Dures con­dem­nes de l’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la con­tra Ote­gi i altres diri­gents aber­tza­les – Lli​ber​tat​.cat

L’Au­dièn­cia Nacio­nal espan­yo­la ha con­dem­nat a deu anys de pre­só l’ex­por­ta­veu de Bata­su­na Arnal­do Ote­gi i l’ex­di­ri­gent de LAB Rafael Díaz Usa­bia­ga en con­si­de­rar que van actuar «com a diri­gents d’E­TA» en trac­tar de recons­truir la for­ma­ció polí­ti­ca aber­tza­le i il​.legal a l’Es­tat espan­yol a tra­vés del pro­jec­te “Bate­ra­gu­ne”. (sen­tèn­cia, en pdf)

Davant la gra­ve­tat de la sen­tèn­cia del cas Bate­ra­gu­ne i res­po­nent a la cri­da a la mobi­litza­ció for­mu­la­da per la majo­ria sin­di­cal bas­ca per al pro­per dilluns, a Bar­ce­lo­na tam­bé s’ha­con­vo­cat una con­cen­tra­ció de soli­da­ri­tat per exi­gir la lli­ber­tat dels encau­sats. Serà aquest dilluns 19 de setem­bre a les 20.00 hores a la plaça Sant Jaume.

El tri­bu­nal espan­yol espe­cial, pre­si­dit per Ánge­la Muri­llo, i inte­grat per Tere­sa Pala­cios i Juan Fran­cis­co Mar­tel, havia con­vo­cat al Minis­te­ri Fis­cal i els pro­cu­ra­dors i advo­cats de les parts a les 10.30 hores per noti­fi­car la deci­sió polí­ti­ca d’a­ques­ta sentència.

Els magis­trats del tri­bu­nal espe­cial tam­bé han con­dem­nat a vuit anys de pre­só Mirin Zaba­le­ta, a l’ex­tre­so­re­ra del PCTV Sonia Jacin­to i l’ex­res­pon­sa­ble de Hai­ka a Àla­ba Arkaitz Rodrí­guez. De la matei­xa mane­ra, absol José Luis Moreno, Amaia Esnal i José Manuel Serra, con­tra els que la Fis­ca­lia va reti­rar l’a­cu­sa­ció des­prés enten­dre que al llarg de la vis­ta oral no s’ha­via pogut demos­trar que for­ma­ran part de Bateragune.

El tri­bu­nal con­si­de­ra «acre­di­tat» que els cinc for­ma­ven part d’un grup esco­llit dins de les files de l’es­que­rra aber­tza­le que «en ple­na con­ni­vèn­cia i seguint les superiors direc­trius d’E­TA, en què es tro­ba­ven inte­grats, dis­sen­ya­ven una estra­tè­gia d’a­cu­mu­la­ció de for­ces sobiranistes» .

La reso­lu­ció judi­cial, de la qual ha estat ponent el magis­trat Juan Fran­cis­co Mar­tel, assen­ya­la que el 2007 ETA va ini­ciar un pro­cés de refle­xió sobre com uti­litzar a l’es­que­rra aber­tza­le que va desem­bo­car el des­em­bre de 2008 en una ordre a Ote­gi i Usa­bia­ga per­què for­mes­sin un «orga­nis­me o comis­sió de coor­di­na­ció» que por­tés a ter­me els seus plans. Enca­ra que el tri­bu­nal no ha pogut acre­di­tar que aquest orga­nis­me es digués “Bate­ra­gu­ne”, com sos­te­nia la Fis­ca­lia, sí que con­si­de­ra otegipro­vat que ETA va enca­rre­gar als seus mem­bres «pla­ni­fi­car i ges­tio­nar la nova estra­tè­gia d’a­cu­mu­la­ció de for­ces sobiranistes».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *