Matxin­gu­nea jaio da!!

En un tiem­po en que el sis­te­ma ha decre­ta­do que las ideo­lo­gías han muer­to vemos que, con­tra­ria­men­te a lo que se decla­ra, el capi­ta­lis­mo no está muer­to y que las con­se­cuen­cias de su bús­que­da del máxi­mo bene­fi­cio las están pagan­do todos los pue­blos del mun­do y en con­cre­to los y las tra­ba­ja­do­ras. Cons­cien­tes de que la bes­tia debe ser some­ti­da si no que­re­mos ser escla­vi­za­dos, las per­so­nas que for­ma­mos Matxi­gu­ne tal­dea con­si­de­ra­mos que debe­mos tra­ba­jar duro para la cons­truc­ción de una nue­va socie­dad, la socie­dad comunista.

El sis­te­ma nos repi­te has­ta la sacie­dad que el comu­nis­mo es una uto­pía, que nun­ca ha fun­cio­na­do y nun­ca fun­cio­na­rá. Y lo repi­te por­que le teme. Por ello lo que pro­po­ne­mos es ana­li­zar lo que se reali­zó en el pasa­do, para cono­cien­do todos sus erro­res y sus múl­ti­ples acier­tos, poder­lo apli­car en nues­tra lucha, refor­mu­lán­do­lo y actua­li­zán­do­lo. Dicen que el pue­blo que no cono­ce su his­to­ria, está con­de­na­do a repe­tir los erro­res pasa­dos. Por ello, nues­tro pro­pó­si­to es poner al alcan­ce de todas las per­so­nas que ten­gan inquie­tu­des los tex­tos que han mar­ca­do la lucha de los pue­blos y de la cla­se obre­ra para que ten­gan la opción de for­mar­se una opi­nión per­so­nal y no la dis­tri­bui­da “desin­te­re­sa­da­men­te” por la mani­pu­la­ción de los medios de comunicación.

Matxi­gu­ne tal­dea está for­ma­do por dife­ren­tes per­so­nas y como dife­ren­tes per­so­nas que somos, cada una de noso­tras tie­ne una tra­yec­to­ria y una for­ma­ción dife­ren­te. No nos enca­si­lla­mos den­tro de nin­guno de los varia­dos “ismos” del comu­nis­mo, sim­ple­men­te nos reco­no­ce­mos como per­so­nas comu­nis­tas, eus­kal­du­nes, inter­na­cio­na­lis­tas, eco­lo­gis­tas, anti­pra­tiar­ca­les y anti­ca­pi­ta­lis­tas. Sin más eti­que­tas. Ésta es nues­tra peque­ña apor­ta­ción des­de Eus­kal Herria que ire­mos incre­men­tán­do­la en la medi­da de nues­tras fuerzas.

Matxin­gu­ne tal­dea está abier­to a todos los comen­ta­rios que que­ráis hacer­nos lle­gar sobre tex­tos publi­ca­dos, tex­tos que fal­tan, erro­res en los tex­tos publi­ca­dos… pen­sa­mos que vues­tros comen­ta­rios son nece­sa­rios para hacer lo mejor posi­ble nues­tro trabajo.

Eus­kal Herrian, 2011ko otsai­la­ren 28an

Ideo­lo­giak, denak, gain­di­tu­ta dau­de­la sinis­tu ara­zi nahi digu­te. Gureak egin omen du. Zer egin ez dago, esan digu­te. Kapi­ta­lis­moa­ren borre­roen hitzak dira horiek. Ideo­lo­gia guz­tiak gain­di­tu­ta ei dau­de, haie­na izan ezik. Bizi-bizi dago Kapi­ta­lis­moa. Bizi-bizi hark sus­ta­tu, bul­tza­tu eta gara­tu­ta­ko esplo­ta­zioa. Zapal­kun­tza. Moz­kin ega­rri dira. Ira­ba­zi gero eta gehia­goen gose. Gose ase ezi­na. Mun­du­ko herriek, lan­gi­le-kas­ta­ko ema­ku­me eta gizo­nek, bere­zi­ki, larru­tik ordain­tzen ari diren gosea, ale­gia. Basa­pis­ti ase­gaitz hori aka­ba­tu beha­rra dago. Ez dago bes­te­rik, beti­ra­ko makur­tu­ta, zapal­du­ta, bizi nahi ez badu­gu. Horre­gai­tik sor­tu dugu Matxin­gu­ne tal­dea, piz­tia aka­batze­ko aha­le­gi­nak elkar­la­na eskatzen due­la­ko. Hala­beha­rrez. Herri berria erai­ki nahi dugu, jen­dar­te libre eta buru­ja­bez egin­da­ko herri komu­nis­ta, hain zuzen.

Hamai­ka aldiz entzun dugu, bes­te horren­bes­te­tan esan digu­te­la­ko, komu­nis­moa­re­nak egin due­la. Huts egin izan due­la, huts egin­go due­la eta hutsean gera­tu­ko dela, nahi­ta ez. Kapi­ta­lis­moa­ren borre­roen esa­ne­tan uto­pia ei da kla­se­rik, zapal­kun­tza­rik eta esplo­ta­kun­tza­rik gabe­ko herria. Hori esa­ten digu­te, hori­xe sinis­tu ara­zi nahi. Gehie­gi­tan erre­pi­katzen dute, egia osoa iza­te­ko. Age­ri­koa da bel­dur dire­la. Eta bel­dur hori eli­ka­tu nahi dugu guk. Area­go­tu. Ira­ga­na azter­tu nahi dugu. Ondo ika­si, egin ziren hutsak eza­gu­tu, kon­pon­tze­ko, eta lor­tu ziren garai­pe­nak ikas­te­ko. Ondo ika­si gai­ne­ra, gure egu­ne­ro­ko borro­ka­ra gaur­ko­tuz taxuz eta gogoz ego­ki­tu ahal iza­te­ko. Jaki­na da bere his­to­ria eza­gutzen ez duen herriak arba­soen hutsak eta mise­riak erre­pi­katze­ra dagoe­la behar­tu­ta. Eza­gutzan datza hor­taz, gil­tza­rria. Hori da gure asmoa, gure xedea: herrien eta lan­gi­le jen­dea­ren his­to­ria lan­du duten idatziak eza­gu­tu araz­tea. Jakin­mi­nean dire­nen esku horiek guz­tiak jar­tzea, nork bere iritzia lan­du dezan heda­bi­deek zabal­du­ri­ko “egiak” bere horre­tan eta itsu­ki ain­tzat har­tu gabe.

Matxin­gu­ne asko­ta­ri­ko jen­dez osa­tu­ta­ko tal­dea duzue. Asko­ta­ri­ko gara, gure jato­rriak, ibil­bi­dea edo itu­rriak plu­ra­lak diren beza­la. Ez dugu bat egi­ten, ez modu itsu eta her­tsian behin­tzat, komu­nis­moa­ren ingu­ruan dan­tzatzen diren horren­bes­te “ismo” horie­kin guz­tie­kin. Zer garen, bada­ki­gu: Komu­nis­tak gara, eus­kal­du­nak, inter­na­zio­na­lis­tak eta eko­lo­gis­tak. Eta patriar­ka­doa eta kapi­ta­lis­moa ditu­gu etsai. Etsai amo­rra­tuak. Horiek gara gu, eti­ke­ta gehia­go­rik gabe. Hori da gure xalo­ta­su­nean eskain­tze­ko dau­ka­gu­na. Eus­kal Herrian sor­tu eta mun­du zaba­le­ra hedatzea gure genu­keen ekar­pen xumea.

Ares­tian aipa­tu beza­la, ezin­bes­te­koa da elkar­la­na. Behar-beha­rrez­koa. Horre­xe­gai­tik egi­ten dizue­gu dei zuoi guz­tioi, asmo komu­nis­te­kin bat egi­ten duzuen herri­ta­rroi, tal­dea­re­kin bat egi­te­ra. Nork bere ahal­me­nen ara­be­ra ekar­pe­nak egi­tea. Dela ira­do­ki­zu­nen bat idatziz, dela idatziz­ko gogoe­tak igo­rriz, dela… hamai­ka modu eta bide dago gure­kin bat egiteko.

Matxin­gu­ne tal­de­ki­deak zuon guz­tion ekar­pe­nak jasotze­ko prest gauz­ka­zue. Argi­ta­ra eman­da­ko edo­zein idatzi­ren gai­ne­ko iruz­ki­nak har­tze­ko irri­ki­tan gau­de. Ber­din idatzio­tan hutsik egin badu­gu zuzen­ke­ta eska­tuz bida­li­ta­koak, bai eta argi­ta­ra­tu beha­rre­koak diren bai­na inon ager­tzen ez diren tes­tuen ingu­ru­ko eskae­rak ere. Zuon iritziak ezin­bes­te­koak ditu­gu gure lana eta aha­le­gi­nak txu­kun eta gano­raz egiteko.

Eus­kal Herrian, 2011ko otsai­la­ren 28an

À une épo­que où le sys­tè­me a décré­té la mort des idéo­lo­gies, on cons­ta­te que, con­tra­ire­ment aux décla­ra­tions offi­cie­lles, le capi­ta­lis­me n’est pas mort et que ce sont tous les peu­ples du mon­de et, en par­ti­cu­lier, les tra­vai­lleu­ses et les tra­vai­lleurs qui subis­sent les con­sé­quen­ces de la recher­che du béné­fi­ce maxi­mal. Cons­cients que la bête doit être sou­mi­se si nous vou­lons échap­per à l’esclavage, les mem­bres de Matxin­gu­ne tal­dea con­si­dè­rent qu’un tra­vail en pro­fon­deur les attend pour la cons­truc­tion d’u­ne nou­ve­lle socié­té, la socié­té communiste.

Le sys­tè­me répè­te jusqu’à la satié­té que le com­mu­nis­me est une uto­pie qui n’a jamais fon­ction­né et qui ne fon­ction­ne­ra jamais. Mais l’on répè­te ce que l’on craint. C’est pour­quoi nous pro­po­sons d’analyser ce qui a été fait par le pas­sé, pour iden­ti­fier tou­tes les erreurs com­mi­ses, ain­si que les mul­ti­ples réus­si­tes, pour pou­voir appli­quer ces prin­ci­pes dans le cadre de notre lut­te, en les refor­mu­lant et en les actua­li­sant. On dit que les peu­ples qui igno­rent leur his­to­ire sont con­dam­nés à répé­ter les erreurs pas­sées. C’est pour­quoi, nous avons pour objec­tif de met­tre à la por­tée de tou­tes les per­son­nes qui se posent des ques­tions les tex­tes mar­quants pour la lut­te des peu­ples et de la clas­se ouvriè­re afin que cha­cu­ne et cha­cun puis­se se for­ger une opi­nion per­son­ne­lle au-delà de celle dif­fu­sée « de maniè­re désin­té­res­sée » par la mani­pu­la­tion des médias.

Matxin­gu­ne tal­dea est for­mé de dif­fé­ren­tes per­son­nes qui, en tant que telles, ont derriè­re elles une tra­jec­to­ire et une for­ma­tion dif­fé­ren­tes. Loin de nous can­ton­ner dans l’un des « ‑ismes » du com­mu­nis­me, nous nous défi­nis­sons sim­ple­ment com­me per­son­nes com­mu­nis­tes, bas­ques, inter­na­tio­na­lis­tes, éco­lo­gis­tes, anti­pa­triar­ca­les et anti­ca­pi­ta­lis­tes. Sans autres éti­quet­tes. C’est notre apport, depuis l’Euskal Herria, apport que nous allons déve­lop­per dans la mesu­re des for­ces disponibles.

De même, nous enga­geons tou­tes les per­son­nes inté­res­sées à se join­dre à nous et à con­tri­buer à notre démar­che sous une for­me ou sous une autre en fon­ction des pos­si­bi­li­tés de cha­cu­ne, par des tex­tes, com­men­tai­res, etc.

Matxin­gu­ne tal­dea est ouvert à tous les com­men­tai­res à pro­pos des tex­tes publiés, du man­que de tel ou tel tex­te ou des erreurs dans les dits docu­ments… Nous pen­sons en effet que vos com­men­tai­res sont néces­sai­res à la qua­li­té de notre travail.

Eus­kal Herria, 28 février 2011

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.