ra­dos. A esta pér­di­da hay que sumar los gra­ves impac­tos del pro­yec­to del TAV en las már­ge­nes flu­via­les y ribe­ras del río Uru­mea. No en vano, el pro­pio Gobierno Vas­co lle­gó a reco­no­cer que en el Valle del Uru­mea se pro­du­cía la mayor y más impor­tan­te afec­ción del pro­yec­to de la Y vasca.

La res­pues­ta al TAV es a nues­tro enten­der una apues­ta de futu­ro por la trans­for­ma­ción pro­fun­da del actual mode­lo eco­nó­mi­co y social eco­ló­gi­ca­men­te insos­te­ni­ble y social­men­te cada vez más cues­tio­na­do. Por con­si­guien­te, no pode­mos per­mi­tir la impo­si­ción de este mega­pro­yec­to que supo­ne hipo­te­car cual­quier mode­lo socio-eco­nó­mi­co alter­na­ti­vo para nues­tro pueblo.

Eus­ke­ra

Erai­kun­tza-lanek kal­te­tu­ri­ko ere­muan giza-kate bat egi­nez eko­no­mian, jen­dar­tean eta ingu­ru­gi­roan kal­te larriak era­gi­ten ari den makro-proiek­tu hori gel­di dadin alda­rri­ka­tu dugu. AHT Gel­di­tu! Elkar­la­nak gogor sala­tu nahi du Gas­teiz­ko, Iru­ñe­ko eta Espai­nia­ko Gober­nuek, murriz­ke­ta social izu­ga­rriak pai­ratzen ari garen une hone­tan, 831 mili­oi euro ingu­ru xahu­tu asmo dute­la aur­ten AHTren lane­tan. Gutxi axo­la zaiz­kie murriz­tuak iza­ten ari diren behar sozia­lak, etxe­bi­zitza­ri, hez­kun­tza­ri edo­ta osa­su­na­ri dagoz­kio­nak. Egi­tas­mo erral­doi horren fun­tsez­ko izae­ra anti-sozia­la, anti-eko­lo­gi­koa eta xahutzai­lea age­ria­goan jarriz.

AHTren erai­kun­tza-lanek lurral­dea­ren kudea­ke­tan herrien eta uda­len subira­no­ta­su­na zeha­ro zapuz­tuz nola aurre­ra darrai­ten ikus­tea baino gau­za irain­ga­rria­go­rik ez dago: Her­na­ni­ko uda­le­rrian, kasu, Uru­mea bai­la­ra­ko eta Ond­di-Ada­rra men­di maga­le­ko lur-ere­muak era­bat degra­da­tuak iza­ten ari dira.
Gale­ra honi, AHTren egi­tas­moak Uru­mea ibaia­ren ibaier­tze­tan eta erri­be­re­tan era­gin­da­ko sun­tsi­ke­ta gehi­tu behar zaio. Pen­t­sa; Eus­ko Jaur­la­ritzak berak, «Eus­kal Y‑aren egi­tas­mo oso­ko inpak­tu han­die­na eta garran­tzitsue­na» Uru­mea bai­la­ran sor­ta­ra­zi­ko zela onar­tu zuen. Lur­ja­be­ren batek hitze­gin behar badu.

AHTren aur­ka­ko eran­tzu­na gure ustez etor­ki­zu­na­ri begi­ra egin­da­ko apos­tu bat ere bada, hain zuzen ere eko­lo­gi­ko­ki jasan­gaitza den eta sozial­ki geroz eta gehia­go zalan­tzan jar­tzen ari den egun­go ere­du eko­no­mi­ko eta sozia­la­ren eral­da­ke­ta sakon baten alde egin­da­ko apos­tua. Ondo­rioz, ezin dugu gure herria­ren­tzat edo­no­la­ko gizar­te eta eko­no­mia ere­du alter­na­ti­bo hipo­te­katzea daka­rren mega­proiek­tu horren inpo­si­zioa onartu.»

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *