Ane Mugu­ru­za: ″Amaiur izan­go da Madri­len eus­kal gaz­te­ria­ren hitza defen­da­tu eta jasa­ten dituen esku­bi­de urra­ke­ten aur­ka lan egin­go duen bakarra″

Amaiur koa­li­zio­ko Biz­kai­ko zerren­dan bos­ga­rre­na da Ane Mugu­ru­za dato­rren aza­roa­ren 20ko hau­tes­kun­dee­ta­ra­ko. Hain zuzen ere, igan­de hone­tan 22 urte egin­go dira Esta­tu Terro­ris­moak bere aita, Josu Mugu­ru­za, Madri­len Herri Bata­su­ne­ko bes­te kide batzue­kin Par­la­men­tu­ra­ko lana pres­tatzen zihar­due­la erail zute­ne­tik. Orain­goan ala­bak har­tu dio lekukoa.

Aza­roak 20an Esta­tu espai­nia­rrean buru­tu­ko diren hau­tes­kun­de oro­ko­rre­ta­ra­ko hau­ta­gaia zara Amaiu­rren zerren­de­tan. Zen­tzu bikoitzean egun bere­zia izan­go da zuretzat.

Bai, argi dago. Batez ere oroitza­pe­ne­ra­ko egu­na izan­go da, oroitza­pen asko etor­tzen zaiz­ki­zu buru­ra eta egun sin­bo­lo­koa da, ez baka­rrik niretzat, Eus­kal Herri osoa­ren­tzat bai­zik, San­ti eta Josu­ren heriotzen urte­mu­gak dire­la­ko. Hau­tes­kun­deei begi­ra ere egun garran­tzitsua da, egoe­ra poli­ti­koak bizi duen aro berri hone­tan Amaiu­rrek apus­tu bere­zia eta indar­tsua egin­go duela­ko.

Zein uste duzu dela Amaiu­rren erron­ka nagu­sia hau­tes­kun­de hauetan?

Batez ere herri honen hitza Madri­le­ra era­ma­tea, eta behin­goz, Madri­len era­ba­kitze esku­bi­dea eta Eus­kal Herria­ren esku­bi­deak erres­pe­ta­tu dai­te­zen eskatzea. Nik esan­go nuke hori dela batez ere Amaiu­rren erron­ka nagu­sia, Herri honen hitzak Madri­le­ra arte eramatea.

Gaz­tea zara eta ger­tu­tik eza­gutzen duzu gaz­te­ria­ren egoe­ra. Egun bizi dugun kri­si eko­no­mi­koa­ren aurrean gaz­te­riak pai­ratzen duen pre­ka­rie­ta­tea eta kla­se poli­ti­koa­re­ki­ko duen eszep­ti­zis­mo eta mes­fi­dan­tza kon­tuan izan­da, zer eskain­tzen dio Amaiu­rrek gazteriari?

Une oro gaz­te­ria des­ak­ti­batzen saia­tu dira eta horre­kin mes­fi­dan­tza hori sor­tzea lor­tu dute, bai poli­ti­ka­gin­tzan eta bai­ta herri­gin­tzan ere. Nik uste dut Amaiu­rrek Madri­le­ra gaz­te mes­fi­da­tu guz­ti horien hitza era­man­go duela, bene­tan zer nahi duten edo­ta zein kez­ka dituz­ten. Bai­na eus­kal gaz­te­riak badau­ka horre­la­ko bere­zi­ta­sun bat, berrin­dar­tze­ko gai­ta­sun han­dia due­la, eta iku­si­ta azken hamar­ka­de­tan, bere­zi­ki azken 10 – 15 urtee­tan, gaz­te­ria gogor kol­pa­tu dute­la, esan dai­te­ke herri honen gaz­te­riak badue­la bere­zia bihur­tzen duen zer­bait. Ondo­rioz, nik uste dut ondo eran­tzu­ten jakin­go dugu­la eta Amaiur izan­go dela eus­kal gaz­te­ria­ren hitza, kez­kak eta jasa­ten dituz­ten esku­bi­de urra­ke­ta horiek erres­pe­ta dai­te­zen eska­tu­ko duen koalizioa.

Zer esan­go zenio­ke hau­tes­kun­de haue­tan, boz­ka ema­te­ko orduan, zalan­tzak dituen gazteriari?

Amaiu­rrek islatzen du herri honen hitza. Eta gaz­te mes­fi­da­ti guz­ti horiei esan­go nie­ke aro berri batean gau­de­la eta bade­la garaia gure herria erai­kitzen has­te­ko eta indar meta­ke­tak sor­tze­ko. Erron­ka honi ilu­sioz eta kon­pro­mi­soz eutsi behar dio­gu­la esan­go nie­ke, eta bene­tan guk gaz­te beza­la ditu­gun kez­kak, pre­ka­rie­ta­tea, patriar­ka­tua, hez­kun­tza sis­te­ma­ren pri­ba­ti­za­zioa,… Madri­le­ra era­man­go ditu­gu­la. Guz­ti honen ingu­ruan 15M mugi­men­dua entzun izan dugu azken aldian, bai­na nik uste Amaiur izan­go dela eus­kal gaz­te­ria­ren ahot­sa defen­da­tu­ko duena.

Gai­non­tze­ko alder­di poli­ti­koen alde­tik urdu­ri­ta­su­na sumatzen da Amaiu­rrek ate­ra ditza­keen emaitzen aurrean.

Argi dago, ezta? Bai PNVk bai­ta PSEk ere ikus­ten dute beraiek erai­ki duten guz­ti hori piku­ta­ra doa­la eta, hein han­di batean, Amaiu­rrek lehe­nen­go momen­tu­tik egia esan due­la­ko ger­ta­tu da hori, bene­tan herrian oina­rri­tu dela­ko, herria­ren hitza erres­pe­ta­tuz. Nik uste dut hori garran­tzitsua dela, Amaiu­rren atzean herri bat dagoe­la­ko. Beraz, nor­ma­la iru­ditzen zait gai­non­tze­koak urdu­ri ego­tea eta argi dago emaitze­tan iku­si­ko dela.

Ez zenuen aita eza­gu­tu, bai­na ziur berak utzi­ta­ko arras­toak eta eza­gu­tu zute­nek kon­ta­tu­ta­koak haren­gan­dik ger­tua­go sen­tia­raz­ten zai­tuz­te­la. Espe­rien­tzia berri honek bere­zi­ki lotu zai­tu berari?

Bai eta aurre­tik ere komen­ta­tu izan dut jen­dea­re­kin, berak utzi­ta­ko bide horri jarrai­pe­na ema­te­ko era bat ere bade­la. Berak borro­ka bat hasi zuen eta erail zute­nean ezin izan zuen horre­kin jarrai­tu bes­te askok beza­la. Beraz, modu hone­tan ilu­sioz har­tu diot lekukoa.

Amaiu­rren ize­na kasua­li­ta­tea al da zuretzat?

Kasua­li­ta­tea edo ez, niretzat Amaiu­rren ize­na oso bere­zia da, aita­ren errautsak ber­tan bota zire­la­ko; garai batean aitak bes­te asko­re­kin bate­ra Herri Bata­su­ne­ko mahai nazio­na­la ber­tan aur­kez­tu zute­la­ko eta Amaiu­rrek duen esa­nahia­ga­tik ere. Inde­pen­den­tzia­ren sin­bo­loa da Amaiur eta inde­pen­den­tzia herri­tar oro­ri buru­ra etor­tzen zai­gun hitza da Amaiur entzu­te­ra­koan, Eus­kal Herri osoan Amaiu­rrek independe

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *