Ha mort Josep de Calas­sa­nç Serra «Cala», fun­da­dor de Terra Lliu­re i his­tò­ric independentista

Josep de Calas­sa­nç Serra «Cala», mili­tant inde­pen­den­tis­ta que resi­dia a Bao ‑prop de Per­pin­yà- des que es va haver de refu­giar a la Cata­lun­ya Nord el 1979, ha mort aquest matí a Mont­pe­ller des­prés d’u­na ope­ra­ció de cor. Durant aquest any havia estat inter­vin­gut a Bar­ce­lo­na a cau­sa d’u­na altra afec­ció mèdica.

El «Cala» va ser un mem­bre des­ta­cat i fun­da­dor de Terra Lliu­re, orga­nitza­ció arma­da de la qual fou expul­sat el 1983, des­prés de la II Assem­blea, jun­ta­ment amb altres mili­tants que man­te­nien un posi­cio­na­ment tàc­tic dife­ren­ciat amb la res­ta de l’organització.

Ante­rior­ment havia pas­sat llar­gues tem­po­ra­des refu­giat a la Cata­lun­ya-Nord, espe­cial­ment els anys 1975 i 1978, per­se­guit per la poli­cia espan­yo­la per la seva mili­tàn­cia independentista.

Tam­bé va ser un dels pri­mers mili­tants fun­da­dors del PSAN el 1969, junt amb les seves ger­ma­nes Eva i Blan­ca Serra. Pos­te­rior­ment, el 1974, va pas­sar a for­mar part del PSAN-Pro­vi­sio­nal, essent-ne un dels seus impul­sors prin­ci­pals. Durant el pro­cés de con­fluèn­cia del PSAN‑P i l’O­SAN que dona­rien lloc al par­tit Inde­pen­den­tis­tes dels Paï­sos Cata­lans (IPC), el «Cala» va assu­mir el paper de dina­mitza­dor d’u­na orga­nitza­ció arma­da inde­pen­den­tis­ta, sobre la qual ja s’ha­via teo­ritzat anys abans amb texos del PSAN‑P.

A cau­sa d’a­quest com­pro­mís va haver de fugir junt amb la seva com­pan­ya Dolors Serra i esta­blir-se a la Cata­lun­ya Nord arran de la mort de Fèlix Goñi men­tre par­ti­ci­pa en una acció amb explo­sius el juny del 1979.

Actual­ment era el pre­si­dent del Casal Jau­me I de Per­pin­yà i un acti­vis­ta cul­tu­ral, polí­tic i social vin­cu­lat a l’in­de­pen­den­tis­me cata­là. Tam­bé va par­ti­ci­par en la pri­me­ra Con­fe­rèn­cia que va donar lloc a l’ANC.

Durant les dèca­des que ha vis­cut a la Cata­lun­ya Nord ha exer­cit d’e­di­tor i lli­bre­ter, pro­mo­cio­nant la recu­pe­ra­ció de la cul­tu­ra cata­la­na. Entre els seus tre­balls cal des­ta­car l’e­la­bo­ra­ció del lli­bre Qui sem els cata­lans del nord.

Ha par­ti­ci­pat acti­va­ment en la vida social i cul­tu­ral nord-cata­la­na impul­sant l’as­so­cia­ció cul­tu­ral Aire Nou de Bao, a la Coor­di­na­do­ra d’As­so­cia­cions per la Llen­gua cata­la­na (CAL) i a l’e­quip Cri­te­ri, així com a Ràdio Arrels. En aquest sen­titt, el 2002 va rebre el Pre­mi d’Ac­tua­ció Cívi­ca de la Fun­da­ció Lluís Caru­lla per la seva apor­ta­ció a la llui­ta per la cata­la­ni­tat de Cata­lun­ya Nord.

L’any 2005 va tor­nar a ser detin­gut i denun­ciat per la Guàr­dia Civil, aquest cop per por­tar un CAT a la matrí­cu­la quan tra­ves­sa­va la fron­te­ra de la Jon­que­ra amb la seva parella.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *