Home­nat­ge i mos­tres de con­dol per la mort de l’in­de­pen­den­tis­ta Josep Mayo­ral- LLi​ber​tat​.Cat

Avui se cele­bra­rà un home­nat­ge de comiat a Josep Mayo­ral, l’in­de­pen­den­tis­ta gra­cienc que va morir en acci­dent fa dos dies i cone­gut per ser un dels «Tres de Grà­cia». La mort de Mayo­ral va anar segui­da de mos­tres de dol durant els dies de les fes­tes de Grà­cia, raó per la qual algu­nes comis­sions de fes­tes van atu­rar la seva acti­vi­tat durant els darrers dos dies.

Aquest ves­pre a les 21h es realitza­rà un home­nat­ge a Josep Mayo­ral al Casal Popu­lar de Grà­cia (c/​Ros d’O­lano amb Torrent de l’O­lla). El qui fou mili­tant de l’As­sem­blea de Joves de Grà­cia (AJG) i d’al­tres col.lectius popu­lars serà aco­mia­dat amb la Moi­xe­ran­ga i s’hi realitza­ran par­la­ments. D’al­tra ban­da, diver­sos col.lectius i orga­nitza­cions han mos­trat el con­dol pel tras­pàs del mili­tants inde­pen­den­tis­ta, entre els quals el sin­di­cat COS.

Per a l’a­nun­ci de l’ac­te de comiat de l’in­de­pen­den­tis­ta gra­cienc que se cele­bra­rà aquest dis­sab­te a Grà­cia s’ha triat el títol de «Seguim, segui­rem: Va per tu, Josep!» Mayo­ral era una per­so­na molt cone­gu­da en el movi­ment inde­pen­den­tis­ta i entre els col.lectius popu­lars de Grà­cia. S’es­pe­ra que aquest ves­pre un gran nom­bre de per­so­nes assis­tei­xin al darrer comiat de Mayo­ral, en què amb la Moi­xe­ran­ga es retrà un home­nat­ge col.lectiu a l’in­de­pen­den­tis­ta mort en accident.

D’al­tra ban­da, la COS va eme­tre ahir una nota de con­dol per la mort de Josep Mayoral: 

Ben­vol­gu­des com­pan­yes i com­panys de l’As­sem­blea de Joves de Grà­cies i de la CAJEI en general.

Aca­bem de rebre el terri­ble cop de conéi­xer la mort del com­pany Josep Mayo­ral, grà­cies als com­panys de Lli​ber​tat​.cat, i en uns moments tan durs com aquests, us volem enviar la nos­tra més for­ta i soli­dà­ria abraçada.

Dis­sor­ta­da­ment sabem en prò­pies carns com n’és de dur per­dre un com­pany de la vàlua d’en Josep… per això només podem mos­trar-vos el nos­tre dolor i con­dol, i tot el nos­tre suport incondicionals.

De la matei­xa mane­ra, us pre­guem feu exten­si­ble el con­dol i tot el suport pos­si­bles, als seus amics i ami­gues més direc­tes, fami­liars, etc.

Com­pany Josep, que la terra et sigui lleu!!

Coor­di­na­do­ra Obre­ra Sin­di­cal – COS
sin­di­cat per l’a­lli­be­ra­ment de gène­re, de clas­se i nacio­nal dels Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.