Dela­ra­ción con­jun­ta del sin­di­ca­lis­mo de Gali­za, Cana­rias, Pai­sos Cata­lans y Eus­kal Herria ante la Huel­ga Gene­ral del día 29

Cas­te­llano

Eus­ke­ra

Azken urteo­tan herri­tar kla­seen intere­sen aur­ka­ko era­soak pai­ratzen ari gara Madril­go eta auto­no­mia ezber­di­ne­ta­ko gober­nuen par­te­tik. Era­soal­di des­arautzai­le hau, gaur egun­go kri­si glo­ba­la­ren eran­tzu­le nagu­sia den eta izae­ra finan­tzie­roa duen kapi­ta­lis­mo espe­ku­latzai­leak lehen­go kapi­ta­lis­mo ere­du ekoiz­lea ordez­ka­tu due­nean ema­ten ari da.
Tes­tuin­gu­ru hone­tan, pen­tsioen erre­for­mak, esku­bi­de sozial eta lan esku­bi­deen murriz­ke­tak, bat egi­ten dute den­bo­ran lan ere­muan erre­for­ma eran eman den des­arautzea­re­kin, dog­ma neo­li­be­ra­la­ren agin­du­pean sek­to­re publi­koa­ren deu­ses­tatzean sakon­tzen duena.

Agi­ri hau izen­petzen dugun sin­di­ka­tuok, bakoitza­ren herrial­dean eza­rriak gau­de­la­rik eta ber­ta­ko herri­tar kla­see­kin, ez dugu ikus­le huts gisa jar­du­te­ko asmo­rik kohe­sio eta jus­ti­zia sozia­la­ren pie­za fun­tse­koa diren arlo publi­koa­ri eta jen­dar­te babe­sa­ri erre­fe­ren­tzia egi­ten dion adie­raz­pen oro erais­ten den bitar­tean. Egin die­zaio­gun aurre egoe­ra honi eta herri­tar kla­seen ongi­za­te eta etor­ki­zu­na­ren aur­ka­koak diren era­so hauen aurrean harre­sia erai­ki dezagun.

Guz­ti honen­ga­tik, lan­gi­le­ria inon­go defen­tsa­rik gabe uzten duen azken lan erre­for­ma­ren aur­ka ager­tzen gara, behar­gi­nak des­arau­tu­ri­ko lan mer­ka­tu baten eta enpre­sa­rien behar eta nahie­ta­ra guz­tiz some­ti­tu­rik uzten ditue­na. Hitzar­men kolek­ti­boak balio­ga­betzen dituen azken lan erre­for­ma honen aur­ka azal­tzen gara, lan harre­ma­nei dagoz­kien esku­bi­dee­tan aurre­ra egin beha­rrean, erla­zio feu­da­le­ta­ra hur­bil­tzen gaiu­ten atze­ra­pau­so arris­kutsua supo­satzen due­la­ko. Hiri­ta­rrei lana esku­ratzea erraz­tu beha­rrean, lan mer­ka­tu­tik kale­ratzeak soi­lik sus­tatzen dituen erre­for­ma­ren aur­ka azal­tzen gara, pre­ka­rie­ta­tea­ren eta des­en­ple­gua­ren haz­kun­dea eka­rri­ko dituen tres­na berria bihur­tu­ko delako.

Hau dela eta, lan erre­for­ma honen aur­ka eran­tzun argi eta nahas­te­zi­na eman gura dugu, hiri­ta­rrok esku­bi­de sozia­len aur­ka­ko era­so zuzen hau onar­tu­ko ez dugu­la argi utzi­ko duen gre­ba oro­ko­rra bul­tza­tuz. Mobi­li­za­zio hau herri eta kla­se beze­la pai­ratzen ditu­gun era­soen aur­ka­ko eran­tzu­na ere izan behar da, lan harre­ma­nen eta jen­dar­te babe­sa­ren espa­rru pro­pioak lor­tze­ko eta gure herrial­deen aska­pen nazio­nal eta sozia­la­ren bidean aurre­ra egin ahal izateko.

Aipa­tu­ta­ko arra­zoien­ga­tik, eta geu­re ikus­pe­gi inter­na­zio­na­lis­ta­tik, dei egi­ten die­gu Eus­kal Herria, Gali­za, eta Herrial­de Kata­la­ne­ta­ko herri­ta­rrei dato­rren martxoa­ren 29ko gre­ba oro­ko­rrean akti­bo­ki par­te har dezaten.

Gora lan­gi­le klasea!
Viva Cana­rias libre!
Gora Eus­kal Herria askatuta!
Viva Gali­za ceibe!
Vis­quin els Paï­sos Cata­lans lliures!

Gale­go

Nos últi­mos anos sufri­mos ata­ques aos intere­ses das cla­ses popu­la­res por par­te dos suce­si­vos gober­nos de Madrid e auto­nó­mi­cos. Esta ofen­si­va des­re­gu­la­men­ta­do­ra coin­ci­de coa subs­ti­tu­ción do capi­ta­lis­mo pro­du­ti­vo polo capi­ta­lis­mo espe­cu­la­ti­vo, de carác­ter finan­cei­ro, res­pon­sa­ble da cri­se glo­bal de dimen­sións impensábeis.

Nes­te mar­co, a refor­ma das pen­sións, os recor­tes de derei­tos sociais e labo­rais, coin­ci­den no tem­po cunha des­re­gu­la­men­ta­ción do ámbi­to labo­ral, en for­ma de refor­ma, que rema­ta a des­tru­ción do ámbi­to públi­co, todo bai­xo o dog­ma neo­li­be­ral imperante.

As orga­ni­za­cións sin­di­cais que subs­cri­bi­mos este docu­men­to, imbri­ca­das nos nosos res­pec­ti­vos paí­ses e coas súas cla­ses popu­la­res, non que­re­mos per­ma­ne­cer como espec­ta­do­res des­te des­man­te­la­men­to de todo aqui­lo que fai refe­ren­cia ao ámbi­to públi­co e á pro­tec­ción social, pezas esen­ciais da cohe­sión e da xus­ti­za social. Plan­te­mos cara e con­ver­tá­mo­nos nun muro de con­ten­ción ante esta onda de ata­ques direc­tos con­tra o benes­tar e o futu­ro das cla­ses populares.

Por iso opó­mo­nos fron­tal­men­te a unha refor­ma labo­ral que dei­xa en total inde­fen­sión ás tra­ba­lla­do­ras e tra­ba­lla­do­res, nun mer­ca­do labo­ral des­re­gu­la­men­ta­do e a mer­cé, exclu­si­va­men­te, dos anto­llos e nece­si­da­des empre­sa­riais, onde os con­ve­nios colec­ti­vos se con­ver­ten en papel molla­do e no que as rela­cións labo­rais, lon­xe de avan­zar en derei­tos, aché­gan­se peri­go­sa­men­te ás arcai­cas rela­cións feu­dais. Opó­mo­nos a unha refor­ma que só faci­li­ta a expul­sión do mer­ca­do labo­ral en lugar de faci­li­tar o acce­so ao tra­ba­llo das cida­dás e dos cida­dáns e que, xa que logo, con­ver­te­ra­se nunha nova ferra­men­ta de pre­ca­ri­za­ción e de incre­men­to da desocupación.

Por todo iso, que­re­mos dar unha res­pos­ta cla­ra e ine­quí­vo­ca de opo­si­ción a esta refor­ma labo­ral cunha fol­ga xeral que dei­xe cla­ro que os cida­dáns e as cida­dás non acep­ta­re­mos este ata­que direc­to con­tra os derei­tos sociais. Unha mobi­li­za­ción que ten que ser a res­pos­ta tamén con­tra os ata­ques que sufri­mos como pobos e como cla­se, para avan­zar así na con­se­cu­ción de mar­cos de rela­cións labo­rais e pro­tec­ción social pro­pios e cara á libe­ra­ción nacio­nal e social dos nosos países.

Por estes moti­vos, e des­de a nosa con­vic­ción inter­na­cio­na­lis­ta, face­mos un cha­ma­men­to á cida­da­nía de Cana­rias, Eus­kal Herria, Gali­za e os Paï­sos Cata­lans para secun­dar acti­va­men­te a fol­ga xeral do pró­xi­mo 29 de marzo.

Viva a Cla­se Traballadora!

Viva Cana­rias libre!

Gora Eus­kal Herria askatuta!

Viva Gali­za ceibe!

Vis­quin els Paï­sos Cata­lans lliures!

Catalan

Els darrers anys estem patint atacs als inter­es­sos de les clas­ses popu­lars per part dels diver­sos governs de Madrid i auto­nò­mics. Aques­ta ofen­si­va des­re­gu­la­do­ra coin­ci­deix amb la subs­ti­tu­ció del capi­ta­lis­me pro­duc­tiu pel capi­ta­lis­me espe­cu­la­tiu, de caràc­ter finan­cer, que ha pro­vo­cat una cri­si glo­bal de dimen­sions impensables.

En aquest marc, la refor­ma de les pen­sions i les reta­lla­des de drets socials i labo­rals coin­ci­dei­xen en el temps amb una des­re­gu­la­ció de l’àm­bit labo­ral, en for­ma de refor­ma, que rebla el clau de la des­truc­ció de l’àm­bit públic, tot sota el dog­ma neo­li­be­ral imperant.

Les nos­tres orga­nitza­cions sin­di­cals, imbri­ca­des en els nos­tres res­pec­tius paï­sos i les seves clas­ses popu­lars, no volem roman­dre com a espec­ta­dors d’a­quest des­man­te­lla­ment de tot allò que fa refe­rèn­cia a l’àm­bit públic i a la pro­tec­ció social, peces essen­cials de la cohe­sió i la jus­tí­cia social. Plan­tem cara i esde­vin­guem un mur de con­ten­ció davant d’a­ques­ta ona­da d’a­tacs direc­tes con­tra el benes­tar i el futur de les clas­ses populars.

Per això, ens opo­sem fron­tal­ment a una refor­ma labo­ral que dei­xa en total inde­fen­sió les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors, enmig d’un mer­cat labo­ral des­re­gu­lat i a mer­cè, exclu­si­va­ment, dels capri­cis i neces­si­tats empre­sa­rials, on els con­ve­nis col·lectius esde­ve­nen paper mullat i on les rela­cions labo­rals, d’avançar com a drets, s’a­cos­ten peri­llo­sa­ment a les arcai­ques rela­cions feu­dals. Ens opo­sem a una refor­ma que només faci­li­ta l’ex­pul­sió del mer­cat labo­ral en lloc de faci­li­tar l’ac­cés a la fei­na de les ciu­ta­da­nes i ciu­ta­dans i que, per tant, es con­ver­ti­rà en una nova eina de pre­ca­ritza­ció i d’in­cre­ment de la desocupació.

Per tot això volem donar una res­pos­ta cla­ra i ine­quí­vo­ca d’o­po­si­ció a aques­ta refor­ma labo­ral, amb una vaga gene­ral que dei­xi clar que els ciu­ta­dans i les ciu­ta­da­nes no accep­ta­rem aquest atac direc­te con­tra els drets socials. Una mobi­litza­ció que ha de ser la res­pos­ta tam­bé con­tra els atacs que patim com a pobles i com a clas­se, per ava­nçar així en l’assoliment de marcs de rela­cions labo­rals i de pro­tec­ció social pro­pis i cap a l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal i social dels nos­tres països.

Per tots aquests motius, i des de la nos­tra con­vic­ció inter­na­cio­na­lis­ta, fem una cri­da a la ciu­ta­da­nia de Canà­ries, Eus­kal Herria, Gali­za i els Paï­sos Cata­lans a donar suport acti­va­ment a la vaga gene­ral del pro­per 29 de març.

Vis­ca la clas­se treballadora!
Viva Cana­rias libre!
Gora eus­kal herria askatuta!
Viva Gali­za ceibe!
Vis­quin els Paï­sos Cata­lans lliures!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *