Bar­deak herria­re­nak, inpe­ria­lis­tak kan­po­ra!!!- Askapena

Bar­dee­ta­ko tiro ere­mua­ren aur­ka­ko 25.en martxa­ren ari­ra Aska­pe­nak hona­koa adie­ra­zi nahi luke, igan­dean izan­go den martxa­re­kin bat egi­tea­re­kin bate­ra. Lehe­nik eta behin, gogoan izan behar genu­ke, Bar­dee­ta­ko tiro ere­mua 1951ean, Fran­ko dik­ta­doe­reaak eza­rri zuela,ekainaren 9a hain zuzen. Aska­pe­na­tik tiro ere­mu honen izae­ra eta garran­tzia inpe­ria­lis­ta sala­tu nahi genu­ke, herri boron­da­te­ren gai­ne­ko, nahiz natur edo giza kal­teen ingu­ru­ko ira­kur­ke­tak gai­ne­ra­ko era­gi­leen esku­tan utziz. Urte guz­ti haue­tan mila­ka tiro fro­ga egin dira ber­tan, AEBen defen­tsak esa­te bate­ra­ko, 1987an Euro­pan egi­ni­ko fro­gen %70 bar­dee­tan buru­tu zuten. NATO­ko itu­na­ren ara­be­ra, bere par­tai­de den edo­nork era­bil ditzaz­ke ere­muok, gerra edo inba­sioak pres­ta­tu ahal izateko.

Oso adie­raz­ga­rria da bes­tal­de, era­so inpe­ria­lis­tak ger­ta­tu baino lehen eta bitar­tean, fro­ga mili­tar hauek area­gotzea, hala era­kus­ten dute Bos­nia, Afga­nis­tan, Irak edo Libia­ko era­so inpe­ria­lis­tek. Gai­ne­ra, ezin ahaz­tu, 2008an Espai­niar gober­nuak, kon­tra­tua­ri jarrai­pe­na eman zio­la 30 urtez. Hone­ga­tik, Eus­kal Herrian ezin ditu­gu onar­tu sarras­ki hauen kon­pli­ze edo zuze­ne­ko era­gi­leak, ez ditu­gu gure artean edu­ki nahi.

Era­so Inpe­ria­lis­ta­rik ez!

Bar­deak herriarenak!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *