LAB-ek bat egi­ten du «Nazio bat gara, inpo­sa­ke­ta­rik ez!» lema­pean Bil­bon abuz­tua­ren 26an buru­tu­ko den manifestazioarekin

Bil­bo­ko Aste Nagu­sia­ren tes­tuin­gu­ruan Eus­kal Herria­re­kin eta Bil­bo­ko hiria­re­kin kon­pro­mi­soa duten herri­ta­rrek dei­tu­ta­ko mani­fes­ta­zioa­ri atxi­ki­men­dua eman dio sin­di­ka­tuak eta eus­kal lan­gi­le­ria­ri, ber­tan par­te har­tze­ko deia egin.

Egun, Eus­kal Herrian alda­ke­ta­ra­ko nahia nabar­me­na da. Egoe­ra berri bat sor­tzen ari da, bake eta demo­kra­zia ager­to­ki bat sor­tze­ko urrats nabar­me­nak eman dira urteo­tan, nor­ma­li­za­zio poli­ti­ko eta demo­kra­ti­ko pro­ze­suan aurre­ra egi­naz. Hori dela eta, inoiz baino lekuz kan­po­ra­go dau­de eus­kal herri­ta­rrok pai­ratzen ditu­gun urra­ke­tak eta gure kul­tu­ra, hiz­kun­tza zein nazio izae­ra­ri muzin egi­ten dio­ten eki­men zein iku­rren inpo­sa­ke­tak. Azken honen adi­bi­de dira Eus­kal­du­na Jau­re­gian bil­tzar espai­no­lak ospatzea, Bil­bon sasi­ki­ba­loi­ko erre­ge espai­nia­rra­ren kopa­ra­ko fina­la ospatzea bul­tzatzea, Aste Nagu­si­ko jai ere­du par­te har­tzai­le eta eus­kal­du­na­ren kon­trak erao­soak bul­tzatzea, Espai­ni­ko fut­bol selek­zioak San Mame­sen joka deza­la hain­bat aldi­tan eskatzea edo «Vuel­ta Ciclis­ta a Espa­ña» Bil­bo eta Gas­tei­ze­tik pasatzea.

Sin­di­ka­tuak dei egi­ten du guz­tion artean Eus­kal Herria ziklo berri bate­ra era­man­go duen alda­ke­ta poli­ti­ko eta sozia­la lagun­tze­ra. Hone­taz gain, inpo­si­zio guz­tiak gain­di­tu eta heri­ta­rren hitza eta era­ba­kia onar­tua eta erres­pe­ta­tua izan­go den Eus­kal Herri berria erai­kitzea­ren alde lan egi­te­ko dei zaba­la egi­ten du.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *