La CAL :«Pel cata­là a l’es­co­la, ni un pas enre­re! – Lli​ber​tat​.cat

La Coor­di­na­do­ra d’Associacions per la Llen­gua (CAL) mani­fes­ta la seva més pro­fun­da indig­na­ció i el seu rebuig total a la inter­lo­cu­tò­ria del Tri­bu­nal Supe­rior de Jus­tí­cia de Cata­lun­ya res­pec­te a l’ús del cas­te­llà com a llen­gua vehi­cu­lar a l’escola.

A més a més, l’en­ti­tat lamen­ta que un nom­bre molt reduït de per­so­nes es pugui ser­vir dels tri­bu­nals de jus­tí­cia per con­ti­nuar els atacs con­tra el model lin­güís­tic esco­lar al nos­tre país i, per tant, con­ti­nuar amb els seus atacs con­tra la llen­gua cata­la­na. A més a més, reafir­ma que seria un greu error sepa­rar els infants per raó de llen­gua. La immer­sió ha per­mès faci­li­tar a tots els nens i nenes d’a­quest país els matei­xos ins­tru­ments cul­tu­rals i lin­güís­tics, per tal que es puguin des­en­vo­lu­par amb les matei­xes pos­si­bi­li­tats, inde­pen­dent­ment de la seva llen­gua familiar.

I denun­cia que aquest nou atac con­tra el cata­là i dema­nem a la socie­tat civil que es man­tin­gui ama­tent i uni­da al màxim per com­ba­tre els enemics de la llen­gua cata­la­na, que ho són tam­bé de Cata­lun­ya. És la socie­tat civil que hau­rà d’em­pèn­yer els nos­tres polí­tics per­què tam­bé sàpi­guen man­te­nir-se ferms en la defen­sa dels nos­tres drets nacio­nals, cul­tu­rals i lingüístics.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *