Mig miler de per­so­nes home­nat­gen el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Mas­sa­guer a Berga

pancarta2

Mig miler de per­so­nes van omplir ahir diu­men­ge el tea­tre muni­ci­pal de Ber­ga per home­nat­jar l’ex­mi­li­tant d’EPOCA i llui­ta­dor incan­sa­ble Anto­ní Mas­sa­guer. L’e­le­ment cen­tral de l’ac­te, orga­nitzat pel Casal Pan­xo i Mau­lets Ber­gue­dà, va ser la pre­es­tre­na del docu­men­tal basat en la seva figu­ra titu­lat «Anto­ní Mas­sa­guer. Anar-hi, anar-hi i anar-hi», reco­llint una de les seves expres­sions de llui­ta més populars.

L’ho­me­nat­ge va inclou­re par­la­ments, músi­ca en direc­te, una lec­tu­ra de poe­mes dedi­cats als patrio­tes i l’ac­tua­ció del can­tau­tor sol­so­ní Roger Mas, que va inter­pre­tar «Cami­nant», de Jacint Ver­da­guer, i «Veles e vents», d’Au­siàs March.

Prop d’on­ze anys des­prés de la mort del des­ta­cat ber­gue­dà, les orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes de la comar­ca van voler home­nat­jar-lo amb un acte que va aple­gar gene­ra­cions de llui­ta­dors al tea­tre muni­ci­pal de Berga.

El record d’An­to­ní Mas­sa­guer es va vehi­cu­lar durant tot l’ac­te a tra­vés de l’ex­pres­sió que ell mateix va popu­la­ritzar: «Per vèn­cer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi», una fra­se que, segons es va pal­par durant tot l’ho­me­nat­ge, des­cri­via la tena­ci­tat, con­vic­ció i força de la seva figu­ra. Així mateix ho va expli­car Guim Tuson, por­ta­veu del Casal Pan­xo i Mau­lets, que va fer la pre­sen­ta­ció de l’ac­te i va donar la ben­vin­gu­da als assis­tents. Tuson va des­ta­car la neces­si­tat que l’in­de­pen­den­tis­me actual recor­di la tas­ca dels seus llui­ta­dors his­tò­rics i va afir­mar que Mas­sa­guer repre­sen­ta «tot un exem­ple per la llui­ta per l’a­lli­be­ra­ment social i nacio­nal» i el va des­criu­re com una per­so­na «tenaç» i un «llui­ta­dor incan­sa­ble». El record de Mas­sa­guer, segons va afir­mar Tuson, està molt pre­sent en la llui­ta inde­pen­den­tis­ta arreu del país tot i segons va cons­ta­tar «el millor home­nat­ge per a ell i per a molts més és la victòria».

En l’ac­te tam­bé hi va inter­ve­nir Mar­tí Majo­ral, por­ta­veu de l’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria, que va fer un reco­rre­gut anti­re­pres­siu de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta i va lloar la tas­ca que s’es­tà por­tant a ter­me des de la matei­xa orga­nitza­ció here­va dels Comi­tès de Soli­da­ri­tat amb els Patrio­tes Cata­lans. Majo­ral va con­dem­nar la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya refe­rent al cata­là a l’es­co­la i va cri­ti­car el Govern per impul­sar el neo­li­be­ra­lis­me que, segons va avi­sar, aca­ba­ria amb l’e­du­ca­ció i la sani­tat públi­ca. En aquest con­text, va assen­ya­lar que «només tenim una via: la de la llui­ta i la insubmissió».

Majo­ral, però, tam­bé va fer un repàs his­tò­ric d’al­guns dels inde­pen­den­tis­tes pre­ce­dents a Mas­sa­guer i va recor­dar que, actual­ment, la repres­sió segueix viva, exem­pli­fi­car-ne alguns dels casos més recents. Així mateix, va fer una men­ció espe­cial als dos darrers pre­sos inde­pen­den­tis­tes cata­lans, Pep Mus­té i Joan Roca­mo­ra, i va apel·lar a la seva dig­ni­tat i fer­me­sa a l’ho­ra de rebut­jar la rein­ser­ció. Majo­ral va adver­tir que els mili­tants d’E­PO­CA tenien cla­ra que la llui­ta per l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal i social és indes­tria­ble i va asse­gu­rar que «aquest és l’in­de­pen­den­tis­me que ha per­du­rat al llarg dels anys».

Pre­es­tre­na del docu­men­tal sobre Massaguer 

L’e­vo­lu­ció de l’in­de­pen­den­tis­me des dels anys 70 i 80 fins a l’ac­tua­li­tat va venir de la mà del docu­men­tal dedi­cat a la figu­ra d’An­to­ní Mas­sa­guer ela­bo­rat per un grup de perio­dis­tes i pro­fes­sio­nals de l’au­dio­vi­sual de la comar­ca. El direc­tor, Pere Gen­drau, va expli­car que l’o­bra s’ha fet amb la volun­tat «d’a­rri­bar a tothom» i va remar­car que s’ha inten­tat repas­sar la tra­jec­tò­ria d’An­to­ní Mas­sa­guer i ana­litzar quin ha estat el camí de l’in­de­pen­den­tis­me fins avui. Gen­drau tam­bé va subratllar que el docu­men­tal s’ha­via fet amb pocs recur­sos i va aca­bar el seu par­la­ment inci­dint en la uni­tat neces­sà­ria que es des­prèn de l’ex­pres­sió popu­la­ritza­da per Mas­sa­guer: anar-hi, anar-hi i anar-hi.

L’ac­te va fina­litzar amb el des­ple­ga­ment d’u­na pan­car­ta amb el ros­tre d’An­to­ní Mas­sa­guer i el cant dels Segadors.

L’ho­me­nat­ge tam­bé va ser pre­sent a Twit­ter, on diver­sos usua­ris van anar piu­lant sobre l’ac­te. El con­junt de piu­la­des es poden seguir a tra­vés de l’e­ti­que­ta #anarhi.
img_8470
pancarta2
pancarta1
parlament-marti1
parlament-guim2

Pe saber-ne més:

Ber­ga home­nat­ja avui el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Massaguer

Ber­ga home­nat­ja­rà el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Mas­sa­guer Pre­sen­ta­ció a Ber­ga del lli­bre «Èpo­ca: L’exèrcit a l’ombra»

10 anys de la mort d’An­to­ní Massaguer

Gre­go­ri Font i Cati­bie­la (1913−1991)

La memò­ria inde­pen­den­tis­ta: Ramon Subirats i Coral 

Manuel Viu­sà i Ger­tru­dis Galí 

Home­nat­ge a Manuel Viu­sà a Prada 

Un acte recor­da­rà el 70 anys de resis­tèn­cia del FNC 

Inau­gu­ra­ció d’u­na pla­ca dedi­ca­da a Jau­me Mar­tí­nez Vendrell 

Jau­me Mar­tí­nez i Ven­drell o la cons­tàn­cia mili­tant per l’alliberament nacional 

Emo­tiu i sin­cer home­nat­ge als llui­ta­dors del FNC a Lleida 

Home­nat­ge a Llei­da a Joan Culle­ré i Ibars

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.