Dos detin­guts en les pro­tes­tes con­tra la con­cen­tra­ció xenò­fo­ba de PxC – Lli​ber​tat​.cat

Un fort des­ple­ga­ment d’a­gents dels Mos­sos d’Es­qua­dra ha per­mès que el par­tit xenò­fob PxC realitzés la seva con­cen­tra­ció a la plaça Sant Jau­me de Bar­ce­lo­na. Durant les pro­tes­tes anti­ra­cis­tes la poli­cia ha prac­ti­cat dues deten­cions. Prop de 200 per­so­nes ha seguit la con­vo­ca­tò­ria de la pla­ta­for­ma Uni­tat con­tra el fei­xis­me i el racis­me per denun­ciar la pro­pa­gan­da del par­tit xenò­fob lide­rat per Josep Angla­da. S’ha con­vo­cat una con­cen­tra­ció de soli­da­ri­tat amb els detinguts.

Els mani­fes­tant que mos­tra­ven el rebuig per la con­vo­ca­tò­ria de PxC no han pogut acos­tar-se a la plaça i només una des­ena ha aca­bat acos­tant-s’hi. Els anti­ra­cis­tes havien sor­tit a dos quarts de 12 de la plaça Urqui­nao­na i s’ha­vien diri­git pel carrer Tra­fal­gar fins a l’Arc de Triomf, cri­dant con­sig­nes con­sig­nes com «Vosal­tres fei­xis­tes sou els terro­ris­tes» o «Con­tra els fei­xis­tes, acció directa.»

La poli­cia auto­nò­mi­ca ha detin­gut dos mani­fes­tants, acu­sats d’a­tem­ptar con­tra l’au­to­ri­tat, des­prés de la mani­fes­ta­ció anti­fei­xis­ta a Bar­ce­lo­na con­tra l’ac­te de PxC i n’ha iden­ti­fi­cat una cin­quan­te­na, que a més han man­tin­gut durant força esto­na retin­guts entre els cor­dons policíacs.

Al vol­tant de la via Laie­ta­na s’han pro­duït alguns moments de ten­sió, en què la poli­cia auto­nò­mi­ca ha anat rete­nint i iden­ti­fi­cant mani­fes­tants i via­nants que casual­ment pas­sa­ven a prop.

El líder ultra de PXC ha realitzat un seguit de decla­ra­cions als perio­dis­tes a la matei­xa con­cen­tra­ció, titllant els anti­ra­cis­tes de ser ” »qua­tre arre­ple­gats» i «perro­flau­tes» que feien mal­bé el nos­tre «país democràtic».

identificacions_i_retencionsSegons les para­ules d’An­gla­da, ” »Avui a la plaça Sant Jau­me es mani­fes­ta­ven els demò­cra­tes i a l’al­tre cos­tat hi havia els fei­xis­tes, que són els gos­sos guar­dians d’al­gun polí­tic», els «els perro­flau­tes que vénen a molestar.»

Per saber-ne més: 

Un cen­te­nar de per­so­nes cla­men con­tra el fei­xis­me a Bar­ce­lo­na ElPeriódico

Els indig­nats s’en­fron­ten als sim­pa­titzants d’Angla­da CatalunyaPress

Uns dos-cents mani­fes­tants es con­cen­tren a Bar­ce­lo­na con­tra el fei­xis­me i el racis­me Vila​web​.cat

Unes 200 per­so­nes es con­cen­tren a la plaça de Sant Jau­me per “nete­jar-la” des­prés de l’ac­te de PxC ACN

Dos detin­guts i 120 iden­ti­fi­cats des­prés de la mani­fes­ta­ció anti­fei­xis­ta con­tra PxC a Bar­ce­lo­na ACN

band

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *