Mig miler de per­so­nes home­nat­gen el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Mas­sa­guer a Berga

pancarta2

Mig miler de per­so­nes van omplir ahir diu­men­ge el tea­tre muni­ci­pal de Ber­ga per home­nat­jar l’ex­mi­li­tant d’EPOCA i llui­ta­dor incan­sa­ble Anto­ní Mas­sa­guer. L’e­le­ment cen­tral de l’ac­te, orga­nitzat pel Casal Pan­xo i Mau­lets Ber­gue­dà, va ser la pre­es­tre­na del docu­men­tal basat en la seva figu­ra titu­lat «Anto­ní Mas­sa­guer. Anar-hi, anar-hi i anar-hi», reco­llint una de les seves expres­sions de llui­ta més populars.

L’ho­me­nat­ge va inclou­re par­la­ments, músi­ca en direc­te, una lec­tu­ra de poe­mes dedi­cats als patrio­tes i l’ac­tua­ció del can­tau­tor sol­so­ní Roger Mas, que va inter­pre­tar «Cami­nant», de Jacint Ver­da­guer, i «Veles e vents», d’Au­siàs March.

Prop d’on­ze anys des­prés de la mort del des­ta­cat ber­gue­dà, les orga­nitza­cions inde­pen­den­tis­tes de la comar­ca van voler home­nat­jar-lo amb un acte que va aple­gar gene­ra­cions de llui­ta­dors al tea­tre muni­ci­pal de Berga.

El record d’An­to­ní Mas­sa­guer es va vehi­cu­lar durant tot l’ac­te a tra­vés de l’ex­pres­sió que ell mateix va popu­la­ritzar: «Per vèn­cer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi», una fra­se que, segons es va pal­par durant tot l’ho­me­nat­ge, des­cri­via la tena­ci­tat, con­vic­ció i força de la seva figu­ra. Així mateix ho va expli­car Guim Tuson, por­ta­veu del Casal Pan­xo i Mau­lets, que va fer la pre­sen­ta­ció de l’ac­te i va donar la ben­vin­gu­da als assis­tents. Tuson va des­ta­car la neces­si­tat que l’in­de­pen­den­tis­me actual recor­di la tas­ca dels seus llui­ta­dors his­tò­rics i va afir­mar que Mas­sa­guer repre­sen­ta «tot un exem­ple per la llui­ta per l’a­lli­be­ra­ment social i nacio­nal» i el va des­criu­re com una per­so­na «tenaç» i un «llui­ta­dor incan­sa­ble». El record de Mas­sa­guer, segons va afir­mar Tuson, està molt pre­sent en la llui­ta inde­pen­den­tis­ta arreu del país tot i segons va cons­ta­tar «el millor home­nat­ge per a ell i per a molts més és la victòria».

En l’ac­te tam­bé hi va inter­ve­nir Mar­tí Majo­ral, por­ta­veu de l’or­ga­nitza­ció anti­re­pres­si­va Aler­ta Soli­dà­ria, que va fer un reco­rre­gut anti­re­pres­siu de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta i va lloar la tas­ca que s’es­tà por­tant a ter­me des de la matei­xa orga­nitza­ció here­va dels Comi­tès de Soli­da­ri­tat amb els Patrio­tes Cata­lans. Majo­ral va con­dem­nar la sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya refe­rent al cata­là a l’es­co­la i va cri­ti­car el Govern per impul­sar el neo­li­be­ra­lis­me que, segons va avi­sar, aca­ba­ria amb l’e­du­ca­ció i la sani­tat públi­ca. En aquest con­text, va assen­ya­lar que «només tenim una via: la de la llui­ta i la insubmissió».

Majo­ral, però, tam­bé va fer un repàs his­tò­ric d’al­guns dels inde­pen­den­tis­tes pre­ce­dents a Mas­sa­guer i va recor­dar que, actual­ment, la repres­sió segueix viva, exem­pli­fi­car-ne alguns dels casos més recents. Així mateix, va fer una men­ció espe­cial als dos darrers pre­sos inde­pen­den­tis­tes cata­lans, Pep Mus­té i Joan Roca­mo­ra, i va apel·lar a la seva dig­ni­tat i fer­me­sa a l’ho­ra de rebut­jar la rein­ser­ció. Majo­ral va adver­tir que els mili­tants d’E­PO­CA tenien cla­ra que la llui­ta per l’a­lli­be­ra­ment nacio­nal i social és indes­tria­ble i va asse­gu­rar que «aquest és l’in­de­pen­den­tis­me que ha per­du­rat al llarg dels anys».

Pre­es­tre­na del docu­men­tal sobre Massaguer 

L’e­vo­lu­ció de l’in­de­pen­den­tis­me des dels anys 70 i 80 fins a l’ac­tua­li­tat va venir de la mà del docu­men­tal dedi­cat a la figu­ra d’An­to­ní Mas­sa­guer ela­bo­rat per un grup de perio­dis­tes i pro­fes­sio­nals de l’au­dio­vi­sual de la comar­ca. El direc­tor, Pere Gen­drau, va expli­car que l’o­bra s’ha fet amb la volun­tat «d’a­rri­bar a tothom» i va remar­car que s’ha inten­tat repas­sar la tra­jec­tò­ria d’An­to­ní Mas­sa­guer i ana­litzar quin ha estat el camí de l’in­de­pen­den­tis­me fins avui. Gen­drau tam­bé va subratllar que el docu­men­tal s’ha­via fet amb pocs recur­sos i va aca­bar el seu par­la­ment inci­dint en la uni­tat neces­sà­ria que es des­prèn de l’ex­pres­sió popu­la­ritza­da per Mas­sa­guer: anar-hi, anar-hi i anar-hi.

L’ac­te va fina­litzar amb el des­ple­ga­ment d’u­na pan­car­ta amb el ros­tre d’An­to­ní Mas­sa­guer i el cant dels Segadors.

L’ho­me­nat­ge tam­bé va ser pre­sent a Twit­ter, on diver­sos usua­ris van anar piu­lant sobre l’ac­te. El con­junt de piu­la­des es poden seguir a tra­vés de l’e­ti­que­ta #anarhi.
img_8470
pancarta2
pancarta1
parlament-marti1
parlament-guim2

Pe saber-ne més:

Ber­ga home­nat­ja avui el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Massaguer

Ber­ga home­nat­ja­rà el llui­ta­dor inde­pen­den­tis­ta Anto­ní Mas­sa­guer Pre­sen­ta­ció a Ber­ga del lli­bre «Èpo­ca: L’exèrcit a l’ombra»

10 anys de la mort d’An­to­ní Massaguer

Gre­go­ri Font i Cati­bie­la (1913−1991)

La memò­ria inde­pen­den­tis­ta: Ramon Subirats i Coral 

Manuel Viu­sà i Ger­tru­dis Galí 

Home­nat­ge a Manuel Viu­sà a Prada 

Un acte recor­da­rà el 70 anys de resis­tèn­cia del FNC 

Inau­gu­ra­ció d’u­na pla­ca dedi­ca­da a Jau­me Mar­tí­nez Vendrell 

Jau­me Mar­tí­nez i Ven­drell o la cons­tàn­cia mili­tant per l’alliberament nacional 

Emo­tiu i sin­cer home­nat­ge als llui­ta­dors del FNC a Lleida 

Home­nat­ge a Llei­da a Joan Culle­ré i Ibars

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *