La CUP serà a Pra­da per com­me­mo­rar el 80è ani­ver­sa­ri de la pro­cla­ma­ció de la Repú­bli­ca Cata­la­na – Lli​ber​tat​.cat

Com l’any pas­sat, que va home­nat­jar els llui­ta­dors Manuel Viu­sà i Ger­tru­dis Galí, enguany la CUP tam­bé serà pre­sent a la Uni­ver­si­tat Cata­la­na d’Es­tiu (UCE), que va donar ahir el seu tret de sortida. 

Serà per par­lar sobre els 80 anys de la pro­cla­ma­ció de la Repú­bli­ca Cata­la­na. La for­ma­ció ha orga­nitzat un fòrum obert que se cele­bra­rà dilluns que ve, dia 22 d’a­gost, a par­tir de les sis de la tar­da a Pra­da de Con­flent en el marc de les acti­vi­tats de la UCE.


A l’ac­te, orga­nitzat per la CUP en aques­ta XLIII edi­ció de la Uni­ver­si­tat Cata­la­na d’Es­tiu, hi inter­vin­dran els his­to­ria­dors i mem­bres de la CUP Agus­tí Barre­ra i Josep Xau­bet i tam­bé el por­ta­veu nacio­nal de la for­ma­ció, Marc Sallas.

 En un arti­cle publi­cat a Lli​ber​tat​.cat, un dels ponents de la xerra­da, Agus­tí Barre­ra, expli­ca que la Repú­bli­ca Cata­la­na és «un expo­nent estra­tè­gic de la revo­lu­ció demo­crà­ti­ca, és el resul­tat de la tra­di­ció de llui­ta de les clas­ses popu­lars con­tra l’opressió del capi­tal i la volun­tat de lli­ber­tat nacio­nal». Així mateix, afir­ma que va ser «un gest ple de con­tin­gut polí­tic alli­be­ra­dor» ja que la Repú­bli­ca Cata­la­na «evi­den­cia i denun­cia el con­ti­nuis­me polí­tic neo­fei­xis­ta i uni­ta­ris­ta espanyol». 

Barre­ra asse­gu­ra que la Repú­bli­ca «és sig­ne de llui­ta, de fac­tor polí­tic mobi­litza­dor per a bas­tir unes bases estra­tè­gi­ques d’acord nacio­nal, per a supe­rar la situa­ció d’opressió nacio­nal del poble tre­ba­lla­dor cata­là» i apos­ta per recor­dar Fran­cesc Macià «com a patrio­ta, com a refe­rent de llui­ta i com a fil con­duc­tor d’una nova revo­lu­ció demo­crà­ti­ca pendent».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.