Cró­ni­ca de la movi­li­za­ción en Her­na­ni con­tra las obras del TAV

Cas­te­llano
Con la for­ma­ción de una cade­na huma­na en la zona afec­ta­da por las obras de cons­truc­ción (del TAV) hemos exi­gi­do la para­li­za­ción de ese macro-pro­yec­to que está cau­san­do gra­ví­si­mos impac­tos eco­nó­mi­cos, socia­les y ambien­ta­les. AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na quie­re denun­ciar enér­gi­ca­men­te que los gobier­nos de Gas­teiz, Iru­ñea y del esta­do espa­ñol han apro­ba­do gas­tar este año, en un con­tex­to de fuer­tes recor­tes socia­les gene­ra­li­za­dos, alre­de­dor de 831 millo­nes de euros en las obras del TAV. Poco les impor­tan las nece­si­da­des socia­les en vivien­da, edu­ca­ción o salud que se que­dan sin cubrir, ponien­do aún más en evi­den­cia el carác­ter anti­so­cial, anti­eco­ló­gi­co y des­pil­fa­rra­dor de esta gigan­tes­ca infraestructura.

Las obras del TAV con­ti­núan impu­ne­men­te su mar­cha vul­ne­ran­do com­ple­ta­men­te la sobe­ra­nía popu­lar y muni­ci­pal en la ges­tión del terri­to­rio: este es el caso del muni­ci­pio de Her­na­ni, don­de el Valle del Uru­mea y las fal­das del maci­zo Ond­di-Ada­rra están sien­do gra­ve­men­te dete­rio­ra­dos. A esta pér­di­da hay que sumar los gra­ves impac­tos del pro­yec­to del TAV en las már­ge­nes flu­via­les y ribe­ras del río Uru­mea. No en vano, el pro­pio Gobierno Vas­co lle­gó a reco­no­cer que en el Valle del Uru­mea se pro­du­cía la mayor y más impor­tan­te afec­ción del pro­yec­to de la Y vasca.

La res­pues­ta al TAV es a nues­tro enten­der una apues­ta de futu­ro por la trans­for­ma­ción pro­fun­da del actual mode­lo eco­nó­mi­co y social eco­ló­gi­ca­men­te insos­te­ni­ble y social­men­te cada vez más cues­tio­na­do. Por con­si­guien­te, no pode­mos per­mi­tir la impo­si­ción de este mega­pro­yec­to que supo­ne hipo­te­car cual­quier mode­lo socio-eco­nó­mi­co alter­na­ti­vo para nues­tro pueblo.

Eus­ke­ra

Erai­kun­tza-lanek kal­te­tu­ri­ko ere­muan giza-kate bat egi­nez eko­no­mian, jen­dar­tean eta ingu­ru­gi­roan kal­te larriak era­gi­ten ari den makro-proiek­tu hori gel­di dadin alda­rri­ka­tu dugu. AHT Gel­di­tu! Elkar­la­nak gogor sala­tu nahi du Gas­teiz­ko, Iru­ñe­ko eta Espai­nia­ko Gober­nuek, murriz­ke­ta social izu­ga­rriak pai­ratzen ari garen une hone­tan, 831 mili­oi euro ingu­ru xahu­tu asmo dute­la aur­ten AHTren lane­tan. Gutxi axo­la zaiz­kie murriz­tuak iza­ten ari diren behar sozia­lak, etxe­bi­zitza­ri, hez­kun­tza­ri edo­ta osa­su­na­ri dagoz­kio­nak. Egi­tas­mo erral­doi horren fun­tsez­ko izae­ra anti-sozia­la, anti-eko­lo­gi­koa eta xahutzai­lea age­ria­goan jarriz.

AHTren erai­kun­tza-lanek lurral­dea­ren kudea­ke­tan herrien eta uda­len subira­no­ta­su­na zeha­ro zapuz­tuz nola aurre­ra darrai­ten ikus­tea baino gau­za irain­ga­rria­go­rik ez dago: Her­na­ni­ko uda­le­rrian, kasu, Uru­mea bai­la­ra­ko eta Ond­di-Ada­rra men­di maga­le­ko lur-ere­muak era­bat degra­da­tuak iza­ten ari dira.
Gale­ra honi, AHTren egi­tas­moak Uru­mea ibaia­ren ibaier­tze­tan eta erri­be­re­tan era­gin­da­ko sun­tsi­ke­ta gehi­tu behar zaio. Pen­t­sa; Eus­ko Jaur­la­ritzak berak, «Eus­kal Y‑aren egi­tas­mo oso­ko inpak­tu han­die­na eta garran­tzitsue­na» Uru­mea bai­la­ran sor­ta­ra­zi­ko zela onar­tu zuen. Lur­ja­be­ren batek hitze­gin behar badu.

AHTren aur­ka­ko eran­tzu­na gure ustez etor­ki­zu­na­ri begi­ra egin­da­ko apos­tu bat ere bada, hain zuzen ere eko­lo­gi­ko­ki jasan­gaitza den eta sozial­ki geroz eta gehia­go zalan­tzan jar­tzen ari den egun­go ere­du eko­no­mi­ko eta sozia­la­ren eral­da­ke­ta sakon baten alde egin­da­ko apos­tua. Ondo­rioz, ezin dugu gure herria­ren­tzat edo­no­la­ko gizar­te eta eko­no­mia ere­du alter­na­ti­bo hipo­te­katzea daka­rren mega­proiek­tu horren inpo­si­zioa onartu.»

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.