Els sin­di­cats cer­quen el seu paper en el pro­cés inde­pen­den­tis­ta – Vilaweb

Els sin­di­cats cer­quen el seu paper en el pro­cés inde­pen­den­tis­ta from Vila­Web on Vimeo.

L’au­to­no­mis­me ha estat un carre­ró sen­se sor­ti­da pels anhels de lli­ber­tat del poble cata­là tal com ja va ava­nçar l’in­de­pen­den­tis­me als anys 80 i l’è­xit de les con­sul­tes per la inde­pen­dèn­cia ho ava­lat, dins d’a­quest marc un grup de mili­tants sobi­ra­nis­tes, afi­liats de base de: UGT, CCOO, Unió de Page­sos, Inter­sin­di­cal CSC, CGT, COS, Catac, Ustec, COBASUSOC, han creat el col·lectiu que orga­nitza aques­ta 1ª Jor­na­da. Els objec­tius se cen­tren en reu­nir les opi­nions dels assis­tents sobre la vin­cu­la­ció entre les dife­rents orga­nitza­cions sin­di­cals de Cata­lun­ya i el movi­ment cap a la Inde­pen­dèn­cia i pro­po­sar un full de ruta per la incor­po­ra­ció de repre­sen­tants i mili­tants sin­di­cals i obrers al pro­cés d’Alliberament Nacio­nal de Cata­lun­ya i les seves organitzacions.

Durant la jor­na­da s’aprovarà dos docu­ments, que hau­ran de ser­vir de base, per un mani­fest que reflec­tei­xi el resul­tat dels debats i que sigui útil per la par­ti­ci­pa­ció del Movi­ment Obrer en el pro­cés cap a la Inde­pen­dèn­cia de Cata­lun­ya, els Paï­sos Cata­lans i la soli­da­ri­tat amb Eus­kal Herria, Irlan­da, Escò­cia, Sar­den­ya, Flan­des i amb els pobles islan­dès i grec.
La 1a jor­na­da és con­ce­bu­da com una acti­vi­tat de reu­nió de con­tin­guts i no de difu­sió, per tant, es con­vi­da­rà a la par­ti­ci­pa­ció d’assistents, amb l’únic objec­tiu d’aportar als docu­ments. L’aprovació dels docu­ments es realitza­rà el mateix dia. Es dis­po­sa­rà d’una Secre­ta­ria per l’enregistrament dels debats, per la ela­bo­ra­ció dels esbo­rranys i la pre­pa­ra­ció dels tex­tos a aprovar.
Hi hau­rà una pre­si­dèn­cia Hono­ri­fi­ca que gira­rà a l’en­torn del com­pany Andreu Nin, com a home­nat­ge a la seva lluita

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *