Bil­gu­ne Femi­nis­ta «Aurre­ra begi­ratze­ko erron­kak» fin­ka­tu­ko ditut V. Topa­ke­ta feministetan

burua4

Ema­ku­me Aber­tza­leen V. Topa­ke­ta Femi­nis­tak buru­tu­ko dituz­te aste­bu­ru hone­tan Leitzan. Ber­tan, Borro­ka Femi­nis­ta­ren bila­kae­ra­ri buruz­ko gogoe­ta egi­tea bilatzen dute eta par­te har­tze­ko ize­na ema­tea beha­rrez­koa da. Bil­bo­tik auto­bu­sak ate­ra­ko dira osti­ra­lean 16:15enean.

Bil­gu­ne Femi­nis­tak 10 urte bete­ko ditu eta ondo­rioz, beha­rrez­koa iku­si dute Eus­kal Herri­ko ema­ku­meen aska­pe­ne­ra­ko pro­ze­sua­ren eta ber­ta­ko Mugi­men­du Femi­nis­tak gara­tu­ta­ko estra­te­gia­ren ingu­ruan haus­nar­tzea. Guz­ti horre­ga­tik, martxoa­ren 2, 3 eta 4an V. Topa­ke­ta Femi­nis­tak izan­go dira Leitzan, due­la 10 urte “Eus­kal Herri­ra­ko estra­te­gia femi­nis­ta bir­de­fi­ni­tu eta gain­behe­ran zegoen mugi­men­du femi­nis­ta berrak­ti­batze­ko asmoa” era­kutsi zuten toki beran.

Azken urtee­tan “aurre­ra pau­su naba­riak” eman ditu Bil­gu­ne Femi­nis­tak eta aur­ten­go topa­ke­te­tan “aurre­ra begi­ra­ko erron­kak fin­katzea” bilatzen dute bes­teak bes­te. Bai­na pro­po­satzen duten gogoe­tan hel­bu­ru nagu­siak bitan bana­tu dai­tez­ke; lehe­nik eta behin, sexua­ren ara­be­ra­ko zapal­kun­tza­ren bila­kae­ran lehen­ta­su­nez­ko gataz­kak iden­ti­fi­katzea eta biga­rre­nik, Eus­kal Herria femi­nis­ta bila­katze­ko pro­ze­sua­ren sub­jek­tu poli­ti­koak akti­batze­ko era eta bitar­te­ko berriak pentsatzea.

Topa­ke­te­tan par­te har­tze­ko ize­na eman beha­rra dago. Egun guz­tie­ta­ra­ko bonoak 25 euro balio ditu eta egun bate­koak (otor­duak bar­ne) 12 euro. Ordan­ke­ta 3035 0129 19 1290033730 kon­tuan egi­tea bes­te­rik ez dago. Nagu­si­tu­ko den hiz­kun­tza eus­ka­ra izan­go bada ere, han­bat tai­ler eus­ke­raz eta gaz­te­le­raz izan­go dira eta fran­tse­ses min­tzatzen dire­nen­tzat itzul­tzai­leak egon­go dira. Herri­ko kirol­de­gia lota­ra­ko gune moduan ego­ki­tu dute bai­na nor­be­rak lo zakua era­man behar­ko du eta dutxatze­ko tokiak ere egon­go dira. Bukatze­ko haur­tzain­de­gi zer­bitzua jarri­ko dute­la ira­ga­rri dute.

Nola hel­du

Bil­bo­tik auto­bu­sak ate­ra­ko dira osti­ra­lean 16:15ean eta Iurre­tan gel­dal­dia egin­go dute. Horie­tan joa­te­ko ize­na ema­tea beha­rrez­koa da. Bes­tal­de, egu­ne­ro hain­bat auto­bus dau­de Eus­kal Herri­ko txo­ko ezber­di­ne­ta­tik Leitza­ra hel­du ahal izateko:

Donos­ti-Leitza: egu­ne­ro, 11:15etan eta 20:00etan.

Leitza-Donos­ti: egu­ne­ro, 8:50etan eta 18:05ean.

Iru­ña-leitza: lan egu­nak 13:00etan eta 19:30etan /​/​Larunbata, 13:00 eta 19:30.

leitza-Iru­ña: lan egu­nak 7:50 eta 15:30//Larunbata, 9:00 etan 15:30.

Tolo­sa- Leitza: lan egu­nak, 7:50, 13:10, 18:00, 21:10// Larun­ba­ta, 13:35 eta 18:25.

Leitza- Tolo­sa: lan egu­nak, 8.30, 13:45, 19:00//Larunbata, 19:00.

Infor­ma­zio gehia­go hemen

Ize­na eman

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *