Semi­na­rio/­De­ba­te- Un socia­lis­mo para la Eus­kal Herria del siglo XXI

21 de enero

Euro­pa­ko kri­sia­ren era­gi­na Eus­kal Herrian,

Anton Bork­ja, Lon­tzi Ama­do y a lo mejor Isi­dro Esnaola

11 de febrero

Gizar­te kla­sean eta eus­kal iden­ti­ta­te, zer alda­tu da?

Txo­min Lor­ca y Jus­to de la Cueva

25 de febrero

Aná­li­sis de cla­ses en Eukal Herria

con San­tia­go Ramírez

10 de marzo

Kla­se borro­koa eta balo­real con Neka­ne Jurado
Etor­ki­zu­ne­ko Eus­kal Herria Sozia­lis­ta con Iña­ki Gil de San Vicente

24 de marzo

Ezke­rre­tik araiki

con Euge­nio Etxe­bes­te y Antxon Mendizabal

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *