Mani­fes­ta­ción ale­gre y com­ba­ti­va «Denok gara Kukutza».

Azku­na, Ares dimisión !!

Bil­bo * E.H
Jue­ves 29 de sep­tiem­bre – 19:00h, bajo el lema «Denok gara Kukutza» mani­fes­ta­ción con iku­rras, pan­car­tas, rui­do­sa y de color kukutza (naran­ja), des­de la sede del gobierno tite­re de Gas­teiz en Bil­bo (Gran Via) al ayun­ta­mien­to de Bilbo.

Kukutza­ren des­alo­jo eta erais­pe­na eta proiek­tu sozialho­nen­ga­na­ko edoi­zen mota­ta­ko elkar­ta­su­na­ren adie­raz­pe­na gala­ra­zi nahi izan due­nin­dar­ke­ria eta basa­ke­ria poli­zia­la­ren aurrean era guz­tie­ta­ko gizar­te eragile,sindikatu eta alder­di poli­ti­koak eki­men honi eta, oro har, sor­kun­tza eta­kul­tu­ra aniz­ta­su­na, aniz­ta­sun sozial eta poli­ti­koa, ekoiz­pen alternatiboak,lekuan leku­ko sor­kun­tza defen­datze­ko eta bul­tzatze­ko eki­me­nei gure babe­sae­ma­te­ko elkar­tu gara. Zen­tzu horre­tan Kukutza proiek­tua­ri gure babe­sa etael­kar­ta­sun osoa eskein­tzen diogu.
Egun haue­tan eman den mani­pu­la­zioa, esku­bi­de zibi­le­ne­ra­ba­te­ko urra­ke­ta eta bote­re publi­koek (poli­ti­koek) proiek­tu sozial honen zei­neu­ren elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko kale­ra ate­ra den jen­dea­ren kon­tra­ko desitxu­ratzee­ta kri­mi­na­li­za­zioa salatzen dugu.

1. Bil­bon, azken egu­ne­tan bizi izan dugun egoe­ra­re­ne­ran­tzu­le zuze­nak izan diren Bil­bo­ko alka­tea­ren, Iña­ki Azku­na, bere gober­nu­tal­dea­ren eta Bar­ne Sai­la­ren burua den Rodol­fo Are­sen dimi­sioa eskatzendugu.
2. Aste ilun hone­tan, sal­bues­pen eta setioe­goe­ra bat bizi izan dugu ere­mu guz­tie­ta­tik (judi­zia­la, poli­ti­koa eta­po­li­zia­la) Gai­ne­ra, egoe­ra hau dela eta, sor­tu den ten­tsio eta gataz­ka egoera,haien joka­bi­de jus­ti­fi­katze­ko era­bi­li dute. Honek, eran­tzun­ki­zun­po­li­ti­ko bat iza­tea eskatzen dugu.
3. Atxi­lo­ke­ta indis­kri­mi­na­tuen ondo­rioz atxi­lo­tua­ki­zan diren guz­tien gai­ne­ko kar­guak ber­tan behe­ra geratzea eskatzen dugu.
4. Eki­tal­di honen bide­zU­da­la­ren eten­ga­be­ko ezez­koa­ren aurre­ko gure hase­rrea adie­ra­zi nahi dugu. Iza­ne­re, Uda­lak Erre­kal­de auzoa eta Bil­bo­ko bes­te per­tso­nen beha­rrak entzun etaa­se­tu beha­rrean, interes espe­ku­latzai­le ilu­nen men­pe jokatzen du.
5. Alter­na­ti­ba sozia­lak erai­ki eta mun­du ezber­din etaho­be bate­kin amets egi­ten dugun per­tso­na eta era­gi­leek pai­ra­tu dugun jazar­pe­ne­ta era­soa salatzen dugu.
6. Elkar­ta­su­na, mani­fes­ta­zioak egi­te­ko eskubidea,adierazpen aska­ta­su­na eta proiek­tu alter­na­ti­boak bor­tiz­ki era­so­tuak izan­beha­rrean, hauek ere­dutzat har­tu­ko dituen gizar­te ber­din­tsu eta jus­tua­goa­re­nal­de­ko lana defen­da­tu eta bul­tzatzen dugu.

Gu guz­tiok, par­tai­detza sozia­la­ren alde­ko­kon­pro­me­sua eta era batean edo bes­tean, euren esku­bi­deen urra­ke­ta pai­ra­tu edo­pai­ratzen duten per­tso­na guz­tien­ga­na­ko elkar­ta­su­na adie­raz­ten dugu.

Con­vo­can: Movi­mien­tos socia­les de Bil­bo-Biz­kaia, a la que se han suma­do sin­di­ca­tos y partidos.
Fede­ra­ción de aso­ca­cio­nes veci­na­les de Bil­bao, Deus­tu­ko Jai Batzor­dea, Ziri­katzen, Eli­za Gara, Sare Anti­fa­xis­ta, Eus­kal Herri­ko Bil­gu­ne femi­nis­ta, Biz­kai­ko Ema­ku­me Asam­bla­da, Pla­zan­dreok, Femi­nis­tal­de, Aso­cia­ción de muje­res «Garai­pen» de Gipuz­koa, Argi­lan, Asam­blea en Defen­sa de las Pres­ta­cio­nes Socia­les, Argi­tan, Hiru­ki­gu­nea, Eus­ka­di cuba, GKK , Cadá­ver Insu­rrec­to, Bizi­za­leak kon­par­t­sa eko­lo­gis­ta, Mami­ki kon­par­t­sa, Zara­tak kon­par­t­sa, Hau pitu hau, Kas­ka­go­rri kon­par­t­sa, Altxa­po­rrue kon­par­t­sa, Komantxe kon­par­t­sa, Sin­kuar­tel kon­par­t­sa, BOM, Colec­ti­vo anti­tau­rino ani­ma­lis­ta, Ezpitsu pla­ta­for­ma eko­lo­gis­ta, Eguz­ki, Eko­lo­gis­tak Martxan, Saga­rrak, Bil­bo­ko AHTren aur­ka­koa­san­bla­da, AHT Gel­di­tu! Elkar­la­na, Aska­pe­na, Komi­te inter­na­zio­na­lis­tak, La taller, Iro­la Irra­tia, Arria­ga Irra­tia, Tas-Tas irra­tia, Ehsoundz, Bil­bo hiria irra­tia, ehsoundz, EHGAM, Gaz­teh­gam, Elkar­tzen, Biz­kai­ko Herri Asan­bla­da – M15M Biz­kaia, Kalhe­rri­ta­rrak, Hiria kolek­ti­boa, Bizi­lur, Des­az­kun­dea, Oroz­ko gaz­te asam­bla­da, Deus­tu­ko Gaz­te Asan­bla­da, EGK, Iratza­rri, KEM-MOC, Kakitzat, MDMA, Aldar­te, Aran­bei­ti baratza tal­dea, Paz con Dig­ni­dad, Biziz bizi, Eus­kal Herrian Eus­ka­raz, GITE-IPES, SOS Arra­za­ke­ria, MusikHe­rria, STEE-EILAS, CC.OO Gaz­teak, LAB, CGT, ESK, CNT, Alter­na­ti­ba, Anti­ka­pi­ta­lis­tak, Equo, Bil­du, Ara­lar, Lizar­go­rri – Ezker Sobe­ra­nis­ta Erai­kitzen, Biz­kai­ko Ezker Aber­tza­leak, Inde­pen­den­tis­tak, Cadá­ver insu­rrec­to, Ezker Gogoa, Leioa­ko Lan­ga­be­tuen Asan­bla­da, Kata­li­ñak proiek­tuak, Colec­ti­vo Berri-Otxoak, Gaz­te Inde­pen­den­tis­tak, Pla­za bel­tza kul­tur elkar­tea, Diru­rik Gabe – Sin Dine­ro Elkar­tea, Tant­ta­ka (Uri­ba­rri­ko eus­ka­ra­ren alde­ko kon­par­t­sa), Gai­lu­rra (Uri­ba­rri­ko men­di tal­dea), Uri­ba­rri­ta­rrak Kon­par­t­sa, Uri­ba­rri­ko Gaz­te Kon­par­t­sa (Uri­ba­rri­ko Gaz­te Mugi­men­dua), Alda­pan Gora (Uri­ba­rri­ko Jai Batzor­dea), Uri­ba­rri­ko Ezker Aber­tza­lea, Aso­cia­cion Amiar­te, Kafea eta Galle­tak, Piper Txu­riak, ber­din­ta­sun alde­ko gizon tal­dea-hom­bres por la igual­dad, Ikas­le Aber­tza­leak, EHK (Eus­kal-Herri­ko komu­nis­tak), gaz­tEHe­rria, Gaz­te Aber­tza­leak, La Galli­na vas­ca, Anarkhe­rria, Queer Ekin­tza, Pla­ta­for­ma de Soli­da­ri­dad con Chia­pas, Cen­tru Social Auto­xes­tio­nau «La Semi­en­te» L’En­tre­guAs­tu­ries, Len­gua­ler­ta (D.F. Mexi­co), Mari­bolhe­ras Pre­cá­rias (Gali­za), Lumatza (Nafa­rroa­ko soro­pil femi­nis­tak), Liza­go­rri-ren kidea.……

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.