La CUP serà a Pra­da per com­me­mo­rar el 80è ani­ver­sa­ri de la pro­cla­ma­ció de la Repú­bli­ca Cata­la­na – Lli​ber​tat​.cat

Com l’any pas­sat, que va home­nat­jar els llui­ta­dors Manuel Viu­sà i Ger­tru­dis Galí, enguany la CUP tam­bé serà pre­sent a la Uni­ver­si­tat Cata­la­na d’Es­tiu (UCE), que va donar ahir el seu tret de sortida. 

Serà per par­lar sobre els 80 anys de la pro­cla­ma­ció de la Repú­bli­ca Cata­la­na. La for­ma­ció ha orga­nitzat un fòrum obert que se cele­bra­rà dilluns que ve, dia 22 d’a­gost, a par­tir de les sis de la tar­da a Pra­da de Con­flent en el marc de les acti­vi­tats de la UCE.


A l’ac­te, orga­nitzat per la CUP en aques­ta XLIII edi­ció de la Uni­ver­si­tat Cata­la­na d’Es­tiu, hi inter­vin­dran els his­to­ria­dors i mem­bres de la CUP Agus­tí Barre­ra i Josep Xau­bet i tam­bé el por­ta­veu nacio­nal de la for­ma­ció, Marc Sallas.

 En un arti­cle publi­cat a Lli​ber​tat​.cat, un dels ponents de la xerra­da, Agus­tí Barre­ra, expli­ca que la Repú­bli­ca Cata­la­na és «un expo­nent estra­tè­gic de la revo­lu­ció demo­crà­ti­ca, és el resul­tat de la tra­di­ció de llui­ta de les clas­ses popu­lars con­tra l’opressió del capi­tal i la volun­tat de lli­ber­tat nacio­nal». Així mateix, afir­ma que va ser «un gest ple de con­tin­gut polí­tic alli­be­ra­dor» ja que la Repú­bli­ca Cata­la­na «evi­den­cia i denun­cia el con­ti­nuis­me polí­tic neo­fei­xis­ta i uni­ta­ris­ta espanyol». 

Barre­ra asse­gu­ra que la Repú­bli­ca «és sig­ne de llui­ta, de fac­tor polí­tic mobi­litza­dor per a bas­tir unes bases estra­tè­gi­ques d’acord nacio­nal, per a supe­rar la situa­ció d’opressió nacio­nal del poble tre­ba­lla­dor cata­là» i apos­ta per recor­dar Fran­cesc Macià «com a patrio­ta, com a refe­rent de llui­ta i com a fil con­duc­tor d’una nova revo­lu­ció demo­crà­ti­ca pendent».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *