[Cat/​Cast] Las sema­nas veni­de­ras pre­sa­gian una autén­ti­ca caza de bru­jas en los Paï­sos Cata­lans- La Directa

[Cat]

Una veri­ta­ble caça de brui­xes d’ac­ti­vis­tes socials de molt diver­sa pro­ce­dèn­cia i ideo­lo­gia és el que s’es­tà ges­tant als pas­sa­dis­sos del Depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya. Ahir van obrir la veda amb la deten­ció de qua­tre mani­fes­tants a Bar­ce­lo­na i dos a Tarra­go­na, però fonts poli­cials han fil­trat aquest mig­dia que es tre­ba­lla amb una llis­ta de vui­tan­ta per­so­nes a qui s’a­cu­sa d’ha­ver par­ti­ci­pat a talls de tràn­sit, accions i enfron­ta­ments amb la poli­cia durant la vaga gene­ral del pas­sat 29 de març. L’o­pe­ra­tiu dels mos­sos d’es­qua­dra s’ac­ti­va­rà la set­ma­na vinent, abans de la cele­bra­ció de la jor­na­da rei­vin­di­ca­ti­va del Pri­mer de Maig. Els mos­sos han iden­ti­fi­cat una part con­si­de­ra­ble d’a­quest llis­tat de vaguis­tes, però les imat­ges dels que no hagin estat iden­ti­fi­cats el pro­per dilluns 23 d’a­bril seran incor­po­ra­des a la web dis­sen­ya­da pel Depar­ta­ment d’In­te­rior. En aquest por­tal d’in­ter­net es dema­na­rà la col·laboració de ciu­ta­dans que vul­guin dela­tar veïns, com­panys de fei­na, d’uni­ver­si­tat, etc… Una veri­ta­ble cace­ra del mani­fes­tant ins­ta­da per Felip Puig i que vol comp­tar amb la col·laboració dels sec­tors de la pobla­ció con­tra­ris a les mobi­litza­cions del pas­sat 29 de març. Als Estats Units ja fun­cio­nen aquest mena de por­tals i en alguns casos han gene­rat veri­ta­bles estats de para­noia col·lectiva i per­se­cu­ció de ciu­ta­dans per raons mera­ment ideo­lò­gi­ques o de clas­se social. Tam­bé ha deri­vat en enfron­ta­ments i acu­sa­cions mútues entre dela­tors i dela­tats, que en molts casos han aca­bat demos­trant les dela­cions com a fal­ses, ins­ti­ga­des per ven­jan­ces per­so­nals i d’al­tres interessos.

— — — — —
[Cast]

Una ver­da­de­ra caza de bru­jas de acti­vis­tas socia­les de muy diver­sa pro­ce­den­cia e ideo­lo­gía es lo que se está ges­tan­do en los pasi­llos del Depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat de Cata­lun­ya. Ayer abrie­ron la veda con la deten­ción de cua­tro mani­fes­tan­tes en Bar­ce­lo­na y dos en Tarra­go­na, pero fuen­tes poli­cia­les han fil­tra­do este medio­día que se tra­ba­ja con una lis­ta de ochen­ta per­so­nas a quie­nes se acu­sa de haber par­ti­ci­pa­do en cor­tes de trá­fi­co, accio­nes y enfren­ta­mien­tos con la poli­cía duran­te la huel­ga gene­ral del pasa­do 29 de mar­zo. El ope­ra­ti­vo de los Mos­sos d’Es­qua­dra se acti­va­rá la pró­xi­ma sema­na, antes de la cele­bra­ción de la jor­na­da rei­vin­di­ca­ti­va del Pri­me­ro de Mayo. Los mos­sos han iden­ti­fi­ca­do una par­te con­si­de­ra­ble de este lis­ta­do de huel­guis­tas, pero las imá­ge­nes de los que no hayan sido iden­ti­fi­ca­dos el pró­xi­mo lunes 23 de abril serán incor­po­ra­das a la web dise­ña­da por el Depar­ta­ment d’In­te­rior. En este por­tal de inter­net se pedi­rá la cola­bo­ra­ción de ciu­da­da­nos que quie­ran dela­tar veci­nos, com­pa­ñe­ros de tra­ba­jo, de uni­ver­si­dad, etc … Una ver­da­de­ra cace­ría del mani­fes­tan­te ins­ta­da por Felip Puig y que quie­re con­tar con la cola­bo­ra­ción de los sec­to­res de la pobla­ción con­tra­rios a las movi­li­za­cio­nes del pasa­do 29 de mar­zo. En Esta­dos Uni­dos ya fun­cio­nan este tipo de por­ta­les y en algu­nos casos han gene­ra­do ver­da­de­ros esta­dos de para­noia colec­ti­va y per­se­cu­ción de ciu­da­da­nos por razo­nes mera­men­te ideo­ló­gi­cas o de cla­se social. Tam­bién ha deri­va­do en enfren­ta­mien­tos y acu­sa­cio­nes mutuas entre dela­to­res y dela­ta­dos, que en muchos casos han aca­ba­do demos­tran­do las dela­cio­nes como fal­sas, ins­ti­ga­das por ven­gan­zas per­so­na­les y de otros intereses.


[Cat]

La jut­ges­sa no cedeix davant les pres­sions i decre­ta la lli­ber­tat pels vaguis­tes detin­guts dijous

El jut­jat de guàr­dia de Bar­ce­lo­na ha decre­tat avui lli­ber­tat amb càrrecs per Lau­ra i Car­los, i lli­ber­tat sota fia­nça de 6.000 euros per a Qui­que i Pablo. Totes qua­tre son vaguis­tes que van par­ti­ci­par de les mobi­litza­cions del pas­sat 29 de març i que van ser detin­gu­des el pas­sat dijous quan sor­tien dels seus domi­ci­lis. La magis­tra­da del jut­jat d’ins­truc­ció 7 de Bar­ce­lo­na entén que el risc de fuga plan­te­jat per la fis­ca­lia no ha que­dat acre­di­tat, i que els ele­ments “pro­va­to­ris” apor­tats pels Mos­sos són foto­gra­fies que no demos­tren irre­fu­ta­ble­ment la seva auto­ria i par­ti­ci­pa­ció. La sor­ti­da dels cala­bos­sos ha estat molt emo­ti­va, enmig de con­ti­nus aplau­di­ments i abraça­des. El cli­ma de pres­sió orques­trat des del Depar­ta­ment d’In­te­rior i les coac­cions d’al­guns alts coman­da­ments de la poli­cia cata­la­na, qua­li­fi­cant com a rates els mani­fes­tants, no sem­blen haver con­di­cio­nat la deci­sió de la jut­ges­sa. Amb les sis deten­cions pro­duï­des dijous pas­sat ja són 85 les per­so­nes afec­ta­des per la repres­sió en el marc de la vaga gene­ral. D’e­lles tres con­ti­nuen empre­so­na­des, cinc són en lli­ber­tat sota fia­nça i 76 tenen càrrecs en contra.

Comu­ni­cat soli­da­ri des del carrer
En paral·lel, a les por­tes de la Ciu­tat de la Jus­tí­cia, on s’han aple­gat més de 150 per­so­nes, una assem­blea de suport a les per­so­nes repre­sa­lia­des el 29M ha emès un comu­ni­cat de denún­cia de la deri­va repres­si­va on afir­men que “par­len clar”. En aquest, pri­me­ra­ment es denun­cia deta­lla­da­ment l’ac­tual esce­na­ri de col·lapse social (atur, des­no­na­ments, auge de les pre­ca­rie­tats i les des­igual­tat i reta­lla­des en sani­tat, edu­ca­ció i trans­port públic) tot recor­dant que for­men part “d’u­na majo­ria social a la que li estan robant la vida”, que pateix “la dic­ta­du­ra dels mer­cats i la genu­fle­xió mise­ra­ble que li reten els polí­tics” i que “no tole­ren que les con­di­cions de vida de la majo­ria cai­guin en picat men­tre el luxe es dispara”.

Tot seguit, recor­den que for­men part de la col·lectivitat que “s’ha alçat en milers de pla­ces d’a­rreu i que ha mani­fes­tat un desig enor­me de can­vi, que ha inten­tat atu­rar l’es­pi­ral de boge­ria”. En aquest punt recor­den que “hem estat inca­pa­ces de fre­nar el mal­son: enca­ra ‑i diem enca­ra- no hem tin­gut prou intel·ligència ni prou força” con­tra els qui han seguit “apli­cant les dosis de dolor de l’a­just estructural”.

El comu­ni­cat recor­da que és aquest rere­fons social el que ha moti­vat “que avui escla­ti el con­flic­te social: avui escla­ta la ràbia, la deses­pe­ra­ció, la impo­tèn­cia, el dolor acu­mu­lat, la fal­ta d’esperança mas­te­ga­da en silen­ci. I escla­ta en dies com la vaga gene­ral del 29M. I escla­ta­rà sem­pre i quan no es resol­guin les cau­ses que fan néi­xer la ràbia”.

El text clou defen­sant que “vol­dríem dir que ens agra­da­ria que les coses fos­sin d’una altra mane­ra; sobre­tot per­què és la nos­tra gent qui s’endú la pit­jor part; les vides tren­ca­des per la repres­sió són les vides tren­ca­des de la nos­tra gent; aques­tes són les rup­tu­res que, de lluny, ens han de preo­cu­par per sobre de les altres”. Amb una denún­cia de les refor­mes penals i la cri­mi­na­litza­ció que “ens situa en un carre­ró sen­se sor­ti­da”, el mani­fest soli­da­ri cri­da a atu­rar col·lectivament la repres­sió i a tre­ba­llar per acon­se­guir la lli­ber­tat de les per­so­nes represaliades.

— — — — — — —
[Cast]

La jue­za no cede ante las pre­sio­nes y decre­ta la liber­tad por los huel­guis­tas dete­ni­dos el jueves

El juz­ga­do de guar­dia de Bar­ce­lo­na decre­tó hoy liber­tad con car­gos por Lau­ra y Car­los, y liber­tad bajo fian­za de 6.000 euros para Qui­que y Pablo. Las cua­tro son huel­guis­tas que par­ti­ci­pa­ron de las movi­li­za­cio­nes del pasa­do 29 de mar­zo y que fue­ron dete­ni­das el pasa­do jue­ves cuan­do salían de sus domi­ci­lios. La magis­tra­da del juz­ga­do de ins­truc­ción 7 de Bar­ce­lo­na entien­de que el ries­go de fuga plan­tea­do por la fis­ca­lía no ha que­da­do acre­di­ta­do, y que los ele­men­tos “pro­ba­to­rios” apor­ta­dos por los Mos­sos son foto­gra­fías que no demues­tran irre­fu­ta­ble­men­te su auto­ría y par­ti­ci­pa­ción. La sali­da de los cala­bo­zos ha sido muy emo­ti­va, en medio de con­ti­nuos aplau­sos y abra­zos. El cli­ma de pre­sión orques­ta­do des­de el Depar­ta­ment d’In­te­rior y las coac­cio­nes de algu­nos altos man­dos de la poli­cía cata­la­na, cali­fi­can­do como ratas a los mani­fes­tan­tes, no pare­cen haber con­di­cio­na­do la deci­sión de la jue­za. Con las seis deten­cio­nes pro­du­ci­das el pasa­do jue­ves ya son 85 las per­so­nas afec­ta­das por la repre­sión en el mar­co de la huel­ga gene­ral. De ellas tres con­ti­núan encar­ce­la­das, cin­co están en liber­tad bajo fian­za y 76 tie­nen car­gos en su contra.

Comu­ni­ca­do soli­da­rio des­de la calle

En para­le­lo, a las puer­tas de la Ciu­dad de la Jus­ti­cia, don­de se han reu­ni­do más de 150 per­so­nas, una asam­blea de apo­yo a las per­so­nas repre­sa­lia­das el 29m ha emi­ti­do un comu­ni­ca­do de denun­cia de la deri­va repre­si­va don­de afir­man que «hablan cla­ro». En este, pri­me­ro se denun­cia deta­lla­da­men­te el actual esce­na­rio de colap­so social (paro, desahu­cios, auge de las pre­ca­rie­da­des y las des­igual­da­des y recor­tes en sani­dad, edu­ca­ción y trans­por­te públi­co) recor­dan­do que for­man par­te «de una mayo­ría social en la que le están roban­do la vida», que sufre» la dic­ta­du­ra de los mer­ca­dos y la genu­fle­xión mise­ra­ble que le rin­den los polí­ti­cos» y que «no tole­ran que las con­di­cio­nes de vida de la mayo­ría cai­gan en pica­do mien­tras el lujo se dispara».

A con­ti­nua­ción, recuer­dan que for­man par­te de la colec­ti­vi­dad que «se ha alza­do en miles de pla­zas y que ha mani­fes­ta­do un deseo enor­me de cam­bio, que ha inten­ta­do dete­ner la espi­ral de locu­ra». En este pun­to recuer­dan que «hemos sido inca­pa­ces de fre­nar la pesa­di­lla: aún ‑y deci­mos toda­vía- no hemos teni­do sufi­cien­te inte­li­gen­cia ni fuer­za sufi­cien­te «con­tra quie­nes han segui­do» apli­can­do las dosis de dolor del ajus­te estructural».

El comu­ni­ca­do recuer­da que es este tras­fon­do social lo que ha moti­va­do «que hoy esta­lle el con­flic­to social: hoy esta­lla la rabia, la deses­pe­ra­ción, la impo­ten­cia, el dolor acu­mu­la­do, la fal­ta de espe­ran­za mas­ti­ca­da en silen­cio. Y esta­lla en días como la huel­ga gene­ral del 29m. Y esta­lla­rá siem­pre y cuan­do no se resuel­van las cau­sas que hacen nacer la rabia «.

El tex­to con­clu­ye defen­dien­do que «qui­sié­ra­mos decir que nos gus­ta­ría que las cosas fue­ran de otra mane­ra, sobre todo por­que es nues­tra gen­te quien se lle­va la peor par­te, las vidas rotas por la repre­sión son las vidas rotas de nues­tra gen­te; estas son las rup­tu­ras que, de lejos, nos deben preo­cu­par por enci­ma de las demás». Con una denun­cia de las refor­mas pena­les y la cri­mi­na­li­za­ción que «nos sitúa en un calle­jón sin sali­da», el mani­fies­to soli­da­rio lla­ma­mien­to a dete­ner colec­ti­va­men­te la repre­sión ya tra­ba­jar para con­se­guir la liber­tad de las per­so­nas represaliadas.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *