[Gal/​Cast] Estu­dian­tes impi­den un home­na­je a Fra­ga en Santiago

Gale­go

Umha cen­te­na de estu­dan­tes da Uni­ver­si­da­de de Com­pos­te­la (USC) impe­diu hoje a cele­braçom dumha home­na­gem a Manuel Fra­ga na Facul­da­de de Fisolofia.

O ato aca­dé­mi­co sus­pen­di­do con­sis­tia numha mesa redon­da inti­tu­la­da «Qua­tro legis­la­tu­ras que muda­rom a Gali­za: Home­na­gem a D. Manuel Fra­ga Iri­bar­ne» em que iam par­ti­ci­par os ex-con­selhei­ros Manue­la López Bes­tei­ro, Cel­so Currás, e Xesús Palmou.

A pales­tra orga­ni­za­da por Gali­cia Milé­nio: Foro de pen­sa­men­to e opi­niom, inte­gra­va-se no III cur­so Xerar­do Fer­nán­dez Albor, e inti­tu­la­da: «30 anos de autonomia».

Ao ato assis­ti­rom além dou­tras pes­soas, a irmá de Manuel Fra­ga, Rosa­rio Fra­ga, acom­panha­do de seu mari­do, e o ex-pre­si­den­te da Xun­ta Xerar­do Fer­nán­dez Albor que aban­do­nou a sala onde se des­en­vol­via o ato ao irrom­per as e os manifestantes.

Enquan­to os minis­tra­do­res da pales­tra entra­ron na Facul­da­de forom rece­bi­dos polos mani­fes­tan­tes que gri­ta­rom pala­vras de ordem con­tra a cele­braçom des­se ato, como «fora fas­cis­tas da uni­ver­si­da­de», «as home­na­gens aos das cune­tas», «home­na­gear Angel Casal» ou «vos­sa his­tó­ria é umha mentira».

Depois as e os mani­fes­tan­tes ocu­pa­rom a sala em que esta­va pre­vis­to cele­brar a pales­tra e impe­di­rom o des­en­vol­vi­men­to do ato.

Castellano

Un cen­te­nar de estu­dian­tes de la Uni­ver­si­dad de San­tia­go de Com­pos­te­la (USC) ha impe­di­do hoy la cele­bra­ción de un home­na­je a Manuel Fra­ga en la facul­tad de Filosofía.

El acto aca­dé­mi­co sus­pen­di­do con­sis­tía en una mesa redon­da titu­la­da «Cua­tro legis­la­tu­ras que cam­bia­ron Gali­cia: Home­na­je a D. Manuel Fra­ga Iri­bar­ne», en la que iban a par­ti­ci­par los excon­se­llei­ros Manue­la López Bes­tei­ro, Cel­so Currás y Xesús Palmou.

La con­fe­ren­cia, orga­ni­za­ra por Gali­cia Mile­nio: Foro de Pen­sa­mien­to y Opi­nión, se enmar­ca­ba en el III Cur­so Xerar­do Fer­nán­dez Albor bajo el títu­lo «30 años de autonomía».

Al acto asis­tie­ron, entre otras per­so­nas, la her­ma­na de Manuel Fra­ga, Rosa­rio Fra­ga, acom­pa­ña­da por su mari­do, y el expre­si­den­te de la Xun­ta Gerar­do Fer­nán­dez Albor, que aban­do­nó el salón de actos al irrum­pir los manifestantes.

Cuan­do los inter­vi­nien­tes en la mesa redon­da entra­ron en la facul­tad fue­ron reci­bi­dos por los mani­fes­tan­tes que corea­ron con­sig­nas con­tra la cele­bra­ción de este acto, como «fue­ra fas­cis­tas de la uni­ver­si­dad», «los home­na­jes a los de las cune­tas», «home­na­jear a Anxel Casal» o ««vues­tra his­to­ria es una mentira».

Pos­te­rior­men­te los mani­fes­tan­tes ocu­pa­ron el salón en el que esta­ba pre­vis­to cele­brar la mesa redon­da e impi­die­ron que el acto se lle­va­ba a cabo.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *