Home­nat­ge i mos­tres de con­dol per la mort de l’in­de­pen­den­tis­ta Josep Mayo­ral- LLi​ber​tat​.Cat

Avui se cele­bra­rà un home­nat­ge de comiat a Josep Mayo­ral, l’in­de­pen­den­tis­ta gra­cienc que va morir en acci­dent fa dos dies i cone­gut per ser un dels «Tres de Grà­cia». La mort de Mayo­ral va anar segui­da de mos­tres de dol durant els dies de les fes­tes de Grà­cia, raó per la qual algu­nes comis­sions de fes­tes van atu­rar la seva acti­vi­tat durant els darrers dos dies.

Aquest ves­pre a les 21h es realitza­rà un home­nat­ge a Josep Mayo­ral al Casal Popu­lar de Grà­cia (c/​Ros d’O­lano amb Torrent de l’O­lla). El qui fou mili­tant de l’As­sem­blea de Joves de Grà­cia (AJG) i d’al­tres col.lectius popu­lars serà aco­mia­dat amb la Moi­xe­ran­ga i s’hi realitza­ran par­la­ments. D’al­tra ban­da, diver­sos col.lectius i orga­nitza­cions han mos­trat el con­dol pel tras­pàs del mili­tants inde­pen­den­tis­ta, entre els quals el sin­di­cat COS.

Per a l’a­nun­ci de l’ac­te de comiat de l’in­de­pen­den­tis­ta gra­cienc que se cele­bra­rà aquest dis­sab­te a Grà­cia s’ha triat el títol de «Seguim, segui­rem: Va per tu, Josep!» Mayo­ral era una per­so­na molt cone­gu­da en el movi­ment inde­pen­den­tis­ta i entre els col.lectius popu­lars de Grà­cia. S’es­pe­ra que aquest ves­pre un gran nom­bre de per­so­nes assis­tei­xin al darrer comiat de Mayo­ral, en què amb la Moi­xe­ran­ga es retrà un home­nat­ge col.lectiu a l’in­de­pen­den­tis­ta mort en accident.

D’al­tra ban­da, la COS va eme­tre ahir una nota de con­dol per la mort de Josep Mayoral: 

Ben­vol­gu­des com­pan­yes i com­panys de l’As­sem­blea de Joves de Grà­cies i de la CAJEI en general.

Aca­bem de rebre el terri­ble cop de conéi­xer la mort del com­pany Josep Mayo­ral, grà­cies als com­panys de Lli​ber​tat​.cat, i en uns moments tan durs com aquests, us volem enviar la nos­tra més for­ta i soli­dà­ria abraçada.

Dis­sor­ta­da­ment sabem en prò­pies carns com n’és de dur per­dre un com­pany de la vàlua d’en Josep… per això només podem mos­trar-vos el nos­tre dolor i con­dol, i tot el nos­tre suport incondicionals.

De la matei­xa mane­ra, us pre­guem feu exten­si­ble el con­dol i tot el suport pos­si­bles, als seus amics i ami­gues més direc­tes, fami­liars, etc.

Com­pany Josep, que la terra et sigui lleu!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *