[Gal/​Cast] XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas

A pro­fun­da cri­se que afec­ta ao cen­tro do capi­ta­lis­mo ain­da nom tocou fun­do. Con­tra­ria­men­te às pro­me­sas dos gover­nos a situaçom con­ti­nua agra­van­do-se. Os orga­nis­mos inter­na­cio­nais do impe­ria­lis­mo e o eixo fran­co-ale­mám seguem impon­do durís­si­mas medi­das de “ajus­ta­men­to” à clas­se tra­balha­do­ra, às mulhe­res e aos povos periféricos.

Conhe­cer a fun­do as cara­te­rís­ti­cas da atual cri­se em pleno des­en­vol­vi­men­to é tam impor­tan­te como dotar-se de umha estra­té­gia coeren­te de lui­ta popu­lar anti­ca­pi­ta­lis­ta. Para o seu suces­so é impres­cin­dí­vel a cons­truçom de amplas ferra­men­tas de orga­ni­zaçom e combate.

A XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Gale­gas pre­ten­de con­tri­buir para res­pon­der a algumhas das inquie­taçons e des­afios que inevi­ta­vel­men­te @s comu­nis­tas [email protected] temos que abor­dar e resol­ver no dia a dia da nos­sa ati­vi­da­de e intervençom.

Sob a legen­da “Cri­se capi­ta­lis­ta e insu­rreiçom popu­lar” terá lugar sába­do 21 de abril no cen­tro social O Pichel de Com­pos­te­la a XVI ediçom das Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas.

Nes­ta oca­siom o pro­gra­ma con­ta com a pre­se­nça de dous conhe­ci­dos eco­no­mis­tas da esquer­da anti­ca­pi­ta­lis­ta: Jor­ge Beins­tein e Miren Etxe­za­rre­ta, e dous des­ta­ca­dos revo­lu­cio­ná­rios comu­nis­tas: Car­los Casa­nue­va Tron­co­so e Miguel Urbano Rodrigues.

Duas pales­tras e um debate

Às 11 horas dará iní­cio a pri­mei­ra pales­tra: “A cri­se do capi­ta­lis­mo”, com a pre­se­nça do eco­no­mis­ta argen­tino Jor­ge Beins­tein, pro­fes­sor titu­lar das cáte­dras livres “Glo­ba­li­zaçom e Cri­se” nas uni­ver­si­da­des de Bue­nos Aires e Cór­do­ba (Argen­ti­na) e da Hava­na (Cuba), e de Miren Etxe­za­rre­ta, cate­drá­ti­ca emé­ri­ta de Eco­no­mia da Uni­ver­si­da­de Autó­no­ma de Bar­ce­lo­na e mem­bro do Semi­ná­rio de Eco­no­mia crí­ti­ca Taifa.

Às 16.30 horas terá lugar a segun­da pales­tra. Inti­tu­la­da “A neces­si­da­de da insu­rreiçom popu­lar” con­ta­rá com Car­los Casa­nue­va Tron­co­so, mili­tan­te do Par­ti­do Comu­nis­ta do Chi­le (PCCH) e secre­tá­rio-geral do Movi­men­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano (MCB), que esta­rá acom­panha­do polo jor­na­lis­ta e mili­tan­te do Par­ti­do Comu­nis­ta por­tu­guês (PCP) Miguel Urbano Rodrigues.

As Jor­na­das fina­li­za­rám às 19.30 com o deba­te “Pers­pe­ti­vas da cri­se e des­afios da lui­ta popu­lar” no que inter­vi­rám Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta e Miguel Urbano.

Cas­te­llano

La pro­fun­da cri­sis que afec­ta al cen­tro del capi­ta­lis­mo aún no ha toca­do fon­do. Con­tra­ria­men­te a las pro­me­sas de los gobier­nos la situa­ción con­ti­núa agra­ván­do­se. Los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les del impe­ria­lis­mo y el eje fran­co-ale­mán siguen impo­nien­do durí­si­mas medi­das de “ajus­te” a la cla­se tra­ba­ja­do­ra, a las muje­res y a los pue­blos periféricos.

Cono­cer a fon­do las carac­te­rís­ti­cas de la actual cri­sis en pleno desa­rro­llo es tan impor­tan­te como dotar­se de una estra­te­gia cohe­ren­te de lucha popu­lar anti­ca­pi­ta­lis­ta. Para su éxi­to es impres­cin­di­ble la cons­truc­ción de amplias herra­mien­tas de orga­ni­za­ción y combate.

La XVI edi­ción de las Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Gale­gas pre­ten­de con­tri­buir para res­pon­der a algu­nas de las inquie­tu­des y desa­fíos que inevi­ta­ble­men­te las y los comu­nis­tas tene­mos que abor­dar y resol­ver en el día a día de nues­tra acti­vi­dad e intervención.

Bajo la leyen­da “Cri­sis capi­ta­lis­ta e insu­rrec­ción popu­lar” ten­drá lugar el sába­do 21 de abril en el Cen­tro Social Pichel de Com­pos­te­la la XVI edi­ción de las Jor­na­das Inde­pen­den­tis­tas Galegas.
En esta oca­sión el pro­gra­ma cuen­ta con la pre­sen­cia de dos cono­ci­dos eco­no­mis­tas de la izquier­da anti­ca­pi­ta­lis­ta: Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta e Miguel Urbano Rodrigues.

Dos con­fe­ren­cias y un debate:

A las 11:00 horas dará ini­cio la pri­me­ra con­fe­ren­cia. Titu­la­da “La nece­si­dad de insu­rrec­ción popu­lar”, con la pre­sen­cia del eco­no­mis­ta argen­tino Jor­ge Beins­tein, pro­fe­sor titu­lar de las cáte­dras libres “Glo­ba­li­za­ción y cri­sis” en las Uni­ver­si­da­des de Bue­nos Aires y Cór­do­ba (Argen­ti­na) y de La Haba­na (Cuba), y de Miren Etxe­za­rre­ta, cate­drá­ti­ca emé­ri­ta de Eco­no­mía de la Uni­ver­si­dad Autó­no­ma de Bar­ce­lo­na y miem­bro del Semi­na­rio de Eco­no­mía Crí­ti­ca Taifa.

A las 16:30 horas ten­drá lugar la segun­da con­fe­ren­cia. Titu­la­da “La nece­si­dad de insu­rrec­ción popu­lar” con­ta­rá con Car­los Casa­nue­va Tron­co­so, mili­tan­te del Par­ti­do Comu­nis­ta de Chi­le (PCCH) y secre­ta­rio gene­ral del Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano (MCB), que esta­rá acom­pa­ña­do por el perio­dis­ta y mili­tan­te del Par­ti­do Comu­nis­ta Por­tu­gués (PCP) Miguel Urbano Rodrigues.

Las jor­na­das fina­li­za­rán a las 19:30 con el deba­te “Pers­pec­ti­vas de la cri­sis y desa­fíos de la lucha popu­lar” en el que inter­ven­drán Jor­ge Beins­tein, Car­los Casa­nue­va, Miren Etxe­za­rre­ta y Miguel Urbano.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *