Matxin­gu­nea jaio da!!

En un tiem­po en que el sis­te­ma ha decre­ta­do que las ideo­lo­gías han muer­to vemos que, con­tra­ria­men­te a lo que se decla­ra, el capi­ta­lis­mo no está muer­to y que las con­se­cuen­cias de su bús­que­da del máxi­mo bene­fi­cio las están pagan­do todos los pue­blos del mun­do y en con­cre­to los y las tra­ba­ja­do­ras. Cons­cien­tes de que la bes­tia debe ser some­ti­da si no que­re­mos ser escla­vi­za­dos, las per­so­nas que for­ma­mos Matxi­gu­ne tal­dea con­si­de­ra­mos que debe­mos tra­ba­jar duro para la cons­truc­ción de una nue­va socie­dad, la socie­dad comunista.

El sis­te­ma nos repi­te has­ta la sacie­dad que el comu­nis­mo es una uto­pía, que nun­ca ha fun­cio­na­do y nun­ca fun­cio­na­rá. Y lo repi­te por­que le teme. Por ello lo que pro­po­ne­mos es ana­li­zar lo que se reali­zó en el pasa­do, para cono­cien­do todos sus erro­res y sus múl­ti­ples acier­tos, poder­lo apli­car en nues­tra lucha, refor­mu­lán­do­lo y actua­li­zán­do­lo. Dicen que el pue­blo que no cono­ce su his­to­ria, está con­de­na­do a repe­tir los erro­res pasa­dos. Por ello, nues­tro pro­pó­si­to es poner al alcan­ce de todas las per­so­nas que ten­gan inquie­tu­des los tex­tos que han mar­ca­do la lucha de los pue­blos y de la cla­se obre­ra para que ten­gan la opción de for­mar­se una opi­nión per­so­nal y no la dis­tri­bui­da “desin­te­re­sa­da­men­te” por la mani­pu­la­ción de los medios de comunicación.

Matxi­gu­ne tal­dea está for­ma­do por dife­ren­tes per­so­nas y como dife­ren­tes per­so­nas que somos, cada una de noso­tras tie­ne una tra­yec­to­ria y una for­ma­ción dife­ren­te. No nos enca­si­lla­mos den­tro de nin­guno de los varia­dos “ismos” del comu­nis­mo, sim­ple­men­te nos reco­no­ce­mos como per­so­nas comu­nis­tas, eus­kal­du­nes, inter­na­cio­na­lis­tas, eco­lo­gis­tas, anti­pra­tiar­ca­les y anti­ca­pi­ta­lis­tas. Sin más eti­que­tas. Ésta es nues­tra peque­ña apor­ta­ción des­de Eus­kal Herria que ire­mos incre­men­tán­do­la en la medi­da de nues­tras fuerzas.

Matxin­gu­ne tal­dea está abier­to a todos los comen­ta­rios que que­ráis hacer­nos lle­gar sobre tex­tos publi­ca­dos, tex­tos que fal­tan, erro­res en los tex­tos publi­ca­dos… pen­sa­mos que vues­tros comen­ta­rios son nece­sa­rios para hacer lo mejor posi­ble nues­tro trabajo.

Eus­kal Herrian, 2011ko otsai­la­ren 28an

Ideo­lo­giak, denak, gain­di­tu­ta dau­de­la sinis­tu ara­zi nahi digu­te. Gureak egin omen du. Zer egin ez dago, esan digu­te. Kapi­ta­lis­moa­ren borre­roen hitzak dira horiek. Ideo­lo­gia guz­tiak gain­di­tu­ta ei dau­de, haie­na izan ezik. Bizi-bizi dago Kapi­ta­lis­moa. Bizi-bizi hark sus­ta­tu, bul­tza­tu eta gara­tu­ta­ko esplo­ta­zioa. Zapal­kun­tza. Moz­kin ega­rri dira. Ira­ba­zi gero eta gehia­goen gose. Gose ase ezi­na. Mun­du­ko herriek, lan­gi­le-kas­ta­ko ema­ku­me eta gizo­nek, bere­zi­ki, larru­tik ordain­tzen ari diren gosea, ale­gia. Basa­pis­ti ase­gaitz hori aka­ba­tu beha­rra dago. Ez dago bes­te­rik, beti­ra­ko makur­tu­ta, zapal­du­ta, bizi nahi ez badu­gu. Horre­gai­tik sor­tu dugu Matxin­gu­ne tal­dea, piz­tia aka­batze­ko aha­le­gi­nak elkar­la­na eskatzen due­la­ko. Hala­beha­rrez. Herri berria erai­ki nahi dugu, jen­dar­te libre eta buru­ja­bez egin­da­ko herri komu­nis­ta, hain zuzen.

Hamai­ka aldiz entzun dugu, bes­te horren­bes­te­tan esan digu­te­la­ko, komu­nis­moa­re­nak egin due­la. Huts egin izan due­la, huts egin­go due­la eta hutsean gera­tu­ko dela, nahi­ta ez. Kapi­ta­lis­moa­ren borre­roen esa­ne­tan uto­pia ei da kla­se­rik, zapal­kun­tza­rik eta esplo­ta­kun­tza­rik gabe­ko herria. Hori esa­ten digu­te, hori­xe sinis­tu ara­zi nahi. Gehie­gi­tan erre­pi­katzen dute, egia osoa iza­te­ko. Age­ri­koa da bel­dur dire­la. Eta bel­dur hori eli­ka­tu nahi dugu guk. Area­go­tu. Ira­ga­na azter­tu nahi dugu. Ondo ika­si, egin ziren hutsak eza­gu­tu, kon­pon­tze­ko, eta lor­tu ziren garai­pe­nak ikas­te­ko. Ondo ika­si gai­ne­ra, gure egu­ne­ro­ko borro­ka­ra gaur­ko­tuz taxuz eta gogoz ego­ki­tu ahal iza­te­ko. Jaki­na da bere his­to­ria eza­gutzen ez duen herriak arba­soen hutsak eta mise­riak erre­pi­katze­ra dagoe­la behar­tu­ta. Eza­gutzan datza hor­taz, gil­tza­rria. Hori da gure asmoa, gure xedea: herrien eta lan­gi­le jen­dea­ren his­to­ria lan­du duten idatziak eza­gu­tu araz­tea. Jakin­mi­nean dire­nen esku horiek guz­tiak jar­tzea, nork bere iritzia lan­du dezan heda­bi­deek zabal­du­ri­ko “egiak” bere horre­tan eta itsu­ki ain­tzat har­tu gabe.

Matxin­gu­ne asko­ta­ri­ko jen­dez osa­tu­ta­ko tal­dea duzue. Asko­ta­ri­ko gara, gure jato­rriak, ibil­bi­dea edo itu­rriak plu­ra­lak diren beza­la. Ez dugu bat egi­ten, ez modu itsu eta her­tsian behin­tzat, komu­nis­moa­ren ingu­ruan dan­tzatzen diren horren­bes­te “ismo” horie­kin guz­tie­kin. Zer garen, bada­ki­gu: Komu­nis­tak gara, eus­kal­du­nak, inter­na­zio­na­lis­tak eta eko­lo­gis­tak. Eta patriar­ka­doa eta kapi­ta­lis­moa ditu­gu etsai. Etsai amo­rra­tuak. Horiek gara gu, eti­ke­ta gehia­go­rik gabe. Hori da gure xalo­ta­su­nean eskain­tze­ko dau­ka­gu­na. Eus­kal Herrian sor­tu eta mun­du zaba­le­ra hedatzea gure genu­keen ekar­pen xumea.

Ares­tian aipa­tu beza­la, ezin­bes­te­koa da elkar­la­na. Behar-beha­rrez­koa. Horre­xe­gai­tik egi­ten dizue­gu dei zuoi guz­tioi, asmo komu­nis­te­kin bat egi­ten duzuen herri­ta­rroi, tal­dea­re­kin bat egi­te­ra. Nork bere ahal­me­nen ara­be­ra ekar­pe­nak egi­tea. Dela ira­do­ki­zu­nen bat idatziz, dela idatziz­ko gogoe­tak igo­rriz, dela… hamai­ka modu eta bide dago gure­kin bat egiteko.

Matxin­gu­ne tal­de­ki­deak zuon guz­tion ekar­pe­nak jasotze­ko prest gauz­ka­zue. Argi­ta­ra eman­da­ko edo­zein idatzi­ren gai­ne­ko iruz­ki­nak har­tze­ko irri­ki­tan gau­de. Ber­din idatzio­tan hutsik egin badu­gu zuzen­ke­ta eska­tuz bida­li­ta­koak, bai eta argi­ta­ra­tu beha­rre­koak diren bai­na inon ager­tzen ez diren tes­tuen ingu­ru­ko eskae­rak ere. Zuon iritziak ezin­bes­te­koak ditu­gu gure lana eta aha­le­gi­nak txu­kun eta gano­raz egiteko.

Eus­kal Herrian, 2011ko otsai­la­ren 28an

À une épo­que où le sys­tè­me a décré­té la mort des idéo­lo­gies, on cons­ta­te que, con­tra­ire­ment aux décla­ra­tions offi­cie­lles, le capi­ta­lis­me n’est pas mort et que ce sont tous les peu­ples du mon­de et, en par­ti­cu­lier, les tra­vai­lleu­ses et les tra­vai­lleurs qui subis­sent les con­sé­quen­ces de la recher­che du béné­fi­ce maxi­mal. Cons­cients que la bête doit être sou­mi­se si nous vou­lons échap­per à l’esclavage, les mem­bres de Matxin­gu­ne tal­dea con­si­dè­rent qu’un tra­vail en pro­fon­deur les attend pour la cons­truc­tion d’u­ne nou­ve­lle socié­té, la socié­té communiste.

Le sys­tè­me répè­te jusqu’à la satié­té que le com­mu­nis­me est une uto­pie qui n’a jamais fon­ction­né et qui ne fon­ction­ne­ra jamais. Mais l’on répè­te ce que l’on craint. C’est pour­quoi nous pro­po­sons d’analyser ce qui a été fait par le pas­sé, pour iden­ti­fier tou­tes les erreurs com­mi­ses, ain­si que les mul­ti­ples réus­si­tes, pour pou­voir appli­quer ces prin­ci­pes dans le cadre de notre lut­te, en les refor­mu­lant et en les actua­li­sant. On dit que les peu­ples qui igno­rent leur his­to­ire sont con­dam­nés à répé­ter les erreurs pas­sées. C’est pour­quoi, nous avons pour objec­tif de met­tre à la por­tée de tou­tes les per­son­nes qui se posent des ques­tions les tex­tes mar­quants pour la lut­te des peu­ples et de la clas­se ouvriè­re afin que cha­cu­ne et cha­cun puis­se se for­ger une opi­nion per­son­ne­lle au-delà de celle dif­fu­sée « de maniè­re désin­té­res­sée » par la mani­pu­la­tion des médias.

Matxin­gu­ne tal­dea est for­mé de dif­fé­ren­tes per­son­nes qui, en tant que telles, ont derriè­re elles une tra­jec­to­ire et une for­ma­tion dif­fé­ren­tes. Loin de nous can­ton­ner dans l’un des « ‑ismes » du com­mu­nis­me, nous nous défi­nis­sons sim­ple­ment com­me per­son­nes com­mu­nis­tes, bas­ques, inter­na­tio­na­lis­tes, éco­lo­gis­tes, anti­pa­triar­ca­les et anti­ca­pi­ta­lis­tes. Sans autres éti­quet­tes. C’est notre apport, depuis l’Euskal Herria, apport que nous allons déve­lop­per dans la mesu­re des for­ces disponibles.

De même, nous enga­geons tou­tes les per­son­nes inté­res­sées à se join­dre à nous et à con­tri­buer à notre démar­che sous une for­me ou sous une autre en fon­ction des pos­si­bi­li­tés de cha­cu­ne, par des tex­tes, com­men­tai­res, etc.

Matxin­gu­ne tal­dea est ouvert à tous les com­men­tai­res à pro­pos des tex­tes publiés, du man­que de tel ou tel tex­te ou des erreurs dans les dits docu­ments… Nous pen­sons en effet que vos com­men­tai­res sont néces­sai­res à la qua­li­té de notre travail.

Eus­kal Herria, 28 février 2011

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *