La CUP es reuneix amb una dele­ga­ció de l’A­cord de Gernika

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) es reu­ni­rà aquest dime­cres al Par­la­ment de Cata­lun­ya amb una dele­ga­ció bas­ca de l’A­cord de Ger­ni­ka per tal d’ex­pres­sar el seu suport als objec­tius dels sig­nants de l’A­cord de Ger­ni­ka. Els sig­nants de l’A­cord de Ger­ni­ka, dipu­tats i for­ma­cions polí­ti­ques, entre les quals la CUP, ofe­ri­ran una roda de prem­sa a la una del mig­dia per valo­rar la trobada.

A la tar­da, con­ti­nua­ran els con­tac­tes amb agents socials i polí­tics cata­lans i a dos quarts de set de la tar­da la dele­ga­ció bas­ca al com­plet par­ti­ci­pa­rà en una tau­la rodo­na orga­nitza­da al CIEMEN per pre­sen­tar l’Acord de Ger­ni­ka a Barcelona.

La dele­ga­ció esta­rà for­ma­da per Per­nan­do Barre­na (Ezker Aber­tza­lea), Lore Mar­ti­nez Axpe (Eus­ko Alkar­ta­su­na), Rebe­ka Ube­ra (Ara­lar), Oskar Matu­te (Alter­na­ti­ba), Igor Urru­ti­koetxea (LAB), Josu Zal­bi­dea (STEE-EILAS), Jon Garai (Egin Deza­gun Bidea), Izas­kun Gua­rrotxe­na (Bil­gu­ne Feminista).

«Cal fer pas­sos en ferm cap a nous esce­na­ris a Eus­kal Herria»

La CUP con­si­de­ra que «cal fer pas­sos en ferm cap a nous esce­na­ris a Eus­kal Herria que per­me­tin ava­nçar cap a l’o­ber­tu­ra d’un pro­cés de nor­ma­litza­ció i reso­lu­ció demo­crà­ti­ca, que inevi­ta­ble­ment ha de fina­litzar amb el reco­nei­xe­ment del dret d’au­to­de­ter­mi­na­ció del poble basc». Per aquest motiu, valo­ra molt posi­ti­va­ment els pas­sos fets pels sig­nants de l’A­cord de Ger­ni­ka i els enco­rat­ja a con­ti­nuar aquest camí.

D’al­tra ban­da, segons ha expli­cat la can­di­da­tu­ra en un comu­ni­cat, creu que «cal exi­gir a l’es­tat espan­yol que des­ac­ti­vi tots els meca­nis­mes de repres­sió que exer­ceix con­tra el poble basc» i que «des­ac­ti­vi les polí­ti­ques peni­ten­cià­ries a què són sot­me­sos els pre­so­ners polí­tics bas­cos i els seus fami­liars i que s’a­lli­be­ri imme­dia­ta­ment totes les per­so­nes pre­ses per la seva acti­vi­tat política».

Així mateix, exi­geix a l’es­tat espan­yol la lega­litza­ció de l’ac­ti­vi­tat polí­ti­ca de l’es­que­rra aber­tza­le, que con­si­de­ra «part fona­men­tal i impres­cin­di­ble del nou esce­na­ri obert a Eus­kal Herria». «Un esce­na­ri de pau i nor­ma­litza­ció polí­ti­ca només es pot enten­dre amb la par­ti­ci­pa­ció de tots els pro­jec­tes polí­tics amb igual­tat de con­di­cions, inclòs el de cons­truir una nació bas­ca sobi­ra­na i socia­lis­ta», afirma.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *