Dures con­dem­nes de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la con­tra Ote­gi i altres diri­gents aber­tza­les – Lli​ber​tat​.cat

L’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la ha con­dem­nat a deu anys de pre­só l’ex­por­ta­veu de Bata­su­na Arnal­do Ote­gi i l’ex­di­ri­gent de LAB Rafael Díaz Usa­bia­ga en con­si­de­rar que van actuar «com a diri­gents d’E­TA» en trac­tar de recons­truir la for­ma­ció polí­ti­ca aber­tza­le i il​.legal a l’Es­tat espan­yol a tra­vés del pro­jec­te “Bate­ra­gu­ne”. (sen­tèn­cia, en pdf)

Davant la gra­ve­tat de la sen­tèn­cia del cas Bate­ra­gu­ne i res­po­nent a la cri­da a la mobi­litza­ció for­mu­la­da per la majo­ria sin­di­cal bas­ca per al pro­per dilluns, a Bar­ce­lo­na tam­bé s’ha­con­vo­cat una con­cen­tra­ció de soli­da­ri­tat per exi­gir la lli­ber­tat dels encau­sats. Serà aquest dilluns 19 de setem­bre a les 20.00 hores a la plaça Sant Jaume.

El tri­bu­nal espan­yol espe­cial, pre­si­dit per Ánge­la Muri­llo, i inte­grat per Tere­sa Pala­cios i Juan Fran­cis­co Mar­tel, havia con­vo­cat al Minis­te­ri Fis­cal i els pro­cu­ra­dors i advo­cats de les parts a les 10.30 hores per noti­fi­car la deci­sió polí­ti­ca d’a­ques­ta sentència.

Els magis­trats del tri­bu­nal espe­cial tam­bé han con­dem­nat a vuit anys de pre­só Mirin Zaba­le­ta, a l’ex­tre­so­re­ra del PCTV Sonia Jacin­to i l’ex­res­pon­sa­ble de Hai­ka a Àla­ba Arkaitz Rodrí­guez. De la matei­xa mane­ra, absol José Luis Moreno, Amaia Esnal i José Manuel Serra, con­tra els que la Fis­ca­lia va reti­rar l’a­cu­sa­ció des­prés enten­dre que al llarg de la vis­ta oral no s’ha­via pogut demos­trar que for­ma­ran part de Bateragune.

El tri­bu­nal con­si­de­ra «acre­di­tat» que els cinc for­ma­ven part d’un grup esco­llit dins de les files de l’es­que­rra aber­tza­le que «en ple­na con­ni­vèn­cia i seguint les superiors direc­trius d’E­TA, en què es tro­ba­ven inte­grats, dis­sen­ya­ven una estra­tè­gia d’a­cu­mu­la­ció de for­ces sobiranistes» .

La reso­lu­ció judi­cial, de la qual ha estat ponent el magis­trat Juan Fran­cis­co Mar­tel, assen­ya­la que el 2007 ETA va ini­ciar un pro­cés de refle­xió sobre com uti­litzar a l’es­que­rra aber­tza­le que va desem­bo­car el des­em­bre de 2008 en una ordre a Ote­gi i Usa­bia­ga per­què for­mes­sin un «orga­nis­me o comis­sió de coor­di­na­ció» que por­tés a ter­me els seus plans. Enca­ra que el tri­bu­nal no ha pogut acre­di­tar que aquest orga­nis­me es digués “Bate­ra­gu­ne”, com sos­te­nia la Fis­ca­lia, sí que con­si­de­ra otegipro­vat que ETA va enca­rre­gar als seus mem­bres «pla­ni­fi­car i ges­tio­nar la nova estra­tè­gia d’a­cu­mu­la­ció de for­ces sobiranistes».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.