Agen­tes polí­ti­cos, sin­di­ca­les y socia­les lla­ma­mos a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción del pró­xi­mo sábado

Hemen elkar­tu garen par­ti­du poli­ti­ko, sin­di­ka­tu eta era­gi­leok, eus­kal preso

poli­ti­koek fran­tzia­ko eta espai­nia­ko kar­tze­le­tan bizi duten egoe­ra­ri buruzko

kez­ka ager­tu nahi dugu herri­ta­rren aurrean. Haien esku­bi­deak berehala

erres­pe­ta­tuak izan dai­te­zen, eta orain­dik ‑orain erre­pre­sio irizpideetan

iltza­tu­rik dirauen kar­tze­la poli­ti­ka gain­di­tua izan dadin, gure konpromisoa

ager­tu nahi dugu.

Esku­bi­de oina­rriz­koe­nak urratzeaz gain, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko denbora

poli­ti­ko berriak eskatzen duen para­me­troe­ta­tik era­bat alden­du­rik dago

kar­tze­la poli­ti­ka. Gure inda­rrak batzea fun­tsez­koa da berau gainditzeko.

Kar­tze­la poli­ti­kak lehen bait lehen aban­do­na­tu behar ditu men­de­ku, xantaia

eta era­bil­pen iriz­pi­deak, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko prozesu

demo­kra­ti­koa­ren­tzat ozto­po iza­te­tik, bakea eta kon­pon­bi­de demokratikoa

sus­ta­tu eta eli­katze­ko espa­rru iza­te­ra pasatuz.

Har­ta­ra, kar­tze­lan bizitzen diren egoe­ra­rik gor­di­ne­nak bereha­la desagertu

behar dute. Iga­rotzen den minu­tu bakoitza zama astun bat da euskal

jen­dar­tea­ren­tzat, eta oina­rriz­koe­nak diren esku­bi­deen gale­ra nabarmenak

dakar­tza. Dis­per­tsioak istri­puak era­gi­ten eta aste­bu­ru oro mila­ka pertsonen

biziak arris­kuan jar­tzen jarraitzen du. Gai­xo­rik diren pre­so politikoak

bereha­la aska­tu behar dira. Gai­ne­ra, iso­la­men­du, mitard eta bakartze

egoe­rak ezin dira gehia­go zigor gisa era­bi­li. Mozo­rro­pean apli­katzen den bizi

arte­ko zigo­rrak buka­tu egin behar du, eza­rria izan zitzaien zigo­rra beterik

ere kar­tze­lan dirau­ten pre­soak aska­tuz, bai eta 34 bete­rik dituz­te­nak ere.

Ildo horre­tan, iriz­pi­de hone­kin amaitze­ko momen­tu garran­tzitsuan aurkitzen

gare­la bada­ki­gu, bizi arte­ko zigo­rra fak­ti­ko­ki apli­katze­ko 1972006 dotrina

espai­nia­ko Auzi­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak azter­gai bai­tu. Neu­rri hau 71 preso

poli­ti­ko­ri eza­rri zaie jada, garaian eza­rri zitzaien kon­de­na luza­tua ikusi

dute­la­rik.

Euro­pa­ko kar­tze­la lege­ria gogo­rre­naz ari gara hiz­ke­tan, zei­nak 30 urte baino

gehia­go kar­tze­lan eman­da­ko per­tso­nak ego­tea daka­rren, eta 15, 20 edo 25

urte­ko kon­de­nak bete ostean, zigo­rra luza­tuz kar­tze­lan segitzea posible

egi­ten duen. Demo­kra­zia eta esku­bi­deen aur­ka bete betean jotzen duen

iriz­pi­dea da hau, eus­kal jen­dar­te­ko gehien­go zabal baten eska­ki­zu­nei muzin

egi­ten die­na, eta oina­rri gisa era­bil­pe­na eta xan­taia ditue­na. Hona ba, argi

bezain argi dio­gu, herri honen orai­na eta geroan 1962006 dotri­nak ez duela

inola­ko tokirik.

Horre­ga­tik, urratze hauei guz­tiei esku­fre­noa bota eta denon artean eskubide

guz­tien erres­pe­tua ardatz izan­go duen aldi berri bat erai­ki deza­gun, euskal

pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde mani­fes­ta­zio haun­di bat egi­te­ko deialdia

luzatzen dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri. Zen­tzu horre­tan, irai­la­ren 17an Egin

Deza­gun Bidea­ren eki­me­nez burutze­koa den mani­fes­ta­zioa­ren garrantzia

azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Herri­ta­rrei deial­di zaba­la luzatzen die­gu egun

horre­tan pro­ta­go­nis­moa har deza­ten, guz­tion artean kar­tze­la poli­ti­ka alda

dadin bul­tzatze­ko, Eus­kal Pre­soak beren esku­bi­dee­kin Eus­kal Herri­ra ekar

ditza­gun, bizi arte­ko zigo­rra ezar­tzen duen dotri­na indar­ga­be­tu deza­gun eta

gai­xo­rik diren pre­soak etxe­ra ekar ditzagun.

Eske­rrik asko.

LISTA DE ADHESIONES 

PARTIDOS POLÍTICOS

Ezker aber­tza­lea

Alter­na­ti­ba Eusko

Alkar­ta­su­na

Aber­tza­leen Batasuna

Ara­lar

SINDICATOS

LAB

HIRU

EHNE

ESK

STEE-EILAS

AGENTES SOCIALES

Eleak

Etxe­rat

Bil­gu­ne

Femi­nis­ta

Loka­rri

Eus­kal Herrian Euskaraz

Ikas­le Abertzaleak

Bai Eus­kal Herriari

Iratza­rri

Eus­kal Herriak Bere Eskola

Gaz­te Abertzaleak

Aska­pe­na

Gaz­te Independentistak

Ezker Aber­tza­le Historikoa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *