Maiatzak 19 eta 26 I For­ma­zio min­te­gia Altsa­suan

Maiatzak 19 eta 26an, Altsa­suan buru­tu­ko den I For­ma­zio Min­te­gia­ren egi­ta­raua.

Ize­na ema­te­ko [email protected]​askapena.​org hel­bi­de­ra idatzi behar da. Egun bat: 15 euro, 2 egun 25 euro (baz­ka­riak bar­ne)

Maiatzak 19

10:00etan: Mar­xis­moa­ren gaur­ko­ta­su­na: Kri­sia, kapi­ta­lis­moa eta inpe­ria­lis­moa uler­tze­ko beha­rrez­ko tres­na (Jose­ba Iza­ga) Eus­ka­raz

12:00etan: Pla­za­ra eki­me­na­re­kin bat egin­go dugu

12:30etan: Euro­pa zaha­rre­ko erre­sis­ten­tzia berriak: Esta­tu­rik gabe­ko nazioak eta ezke­rra Euro­pan (Igor Urru­ti­koetxea – LAB-eko Nazioar­te­ko idaz­ka­ria) Eus­ka­raz

Baz­ka­ria

16:00etan: Mun­du ara­bia­rra iraul­tza gose, altxa­men­duen jato­rria eta ondo­rioak (Txen­te Rekon­do – Nazioar­te­ko ana­lis­ta) Eus­ka­raz

18:00etan: Bihar­ko Eus­kal Herria: Kapi­ta­lis­mo, patriar­ka­tua eta des­arro­lis­moa­ren aur­ka (Neka­ne Jura­do – Eko­no­mi­la­ria) Gaz­te­la­niaz

Maiatzak 26

10:00etan: Non­dik gatoz, Eus­kal Herria 500 eta gero (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­la­ria) Eus­ka­raz

12:00etan: Abya Yala: Uto­pia­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren amets (Luis­mi Uhar­te ‑EHU-ko ira­kas­lea) Eus­ka­raz

Baz­ka­ria

16:00etan: Herri Mugi­men­duak: Atzo, gaur eta bihar (Iña­ki Gil de San Vicen­te – Pen­tsa­la­ri mar­xis­ta) Gaz­te­la­niaz

18:00etan: Inter­na­zio­na­lis­moa: herrien arte­ko xamur­ta­su­na (Aska­pe­na) Eus­ka­raz

Pro­gra­ma de las jor­na­das de for­ma­ción que ten­drán lugar en Altsa­sua los sába­dos 19 y 26 de mayo orga­ni­za­das por Aska­pe­na.

El pre­cio es 15 euros (un día) y 25 euros (dos días) e inclu­ye las comi­das.

Para apun­tar­se es nece­sa­rio enviar un men­sa­je a [email protected]​askapena.​org

19 de Mayo:

10:00 hs – Actua­li­dad del Mar­xis­mo: herra­mien­ta nece­sa­ria para enten­der el impe­ria­lis­mo y la actual cri­sis capi­ta­lis­ta (Jose­ba Iza­ga) En eus­ka­ra

De 12:00 hs a 12:30 hs: Toma­re­mos par­te en la ini­cia­ti­va Pla­za­ra

12:30 hs – Las nue­vas resis­ten­cias en la vie­ja Euro­pa: nacio­nes sin esta­do y la izquier­da en Euro­pa (Igor Urru­ti­koetxea-Secre­ta­rio inter­na­cio­nal del sin­di­ca­to LAB) En eus­ka­ra

Almuer­zo

16:00 hs – Ham­bre de revo­lu­ción en los paí­ses ára­bes: ori­gen y con­se­cuen­cias (Txen­te Rekon­do – Ana­lis­ta inter­na­cio­nal) En eus­ka­ra

18:00 hs – La Eus­kal Herria de maña­na: anti­ca­pi­ta­lis­ta, anti­pa­triar­cal y anti­de­sa­rro­llis­ta (Neka­ne Jura­do – Eco­no­mis­ta) En cas­te­llano

26 de Mayo:

10:00 hs – ¿De don­de veni­mos? Eus­kal Herria 500 años des­pues (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­dor) En eus­ka­ra

12:00 hs – Abya Yala: Uto­pía revo­lu­cio­na­ria y resis­ten­cia anti­im­pe­ria­lis­ta (Luis­mi Uhar­te – Pro­fe­sor de la UPV) En eus­ka­ra

Almuer­zo

16:00 hs – Movi­mien­to popu­lar: pasa­do, pre­sen­te y futu­ro (Iña­ki Gil de San Vicen­te – Pen­sa­dor mar­xis­ta. En cas­te­llano

18:00 hs – Inter­na­cio­na­lis­mo: La ter­nu­ra entre los pue­blos (Aska­pe­na) En eus­ka­ra

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *