[Cast/​Gal/​Eusk] Inde­pen­den­tis­tak aska­tu! Liber­da­de inde­pen­den­tis­tas!- Askapena

Ante la repre­sión sufri­da por 6 jóve­nes gale­gos en ésta últi­ma sema­na Aska­pe­na quie­re hacer público:

Expre­sar nues­tro más cáli­do apo­yo y soli­da­ri­dad a la y los com­pa­ñe­ros dete­ni­dos y encar­ce­la­dos, jun­to a nues­tro áni­mo para sus amigos/​as y fami­lia­res. En esta oca­sión han sido com­pa­ñe­ros gale­gos ata­ca­dos y gol­pea­dos, sien­do un nue­vo ata­que con­tra jóve­nes inde­pen­den­tis­tas y de izquierdas.

Lamen­ta­ble­men­te, tam­po­co cree­mos que este tipo de men­sa­je soli­da­rio sea el últi­mo que sea nece­sa­rio escri­bir, ya sea de Eus­kal Herria a Gali­za o de Gali­za a Eus­kal Herria, sin olvi­dar a las demás nacio­nes del Estado.

De la mis­ma for­ma que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta y todo lo que supo­ne apa­ren­ta ser ina­mo­vi­ble, no cesan los ata­ques con­tra los mili­tan­tes de izquier­das inde­pen­den­tis­tas por­que no pare­ce que el Esta­do esté dis­pues­to a renun­ciar a los prin­ci­pios ideo­ló­gi­cos del franquismo.

Las deten­cio­nes, inco­mu­ni­ca­cio­nes, Audien­cia Nacio­nal y jui­cios polí­ti­cos son vie­jas rece­tas que refle­jan la cai­da en pica­do del «vie­jo impe­rio». Vie­jas rece­tas, que no son sufi­cien­te, ya que el tra­ba­jo y la lucha de todo el pue­blo trae­rá el final del mode­lo repre­si­vo e inmo­vi­li­cis­ta y la trans­for­ma­ción en un nue­vo esce­na­rio político.

Por­que el futu­ro es de los pue­blos opri­mi­dos y de los pue­blos trabajadores.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!
Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Viva la lucha del pue­blo gale­go y la de los demás pue­blos oprimidos.
Muchos pue­blos, una mis­ma lucha!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Peran­te a repres­som sofri­da por 6 jovens gale­gos nes­ta últi­ma sema­na Aska­pe­na quer fazer público:

Expres­sar o nos­so mais cáli­do apoio e soli­da­rie­da­de à e aos com­panhei­ros deti­dos e encar­ce­ra­dos, jun­to ao nos­so áni­mo para os seus amigos/​as e fami­lia­res. Nes­ta oca­siom fôrom com­panhei­ros gale­gos ata­ca­dos e gol­pea­dos, sen­do um novo ata­que con­tra jovens inde­pen­den­tis­tas e de esquerdas.

Lamen­ta­vel­men­te, tam­pou­co cre­mos que este tipo de men­sa­gem soli­dá­ria seja a últi­ma que seja neces­sá­rio escre­ver, já seja de Eus­kal Herria à Gali­za ou da Gali­za a Eus­kal Herria, sem esque­cer as demais naçons do Estado.

Do mes­mo jei­to que o sis­te­ma capi­ta­lis­ta e todo o que supom apa­ren­ta ser inamo­ví­vel, nom ces­sam os ata­ques con­tra os mili­tan­tes de esquer­das inde­pen­den­tis­tas por­que nom pare­ce que o Esta­do este­ja dis­pos­to a renun­ciar aos prin­cí­pios ideo­ló­gi­cos do franquismo.

As dete­nçons, inco­mu­ni­caçons, Audiên­cia Nacio­nal e juí­zos polí­ti­cos som velhas recei­tas que espelham a que­da em pica­do do “velho impé­rio”. Velhas recei­tas, que nom som sufi­cien­tes, já que o tra­balho e a lui­ta de todo o povo tra­ze­rá a fim do mode­lo repres­si­vo e imo­bi­li­cis­ta e a trans­for­maçom num novo cená­rio político.

Por­que o futu­ro é dos povos opri­mi­dos e dos povos trabalhadores.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Viva a lui­ta do povo gale­go e a dos demais povos oprimidos.

Mui­tos povos, umha mes­ma luita!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

Azken aste hone­tan Gali­za­ko 6 kideek jasan­da­ko era­so berri honen aurrean Aska­pe­nak hona­koa jaki­na­ra­zi nahi luke.

Lehe­nik eta behin, gure elkar­ta­sun eta babe­sik beroe­na adie­ra­zi nahi genie­ke atxi­lo­tu eta gar­tze­la­ra­tu dituz­ten kideei, haien lagun eta seni­tar­te­koei gure ani­mo eta bul­tza­da eskain­tza­re­kin batera.

Zoritxa­rrez, orain­goan Gali­za­ko lagu­nak izan zare­te kol­pa­tuak, era­so­tuak, ezker­tiar eta inde­pen­den­tis­tak, berriz ere. Zoritxa­rrez ez dugu uste gisa hone­ta­ko elkar­ta­sun mezu­tan azke­na izan­go denik berau, izan Eus­kal Herri­tik Gali­za­ra edo Gali­za­tik Eus­kal Herri­ra egi­na, esta­tu­ko gai­ne­ra­ko nazioak ahaz­tu gabe.

Esta­tu espai­nia­rrak, ez bai­ti­ru­di uko egin­go dio­nik fran­kis­moa­ren oina­rri ideo­lo­gi­koei, eta inde­pen­den­tis­ta eta ezker­tia­rren aur­ka egi­te­ko era­ba­kia atze­ra ezi­na dela diru­di, bes­tal­de, atze­ra ezi­na diru­din beza­la espai­nia bakar eta zati­tu ezi­na­ren kon­tzep­tua, ere­du kapi­ta­lis­ta­ren eta honek bera­re­kin daka­rren guz­tia iku­tu ezi­na den bezala.

Atxi­lo­ke­tak, inko­mu­ni­ka­zioak, audien­tzia nazio­na­lak, epa­ke­tak… erre­ze­ta zaha­rrak denak ere, gain­behe­ran dato­rren inpe­rio zahar honen hon­da­rre­tan. Erre­ze­ta zaha­rrak bai­na orain­dik ez non­bait zaha­rre­giak, herri guz­tion lanak eta borro­kak eka­rri­ko bai­tu, ere­du inmo­bi­lis­ta eta erre­pre­si­bo honen amaie­ra eta esze­na­to­ki berri baten bila­kae­ra, etor­ki­zu­na herri zapal­du eta herri lan­gi­leo­na delako.

Gora Gali­za eta gai­ne­ra­ko herri zapal­duen borroka!

Hamai­ka herri borro­ka bakarra!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *