Els sin­di­cats cer­quen el seu paper en el pro­cés inde­pen­den­tis­ta – Vilaweb

Els sin­di­cats cer­quen el seu paper en el pro­cés inde­pen­den­tis­ta from Vila­Web on Vimeo.

L’au­to­no­mis­me ha estat un carre­ró sen­se sor­ti­da pels anhels de lli­ber­tat del poble cata­là tal com ja va ava­nçar l’in­de­pen­den­tis­me als anys 80 i l’è­xit de les con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia ho ava­lat, dins d’a­quest marc un grup de mili­tants sobi­ra­nis­tes, afi­liats de base de: UGT, CCOO, Unió de Page­sos, Inter­sin­di­cal CSC, CGT, COS, Catac, Ustec, COBASUSOC, han creat el col·lectiu que orga­nitza aques­ta 1ª Jor­na­da. Els objec­tius se cen­tren en reu­nir les opi­nions dels assis­tents sobre la vin­cu­la­ció entre les dife­rents orga­nitza­cions sin­di­cals de Cata­lun­ya i el movi­ment cap a la Inde­pen­dèn­cia i pro­po­sar un full de ruta per la incor­po­ra­ció de repre­sen­tants i mili­tants sin­di­cals i obrers al pro­cés d’Alliberament Nacio­nal de Cata­lun­ya i les seves organitzacions.

Durant la jor­na­da s’aprovarà dos docu­ments, que hau­ran de ser­vir de base, per un mani­fest que reflec­tei­xi el resul­tat dels debats i que sigui útil per la par­ti­ci­pa­ció del Movi­ment Obrer en el pro­cés cap a la Inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya, els Paï­sos Cata­lans i la soli­da­ri­tat amb Eus­kal Herria, Irlan­da, Escò­cia, Sar­den­ya, Flan­des i amb els pobles islan­dès i grec.
La 1a jor­na­da és con­ce­bu­da com una acti­vi­tat de reu­nió de con­tin­guts i no de difu­sió, per tant, es con­vi­da­rà a la par­ti­ci­pa­ció d’assistents, amb l’únic objec­tiu d’aportar als docu­ments. L’aprovació dels docu­ments es realitza­rà el mateix dia. Es dis­po­sa­rà d’una Secre­ta­ria per l’enregistrament dels debats, per la ela­bo­ra­ció dels esbo­rranys i la pre­pa­ra­ció dels tex­tos a aprovar.
Hi hau­rà una pre­si­dèn­cia Hono­ri­fi­ca que gira­rà a l’en­torn del com­pany Andreu Nin, com a home­nat­ge a la seva lluita

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.