Mugi­tu! en el con­su­la­do fran­cés de Bilbo

Hoy las per­so­nas encau­sa­das por los tar­ta­zos anti- TAV a Yolan­da Bar­ci­na han acu­di­do al Con­su­la­do fran­cés para hacer entre­ga de una car­ta al pre­si­den­te fran­cés

MUGITU! BILBON DAGOEN FRANTZIAKO KONTSULETXEAN

Egun, hilak 15ean, Nafa­rroa­ko lehen­da­ka­ri Yolan­da Bar­ci­na­ri AHTren aur­ka­ko tar­ta­ka­dak ema­tea­ga­tik auzi­pe­tu­ta dau­de­nak Bil­bon dagoen Fran­tzia­ko Kon­tsu­letxe­ra joan dira Fran­tzia­ko erre­pu­bli­ka­ko lehen­da­ka­ri izen­da­tu berri J.F. Hollan­de­ri zuzen­du­ta­ko esku­titza eramatera.

Ira­ku­rri esku­titza: https://​www​.box​.com/​s​/​f​0​a​9​c​d​e​5​c​d​5​7​c​3​d​7​0​88c

Gogo­ra­tu­ko duzue­nez, AHTri des­obe­dien­tzia alda­rri­katzen duen Mugi­tu! Mugi­men­duak iaz­ko urrian buru­tu zuen ekin­tza hori Okzi­ta­nia­ko Tolo­san. Aipa­tu­ri­ko esku­titz honen ema­tea­ren arra­zoia hona­ko hau izan da:bere garaian Tolo­sa­ko auzi­te­gi batean auzi­bi­de bat zabal­du arren egun eze­re­zean gel­di­tu da. Hori dela eta Esta­tu espai­nia­rre­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lak afe­ra bere gain har­tu eta ekin­tza «agin­tea­ri aten­ta­tu» gisa kali­fi­ka­tuz 4 eta 10 urte­ko kar­tze­la zigo­rra eskatzen zaie auzi­pe­tuei. Egoe­ra hone­ta­ra iritsi gara esta­tu fran­tzia­rre­ko utzi­ke­ria, ilun­ke­ria eta esta­tu espai­nia­rra­re­kin ohi­ko duen lan­ki­detza judi­zial eta poli­zia­ri esker, kasu hone­tan AHTren aur­ka­riak bide­ga­be­ki zigor­tze­ko. Neu­rri­ga­be­ko kar­tze­la zigor hauek nazioar­tean ez dute pare­ko­rik, Bar­ci­na ande­reak baino izen han­dia­go­koei eman­da­ko tar­ta­ka­da kasue­tan ( Sar­kozy, Hollan­de, Gates, Mur­doch,…) isu­nen bidez ordain­du­ri­ko fal­tak baino ez bait dira izan. Lau auzi­pe­tuei babe­sa eskein­tze­ko elka­rre­ta­ratzea buru­tu da, doze­na bat lagun-horie­ta­ko batzuk gozo­gi­lez jan­tzi­ta-batu direlarik.

MUGITU! MUGIMENDUA

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

MUGITU! EN EL CONSULADO FRANCES DE BILBO
Hoy mar­tes 15 de Mayo, las per­so­nas encau­sa­das por los tar­ta­zos anti- TAV a la pre­si­den­ta del Gobierno de Nava­rra Yolan­da Bar­ci­na han acu­di­do al Con­su­la­do fran­cés en Bil­bo para hacer entre­ga de una car­ta diri­gi­da al recién nom­bra­do pre­si­den­te de la repú­bli­ca fran­ce­sa mon­sieur J.F. Hollande.

Leer con­te­ni­do de la car­ta: https://​www​.box​.com/​s​/​f​0​a​9​c​d​e​5​c​d​5​7​c​3​d​7​0​88c

Como se recor­da­rá el movi­mien­to dedes­o­be­dien­cia al TAV Mugi­tu! reali­zó dicha acción en octu­bre del pasa­do año en Toulouse.El moti­vo de la entre­ga de esta­car­ta ha sido denun­ciar que a pesar de que en su dia se abrió un pro­ce­di­mien­to­ju­di­cial en un juz­ga­do de Tou­lou­se, éste ha sido lle­va­do a una vía muerta,posibilitando a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la la aper­tu­ra del caso, con penas­de cár­cel entre 4 y 10 años por un deli­to de «aten­ta­do a la autoridad».Esto ha sido debi­do a la deja­ción, la opa­ci­dad y la cola­bo­ra­ción francesa(policial y judi­cial) con el esta­do espa­ñol para cas­ti­gar dura­men­te a ladi­si­den­cia anti-TAV. Las desor­bi­ta­das peti­cio­nes decár­cel con­tras­tan con la cali­fi­ca­ción de fal­ta pena­da con mul­ta en casos­si­mi­la­res de tar­ta­zos a per­so­nas de más rele­van­cia poli­ti­ca que la seño­ra­Bar­ci­na, como Sar­kozy, Gates, Murdoch,…En apo­yo a los cua­troen­cau­sa­dos se ha efec­tua­do una con­cen­tra­ción a la que han asis­ti­do una doce­na­de per­so­nas, algu­nas de ellas ata­via­das con tra­jes de repos­te­ria. El jue­ves en la Audien­cia de Pam­plo­na están cita­das 2 per­so­nas para pres­tar decla­ra­ción por los tar­ta­zos de Tolou­se a las 12h. A las 11:45 se ha con­vo­ca­do a una con­cen­tra­ción de apo­yo a las puer­tas de la Audien­cia. Des­pués de la com­pa­re­cen­cia se harán decla­ra­cio­nes a prensa.

MUGITU! MUGIMENDUA

http://​mugi​tu​.blogs​pot​.com​.es/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.