La CUP con­vi­da Bakartxo Ruiz, repre­sen­tant de Bil­du, a l’A­na­da a Ofi­ci (CUP de Mata­ró) – Lli​ber​tat​.cat

El par­tit Popu­lar (PP) s’ha mos­trat irri­tat per la visi­ta d’u­na repre­sen­tant de Bil­du, que va ser con­vi­da­da per la Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Mata­ró a l’a­na­da a ofi­ci i a la mis­sa de les San­tes, la fes­ta local de la capi­tal del Mares­me. El PP és l’únic par­tit que ha pro­tes­tat pel con­vit d’aquesta dipu­tada de Bil­du a les fes­tes de les Santes

El grup muni­ci­pal del PP va anun­ciar que no assis­ti­ria a aquests actes ins­ti­tu­cio­nals com a for­ma de boi­cot. El repre­sen­tant d’aquest par­tit espan­yo­lis­ta va decla­rar que no veia amb bons ulls la pre­sèn­cia de la dipu­tada Bakartxo Ruiz i repre­sen­tant de Bil­du al Par­la­ment de Navarra. 

Segons van mani­fes­tar els repre­sen­tants de la CUP, el motiu pel qual es va con­vi­dar la repre­sen­tant elec­ta de Bil­du era a la volun­tat d’a­ger­ma­na­ment entre els pobles basc i cata­là: “La visi­ta pre­tén apro­par la reali­tat bas­ca a la ciu­ta­da­nia de Mata­ró, mani­fes­tar el nos­tre suport a l’a­pos­ta per la paci­fi­ca­ció i la demo­cra­titza­ció d’Eus­kal Herria i el nos­tre rebuig unà­ni­me a l’es­tra­tè­gia repres­si­va de l’Es­tat espanyol”.

La dipu­tada Bakartxo Ruiz, repre­sen­tant de Bil­du al Par­la­ment de Nava­rra, assis­ti­rà com a con­vi­da­da, a pro­pos­ta la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP), en els actes ins­ti­tu­cio­nals de Les San­tes del dia 27 de juliol.

La par­ti­ci­pa­ció de Bakartxo Ruiz en la fes­ta major de Mata­ró res­pon a la volun­tat de la CUP d’agermanament entre els pobles basc i cata­là. La visi­ta de la repre­sen­tant de la coa­li­ció inde­pen­den­tis­ta bas­ca Bil­du pre­tén apro­par la reali­tat bas­ca a la ciu­ta­da­nia de Mata­ró, mani­fes­ta el nos­tre suport a l’aposta per la paci­fi­ca­ció i la demo­cra­titza­ció d’Euskal Herria i el nos­tre rebuig unà­ni­me a l’estratègia repres­si­va de l’Estat espan­yol, que ens els darrers anys ha segres­tat la volun­tat popu­lar a tra­vés dels Tri­bu­nals i de l’aplicació de la Llei de Partits.

Bakartxo Ruiz, que és pro­fes­so­ra d’euskara i una per­so­na com­pro­me­sa amb els movi­ments socials i amb la cau­sa de la inde­pen­dèn­cia d’Euskal Herria, tam­bé par­ti­ci­pa­rà en l’ac­te públic orga­nitzat per la CUP el mateix dime­cres 27 de juliol a les 19:30 hores al casal l’Aliança (carrer Bonai­re, 25 – Mata­ró) amb el títol«Present i futur a Eus­kal Herria».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *