Tan­to Ota­ño como Ige­ra­te­gi, dete­ni­dos por la Guar­dia Civil denun­cian tor­tu­ras y malos tratos

Iña­ki Ige­ra­te­gi e Inaxio Ota­ño «Ttint­to», dete­ni­dos el mar­tes por la Guar­dia Civil en Andoain, denun­cia­ron tor­tu­ras y malos tra­tos duran­te el perío­do de inco­mu­ni­ca­ción en depen­den­cias de la Guar­dia Civil.

Ambos dete­ni­dos pasa­ron por el des­pa­cho del juez Velas­co, que es don­de hicie­ron la denun­cia de totu­ras. Iña­ki Ige­ra­te­gi rela­tó haber sufri­do lar­gos inte­rro­ga­to­rios des­de el pri­mer momen­to del arres­to, e indi­có que los agen­tes le obli­ga­ban a apren­der­se de memo­ria lo que tenía que tes­ti­fi­car. Según su tes­ti­mo­nio, los pro­pios guar­dias civi­les corre­gían y aña­dían los pun­tos que el dete­ni­do no había inclui­do fren­te al abo­ga­do de oficio.

Entre los malos tra­tos denun­cia­dos por Ige­ra­te­gi están el haber sido obli­ga­do a per­ma­ne­cer sin dor­mir duran­te más de 40 horas y todo tipo de ame­na­zas, entre ellas, la de sufrir veja­cio­nes sexua­les. Todo ello fue pues­to en cono­ci­mien­to del juez Velasco.

Ota­ño tam­bién tras­mi­tió al magis­tra­do haber sufri­do tor­tu­ras. El andoain­da­rra rela­tó que los guar­dias civi­les le pro­pi­na­ron gol­pes en los tes­tícu­los y en otras par­tes del cuer­po des­de el pri­mer ins­tan­te del arres­to. Ade­más, decla­ró haber nota­do cómo los agen­tes pre­pa­ra­ban una masa que lue­go que­ma­ban y le obli­ga­ban a inha­lar. No pudo ver­la ya que los guar­dias civi­les le man­te­nían con un anti­faz cubrién­do­le el ros­tro. Esta sus­tan­cia le habría pro­du­ci­do mareos, pér­di­da del equi­li­brio y un inten­so frío en las manos. Inclu­so lle­gó a tener la sen­sa­ción de que le intro­du­cían algo en el ano, des­pués de bajar­le los pan­ta­lo­nes a la fuerza.

Tras denun­ciar ante el juez haber sido dro­ga­do, el pro­pio Ota­ño soli­ci­tó un aná­li­sis de san­gre, que fue acep­ta­do por Velas­co. El ana­li­sis se le ha rea­li­za­do en un hos­pi­tal espa­ñol de Madrid.

Tras escu­char esta denun­cia, el magis­tra­do orde­nó subir a decla­rar nue­va­men­te a Ota­ño para pre­gun­tar­le si se rati­fi­ca­ba en su decla­ra­ción, advir­tién­do­le de que el «fal­so tes­ti­mo­nio» con­tra agen­tes públi­cos cons­ti­tu­ye un deli­to. No obs­tan­te, el andoain­da­rra man­tu­vo su versión.

Los abo­ga­dos defen­so­res denun­cia­ron que el juez ni siquie­ra ha res­pon­di­do al reque­ri­mien­to rea­li­za­do en el momen­to de la deten­ción para poner en mar­cha un pro­to­co­lo que garan­ti­ce los dere­chos de los arrestados.

Tor­tu­ra­ren laz­tu­ra, Ota­ño eta Ige­ri­te­gi­ren testigantzetan

p004_f02_143x108.jpg

Iña­ki Igerategi

«Nekea eta dar­da­ra gai­ne­ra zetoz­ki­dan, ezin nuen gehiago»

«Atxi­lo­ke­ta aste­le­hen gauean izan zen. Tolo­san, lan­to­kian, Tolo­sa­ko Bon­be­ro par­kean. Tin­brea jo zuten, eta atea ire­ki nue­nean bi guar­dia zibil iku­si nituen, uni­for­ma­tu­ta. Nire ize­na­ga­tik gal­de­tu zuten, eta ni nin­tze­la esan nie­nean espo­sak jarri eta patrol batean sar­tu nin­du­ten (…) Etxe­ko ata­rian etxean noiz sar­tu zain geun­de­la, bi guar­dia zibil gehia­go eto­rri ziren, uni­for­me­rik gabe eta zera esan zida­ten: «No te vas a comer nada de lo que no hayas hecho, pero lo que has hecho te lo vas a comer sí o sí. Sabe­mos lo que tie­nes, pero tú tie­nes que rati­fi­car­lo. Ni tu mujer ni tus hijos tie­nen por qué sufrir. Qui­zás ten­ga­mos que dete­ner a tu mujer» (…) Hemen­dik aurre­ra kotxe nor­mal batean sar­tu nin­du­ten. Estu-estu gin­doa­zen atze­ko hiru­rak. Belau­nak bula­rra­ren kon­tra jarri ziz­ki­da­ten, makur­tu­ta zeha­ro eta beraiek nire gai­nean (…) Mehatxuak eten­ga­beak ziren: astin­du egin­go nin­du­te­la, gida­ria atze­ra pasa­ko zela, askoz indar­tsua­goa zela (…) Azke­nean Madri­le­ra iritsi ginen: kotxe­tik ate­ra, eta entzu­te­gi­ra joan nin­tzen arte har­tu nuen pos­tu­ra harra­ra­zi zida­ten: burua behe­ra eta begiak itxi­ta (…) Ze tor­tu­ra kla­se eza­gutzen nituen gal­de­tu zida­ten. Esa­te­ko. Ondo­ren, tor­tu­ra­tuak izan diren nire lagu­nen ize­nak botatze­ko. «Se te olvi­da éste». «Al final, serás de los que nos rom­pen las bol­sas. Cla­ro, al ser bom­be­ro.… Ten­dre­mos que pasar a otras cosas.… Vas a pro­bar todas» (…) Seku­la­ko oihuak entzu­ten ziren ondo­ko gelan. Esa­ten zuten ondo­ko gela­koa eroa zegoe­la. Nekea eta dar­da­ra gai­ne­ra zetoz­ki­dan eta ezin nuen gehia­go zutik aguan­ta­tu mugi­tu gabe (…) Bat-batean txis­tua ezin tra­ga­tu gera­tu nin­tzen. Ahoa guz­tiz lehor­tu zitzai­dan, momen­tu bate­tik bes­te­ra. Gero eta poli­kia­go hasi nin­tzen hitz egi­ten, oso den­bo­ra gutxian oso azkar egin nuen behe­ra, gero eta neka­tua­go, itzal­tzen… «¡Imbe­cil!! habla más alto». Gero, bera­ri garra­si­rik ez egi­te­ko esan zidan. Ez nekien garra­si­ka edo ahotsik gabe ari nin­tzen (…) Ezin nuen hitz egin eta lo har­tu nue­la uste dut. «Des­pier­ta» esan zida­te­la­ko, bai­na zehaz­ki ezin­go nuke jakin lo har­tu nuen edo konor­tea gal­du nuen. (…) Foren­tsea­ren­ga­na era­man nin­du­ten biga­rre­nez. Oso gaiz­ki iku­si nin­duen eta tra­tua­ri buruz gal­de­tu zidan. Ez nin­tzen ezer esa­te­ra ausar­tu eta ez gal­detze­ko eska­tu nion (…) Bi edo hiru aldiz gehia­go ate­ra nin­du­ten gela har­ta­ra, ondo ikas nezan (…) Azke­ne­ra­ko ondo-edo ika­si­ko nuen eta sari­tu egin nin­du­ten: Sagar bat. Dekla­ra­zio poli­zia­la esan beza­la joan zen. Pres­ta­tu genuen eran­tzu­nen bat ahaz­ten bazitzai­dan, ins­truk­to­reak gal­de­tu egi­ten zidan. Ofi­zioz­ko abo­ka­tuak harri­tu­ta egin ziz­ki­dan gal­de­ra batzuk eta tira­bi­ran ibi­li zen ins­truk­to­rea­re­kin. (…) Epai­leak ez zidan nire abo­ka­tua­re­kin hitz egi­ten utzi».

Inaxio Ota­ño

«Emaz­tea ber­ta­ra eka­rri eta bortxa­tu­ko zute­la esa­ten zidaten»

«Aste­le­hen Gaue­ko hama­biak alde­ra atea jo zuten etxean. Guar­dia Zibi­la zen (…) Nik eran­tzun nien epai­lea­ren aurrean baka­rrik dekla­ra­tu­ko nue­la. Eran­tzun horrek asko hase­rre­tu zituen. «Como te estás por­tan­do mal…» anti­fa­za jarri eta potroe­tan 3 – 4 gol­pe eman ziz­ki­da­ten. Mehatxuak egi­ten ziz­ki­da­ten (…) Madri­le­ra iris­tean zie­ga batean sar­tu nin­du­ten. Ondo­ren, astear­te eguer­dia izan­go zela uste dut, nire zie­ga­tik ate­ra eta bes­te gela bate­ra era­man nin­du­ten (…) Lehen­go gal­de­ke­ta saio hau 2 – 3 ordu­koa izan zen. Anti­fa­za begie­tan, den­bo­ra guz­tian zutik(…) Biga­rren gal­de­ke­ta izan zen gogo­rre­na. Astear­te­ko arratsal­de­ko 20.00ak ingu­ruan hasi eta asteaz­ken goi­ze­ko 6.00etan amai­tu zen gutxi gora­behe­ra. Anti­fa­za begie­tan eta hamar ordu haie­ta­ko den­bo­ra gehie­na zutik (bi aldiz baka­rrik utzi zida­ten eser­tzen). Kol­peak ema­ten ziz­ki­da­ten bula­rral­dean, biz­ka­rrean eta barra­bi­le­tan, ez oso gogor, modu kon­tro­la­tu batean. Barra­bi­lak estutzen ziz­ki­da­ten. Mehatxuak egi­ten ziz­ki­da­ten emaz­tea­re­kin, hau­rre­kin,.… dekla­ra­zioa ados­tuz gero, hobe­to ate­ra­ko nin­tze­la. (…)Emaz­tea ber­ta­ra eka­rri eta bortxa­tu­ko zute­la esa­ten zida­ten (…) Ez dakit zein momen­tu­tan, sudu­rre­tik usain bere­zi bat naba­ri­tu nuen. Ahoa itxi­ta edu­ki nuen den­bo­ra guz­tian, ezer esan edo eran­tzun nahi ez nie­la­ko, eta horre­ga­tik, sudu­rre­tik arnas­ten nue­nez, usain bere­zia, pikan­te usai­na beza­la naba­ri­tu nuen. Masa modu­ko bat egi­ten zuten eta sudu­rra­ren aurrean jar­tzen zida­ten. Su ema­ten zio­ten eta bereha­la zer­bait bere­zia arnas­ten ari nin­tze­la naba­ritzen nuen. Hona­ko ondo­rio hauek naba­ri­tu nituen: ner­bio­ak, han­kak ezin nituen gel­di­rik edu­ki, ore­ka gal­du nuen eta eskuak eta besoak oso hotz naba­ritzen nituen. Bes­te une batean, «bús­ca­le la vena», esan zion batek bes­tea­ri. Bien artean besoa eutsi zida­ten eta zai­na­ren ingu­ruan pintxa­zo txi­ki bat naba­ri­tu nuen. (…). Elek­tro­doak jar­tze­ko simu­la­zioa ere egin zida­ten. Bes­te une batean, gal­tzak inda­rrez jaitsi ziz­ki­da­ten eta makur­tu­ta jarri nin­du­ten. Ipur­di­ko zulo­tik arkatza edo boli­gra­foa­ren pun­ta izan zite­keen zer­bait sar­tu zida­ten (…) Eskuak atzean jarri eta pol­t­sa bat ema­ten zida­ten bi eskue­kin eus­te­ko. Lurre­ra eror­tzen bazen, «pol­tsa­re­na» egin­go zida­te­la mehatxu egi­ten zidaten».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *