Maiatzak 19 eta 26 I For­ma­zio min­te­gia Altsasuan

Maiatzak 19 eta 26an, Altsa­suan buru­tu­ko den I For­ma­zio Min­te­gia­ren egitaraua.

Ize­na ema­te­ko [email protected]​askapena.​org hel­bi­de­ra idatzi behar da. Egun bat: 15 euro, 2 egun 25 euro (baz­ka­riak barne)

Maiatzak 19

10:00etan: Mar­xis­moa­ren gaur­ko­ta­su­na: Kri­sia, kapi­ta­lis­moa eta inpe­ria­lis­moa uler­tze­ko beha­rrez­ko tres­na (Jose­ba Iza­ga) Euskaraz

12:00etan: Pla­za­ra eki­me­na­re­kin bat egin­go dugu

12:30etan: Euro­pa zaha­rre­ko erre­sis­ten­tzia berriak: Esta­tu­rik gabe­ko nazioak eta ezke­rra Euro­pan (Igor Urru­ti­koetxea – LAB-eko Nazioar­te­ko idaz­ka­ria) Euskaraz

Baz­ka­ria

16:00etan: Mun­du ara­bia­rra iraul­tza gose, altxa­men­duen jato­rria eta ondo­rioak (Txen­te Rekon­do – Nazioar­te­ko ana­lis­ta) Euskaraz

18:00etan: Bihar­ko Eus­kal Herria: Kapi­ta­lis­mo, patriar­ka­tua eta des­arro­lis­moa­ren aur­ka (Neka­ne Jura­do – Eko­no­mi­la­ria) Gaztelaniaz

Maiatzak 26

10:00etan: Non­dik gatoz, Eus­kal Herria 500 eta gero (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­la­ria) Euskaraz

12:00etan: Abya Yala: Uto­pia­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren amets (Luis­mi Uhar­te ‑EHU-ko ira­kas­lea) Euskaraz

Baz­ka­ria

16:00etan: Herri Mugi­men­duak: Atzo, gaur eta bihar (Iña­ki Gil de San Vicen­te – Pen­tsa­la­ri mar­xis­ta) Gaztelaniaz

18:00etan: Inter­na­zio­na­lis­moa: herrien arte­ko xamur­ta­su­na (Aska­pe­na) Euskaraz

Pro­gra­ma de las jor­na­das de for­ma­ción que ten­drán lugar en Altsa­sua los sába­dos 19 y 26 de mayo orga­ni­za­das por Askapena.

El pre­cio es 15 euros (un día) y 25 euros (dos días) e inclu­ye las comidas.

Para apun­tar­se es nece­sa­rio enviar un men­sa­je a [email protected]​askapena.​org

19 de Mayo:

10:00 hs – Actua­li­dad del Mar­xis­mo: herra­mien­ta nece­sa­ria para enten­der el impe­ria­lis­mo y la actual cri­sis capi­ta­lis­ta (Jose­ba Iza­ga) En euskara

De 12:00 hs a 12:30 hs: Toma­re­mos par­te en la ini­cia­ti­va Pla­za­ra

12:30 hs – Las nue­vas resis­ten­cias en la vie­ja Euro­pa: nacio­nes sin esta­do y la izquier­da en Euro­pa (Igor Urru­ti­koetxea-Secre­ta­rio inter­na­cio­nal del sin­di­ca­to LAB) En euskara

Almuer­zo

16:00 hs – Ham­bre de revo­lu­ción en los paí­ses ára­bes: ori­gen y con­se­cuen­cias (Txen­te Rekon­do – Ana­lis­ta inter­na­cio­nal) En euskara

18:00 hs – La Eus­kal Herria de maña­na: anti­ca­pi­ta­lis­ta, anti­pa­triar­cal y anti­de­sa­rro­llis­ta (Neka­ne Jura­do – Eco­no­mis­ta) En castellano

26 de Mayo:

10:00 hs – ¿De don­de veni­mos? Eus­kal Herria 500 años des­pues (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­dor) En euskara

12:00 hs – Abya Yala: Uto­pía revo­lu­cio­na­ria y resis­ten­cia anti­im­pe­ria­lis­ta (Luis­mi Uhar­te – Pro­fe­sor de la UPV) En euskara

Almuer­zo

16:00 hs – Movi­mien­to popu­lar: pasa­do, pre­sen­te y futu­ro (Iña­ki Gil de San Vicen­te – Pen­sa­dor mar­xis­ta. En castellano

18:00 hs – Inter­na­cio­na­lis­mo: La ter­nu­ra entre los pue­blos (Aska­pe­na) En euskara

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *