El govern espan­yol del PP apro­va una con­tra­re­for­ma labo­ral terri­ble con­tra totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res- COS

Des­prés de par­lar-ne durant set­ma­nes, i sota les ame­na­ces de les “fil­tra­cions” fora de micro, i de les “reco­ma­na­cions fran­co-ale­man­yes”, ahir diven­dres 10 de febrer el con­sell espan­yol de minis­tres va apro­var la nova con­tra­re­for­ma laboral.
Ara més que mai, el poble tre­ba­lla­dor dels Paï­sos Cata­lans, al sud de l’Albera, tenim la neces­si­tat de dotar-nos de les eines orga­nitza­ti­ves neces­sà­ries per supe­rar la situa­ció actual de des­truc­ció con­ti­nua­da dels nos­tres més ele­men­tals drets socials, labo­rals, nacio­nals, i fins i tot, humans. Per poder deci­dir lliu­re­ment, per defen­sar els nos­tres llocs de tre­ball, i cons­truir la nos­tra llibertat.

Fem una cri­da a totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res a res­pon­dre de mane­ra cla­ra i con­tun­dent a l’a­pli­ca­ció d’aquesta nova i sal­vat­ge con­tra­re­for­ma i a par­ti­ci­par acti­va­ment en TOTES les mobi­litza­cions que s’hi con­vo­quen arreu del país, amb blocs uni­ta­ris i com­ba­tius, per tirar enre­re les mesu­res acordades.

El Con­sell espan­yol de minis­tres no ha fet res més que apro­var la con­tra­re­for­ma labo­ral que se’ls hi dema­na­va des de la gran ban­ca, des de l’FMI i la UE; i apro­fun­deix en la des­truc­ció acce­le­ra­da dels drets més ele­men­tals, i de qual­se­vol con­di­ció labo­ral míni­ma­ment dig­na que que­dés a casa nos­tra, seguint l’estel dels darrers 30 anys de pac­tes, “refor­mes”, “acords”, etc., sig­nats pel PsoE, CCOO, UGT, CyU, etc., i que ara li han apla­nat el camí al PP. A més, en ser un decret llei, la refor­ma ha entrat en vigor avui dis­sab­te 11 de febrer, una vega­da publi­ca­da al BOE, enca­ra que des­prés en el trà­mit par­la­men­ta­ri puga sofrir can­vis (que dona­des les decla­ra­cions de CyU, enca­ra poden empit­jo­rar-la més)

Més enllà de les absur­des i fal­ses jus­ti­fi­ca­cions del PP, ni que­da cap dub­te en que l’ob­jec­tiu real és incre­men­tar enca­ra més el poder de la patro­nal en les rela­cions labo­rals, apro­fi­tant la cri­si eco­nò­mi­ca per dis­ci­pli­nar i afe­blir a la clas­se tre­ba­lla­do­ra i al movi­ment sin­di­cal en gene­ral, i al de clas­se en par­ti­cu­lar. Ja que, tot i les con­tí­nues refe­rèn­cies a la “crea­ció d’o­cu­pa­ció” i la seua esta­bi­li­tat, en reali­tat tot ha girat al vol­tant de l’abaratiment enca­ra més dels cos­tos de l’a­co­mia­da­ment, i el fet de faci­li­tar l’aplicació dels ERO i els aco­mia­da­ments col•lectius i/​o disciplinaris.
Ja han eli­mi­nat els con­trac­tes amb indem­nitza­ció de 45 dies /​any tre­ba­llat (per aco­mia­da­ment impro­ce­dent), subs­ti­tuint-los per un únic d’indefinit de 33 dies /​any tre­ba­llat i un màxim de 24 mensualitats!!
Es gene­ra­litza l’a­co­mia­da­ment objec­tiu per cau­ses eco­nò­mi­ques amb indem­nitza­ció de 20 dies per any tre­ba­llat (si ja era fàcil d’aplicar grà­cies al PsoE, ara enca­ra ho serà més). És a dir, les empre­ses ja poden aco­mia­dar jus­ti­fi­cant sim­ple­ment una cai­gu­da de les ven­des, enca­ra que con­ti­nuen obte­nint bene­fi­cis. En defi­ni­ti­va, lega­litzant la des­ca­pi­ta­litza­ció de les empre­ses, i faci­li­tant les des­lo­ca­litza­cions, etc.
A més, enca­ra s’a­fe­bleix més la nego­cia­ció col•lectiva, faci­li­tant-li enca­ra més a les empre­ses la des­vin­cu­la­ció dels pac­tes en con­ve­ni, tant en matè­ria sala­rial, com en con­di­cions laborals.

A més, si amb tot açò no tin­gué­rem prou, als pac­tes i atacs sig­nats per la gene­ra­li­tat de CyU, a la CAC, ara resul­ta que la gene­ra­li­tat del PP, a la CAPV, asso­leix un nou pac­te entre ells, CCOO, UGT i CIERVAL per reta­llar enca­ra més els sala­ris i els drets de les per­so­nes tre­ba­lla­do­res del País Valen­cià. Tot açò seguint la línia més dura i ultra­li­be­ral mar­ca­da des de Madrid pel PP, CyU, CEOE, etc., i tam­bé des de Brussel•les, Paris i Ber­lin, per l’FMI, la UE, etc.

Cada dia que pas­sa és més evi­dent que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans neces­si­tem dis­po­sar de for­ma urgent d’ins­tru­ments que ens pos­si­bi­li­ten deci­dir per nosal­tres matei­xa. Deci­dir les nos­tres con­di­cions sala­rials i de tre­ball, deci­dir les nos­tres polí­ti­ques socials i eco­nò­mi­ques. Deci­dir, en defi­ni­ti­va, les nos­tres con­di­cions per garan­tir la nos­tra super­vi­vèn­cia, lli­ber­tat i inde­pen­dèn­cia, com a per­so­nes, com a clas­se tre­ba­lla­do­ra i com a poble. I sobre tot, evi­tar així, que siguen alguns libe­rals, bur­ge­sos i grans empre­sa­ris els que vul­guen mar­car el camí vers el “nos­tre alliberament”.
Ja està bé d’imposicions capi­ta­lis­tes, regio­na­lis­tes i colonialistes!!
Ja està bé de dic­tats de Madrid, de Paris, de Brussel•les o de Washington!!

El Poble Tre­ba­lla­dor de Gali­za, és el pri­mer a l’estat espan­yol en posar-se en mar­xa per fer-hi front a aques­ta indig­ni­tat anun­ciant una Vaga Gene­ral Nacio­nal a Gali­za per la darre­ra set­ma­na de març. Així doncs, fem una cri­da a mobi­litzar-nos a casa nos­tra per eixa matei­xa data, en una Jor­na­da Nacio­nal de Llui­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans, per tal de mos­trar el nos­tre rebuig fron­tal a aques­ta nova con­tra­re­for­ma labo­ral, i ava­nçar amb fer­me­sa en el camí de la pre­pa­ra­ció i con­vo­ca­tò­ria de la Vaga Gene­ral al nos­tre país.
Aques­ta és l’ú­ni­ca mane­ra de defen­sar no només els nos­tres drets labo­rals, sinó tam­bé de poder mate­ria­litzar el can­vi social que per­me­ta que siguem les per­so­nes tre­ba­lla­do­res, i no el capi­tal, el cen­tre i l’eix fona­men­tal de la trans­for­ma­ció i can­vi real i radi­cal que neces­si­tem a casa nos­tra i a tot arreu.

Fem una cri­da humil i sin­ce­ra a totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res dels Paï­sos Cata­lans a orga­nitzar-se, mobi­litzar-se i res­pon­dre de for­ma con­tun­dent a l’a­pli­ca­ció d’aquesta nova con­tra­re­for­ma i totes les reta­lla­des que ens estan aplicant.

La lli­ber­tat real i ple­na només podrà ser obra de les per­so­nes tre­ba­lla­do­res… posem-nos-hi!!

Con­tra tota impo­si­ció. Con­tra tota reta­lla­da. Con­tra tota indignitat.
Per la nos­tra dig­ni­tat i lli­ber­tat. Pel futur de les nos­tres famí­lies i de la nos­tra terra.
Per la terra i pel tre­ball… Avan­cem cap a la Vaga General!!

Valèn­cia – Bar­ce­lo­na, Paï­sos Cata­lans, 11 de febrer de 2012

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
Sin­di­cat per l’alliberament de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans
www​.sin​di​cat​cos​.cat /​[email protected]​sindicatcos.​cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.