Agen­tes polí­ti­cos, sin­di­ca­les y socia­les lla­ma­mos a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción del pró­xi­mo sába­do

Hemen elkar­tu garen par­ti­du poli­ti­ko, sin­di­ka­tu eta era­gi­leok, eus­kal pre­so

poli­ti­koek fran­tzia­ko eta espai­nia­ko kar­tze­le­tan bizi duten egoe­ra­ri buruz­ko

kez­ka ager­tu nahi dugu herri­ta­rren aurrean. Haien esku­bi­deak bereha­la

erres­pe­ta­tuak izan dai­te­zen, eta orain­dik ‑orain erre­pre­sio iriz­pi­dee­tan

iltza­tu­rik dirauen kar­tze­la poli­ti­ka gain­di­tua izan dadin, gure kon­pro­mi­soa

ager­tu nahi dugu.

Esku­bi­de oina­rriz­koe­nak urratzeaz gain, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko den­bo­ra

poli­ti­ko berriak eskatzen duen para­me­troe­ta­tik era­bat alden­du­rik dago

kar­tze­la poli­ti­ka. Gure inda­rrak batzea fun­tsez­koa da berau gain­ditze­ko.

Kar­tze­la poli­ti­kak lehen bait lehen aban­do­na­tu behar ditu men­de­ku, xan­taia

eta era­bil­pen iriz­pi­deak, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko pro­ze­su

demo­kra­ti­koa­ren­tzat ozto­po iza­te­tik, bakea eta kon­pon­bi­de demo­kra­ti­koa

sus­ta­tu eta eli­katze­ko espa­rru iza­te­ra pasa­tuz.

Har­ta­ra, kar­tze­lan bizitzen diren egoe­ra­rik gor­di­ne­nak bereha­la des­ager­tu

behar dute. Iga­rotzen den minu­tu bakoitza zama astun bat da eus­kal

jen­dar­tea­ren­tzat, eta oina­rriz­koe­nak diren esku­bi­deen gale­ra nabar­me­nak

dakar­tza. Dis­per­tsioak istri­puak era­gi­ten eta aste­bu­ru oro mila­ka per­tso­nen

biziak arris­kuan jar­tzen jarraitzen du. Gai­xo­rik diren pre­so poli­ti­koak

bereha­la aska­tu behar dira. Gai­ne­ra, iso­la­men­du, mitard eta bakar­tze

egoe­rak ezin dira gehia­go zigor gisa era­bi­li. Mozo­rro­pean apli­katzen den bizi

arte­ko zigo­rrak buka­tu egin behar du, eza­rria izan zitzaien zigo­rra bete­rik

ere kar­tze­lan dirau­ten pre­soak aska­tuz, bai eta 34 bete­rik dituz­te­nak ere.

Ildo horre­tan, iriz­pi­de hone­kin amaitze­ko momen­tu garran­tzitsuan aur­kitzen

gare­la bada­ki­gu, bizi arte­ko zigo­rra fak­ti­ko­ki apli­katze­ko 1972006 dotri­na

espai­nia­ko Auzi­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak azter­gai bai­tu. Neu­rri hau 71 pre­so

poli­ti­ko­ri eza­rri zaie jada, garaian eza­rri zitzaien kon­de­na luza­tua iku­si

dute­la­rik.

Euro­pa­ko kar­tze­la lege­ria gogo­rre­naz ari gara hiz­ke­tan, zei­nak 30 urte baino

gehia­go kar­tze­lan eman­da­ko per­tso­nak ego­tea daka­rren, eta 15, 20 edo 25

urte­ko kon­de­nak bete ostean, zigo­rra luza­tuz kar­tze­lan segitzea posi­ble

egi­ten duen. Demo­kra­zia eta esku­bi­deen aur­ka bete betean jotzen duen

iriz­pi­dea da hau, eus­kal jen­dar­te­ko gehien­go zabal baten eska­ki­zu­nei muzin

egi­ten die­na, eta oina­rri gisa era­bil­pe­na eta xan­taia ditue­na. Hona ba, argi

bezain argi dio­gu, herri honen orai­na eta geroan 1962006 dotri­nak ez due­la

inola­ko toki­rik.

Horre­ga­tik, urratze hauei guz­tiei esku­fre­noa bota eta denon artean esku­bi­de

guz­tien erres­pe­tua ardatz izan­go duen aldi berri bat erai­ki deza­gun, eus­kal

pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde mani­fes­ta­zio haun­di bat egi­te­ko deial­dia

luzatzen dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri. Zen­tzu horre­tan, irai­la­ren 17an Egin

Deza­gun Bidea­ren eki­me­nez burutze­koa den mani­fes­ta­zioa­ren garran­tzia

azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Herri­ta­rrei deial­di zaba­la luzatzen die­gu egun

horre­tan pro­ta­go­nis­moa har deza­ten, guz­tion artean kar­tze­la poli­ti­ka alda

dadin bul­tzatze­ko, Eus­kal Pre­soak beren esku­bi­dee­kin Eus­kal Herri­ra ekar

ditza­gun, bizi arte­ko zigo­rra ezar­tzen duen dotri­na indar­ga­be­tu deza­gun eta

gai­xo­rik diren pre­soak etxe­ra ekar ditza­gun.

Eske­rrik asko.

LISTA DE ADHESIONES

PARTIDOS POLÍTICOS

Ezker aber­tza­lea

Alter­na­ti­ba Eus­ko

Alkar­ta­su­na

Aber­tza­leen Bata­su­na

Ara­lar

SINDICATOS

LAB

HIRU

EHNE

ESK

STEE-EILAS

AGENTES SOCIALES

Eleak

Etxe­rat

Bil­gu­ne

Femi­nis­ta

Loka­rri

Eus­kal Herrian Eus­ka­raz

Ikas­le Aber­tza­leak

Bai Eus­kal Herria­ri

Iratza­rri

Eus­kal Herriak Bere Esko­la

Gaz­te Aber­tza­leak

Aska­pe­na

Gaz­te Inde­pen­den­tis­tak

Ezker Aber­tza­le His­to­ri­koa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *