Agen­tes polí­ti­cos, sin­di­ca­les y socia­les lla­ma­mos a par­ti­ci­par en la mani­fes­ta­ción del pró­xi­mo sábado

Hemen elkar­tu garen par­ti­du poli­ti­ko, sin­di­ka­tu eta era­gi­leok, eus­kal preso

poli­ti­koek fran­tzia­ko eta espai­nia­ko kar­tze­le­tan bizi duten egoe­ra­ri buruzko

kez­ka ager­tu nahi dugu herri­ta­rren aurrean. Haien esku­bi­deak berehala

erres­pe­ta­tuak izan dai­te­zen, eta orain­dik ‑orain erre­pre­sio irizpideetan

iltza­tu­rik dirauen kar­tze­la poli­ti­ka gain­di­tua izan dadin, gure konpromisoa

ager­tu nahi dugu.

Esku­bi­de oina­rriz­koe­nak urratzeaz gain, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko denbora

poli­ti­ko berriak eskatzen duen para­me­troe­ta­tik era­bat alden­du­rik dago

kar­tze­la poli­ti­ka. Gure inda­rrak batzea fun­tsez­koa da berau gainditzeko.

Kar­tze­la poli­ti­kak lehen bait lehen aban­do­na­tu behar ditu men­de­ku, xantaia

eta era­bil­pen iriz­pi­deak, Eus­kal Herrian zabal­du­ri­ko prozesu

demo­kra­ti­koa­ren­tzat ozto­po iza­te­tik, bakea eta kon­pon­bi­de demokratikoa

sus­ta­tu eta eli­katze­ko espa­rru iza­te­ra pasatuz.

Har­ta­ra, kar­tze­lan bizitzen diren egoe­ra­rik gor­di­ne­nak bereha­la desagertu

behar dute. Iga­rotzen den minu­tu bakoitza zama astun bat da euskal

jen­dar­tea­ren­tzat, eta oina­rriz­koe­nak diren esku­bi­deen gale­ra nabarmenak

dakar­tza. Dis­per­tsioak istri­puak era­gi­ten eta aste­bu­ru oro mila­ka pertsonen

biziak arris­kuan jar­tzen jarraitzen du. Gai­xo­rik diren pre­so politikoak

bereha­la aska­tu behar dira. Gai­ne­ra, iso­la­men­du, mitard eta bakartze

egoe­rak ezin dira gehia­go zigor gisa era­bi­li. Mozo­rro­pean apli­katzen den bizi

arte­ko zigo­rrak buka­tu egin behar du, eza­rria izan zitzaien zigo­rra beterik

ere kar­tze­lan dirau­ten pre­soak aska­tuz, bai eta 34 bete­rik dituz­te­nak ere.

Ildo horre­tan, iriz­pi­de hone­kin amaitze­ko momen­tu garran­tzitsuan aurkitzen

gare­la bada­ki­gu, bizi arte­ko zigo­rra fak­ti­ko­ki apli­katze­ko 1972006 dotrina

espai­nia­ko Auzi­te­gi Kons­ti­tu­zio­na­lak azter­gai bai­tu. Neu­rri hau 71 preso

poli­ti­ko­ri eza­rri zaie jada, garaian eza­rri zitzaien kon­de­na luza­tua ikusi

dute­la­rik.

Euro­pa­ko kar­tze­la lege­ria gogo­rre­naz ari gara hiz­ke­tan, zei­nak 30 urte baino

gehia­go kar­tze­lan eman­da­ko per­tso­nak ego­tea daka­rren, eta 15, 20 edo 25

urte­ko kon­de­nak bete ostean, zigo­rra luza­tuz kar­tze­lan segitzea posible

egi­ten duen. Demo­kra­zia eta esku­bi­deen aur­ka bete betean jotzen duen

iriz­pi­dea da hau, eus­kal jen­dar­te­ko gehien­go zabal baten eska­ki­zu­nei muzin

egi­ten die­na, eta oina­rri gisa era­bil­pe­na eta xan­taia ditue­na. Hona ba, argi

bezain argi dio­gu, herri honen orai­na eta geroan 1962006 dotri­nak ez duela

inola­ko tokirik.

Horre­ga­tik, urratze hauei guz­tiei esku­fre­noa bota eta denon artean eskubide

guz­tien erres­pe­tua ardatz izan­go duen aldi berri bat erai­ki deza­gun, euskal

pre­so poli­ti­koen esku­bi­deen alde mani­fes­ta­zio haun­di bat egi­te­ko deialdia

luzatzen dio­gu eus­kal jen­dar­tea­ri. Zen­tzu horre­tan, irai­la­ren 17an Egin

Deza­gun Bidea­ren eki­me­nez burutze­koa den mani­fes­ta­zioa­ren garrantzia

azpi­ma­rra­tu nahi dugu. Herri­ta­rrei deial­di zaba­la luzatzen die­gu egun

horre­tan pro­ta­go­nis­moa har deza­ten, guz­tion artean kar­tze­la poli­ti­ka alda

dadin bul­tzatze­ko, Eus­kal Pre­soak beren esku­bi­dee­kin Eus­kal Herri­ra ekar

ditza­gun, bizi arte­ko zigo­rra ezar­tzen duen dotri­na indar­ga­be­tu deza­gun eta

gai­xo­rik diren pre­soak etxe­ra ekar ditzagun.

Eske­rrik asko.

LISTA DE ADHESIONES 

PARTIDOS POLÍTICOS

Ezker aber­tza­lea

Alter­na­ti­ba Eusko

Alkar­ta­su­na

Aber­tza­leen Batasuna

Ara­lar

SINDICATOS

LAB

HIRU

EHNE

ESK

STEE-EILAS

AGENTES SOCIALES

Eleak

Etxe­rat

Bil­gu­ne

Femi­nis­ta

Loka­rri

Eus­kal Herrian Euskaraz

Ikas­le Abertzaleak

Bai Eus­kal Herriari

Iratza­rri

Eus­kal Herriak Bere Eskola

Gaz­te Abertzaleak

Aska­pe­na

Gaz­te Independentistak

Ezker Aber­tza­le Historikoa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.