La CUP con­vi­da Bakartxo Ruiz, repre­sen­tant de Bil­du, a l’A­na­da a Ofi­ci (CUP de Mata­ró) – Lli​ber​tat​.cat

El par­tit Popu­lar (PP) s’ha mos­trat irri­tat per la visi­ta d’u­na repre­sen­tant de Bil­du, que va ser con­vi­da­da per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Mata­ró a l’a­na­da a ofi­ci i a la mis­sa de les San­tes, la fes­ta local de la capi­tal del Mares­me. El PP és l’únic par­tit que ha pro­tes­tat pel con­vit d’aquesta dipu­tada de Bil­du a les fes­tes de les Santes

El grup muni­ci­pal del PP va anun­ciar que no assis­ti­ria a aquests actes ins­ti­tu­cio­nals com a for­ma de boi­cot. El repre­sen­tant d’aquest par­tit espan­yo­lis­ta va decla­rar que no veia amb bons ulls la pre­sèn­cia de la dipu­tada Bakartxo Ruiz i repre­sen­tant de Bil­du al Par­la­ment de Navarra. 

Segons van mani­fes­tar els repre­sen­tants de la CUP, el motiu pel qual es va con­vi­dar la repre­sen­tant elec­ta de Bil­du era a la volun­tat d’a­ger­ma­na­ment entre els pobles basc i cata­là: “La visi­ta pre­tén apro­par la reali­tat bas­ca a la ciu­ta­da­nia de Mata­ró, mani­fes­tar el nos­tre suport a l’a­pos­ta per la paci­fi­ca­ció i la demo­cra­titza­ció d’Eus­kal Herria i el nos­tre rebuig unà­ni­me a l’es­tra­tè­gia repres­si­va de l’Es­tat espanyol”.

La dipu­tada Bakartxo Ruiz, repre­sen­tant de Bil­du al Par­la­ment de Nava­rra, assis­ti­rà com a con­vi­da­da, a pro­pos­ta la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP), en els actes ins­ti­tu­cio­nals de Les San­tes del dia 27 de juliol.

La par­ti­ci­pa­ció de Bakartxo Ruiz en la fes­ta major de Mata­ró res­pon a la volun­tat de la CUP d’agermanament entre els pobles basc i cata­là. La visi­ta de la repre­sen­tant de la coa­li­ció inde­pen­den­tis­ta bas­ca Bil­du pre­tén apro­par la reali­tat bas­ca a la ciu­ta­da­nia de Mata­ró, mani­fes­ta el nos­tre suport a l’aposta per la paci­fi­ca­ció i la demo­cra­titza­ció d’Euskal Herria i el nos­tre rebuig unà­ni­me a l’estratègia repres­si­va de l’Estat espan­yol, que ens els darrers anys ha segres­tat la volun­tat popu­lar a tra­vés dels Tri­bu­nals i de l’aplicació de la Llei de Partits.

Bakartxo Ruiz, que és pro­fes­so­ra d’euskara i una per­so­na com­pro­me­sa amb els movi­ments socials i amb la cau­sa de la inde­pen­dèn­cia d’Euskal Herria, tam­bé par­ti­ci­pa­rà en l’ac­te públic orga­nitzat per la CUP el mateix dime­cres 27 de juliol a les 19:30 hores al casal l’Aliança (carrer Bonai­re, 25 – Mata­ró) amb el títol«Present i futur a Eus­kal Herria».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.