La CAL :«Pel cata­là a l’es­co­la, ni un pas enre­re! – Lli​ber​tat​.cat

La Coor­di­na­do­ra d’Associacions per la Llen­gua (CAL) mani­fes­ta la seva més pro­fun­da indig­na­ció i el seu rebuig total a la inter­lo­cu­tò­ria del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya res­pec­te a l’ús del cas­te­llà com a llen­gua vehi­cu­lar a l’escola.

A més a més, l’en­ti­tat lamen­ta que un nom­bre molt reduït de per­so­nes es pugui ser­vir dels tri­bu­nals de jus­tí­cia per con­ti­nuar els atacs con­tra el model lin­güís­tic esco­lar al nos­tre país i, per tant, con­ti­nuar amb els seus atacs con­tra la llen­gua cata­la­na. A més a més, reafir­ma que seria un greu error sepa­rar els infants per raó de llen­gua. La immer­sió ha per­mès faci­li­tar a tots els nens i nenes d’a­quest país els matei­xos ins­tru­ments cul­tu­rals i lin­güís­tics, per tal que es puguin des­en­vo­lu­par amb les matei­xes pos­si­bi­li­tats, inde­pen­dent­ment de la seva llen­gua familiar.

I denun­cia que aquest nou atac con­tra el cata­là i dema­nem a la socie­tat civil que es man­tin­gui ama­tent i uni­da al màxim per com­ba­tre els enemics de la llen­gua cata­la­na, que ho són tam­bé de Cata­lun­ya. És la socie­tat civil que hau­rà d’em­pèn­yer els nos­tres polí­tics per­què tam­bé sàpi­guen man­te­nir-se ferms en la defen­sa dels nos­tres drets nacio­nals, cul­tu­rals i lingüístics.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.