Valèn­cia està que cre­ma!!! Valèn­cia està en fla­mes!!- COS

La repres­sió poli­cial és abso­lu­ta­ment indes­crip­ti­ble!! Però la res­pos­ta dels i les estu­diants, i de tot el poble tre­ba­lla­dor és sen­zi­lla­ment mera­ve­llo­sa, soli­dà­ria, com­ba­ti­va i d’u­na dig­ni­tat impresionant.

Ara mateix tenim una com­pan­ya de la COS de l’Hor­ta a l’Hos­pi­tal, ja que qua­si aca­ben amb ella els poli­cies espan­yols en una de les pri­me­res càrre­gues poli­cials, cap a les 15h30 davant l’IES Lluis Vives. La càrre­ga li ha pro­vo­cat una sìn­co­pe car­dia­ca que qua­si la dei­xa al lloc, i que ha fet que haja estat ava­cua­da amb ambulància.

Des de les 15h les càrre­gues poli­cials, carre­res, etc., s’han suc­ceït de for­ma inin­te­rrom­pu­da per tot el cen­tre de València.

A l’IES Lluis Vives han ari­bat a carre­gar els poli­cies dues vega­des dins del pro­pi cen­tre educatiu.

Han carre­gat i apa­llis­sat als pro­pis via­nants, a per­so­nes que espe­ra­ven el bus o que venien de fer la compra.

Hi ha una vin­te­na de per­so­nes detin­gu­des (almenys 3 d’e­lles menors d’edat)

Els i les feri­des són innu­me­ra­bles… fins al punt que la prò­pia poli­cia aca­ba­va por­tant a des­enes i des­enes de joves ferits als hos­pi­tals (amb la inten­ció d’e­viar denún­cies, etc.)

Han hagut càrre­gues amb pilo­tes de goma i lacrimògens.

S’ha ocu­pat la Facul­tat d’His­tò­ria, i tam­bé s’han pro­duit càrre­gues i carre­res per tota l’a­vin­gu­da de Blas­co Ibàn­yez, al nord de la ciutat.

Hi ha poli­cia per tot arreu. Heli­còp­ters. Con­trols de la guàr­dia civil per dife­rents acce­sos de l’Hor­ta Nord.

Davant de tota aques­ta enor­me i abso­lu­ta­ment «des­con­tro­la­da» vio­lèn­cia poli­cial i esta­tal, el jovent i el poble tre­ba­lla­dor estan donant una lliçó de com­ba­ti­vi­tat, soli­da­ri­tat i dig­ni­tat, que emo­cio­na fins l’extrem.
Les mos­tres d’es­ti­ma, de suport, de soli­da­ri­tat, de dig­ni­tat, de ràbia, d’or­gull, d’intel·ligència, etc., que s’han vist durant aques­tes hores són dig­nes d’un autèn­tic NOVECENTO. L’e­mo­ció i la ràbia no em dei­xen ni parlar!!!!

Ara mateix, des­prés de més de 7h!!!, la llui­ta con­ti­nua als carrers de València!!
I demà dimarts, els i les estu­diants han tor­nat a con­vo­car-s’hi a les 14h45 davat l’Es­ta­ció del Nord de Valèn­cia, davant l’IES Lluis Vives…

COMENÇA L’AUTÈNTICA PRIMAVERA VALENCIANA!! COMENÇA L’AUTÈNTICA PRIMAVERA DELS PAÏSOS CATALANS!!

L’es­tat, i al seu cap en aques­ta oca­sió el cap major dels tor­tu­ra­dors, Jor­ge Fer­nan­dez Diez, ha tor­nat a usar Valèn­cia com a labo­ra­to­ri de pro­ves repres­si­ves pel con­junt del nos­tre país, i pel con­junt de l’es­tat espan­yol… i només estan acon­se­guint que tota la ràbia accu­mu­la­da comen­ce a bro­llar com l’ai­gua neta i bona dels bro­lla­dors de l’Al­bu­fe­ra de València.

L’es­tat espan­yol, a cara des­co­ber­ta, ens ha decla­rat la gue­rra (per fi de for­ma ober­ta) a totes les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors, a tots els Paï­sos Cata­lans, a tots els pobles tre­ba­lla­dors ocu­pats i repre­sa­liats pel seu impe­ria­lis­me i bar­bà­rie, men­tre els seus còm­pli­ces del PsoE, CCOO i UGT res­ten callats i/​o amb «boni­ques paraules»!!!

Ja està bé!!!
Plan­tem cara… però amb peus, cap i cor!!!
Con­vo­quem con­cen­tra­cions, mobi­litza­cions i accions de soli­da­ri­tat arreu dels Paï­sos Cata­lans per favor!!!
Orga­nitzem cai­xes de resis­tèn­cia, bons d’a­jut, dis­tri­buim totes les notí­cies que ens arriben!!

I avan­cem des de ja, cap a la vaga general!!!
Neces­si­tem mobi­litza­cions uni­tà­ries mas­si­ves arreu!!!! NECESSITEM JA LA VAGA GENERAL!!!!

Ara mateix, tot el poble tre­ba­lla­dor hem d’es­tar units com un puny. Que els sacri­fi­cis de totes les com­pan­yes i com­panys de Valèn­cia no siga de bades!!!!

Con­tra la repres­sió… orga­nitza­ció, uni­tat, soli­da­ri­tat, acció i lluita!!!!
Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans

20 de febrer de 2012

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *