[Fotos] Milhei­ros de tra­balha­do­ras e tra­balha­do­res reco­rren A Corunha em defen­sa do Setor Naval

Gale­go

5.000 trabalhadoras/​es do naval de Ferrol, acom­panha­das por sin­di­ca­lis­tas e cida­dáns soli­dá­rios, mani­fes­tá­rom-se esta quin­ta polas ruas da Corunha até a Dele­gaçom do Governo espanhol na Gali­za en deman­da de carre­ga de tra­balho e soluçons para un setor que se encon­tra nunha gra­vís­si­ma situaçom. O fina­li­zar a mar­cha, unha repre­sen­taçom do per­soal reuniu-se com o dele­ga­do da ins­ti­tuiçom esta­tal, ao que exi­gi­ron que defen­da suas rei­vin­di­caçons dian­te dos Gover­nos gale­go e do esta­do espanhol para atin­gir com­pro­mis­sos e assim sal­var un setor do que depen­den máis de 17.000 empre­gos en toda Ferrolterra.

Duran­te a mani­fes­taçom, que cau­sou gran­de expec­taçom o seu pas­so, pude­rom-se escui­tar pala­vras de ordem como “onde está que non se ve o dique do PP”, “carre­ga de tra­balho para o naval” ou “que­re­mos tra­balhar e non emi­grar”; rei­vin­di­caçons que se repe­ti­ron en nume­ro­sas oca­sions dian­te do edi­fí­cio guver­na­men­tal enquan­to a cabeça da mar­cha aguar­da­va a che­ga­da da cola da manifestaçom.

Cas­te­llano

Unos 5000 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res del naval de Ferrol, acom­pa­ña­das por sin­di­ca­lis­tas y ciudadanas/​os soli­da­rias, se mani­fes­ta­ron este jue­ves por las calles de A Corunha has­ta la dele­ga­ción del Gobierno espa­ñol, en Gali­za, en deman­da de car­ga de tra­ba­jo y solu­cio­nes para un sec­tor que se encuen­tra en una gra­ví­si­ma situa­ción. Al fina­li­zar la mar­cha, una repre­sen­ta­ción del per­so­nal se reu­nió con el dele­ga­do de la ins­ti­tu­ción esta­tal, al que exi­gie­ron que defien­da sus rei­vin­di­ca­cio­nes, delan­te tan­to del gobierno gale­go como del esta­do espa­ñol para alcan­zar com­pro­mi­sos y así sal­var un sec­tor del que depen­den más de 17.000 empleos en toda Ferrolterra.

Duran­te la mani­fes­ta­ción que cau­só gran­de expec­ta­ción a su paso, se pudie­ron escu­char con­sig­nas como «onde está no se ve el dique del PP» «car­ga de tra­ba­jo para el naval» o «que­re­mos tra­ba­jar y no emi­grar»; rei­vin­di­ca­cio­nes que se repi­tie­ron en nume­ro­sas oca­sio­nes delan­te del edi­fi­cio guber­na­men­tal, mien­tras la cabe­za de la mar­cha aguar­da­ba la lle­ga­da de la cola de la manifestación.

Fotos Gali­za Contrainfo

La hai­ne-Gali­za

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *