El govern espan­yol del PP apro­va una con­tra­re­for­ma labo­ral terri­ble con­tra totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res- COS

Des­prés de par­lar-ne durant set­ma­nes, i sota les ame­na­ces de les “fil­tra­cions” fora de micro, i de les “reco­ma­na­cions fran­co-ale­man­yes”, ahir diven­dres 10 de febrer el con­sell espan­yol de minis­tres va apro­var la nova con­tra­re­for­ma laboral.
Ara més que mai, el poble tre­ba­lla­dor dels Paï­sos Cata­lans, al sud de l’Albera, tenim la neces­si­tat de dotar-nos de les eines orga­nitza­ti­ves neces­sà­ries per supe­rar la situa­ció actual de des­truc­ció con­ti­nua­da dels nos­tres més ele­men­tals drets socials, labo­rals, nacio­nals, i fins i tot, humans. Per poder deci­dir lliu­re­ment, per defen­sar els nos­tres llocs de tre­ball, i cons­truir la nos­tra llibertat.

Fem una cri­da a totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res a res­pon­dre de mane­ra cla­ra i con­tun­dent a l’a­pli­ca­ció d’aquesta nova i sal­vat­ge con­tra­re­for­ma i a par­ti­ci­par acti­va­ment en TOTES les mobi­litza­cions que s’hi con­vo­quen arreu del país, amb blocs uni­ta­ris i com­ba­tius, per tirar enre­re les mesu­res acordades.

El Con­sell espan­yol de minis­tres no ha fet res més que apro­var la con­tra­re­for­ma labo­ral que se’ls hi dema­na­va des de la gran ban­ca, des de l’FMI i la UE; i apro­fun­deix en la des­truc­ció acce­le­ra­da dels drets més ele­men­tals, i de qual­se­vol con­di­ció labo­ral míni­ma­ment dig­na que que­dés a casa nos­tra, seguint l’estel dels darrers 30 anys de pac­tes, “refor­mes”, “acords”, etc., sig­nats pel PsoE, CCOO, UGT, CyU, etc., i que ara li han apla­nat el camí al PP. A més, en ser un decret llei, la refor­ma ha entrat en vigor avui dis­sab­te 11 de febrer, una vega­da publi­ca­da al BOE, enca­ra que des­prés en el trà­mit par­la­men­ta­ri puga sofrir can­vis (que dona­des les decla­ra­cions de CyU, enca­ra poden empit­jo­rar-la més)

Més enllà de les absur­des i fal­ses jus­ti­fi­ca­cions del PP, ni que­da cap dub­te en que l’ob­jec­tiu real és incre­men­tar enca­ra més el poder de la patro­nal en les rela­cions labo­rals, apro­fi­tant la cri­si eco­nò­mi­ca per dis­ci­pli­nar i afe­blir a la clas­se tre­ba­lla­do­ra i al movi­ment sin­di­cal en gene­ral, i al de clas­se en par­ti­cu­lar. Ja que, tot i les con­tí­nues refe­rèn­cies a la “crea­ció d’o­cu­pa­ció” i la seua esta­bi­li­tat, en reali­tat tot ha girat al vol­tant de l’abaratiment enca­ra més dels cos­tos de l’a­co­mia­da­ment, i el fet de faci­li­tar l’aplicació dels ERO i els aco­mia­da­ments col•lectius i/​o disciplinaris.
Ja han eli­mi­nat els con­trac­tes amb indem­nitza­ció de 45 dies /​any tre­ba­llat (per aco­mia­da­ment impro­ce­dent), subs­ti­tuint-los per un únic d’indefinit de 33 dies /​any tre­ba­llat i un màxim de 24 mensualitats!!
Es gene­ra­litza l’a­co­mia­da­ment objec­tiu per cau­ses eco­nò­mi­ques amb indem­nitza­ció de 20 dies per any tre­ba­llat (si ja era fàcil d’aplicar grà­cies al PsoE, ara enca­ra ho serà més). És a dir, les empre­ses ja poden aco­mia­dar jus­ti­fi­cant sim­ple­ment una cai­gu­da de les ven­des, enca­ra que con­ti­nuen obte­nint bene­fi­cis. En defi­ni­ti­va, lega­litzant la des­ca­pi­ta­litza­ció de les empre­ses, i faci­li­tant les des­lo­ca­litza­cions, etc.
A més, enca­ra s’a­fe­bleix més la nego­cia­ció col•lectiva, faci­li­tant-li enca­ra més a les empre­ses la des­vin­cu­la­ció dels pac­tes en con­ve­ni, tant en matè­ria sala­rial, com en con­di­cions laborals.

A més, si amb tot açò no tin­gué­rem prou, als pac­tes i atacs sig­nats per la gene­ra­li­tat de CyU, a la CAC, ara resul­ta que la gene­ra­li­tat del PP, a la CAPV, asso­leix un nou pac­te entre ells, CCOO, UGT i CIERVAL per reta­llar enca­ra més els sala­ris i els drets de les per­so­nes tre­ba­lla­do­res del País Valen­cià. Tot açò seguint la línia més dura i ultra­li­be­ral mar­ca­da des de Madrid pel PP, CyU, CEOE, etc., i tam­bé des de Brussel•les, Paris i Ber­lin, per l’FMI, la UE, etc.

Cada dia que pas­sa és més evi­dent que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res dels dife­rents terri­to­ris dels Paï­sos Cata­lans neces­si­tem dis­po­sar de for­ma urgent d’ins­tru­ments que ens pos­si­bi­li­ten deci­dir per nosal­tres matei­xa. Deci­dir les nos­tres con­di­cions sala­rials i de tre­ball, deci­dir les nos­tres polí­ti­ques socials i eco­nò­mi­ques. Deci­dir, en defi­ni­ti­va, les nos­tres con­di­cions per garan­tir la nos­tra super­vi­vèn­cia, lli­ber­tat i inde­pen­dèn­cia, com a per­so­nes, com a clas­se tre­ba­lla­do­ra i com a poble. I sobre tot, evi­tar així, que siguen alguns libe­rals, bur­ge­sos i grans empre­sa­ris els que vul­guen mar­car el camí vers el “nos­tre alliberament”.
Ja està bé d’imposicions capi­ta­lis­tes, regio­na­lis­tes i colonialistes!!
Ja està bé de dic­tats de Madrid, de Paris, de Brussel•les o de Washington!!

El Poble Tre­ba­lla­dor de Gali­za, és el pri­mer a l’estat espan­yol en posar-se en mar­xa per fer-hi front a aques­ta indig­ni­tat anun­ciant una Vaga Gene­ral Nacio­nal a Gali­za per la darre­ra set­ma­na de març. Així doncs, fem una cri­da a mobi­litzar-nos a casa nos­tra per eixa matei­xa data, en una Jor­na­da Nacio­nal de Llui­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans, per tal de mos­trar el nos­tre rebuig fron­tal a aques­ta nova con­tra­re­for­ma labo­ral, i ava­nçar amb fer­me­sa en el camí de la pre­pa­ra­ció i con­vo­ca­tò­ria de la Vaga Gene­ral al nos­tre país.
Aques­ta és l’ú­ni­ca mane­ra de defen­sar no només els nos­tres drets labo­rals, sinó tam­bé de poder mate­ria­litzar el can­vi social que per­me­ta que siguem les per­so­nes tre­ba­lla­do­res, i no el capi­tal, el cen­tre i l’eix fona­men­tal de la trans­for­ma­ció i can­vi real i radi­cal que neces­si­tem a casa nos­tra i a tot arreu.

Fem una cri­da humil i sin­ce­ra a totes les per­so­nes tre­ba­lla­do­res dels Paï­sos Cata­lans a orga­nitzar-se, mobi­litzar-se i res­pon­dre de for­ma con­tun­dent a l’a­pli­ca­ció d’aquesta nova con­tra­re­for­ma i totes les reta­lla­des que ens estan aplicant.

La lli­ber­tat real i ple­na només podrà ser obra de les per­so­nes tre­ba­lla­do­res… posem-nos-hi!!

Con­tra tota impo­si­ció. Con­tra tota reta­lla­da. Con­tra tota indignitat.
Per la nos­tra dig­ni­tat i lli­ber­tat. Pel futur de les nos­tres famí­lies i de la nos­tra terra.
Per la terra i pel tre­ball… Avan­cem cap a la Vaga General!!

Valèn­cia – Bar­ce­lo­na, Paï­sos Cata­lans, 11 de febrer de 2012

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
Sin­di­cat per l’alliberament de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans
www​.sin​di​cat​cos​.cat /​[email protected]​sindicatcos.​cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *