[Fotos] 2.000 traballadores/​as e parados/​as do naval per­co­rren as rúas de Vigo

Gale­go

As rúas de Vigo vol­ve­ron aco­ller hoxe as rei­vin­di­ca­cións de millei­ros de traballadores/​as e parados/​as do naval coin­ci­din­do co paro de media xor­na­da con­vo­ca­do no sec­tor. Para este sába­do está pre­vis­ta unha mani­fes­ta­ción con­xun­ta coa que se pre­ten­de a impli­ca­ción da Xun­ta e do Goberno espa­ñol na gra­ve cri­se que atra­ve­sa unha indus­tria fun­da­men­tal para a eco­no­mía da comar­ca e estra­té­xi­ca no con­xun­to do país.

Tras varios minu­tos de espe­ra, arrin­ca­ba unha mar­cha for­ma­da por máis de 2.000 per­soas que rema­ta­ba arre­dor das 12.30 horas fron­te ao edi­fi­cio da Xun­ta des­pois de per­co­rrer as rúas Urzaiz, Lepan­to e Gar­cía Barbón.

Unha vez alí deu come­zo unha asem­blea na que ana­li­za­ron a situa­ción do sec­tor e cha­ma­ron á cida­da­nía vigue­sa a par­ti­ci­par na mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da para este sába­do na cida­de. “É o momen­to de dar unha res­pos­ta con­tun­den­te na rúa para esi­xir a impli­ca­ción dos Gober­nos espa­ñol e gale­go”, indi­cou o secre­ta­rio nacio­nal do Naval da CIG. César Rodrí­guez lem­brou o suce­di­do nos anos 80 can­do “inten­ta­ron liqui­dar o sec­tor” e só median­te a mobi­li­za­ción fomos quen de salvalo”.

Cas­te­llano

Las calles de Vigo han vuel­to a aco­ger hoy las rei­vin­di­ca­cio­nes de miles de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res paradas/​os del naval coin­ci­dien­do con el paro de media jor­na­da con­vo­ca­do en el sec­tor. Para este sába­do está pre­vis­ta una mani­fes­ta­ción con­jun­ta con la que se pre­ten­de la impli­ca­ción de la Xun­ta y del Gobierno espa­ñol en la gra­ve cri­sis que atra­vie­sa una indus­tria fun­da­men­tal para la eco­no­mía de la comar­ca y estra­té­gi­ca en el con­jun­to del país.

Tras varios minu­tos de espe­ra, daba comien­zo una mar­cha for­ma­da por más de 2.000 per­so­nas que fina­li­za­ba alre­de­dor de las 12.30 horas fren­te al edi­fi­cio de la Xun­ta des­pués de reco­rrer las calles de Urzáiz, Lepan­to y Gar­cía Barbón.

Una vez allí se desa­rro­lló una asam­blea en la que se ana­li­zó la situa­ción del sec­tor y lla­ma­ron a la ciu­da­da­nía vigue­sa a par­ti­ci­papr en la mani­fes­ta­ción con­vo­ca­da para este sába­do en la ciu­dad. «Es el momen­to de dar una res­pues­ta con­tun­den­te en la calle para exi­gir la impli­ca­ción de los Gobier­nos espa­ñol y gale­go, indi­có el secre­ta­rio nacio­nal del Naval de la CIG. César Rodrí­guez recor­dó lo suce­di­do en los años 80 cuan­do inten­ta­ron liqui­dar el sec­tor y sólo median­te la movi­li­za­ción pudi­mos salvarlo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *