11 de Setem­bre, Dia­da Nacio­nal de Catalunya

nacional_11s11

Pels drets socials i nacio­nals. Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans.

Un any més, l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta sor­tim al carrer per l’On­ze de Setem­bre. En part per com­me­mo­rar una derro­ta que supo­sà la con­so­li­da­ció de la domi­na­ció bor­bò­ni­ca sobre la nos­tra terra. Però sobre­tot, per rei­vin­di­car una llui­ta de més de 350 anys, una llui­ta més viva que mai, per la lli­ber­tat dels Paï­sos Catalans.

Els estats espan­yol i fran­cès con­ti­nuen negant el dret del nos­tre poble a deci­dir el nos­tre futur en lli­ber­tat: el dret a deci­dir com orga­nitzem l’e­co­no­mia al ser­vei dels inter­es­sos de la majo­ria i no d’u­na mino­ria pode­ro­sa; el dret a prio­ritzar drets que hau­rien de ser uni­ver­sals com el de l’ac­cés a la sani­tat, a l’e­du­ca­ció, a l’ha­bi­tat­ge i al tre­ball; el dret de qual­se­vol per­so­na, vin­gui d’on vin­gui, sigui com sigui, a viu­re lliu­re­ment i amb igual­tat de con­di­cions a qual­se­vol altre; el dret a viu­re en la nos­tra llen­gua al con­junt dels Paï­sos Cata­lans; el dret a cons­truir una socie­tat de per­so­nes crí­ti­ques i lliu­res, que des­en­vo­lu­pin rela­cions lliu­res lluny del patró patriar­cal; el dret a rela­cio­nar-nos lliu­re­ment i soli­dà­ria amb la res­ta de pobles del món; el nos­tre dret, en defi­ni­ti­va, a cons­truir un futur sen­se inge­rèn­cies ni impo­si­cions de cap mena, en una terra sen­se explo­tats ni explotadors.

Avui, la dic­ta­du­ra dels mer­cats, la dic­ta­du­ra del capi­ta­lis­me, és el prin­ci­pal obs­ta­cle que impe­deix que puguem deci­dir el nos­tre futur en lli­ber­tat. És la lògi­ca absur­da i cri­mi­nal d’a­quest sis­te­ma eco­nò­mic la que pro­vo­ca cri­sis com la que estem patint. La que fa que els diri­gents euro­peus, espan­yols, fran­ce­sos i cata­lans esti­guin impul­sant mesu­res que afa­vo­rei­xen els pode­ro­sos, i que van cla­ra­ment en con­tra de la gran majo­ria, d’a­quells i aque­lles que hem de guan­yar-nos la vida tre­ba­llant o de qui ni tan sols té accés al treball.

No és cert que no hi ha cap alter­na­ti­va. És fals que l’ú­ni­ca sor­ti­da a la cri­si sigui reta­llar drets socials, guan­yats per la clas­se tre­ba­lla­do­ra i les clas­ses popu­lars amb anys de llui­ta. És men­ti­da que el deu­te que les admi­nis­tra­cions públi­ques tenen només es pugui eixu­gar reta­llant amb des­pe­sa social men­tre reduei­xen els ingres­sos pro­vi­nents de les apor­ta­cions dels més poderosos.

Tot aquest dis­curs en reali­tat vol ama­gar que s’es­tà rega­lant diners, poder i pos­si­bi­li­tats de nego­ci a bancs i a grans mul­ti­na­cio­nals. La fac­tu­ra l’hem de pagar les clas­ses populars.

L’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta creiem que hi ha una altra sor­ti­da a la cri­si. La que pas­sa per posar els drets de la majo­ria per sobre dels inter­es­sos mes­quins d’uns pocs. Defen­sem que la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans, i la seva trans­for­ma­ció socia­lis­ta són una pos­si­bi­li­tat real. Però només un poble orga­nitzat pot asso­lir els objec­tius pels quals llui­ta o als quals aspira.

Ho hem demos­trat i ho segui­rem demos­trant amb la nos­tra pràc­ti­ca. Ho hem demos­trat sent al carrer en totes les llui­tes dels darrers anys, en defen­sa dels inter­es­sos popu­lars, con­tra les reta­lla­des de tot tipus, socials i nacio­nals, que han cas­ti­gat les clas­ses popu­lars dels Paï­sos Cata­lans. Par­ti­ci­pant en les vagues gene­rals que con­tra la refor­ma labo­ral i con­tra la reta­lla­da de les pen­sions han tin­gut lloc durant el darrer curs polí­tic. Defen­sant el nos­tre tei­xit pro­duc­tiu, la nos­tra indús­tria i la nos­tra agri­cul­tu­ra en con­tra dels tan­ca­ments d’em­pre­ses i de la polí­ti­ca agrà­ria comu­ni­tà­ria. Llui­tant con­tra els des­no­na­ments (i en molts casos atu­rant-los) que cas­ti­guen els més per­ju­di­cats de l’es­pe­cu­la­ció immo­bi­lià­ria i ban­cà­ria. Defen­sant la sani­tat públi­ca con­tra els que volen tan­car hos­pi­tals públics i CAPs per tal d’a­fa­vo­rir la pri­va­titza­ció del sec­tor. Defen­sant la uni­tat de la llen­gua i dels Paï­sos Cata­lans con­tra el tan­ca­ment de mit­jans de comu­ni­ca­ció al País Valen­cià i a les Illes Balears i Pitiü­ses. Opo­sant-nos a la des­truc­ció del terri­to­ri pro­duc­te d’un model eco­nò­mic i ener­gè­tic espe­cu­la­tiu i depre­da­dor, que no dub­ta en insis­tir amb l’e­ner­gia nuclear a la nos­tra terra, quan aquest any hem tin­gut més pro­ves que mai que és sinò­nim de mort i de des­truc­ció. Enfron­tant-nos als racis­tes i als fei­xis­tes allà on aquests avan­cen amb el seu dis­curs d’o­di i de divi­sió, tan fun­cio­nal als inter­es­sos dels pode­ro­sos. Com­ba­tent la repres­sió de l’es­tat allà on s’ha pro­duït, opo­sant-hi la soli­da­ri­tat del nos­tre poble als llui­ta­dors d’a­quí i d’a­rreu. Ava­nçant en la con­fi­gu­ra­ció d’u­na alter­na­ti­va de llui­ta uni­tà­ria per al jovent del nos­tre poble grà­cies al pro­cés de con­fluèn­cia entre la CAJEI i els Mau­lets. I ho hem demos­trat tam­bé, pre­sen­tant alter­na­ti­ves reals i con­cre­tes a cada vega­da més pobles on, a tra­vés de la CUP, la veu de la uni­tat popu­lar i de l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta té cada vega­da més suport.

Ara és l’ho­ra de con­ti­nuar ava­nçant, orga­nitzant-nos, sor­tint al carrer, plan­tant cara i cons­truint alter­na­ti­ves. Ava­nçant en el tre­ball uni­ta­ri de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta i la con­fi­gu­ra­ció de la Uni­tat Popu­lar arreu dels Paï­sos Cata­lans. Aquest és el nos­tre com­pro­mís, i et con­vi­dem a tu tam­bé a assumir-lo.

Pels drets socials i nacio­nals. Inde­pen­dèn­cia, socia­lis­me, Paï­sos Catalans.
CUP – Enda­vant (OSAN) – MDT – CAJEI – Mau­lets – COS – SEPC – Aler­ta Solidària

diada11

diada11.mani

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *