19 anys sen­se Gui­llem Agu­lló- LLi​ber​tat​.Cat

Avui fa 19 anys del fatí­dic 11 d’a­bril del 1993 quan era assas­si­nat, a Mon­ta­ne­jos, el jove anti­fei­xis­ta i inde­pen­den­tis­ta Gui­llem Agu­lló i Sal­va­dor a mans d’un grup de fei­xis­tes lide­rats per Pedro Cue­vas.

Va ser un assas­si­nat polí­tic que va comp­tar amb la com­pli­ci­tat de tots els poders fàc­tics de l’Es­tat: el poli­cial, el judi­cial, el polí­tic i el medià­tic, els quals vol­gue­ren ven­dre a la socie­tat valen­cia­na que aquest assas­si­nat no tenia con­no­ta­cions polí­ti­ques sinó que sim­ple­ment es trac­ta­va «d’u­na bara­lla entre ban­des rivals». Com a con­se­qüèn­cia d’ai­xò, la jus­tí­cia con­dem­na­ria només uns dels botxins de Gui­llem, absol­dria la res­ta d’a­cu­sats i per­me­tria que Pedro Cue­vas isque­ra de la pre­só quan no havia com­plert ni la mei­tat de la condemna.

Aquest dime­cres 11 d’a­bril, per com­me­mo­rar el dino­vè ani­ver­sa­ri de la mort de Gui­llem Agu­lló, s’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció que tin­drà lloc a les vuit del ves­pre a la Plaça de l’a­jun­ta­ment de Bur­jas­sot.

A les xar­xes socials s’ha pro­po­sat con­ver­tir l’e­ti­que­ta #19anyssenseGuillem en tren­ding topic. Per fer-ho, s’a­ni­ma els usua­ris a piu­lar mas­si­va­ment en memò­ria de Gui­llem a par­tir de les nou del matí.


«Si l’ha­gué­reu vist plo­rar, mai no l’hau­ríeu oblidat.
Com jo que sem­pre ho duc dins del meu cap.
La gent es pre­gun­ta, com sóc capaç d’odiar?
Si l’ha­gué­reu vist plo­rar, mai no l’hau­ríeu oblidat.
No estàs sol, no tin­gues por, ja nin­gú embru­ta­rà el teu cos.
No estàs sol, no tin­gues por, ja nin­gú des­trui­rà el teu cor»
[No tin­gues por, Obrint Pas]

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *