Mani­fes­ta­ción ale­gre y com­ba­ti­va «Denok gara Kukutza».

Azku­na, Ares dimisión !!

Bil­bo * E.H
Jue­ves 29 de sep­tiem­bre – 19:00h, bajo el lema «Denok gara Kukutza» mani­fes­ta­ción con iku­rras, pan­car­tas, rui­do­sa y de color kukutza (naran­ja), des­de la sede del gobierno tite­re de Gas­teiz en Bil­bo (Gran Via) al ayun­ta­mien­to de Bilbo.

Kukutza­ren des­alo­jo eta erais­pe­na eta proiek­tu sozialho­nen­ga­na­ko edoi­zen mota­ta­ko elkar­ta­su­na­ren adie­raz­pe­na gala­ra­zi nahi izan due­nin­dar­ke­ria eta basa­ke­ria poli­zia­la­ren aurrean era guz­tie­ta­ko gizar­te eragile,sindikatu eta alder­di poli­ti­koak eki­men honi eta, oro har, sor­kun­tza eta­kul­tu­ra aniz­ta­su­na, aniz­ta­sun sozial eta poli­ti­koa, ekoiz­pen alternatiboak,lekuan leku­ko sor­kun­tza defen­datze­ko eta bul­tzatze­ko eki­me­nei gure babe­sae­ma­te­ko elkar­tu gara. Zen­tzu horre­tan Kukutza proiek­tua­ri gure babe­sa etael­kar­ta­sun osoa eskein­tzen diogu.
Egun haue­tan eman den mani­pu­la­zioa, esku­bi­de zibi­le­ne­ra­ba­te­ko urra­ke­ta eta bote­re publi­koek (poli­ti­koek) proiek­tu sozial honen zei­neu­ren elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko kale­ra ate­ra den jen­dea­ren kon­tra­ko desitxu­ratzee­ta kri­mi­na­li­za­zioa salatzen dugu.

1. Bil­bon, azken egu­ne­tan bizi izan dugun egoe­ra­re­ne­ran­tzu­le zuze­nak izan diren Bil­bo­ko alka­tea­ren, Iña­ki Azku­na, bere gober­nu­tal­dea­ren eta Bar­ne Sai­la­ren burua den Rodol­fo Are­sen dimi­sioa eskatzendugu.
2. Aste ilun hone­tan, sal­bues­pen eta setioe­goe­ra bat bizi izan dugu ere­mu guz­tie­ta­tik (judi­zia­la, poli­ti­koa eta­po­li­zia­la) Gai­ne­ra, egoe­ra hau dela eta, sor­tu den ten­tsio eta gataz­ka egoera,haien joka­bi­de jus­ti­fi­katze­ko era­bi­li dute. Honek, eran­tzun­ki­zun­po­li­ti­ko bat iza­tea eskatzen dugu.
3. Atxi­lo­ke­ta indis­kri­mi­na­tuen ondo­rioz atxi­lo­tua­ki­zan diren guz­tien gai­ne­ko kar­guak ber­tan behe­ra geratzea eskatzen dugu.
4. Eki­tal­di honen bide­zU­da­la­ren eten­ga­be­ko ezez­koa­ren aurre­ko gure hase­rrea adie­ra­zi nahi dugu. Iza­ne­re, Uda­lak Erre­kal­de auzoa eta Bil­bo­ko bes­te per­tso­nen beha­rrak entzun etaa­se­tu beha­rrean, interes espe­ku­latzai­le ilu­nen men­pe jokatzen du.
5. Alter­na­ti­ba sozia­lak erai­ki eta mun­du ezber­din etaho­be bate­kin amets egi­ten dugun per­tso­na eta era­gi­leek pai­ra­tu dugun jazar­pe­ne­ta era­soa salatzen dugu.
6. Elkar­ta­su­na, mani­fes­ta­zioak egi­te­ko eskubidea,adierazpen aska­ta­su­na eta proiek­tu alter­na­ti­boak bor­tiz­ki era­so­tuak izan­beha­rrean, hauek ere­dutzat har­tu­ko dituen gizar­te ber­din­tsu eta jus­tua­goa­re­nal­de­ko lana defen­da­tu eta bul­tzatzen dugu.

Gu guz­tiok, par­tai­detza sozia­la­ren alde­ko­kon­pro­me­sua eta era batean edo bes­tean, euren esku­bi­deen urra­ke­ta pai­ra­tu edo­pai­ratzen duten per­tso­na guz­tien­ga­na­ko elkar­ta­su­na adie­raz­ten dugu.

Con­vo­can: Movi­mien­tos socia­les de Bil­bo-Biz­kaia, a la que se han suma­do sin­di­ca­tos y partidos.
Fede­ra­ción de aso­ca­cio­nes veci­na­les de Bil­bao, Deus­tu­ko Jai Batzor­dea, Ziri­katzen, Eli­za Gara, Sare Anti­fa­xis­ta, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne femi­nis­ta, Biz­kai­ko Ema­ku­me Asam­bla­da, Pla­zan­dreok, Femi­nis­tal­de, Aso­cia­ción de muje­res «Garai­pen» de Gipuz­koa, Argi­lan, Asam­blea en Defen­sa de las Pres­ta­cio­nes Socia­les, Argi­tan, Hiru­ki­gu­nea, Eus­ka­di cuba, GKK , Cadá­ver Insu­rrec­to, Bizi­za­leak kon­par­t­sa eko­lo­gis­ta, Mami­ki kon­par­t­sa, Zara­tak kon­par­t­sa, Hau pitu hau, Kas­ka­go­rri kon­par­t­sa, Altxa­po­rrue kon­par­t­sa, Komantxe kon­par­t­sa, Sin­kuar­tel kon­par­t­sa, BOM, Colec­ti­vo anti­tau­rino ani­ma­lis­ta, Ezpitsu pla­ta­for­ma eko­lo­gis­ta, Eguz­ki, Eko­lo­gis­tak Martxan, Saga­rrak, Bil­bo­ko AHTren aur­ka­koa­san­bla­da, AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Aska­pe­na, Komi­te inter­na­zio­na­lis­tak, La taller, Iro­la Irra­tia, Arria­ga Irra­tia, Tas-Tas irra­tia, Ehsoundz, Bil­bo hiria irra­tia, ehsoundz, EHGAM, Gaz­teh­gam, Elkar­tzen, Biz­kai­ko Herri Asan­bla­da – M15M Biz­kaia, Kalhe­rri­ta­rrak, Hiria kolek­ti­boa, Bizi­lur, Des­az­kun­dea, Oroz­ko gaz­te asam­bla­da, Deus­tu­ko Gaz­te Asan­bla­da, EGK, Iratza­rri, KEM-MOC, Kakitzat, MDMA, Aldar­te, Aran­bei­ti baratza tal­dea, Paz con Dig­ni­dad, Biziz bizi, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, GITE-IPES, SOS Arra­za­ke­ria, MusikHe­rria, STEE-EILAS, CC.OO Gaz­teak, LAB, CGT, ESK, CNT, Alter­na­ti­ba, Anti­ka­pi­ta­lis­tak, Equo, Bil­du, Ara­lar, Lizar­go­rri – Ezker Sobe­ra­nis­ta Erai­kitzen, Biz­kai­ko Ezker Aber­tza­leak, Inde­pen­den­tis­tak, Cadá­ver insu­rrec­to, Ezker Gogoa, Leioa­ko Lan­ga­be­tuen Asan­bla­da, Kata­li­ñak proiek­tuak, Colec­ti­vo Berri-Otxoak, Gaz­te Inde­pen­den­tis­tak, Pla­za bel­tza kul­tur elkar­tea, Diru­rik Gabe – Sin Dine­ro Elkar­tea, Tant­ta­ka (Uri­ba­rri­ko eus­ka­ra­ren alde­ko kon­par­t­sa), Gai­lu­rra (Uri­ba­rri­ko men­di tal­dea), Uri­ba­rri­ta­rrak Kon­par­t­sa, Uri­ba­rri­ko Gaz­te Kon­par­t­sa (Uri­ba­rri­ko Gaz­te Mugi­men­dua), Alda­pan Gora (Uri­ba­rri­ko Jai Batzor­dea), Uri­ba­rri­ko Ezker Aber­tza­lea, Aso­cia­cion Amiar­te, Kafea eta Galle­tak, Piper Txu­riak, ber­din­ta­sun alde­ko gizon tal­dea-hom­bres por la igual­dad, Ikas­le Aber­tza­leak, EHK (Eus­kal-Herri­ko komu­nis­tak), gaz­tEHe­rria, Gaz­te Aber­tza­leak, La Galli­na vas­ca, Anarkhe­rria, Queer Ekin­tza, Pla­ta­for­ma de Soli­da­ri­dad con Chia­pas, Cen­tru Social Auto­xes­tio­nau «La Semi­en­te» L’En­tre­guAs­tu­ries, Len­gua­ler­ta (D.F. Mexi­co), Mari­bolhe­ras Pre­cá­rias (Gali­za), Lumatza (Nafa­rroa­ko soro­pil femi­nis­tak), Liza­go­rri-ren kidea.……

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *