Mugi­tu! en el con­su­la­do fran­cés de Bilbo

Hoy las per­so­nas encau­sa­das por los tar­ta­zos anti- TAV a Yolan­da Bar­ci­na han acu­di­do al Con­su­la­do fran­cés para hacer entre­ga de una car­ta al pre­si­den­te fran­cés

MUGITU! BILBON DAGOEN FRANTZIAKO KONTSULETXEAN

Egun, hilak 15ean, Nafa­rroa­ko lehen­da­ka­ri Yolan­da Bar­ci­na­ri AHTren aur­ka­ko tar­ta­ka­dak ema­tea­ga­tik auzi­pe­tu­ta dau­de­nak Bil­bon dagoen Fran­tzia­ko Kon­tsu­letxe­ra joan dira Fran­tzia­ko erre­pu­bli­ka­ko lehen­da­ka­ri izen­da­tu berri J.F. Hollan­de­ri zuzen­du­ta­ko esku­titza eramatera.

Ira­ku­rri esku­titza: https://​www​.box​.com/​s​/​f​0​a​9​c​d​e​5​c​d​5​7​c​3​d​7​0​88c

Gogo­ra­tu­ko duzue­nez, AHTri des­obe­dien­tzia alda­rri­katzen duen Mugi­tu! Mugi­men­duak iaz­ko urrian buru­tu zuen ekin­tza hori Okzi­ta­nia­ko Tolo­san. Aipa­tu­ri­ko esku­titz honen ema­tea­ren arra­zoia hona­ko hau izan da:bere garaian Tolo­sa­ko auzi­te­gi batean auzi­bi­de bat zabal­du arren egun eze­re­zean gel­di­tu da. Hori dela eta Esta­tu espai­nia­rre­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lak afe­ra bere gain har­tu eta ekin­tza «agin­tea­ri aten­ta­tu» gisa kali­fi­ka­tuz 4 eta 10 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen zaie auzi­pe­tuei. Egoe­ra hone­ta­ra iritsi gara esta­tu fran­tzia­rre­ko utzi­ke­ria, ilun­ke­ria eta esta­tu espai­nia­rra­re­kin ohi­ko duen lan­ki­detza judi­zial eta poli­zia­ri esker, kasu hone­tan AHTren aur­ka­riak bide­ga­be­ki zigor­tze­ko. Neu­rri­ga­be­ko kar­tze­la zigor hauek nazioar­tean ez dute pare­ko­rik, Bar­ci­na ande­reak baino izen han­dia­go­koei eman­da­ko tar­ta­ka­da kasue­tan ( Sar­kozy, Hollan­de, Gates, Mur­doch,…) isu­nen bidez ordain­du­ri­ko fal­tak baino ez bait dira izan. Lau auzi­pe­tuei babe­sa eskein­tze­ko elka­rre­ta­ratzea buru­tu da, doze­na bat lagun-horie­ta­ko batzuk gozo­gi­lez jan­tzi­ta-batu direlarik.

MUGITU! MUGIMENDUA

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

MUGITU! EN EL CONSULADO FRANCES DE BILBO
Hoy mar­tes 15 de Mayo, las per­so­nas encau­sa­das por los tar­ta­zos anti- TAV a la pre­si­den­ta del Gobierno de Nava­rra Yolan­da Bar­ci­na han acu­di­do al Con­su­la­do fran­cés en Bil­bo para hacer entre­ga de una car­ta diri­gi­da al recién nom­bra­do pre­si­den­te de la repú­bli­ca fran­ce­sa mon­sieur J.F. Hollande.

Leer con­te­ni­do de la car­ta: https://​www​.box​.com/​s​/​f​0​a​9​c​d​e​5​c​d​5​7​c​3​d​7​0​88c

Como se recor­da­rá el movi­mien­to dedes­o­be­dien­cia al TAV Mugi­tu! reali­zó dicha acción en octu­bre del pasa­do año en Toulouse.El moti­vo de la entre­ga de esta­car­ta ha sido denun­ciar que a pesar de que en su dia se abrió un pro­ce­di­mien­to­ju­di­cial en un juz­ga­do de Tou­lou­se, éste ha sido lle­va­do a una vía muerta,posibilitando a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la la aper­tu­ra del caso, con penas­de cár­cel entre 4 y 10 años por un deli­to de «aten­ta­do a la autoridad».Esto ha sido debi­do a la deja­ción, la opa­ci­dad y la cola­bo­ra­ción francesa(policial y judi­cial) con el esta­do espa­ñol para cas­ti­gar dura­men­te a ladi­si­den­cia anti-TAV. Las desor­bi­ta­das peti­cio­nes decár­cel con­tras­tan con la cali­fi­ca­ción de fal­ta pena­da con mul­ta en casos­si­mi­la­res de tar­ta­zos a per­so­nas de más rele­van­cia poli­ti­ca que la seño­ra­Bar­ci­na, como Sar­kozy, Gates, Murdoch,…En apo­yo a los cua­troen­cau­sa­dos se ha efec­tua­do una con­cen­tra­ción a la que han asis­ti­do una doce­na­de per­so­nas, algu­nas de ellas ata­via­das con tra­jes de repos­te­ria. El jue­ves en la Audien­cia de Pam­plo­na están cita­das 2 per­so­nas para pres­tar decla­ra­ción por los tar­ta­zos de Tolou­se a las 12h. A las 11:45 se ha con­vo­ca­do a una con­cen­tra­ción de apo­yo a las puer­tas de la Audien­cia. Des­pués de la com­pa­re­cen­cia se harán decla­ra­cio­nes a prensa.

MUGITU! MUGIMENDUA

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *